نرم افزارحسابداری صدگان

منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی

0 247

حسابداراپ

بخشنامه منع تدوین و تصویب مقررات بدون رعایت قوانین به ویژه قانون اساسی توسط معاون حقوقی رئس جمهورابلاغ شد.

نظر به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی با هدف صیانت از سوگند ایشان مبنی بر پاسداری از قانون اساسی مندرج در اصل ۱۲۱ این قانون در اجرای قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران (مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۲) و در راستای عمل به بند «۳» «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» بند «۱» از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ تصویب و توسط رئیس جمهور محترم تأیید شد (پیوست) به شرح ذیل ابلاغ می گردد. نظارت بر عدم مغایرت کلیه مقررات اعم از تصویب نامه ها و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ میشوند با قوانین به ویژه قانون اساسی، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام شود کلیه دستگاهها و مراجع ذیل قوه مجریه با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی متبوع خود حسب مورد از پیشنهاد یا ابلاغ اساسنامه ها تصویب نامه ها آیین نامه های دولتی و سایر عناوین مشابه که مغایر با قوانین به ویژه قانون اساسی باشند خودداری نمایند. بر این اساس و در عمل به مصوبه فوق رعایت موارد ذیل توسط کلیه دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه ضروری است.

۱- تمامی تصویب نامه های هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی که با امضای رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ میشوند باید از سوی مرجع پیشنهاد دهنده از حیث عدم مغایرت این مصوبات با قوانین به ویژه

قانون اساسی بررسی و از پیشنهاد اینگونه مقررات خودداری شود.

پندار سیستم

۲- کلیه دستگاهها و مراجع پیشنهاد یا تصویب کننده اساسنامه ها تصویب نامه ها آیین نامه های دولتی و سایر عناوین مشابه مکلفند با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود از عدم مغایرت مصوبات با قوانین به ویژه قانون اساسی قبل از پیشنهاد یا ابلاغ آنها اطمینان حاصل نمایند.

۳- بالاترین مقام دستگاهها یا مراجع ذیل قوه مجریه در چهارچوب صلاحیت قانونی و از طریق سازوکارهای موجود و با استفاده از ظرفیت واحدهای حقوقی خود مسئول اجرای صحیح تکالیف مذکور در این بخشنامه می‌باشند.

۴- معاونت قانون اساسی مکلف است در ارزیابیهای خود از جمله در بررسی دستگاه اجرایی حائز بهترین عملکرد در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با مأموریت دستگاه موضوع جشنواره شهید رجایی رعایت تکالیف مذکور در این بخشنامه را لحاظ نماید.

محمد دهقان

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.