نرم افزارحسابداری صدگان

«پرداخت فوق العاده ویژه» به کارمندان و مدیران تایید شد +سند

3 12,037

حسابداراپ

بر اساس ماده ۳۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵، مصوب کرده است که “همه دستگاه های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد، نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. “

بر این اساس، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت با ابلاغ بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام کرده است که شورای حقوق و دستمزد در جلسه ۲۵ خرداد امسال خود و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵، مصوب کرده است که:
«برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاههای اجرایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات وزیران رسیده است»

پندار سیستم

با این مصوبه جدید، عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آنرا گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است و نمی توان به آنها ایرادی وارد کرد.
بر اساس بندهای ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.


همچنین بر اساس بند ۱۰ این ماده قانونی، فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ ای برای حداکثر ۲۵درصد از مشاغل، ‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه نوبخت، ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در جلسه ۹ تیرماه سال گذشته شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده، مجاز خواهد بود.
منبع:صبحانه آنلاین


محل تبلیغ شما

3 نظرات
 1. علیرضا می گوید

  سلام علیکم
  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مهلت ازمایشی ان راپشت سرمیگذراندوظیفه خودمیدانیم تاقبل ازاینکه به قانون دائم تبدیل شودمواردی رادراین خصوص به عرض برسانیم.
  ۱- پستهای ستادی که بنابرقانون همان پستهای حاکمیتی میباشندچنانچه پستی حاکمیتی تشخیص داده نشودبنابراصل ۴۴قانون اساسی بایدبه شرکتهای خصوصی واگذارگردد.
  باتوجه به بند دماده۶۸قانون افزایش۳۵درصدی فوق العاده ویژه برای ۲۵درصدازمشاغل ستادی پستهای شاغل –سازمان مدیریت به۱۶وزارتخانه وسازمان اجازه افزایش راداده است.که هرسازمان بنابرتفسیرشان ازبخشنامه انرااعمال نموده است.ماننداموزش پرورش که حتی سرایداران راهم جزومشاغل ستادی اورده است.وسازمانی دیگرمشاغلی راتعیین ومقابل انان پست کارشناسی وکاردانی اضافه مینمایدوپستهای حساس وکلیدی مانندجمعداراموال وکارپردازراحذف کرده وبه تاییدسازمان مدیریت میرساند.
  ۲-بنابراعتقاداکثرکارشناسان این افزایش فقط به ۲۵درصدازکارکنان ستادی وبه ازای هر۵پست به یکنفرتعلق میگیرد.بعنوان مثال اگریک سازمان۳۰۰۰پست حاکمیتی داشته باشدبایدبرای ۷۵۰نفردرسطح کشورحکم صادرنمایدواگر۳۰ استان باشدودرهراستان۱۰۰پست وجودداشته باشدفقط برای۲۵نفرازانان این افزایش دراستانها تعلق میگیرد.برهمین اساس تاکیدشده است که پرداخت فوق العاده درهریک ازدستگاههای اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ونیروی انسانی وفناوری وواگذاری اموربه بخش غیردولتی واستفاده ازمنابع حاصل ازصرفه جویی های به عمل امده درسقف اعتبارات مصوب امکانپذیرمیباشدواین فوق العاده جزودیون منظورنمی گرددومتوسط پرداختی به کارکنان ان دستگاه از۶۰درصدسقف تعیین شده تجاوزنکند.
