نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی

برخورداري از معافيت مالياتي منوط به ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی

معاون مالیات‌هاي مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی…