نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه صدور برخط گواهی مالیاتی موصوع ماده ۱۸۶برای مودیان دارای بدهی مالیاتی

0 315

حسابداراپ

ملاک عمل ادارات امور مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م در رابطه با بدهی های مالیاتی مودی بدین شرح است:
۱. در سامانه های عملکردی صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام و

پندار سیستم

۲. در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی می باشد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.