نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

« کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» با هدف نظارت بیشتر و از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شد.

. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه تشکیل «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانک…