دادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۴۱ (تعلق بیمه بیکاری به کارگران اخراجی به دلیل قصور)

0 627

هوفر

پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

به کارگرانی که به دلیل قصور و به استناد ماده ۲۷ قانون کار اخراج می شوند نیز بیمه بیکاری تعلق میگیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.