نرم افزارحسابداری صدگان

چگونگی بهره مندی مودیان ازحقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی

0 154

حسابداراپ

صرف انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراض در سامانه ثبت اعتراضات، مانعی برای بهره مندی مودیان مالیاتی از حقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی آنان نخواهد بود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.