حسابان وب

نامه شماره ۲۳۲/۸۶۷۱ مورخ ۹۸/۵/۱۴ (شرایط برخورداری از معافیت صادرات در سال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸)

0 1,706

حسابداراپ

اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در خصوص شرایط برخورداری از معافیت صادرات در سال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ بدین شرح می باشد:


محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.