نرم افزارحسابداری صدگان

نوع جدیدی از حسابرسی مالیاتی بصورت حسابرسی سیستمی

0 365

حسابداراپ

اصلاحیه آیین نامه  اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.بموجب این اصلاحیه بند (ه) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود:
عنوان تبصره ماده ۳۰ به تبصره ۱ تغییر یافته و تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود.

بااین اصلاحیه نوع جدیدی از حسابرسی مالیاتی بصورت حسابرسی سیستمی و امکان صدور برگ تشخیص مالیات بدون دخالت مامورین مالیاتی تعین شد.

-۱ بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده ۲۹ الحاق می شود:

هـ- سیستمی: در این نوع حسابرسی سازمان با انتخاب اظهارنامه مالیاتی بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده، چنانچه حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده از مودیان امکان تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی امکان پذیر باشد، می بایست نسبت به حسابرسی سیستمی اظهار نامه اقدام و گزارش و برگ تشخیص مربوطه را به صورت سیستمی صادر نماید. در غیر این صورت می بایست حسب مقررات سایر انواع حسابرسی به شرح فوق اقدام نماید.

تبصره – در حسابرسی سیستمی اوراق تشخیص مالیات ظرف مواعد قانونی توسط سازمان بدون دخالت مأموران مالیاتی صادر شده و حسب مقررات به مودی در زمان مقرر ابلاغ می شود.

پندار سیستم

-۲ عنوان تبصره ماده ۳۰ به تبصره (۱) تغییر یافته و تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود:

تبصره ۲- در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش برآوردی صورت گرفته باشد و مراتب با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل ذی ربط به تأیید دادستان انتظامی مالیاتی برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام می شود.

تبصره ۳- چنانچه مودی مالیاتی به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا تصویب قوانین موخر یا مقررات موضوعه، استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم مالیاتی شود مطابق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.