حسابان وب

نامه ۲۶۰/۸۶۴ مورخ ۹۶/۴/۱۳(نحوه شناسایی مالیات ارزش افزوده پیمانکاران برمبنای روش درصد پیشرفت کار)

0 2,143

حسابداراپ

نحوه شناسایی مالیات ارزش افزوده پیمانکاران برمبنای روش درصد پیشرفت کار ، بموجب نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.