نرم افزارحسابداری صدگان

تکالیف خاص و سخت برای برخی از مشاغل در سال‌های ۱۴۰۱ و ١۴٠٢

0 374

حسابداراپ

 در اجراي جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور :
کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي و فروشندگان تجهيزات پزشکي که پروانه کار آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران صادر مي شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

پندار سیستم

️ ادارات کل امور مالياتي در رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد سال ۱۴۰۱ موديان موضوع حکم اخيرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از حيث مطالبه جرائم مالياتي و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم به مودياني که از اجراي حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمايند. اين حکم در رسيدگي به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ موديان مستنکف از اجراي حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نيز جاري خواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.