نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۴۲۸۳/۲۳۰/د مورخ ۹۵/۹/۶(ابلاغ تصویب نامه هادر خصوص تجديد ارزيابي داراييها)

0 1,474

حسابداراپ

به پيوست تصوير تصويب­ نامه­ هاي شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ و۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ هيأت وزيران در خصوص اصلاح تصويب­ نامه­ هاي شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ و ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي … مصوب ۱۳۹۱جهت اطلاع و اقدام مقتضي ابلاغ مي گردد.


با عنايت به مفاد تصويب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ نکات زير موکداً يادآور مي گردد :

۱) تبصره ۳ اصلاحي ماده ۲ آيين نامه در اجراي مصوبه اخير الذکر به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره ۳- اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا پايان سال مالي بعد از تجديد ارزيابي دارايي ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني خود منظور نمايند. مهلت انجام ساير ترتيبات افزايش سرمايه و همچنين ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانوني در اشخاص حقوقي که در سالهاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴ نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد.

۲) ماده ۱۰ اصلاحي آيين نامه در اجراي مصوبه اخير الذکر به شرح زير اصلاح و يک تبصره به ماده ياد شده الحاق مي گردد:

ماده ۱۰_ بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي و در خصوص شرکت ها و اتحاديه تعاوني روستايي و کشاورزي تاييديه سازمان مرکزي تعاوني روستايي ايران در صورت انجام حسابرسي مالي توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکت باشد، براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداکثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند:

الف اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي

پندار سیستم

باظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي

شرکت هايي که سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حکم اين ماده و تبصره ۲ ماده ۲ مي باشند .

تبصره_ مهلت ارسال تأييديه هاي مذکور در اين ماده براي اشخاص حقوقي که در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد.

لازم به ذکر است به استناد تصويب نامه شماره ۷۴۶۴۱/ت۵۳۴۴۱هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵، تصويب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ از تاريخ اجراي تصويب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا مي باشد.


نادر جنتي

معاون ماليات­هاي مستقيممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.