مرور رده

تازه های حسابداری

پيش نويس استاندارد حسابرسی ۲۶۵ – اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش 265 با عنوان ” اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی “ را تدوین كرده است .انتشاراستاندارد…

پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۶۰ – اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش 260 با عنوان ” اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری“ را تدوین كرده است .انتشار استاندارد تدوین شده به صورت  پيش نويس باهدف كسب‏…

پروژه‌های در جریان هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی

هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی یکی از مهمترین مراجع تدوین‌کننده رهنمود و استاندارد حسابداری برای واحدهای بخش عمومی است. مهمترین پروژه‌های در جریان این هیئت…

پيش نويس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۴: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای

. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای“ را تدوین

نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می‌کند.

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می کند،افزود:تدوین استانداردهای‌حسابداری…

معرفی سه استاندارد جدید حسابداری دولتی در نخستین همایش ملی

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی با اعلام برگزاری نخستین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در دوشنبه آینده، از معرفی سه استاندارد جدید حسابداری دولتی با هدف افزایش شفافیت و…

پیش نویس استاندارد حسابرسی ۵۴۰ “حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای…

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش 540 با عنوان ” حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط “ را تجديد نظر كرده…

پيش نويس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

پيش نويس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)  . كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی براساس پژوهشهای…

پیش نویس استاندارد حسابداري‌ بخش عمومی شماره‌ ۲ : نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی

. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی“ را تدوین کرده است.…

پيش نويس استاندارد حسابرسي بخش ۵۰۵ : تاييديه هاي برون سازماني ( تجدید نظر شده ۱۳۹۱ )

.. كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش 505 با عنوان ” تاییدیه‌های برون سازمانی “ را تجديد نظر كرده است .انتشار استاندارد تجديد نظر شده به صورت  پيش نويس…

پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۳۳ : مزایای بازنشستگی کارکنان

. كميته تدوين استانداردهاى حسابداري بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابداري و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابداري شماره 33 با عنوان ˝ مزایای بازنشستگی…

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای‌ مالی

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”نحوه ارائه صورتهای مالی“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به …

پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۳۰۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ 300 ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان “ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ”را ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .اﻧﺘـﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﭘـﻴﺶ…

پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰…

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی ،استاندارد حسابرسی بخش 200 با عنوان ” اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ را تجديد نظر كرده است .انتشار استاندارد…

پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۱۵ سرمایه گذاریها ( تجدیدنظر شده ۱۳۹۰)

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابداري و با توجه به شرايط محيطي، پيش‌نويس استاندارد حسابداري˝سرمایه‌گذاریها ˝ را تجديد نظر كرده است .انتشار…

پيش نويس استانداردهاي حسابرسي دولتي (استانداردهاي گزارشگري در حسابرسيهاي مالي)

استانداردهاي گزارشگري در حسابرسيهاي مالي شامل استانداردهاي گزارشگري و راهنماييهاي مرتبط براي حسابرسيهاي مالي انجام شده ، طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي است.

پیش نویس استانداردهاي حسابرسي دولتي (کاربرد استانداردهای حسابرسی دولتی)

استانداردها و راهنماييهاي مندرج در اين مجموعه كه "استانداردهاي حسابرسي دولتي "ناميده مي شود چارچوبي براي انجام خدمات حسابرسي دولتي با كيفيت ، بر پايه صلاحيت ، درستكاري ،بيطرفي و…

پيش نويس استاندارد حسابداري دولتي ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

ویژگیهای كیفی‌ به‌ ویژگیهایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و…