نرم افزارحسابداری صدگان

حدنصاب دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت اخذ تسهیلات در سال ۱۴۰۳

0 190

حسابداراپ

از سال ۱۴۰۲ این حدنصاب براساس درصدی از معاملات متوسط در هرسال میباشد.

حدنصاب اخذ تسهیلات ریالی وارزی جهت اشخاص حقوقی بدون اخذ مفاصا حساب تبصره یک ماده ۱۸۶: حداکثر یک میلیارد وسیصد وشصت وپنج میلیون تومان معادل ۱۳،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

پندار سیستم

حدنصاب اخذ تسهیلات ریالی وارزی جهت اشخاص حقیقی بدون اخذ مفاصا حساب تبصره یک ماده ۱۸۶:حداکثر هفتصد وسی وپنج میلیون تومان معادل ۷،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.