نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اجراي تبصره 2 ماده 104 اصلاحي موضوع بند ل ماده 139

بخشنامه ۲۲۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۴(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون…

همانگونه که اطلاع دارند: - وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشد.

بخشنامه ۴۷۷ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ اصلاحي موضوع بند ل ماده ۱۳۹)

در اجراي ماده(4)دستورالعمل موضوع ماده(12)آيين نامه اجرايي تبصره (3)ماده 139قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 19153/4348-211 مورخ 4/11/83 در خصوص نحوه اجراي تبصره(2) ماده…