نرم افزارحسابداری صدگان

طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

0 268

حسابداراپ

پنج برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده بعنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش می باشد. درصورتیکه مالیات دوره مشابه سال قبل بطور کامل پرداخت نشود، به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، ۵ برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌شود.

پندار سیستم

برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماه ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ نیز ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق‌الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌شود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.