نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تصويب نامه ۴۲۸۷۴۰ت۲۳۶ه مورخ ۱۱/۶/۷۰(‌آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط باورزش کارگران+اصلاح…

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده 154 قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.8.29 مجمع…