نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بخشنامه 14973/230/د

بخشنامه ۱۴۹۷۳/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(ماده۱۰ آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص تجديد…

نـظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاييديه هاي موضوع ماده 10 آيين نامه اجرايي تجديد ارزيابي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقررمي دارد :

تصويب نامه ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۹۰/۹/۲۷(آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور – تجديد…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب»…