نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارزش معاملاتي املاک

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک)

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۲۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۲۲(ابلاغ ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون…

در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتي املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوي صورتجلسه…

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن…

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار…

بخشنامه۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۸۸/۴/۲۲(نقل و انتقال املاک و حق واگذاري توسط اشخاص بيش از ۲ بار در سال شغل محسوب مي گردد.…

اين بخشنامه لغو شد. پيرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پيوست تصويب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي…

تصويب نامه۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ۸۸/۳/۲۴(نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال وتعيين ارزش معاملاتي…

وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور -وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387…