نرم افزارحسابداری صدگان

نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوب شد

0 1,014

حسابداراپ

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

– نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دو میلیارد وصد میلیون ریال(دویست و ده میلیون تومان)

– معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۲۱میلیارد ریال(دومیلیارد و صد میلیون تومان)

– و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲۱میلیاردریال(دومیلیارد و صد میلیون تومان) تعیین گردید.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

پندار سیستم

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۲) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.