نرم افزارحسابداری صدگان

نکات قابل توجه موديان محترم درخصوص اموال مشمول ماليات بر ارث

0 841

حسابداراپ

براساس اصلاحيه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم، براي متوفيان تاريخ ۱/۱/۱۳۹۵ و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول ماليات بر ارث عبارتند از:اموال مشمول ماليات بر ارث
•سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار (به استثناي سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها
•سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور
•حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است
•انواع وسائل نقليه موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي
•املاک و حق واگذاري محل
•اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است
اموال خارج از شمول ماليات بر ارث
•وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و ديه.
•اموالي که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم*مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تاييد سازمانها و موسسه‌هاي مذکور.
•اثاث البيت محل سکونت متوفي
•اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (۲) اين قانون قرار گرفته باشد ( در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد).
معافيت وراث شهداي انقلاب اسلامي از ماليات بر ارث
وراث طبقات اول و دوم**

نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.

*اشخاص موضوع ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم عبارتند از:

پندار سیستم

وزارتخانه ها و موسسات دولتي، دستگاههايي که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، شهرداريها و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره ) و مقام معظم رهبري.

**وراث طبقه اول عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد و وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.

منبع:سازمان امورمالیاتیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.