نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارائه اظهارنامه مالياتي ، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي

با صدور دستورالعملي از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد ارائه اظهارنامه مالياتي ، شرط برخورداري از هرگونه معافيت…

با صدور دستورالعملي توسط رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي اعلام شد.