نرم افزارحسابداری صدگان

یک بند به دستورالعمل‌ اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اضافه شد

0 355

حسابداراپ

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع الحاق یک بند ذیل بخش دوازدهم دستورالعمل‌ اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

معاون محترم 

مدیر كل محترم ستادی

مدیركل محترم تأمین اجتماعی استان

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد ص

پندار سیستم

در اجرای بند ۴ ماده ۶۳ قانون اصلاح قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی؛ بند ذیل به بخش دوازدهم دستورالعمل اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۹۶۱۵‏‏‏/۹۶‏‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۰۵‏‏‏/۰۹‏‏‏/۱۳۹۶ الحاق می گردد:

۱۲‏۶ در مواردی كه شعبه دیوان عدالت اداری در اجرای بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، نقص تحقیقات و یا ایراد شكلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از هیئت های تشخیص یا تجدیدنظر مطالبات مشاهده كند و با ذكر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می كند؛ مرجع مذكور مكلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام كندبدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی هیئت ها، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد؛ موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حكم دیوان می شود.

بنابراین كلیه اشخاص موثر در اجرای فرایند مزبور و تكلیف مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مكلفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه از تاریخ ابلاغ رای، اتخاذ تصمیم یا صدور رأی مجدد قبل از اتمام مهلت دو ماه انجام گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران كل، معاونین منابع بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، مسئول دبیرخانه هیاتها، دبیران و اعضاء و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.