  ۳-تفسیر سازمان مدیریت ازمشاغلی که هرسازمان داردوبه تصویب رسانده اندبطوردقیق مشخص نمیباشد.چارت سازمانهارابصورت دقیق بررسی نمینماید.خصوصااگریک سازمان پستهای تخصصی داشته باشدوعمده انان درشهرستانهاوبصورت کشیک …مشغول کارباشند.فارغ ازانکه اغلب کارکنان ستادی فوق العاده سختی کارنمگیرندوحق شیفت وحق مسئولیت هم ندارند.ولی برخی ارسازمانهاهمه این فوق العاده هارافارغ ازانکه به کارکنانش تعلق میگیردیاخیرپرداخت مینمایدوباصدوراین بخشنامه که برای کاهش تفاوت حقوق کارکنان ستادی صادرشده این فوق العاده رانیزبه انان پرداخت میکنندوبازفاصله حقوقهاافزایش وشتاب بیشتری میگیرد.که لازم است نسبت به این مهم راهکاری جدی اتخاذنمایندوبخشنامه هارابصورت شفاف ارسال نمایندتاموجبات دلسردی کارکنان دیگررافرهم نیاورده ومیزان فوق العاده هاراباتوجه به نوع پست کارمندودقت به اینکه ایادرهمان پست درحال حاضرخدمت میکنندیاخیر وتعیین پستهای مصوب شاغل سازمانهاتوسط کارشناسان سازمان مدیریت اقدام گردد.تاحقی تضییع نگردد.چنانچه کارمندی حق شیفت میگیروسختی کاروشبکاری میگیردودرحال حاضردرستادهامشغول کارمیباشندمبالغ اضافی مستردگردد.
  ۴-جدول احتساب سنوات تجربی کارکنان عملاکارایی نداردزیراکارمندانی که دارای سوابق مفیدتجربی میباشندوقطعاهم تاییدمیفرماییدکه بارعمده کارهای ادارات بردوش انان میباشدصرف اینکه مدرک دانشگاهی ندارندبه حق وحقوقشان نمیرسند.هرچنداگردارای رتبه ارشدیاخبره باشند.وانهاراجزوکارشناسان نمیدانندومسئولیتی هم به انان نمیدهند.این تفاوتهارادقیقااززمان اجرای قانون جدیدمدیریت خدمات کشوری ازسال۸۸ به بعدشاهدبوده وهستیم.همانگونه که بخاطردویاسه هزارتومان به کارکنان باسابقه تفاوت تطبیق تعلق نگرفته وهیچ مرجعی نیزبرای شکایات این قبیل کارکنان درنظرنگرفته اند.
  ۵-سازمان مدیریت نبایدبه سازمانهاوادارات اجازه بدهدتابنابرمیل خودبخشنامه هاراتفسیرنمایندوبااین کارموجبات افزایش حقوقهای نامتعارف رافراهم اورند.ویک کارمندیاکارشناس یاجمعداراموال یاهرپستی راکه درنظربگیریدبااینکه دریک اداره کارمیکنندباتوجه به موقعیت وپستشان خودراشامل سختی کاروحق مسئولیت وفوقالعاده مدیریت بدانند.درحالیکه درهمان ساختمان کارمندانی هستندکه درمعرض اشعه ومضرات دستگاههای کپی و..هستندوچون پست کارشناسی ندارندهیچیک ازاین مزایارانمیگیرند.
  ۶بااحیاءسازمان مدیریت تمامی کارمندان امیدشان زنده شدکه تاحدزیادی تبعیضات حقوقی میان کارمندان برداشته شودوفاصله های حقوقی کمترشودکه متاسفانه تاکنون محقق نشده است وتازمانی که شکافهای موجوجودپوشانده نشودعلاوه براینکه دلسردیهازیادترخواهدشدانگیزه های بالای این قبیل کارکنان نیزازبین خواهدرفت.مدارک کارشناسی به تنهایی قادرنخواهدبودمشکلات پیش امده درسیستمهای اداری رابپوشاندوچنانچه کارمندان باسابقه وتجربی همچنان درحاشیه باشندنبایدامیدی به بهبودوفرایندسیستمهای اداری امیدواربود.که بااین کارموجبات مدرک گرایی بیشترراموجب خواهدشدهرچندکه شاهداین موضوع درتمامی ادارات میباشیم.
  ۷-باتوجه به قانون افزایش فوق العاده ویژه بفرمائیددرچه قسمتی ازماده۶قانون نظام هماهنگ پرداخت وتصویبنامه های هیات وزیران فوق العاده ویژه کارشناسی/ارشد-خبره-عالی/رافقط به مدیران وکارکنان حوزه ستادی انهم باتاکیدبردارابودن مدرک کارشناسی وبالاترتجویزومحدودکرده است.واگرهم محدودکرده چرایک سازمان پستهای کاردانی رانیزبه پستهای کارشناسی اضافه نموده است.ضمن اینکه برابرقانون خدمات کشوری کارمندی بامدرک دیپلم بادارابودن۱۲سال سابقه کاری وتجارب مفیدوهمچنین بامدرک کاردانی که۸سال سابقه کاری داشته باشنددر زمره کارشناسان محسوب میشوند.خصوصااگرپستی که دران منتصب میباشندشرایط احراز ان کارشناسی باشدهیچ جای اعتراضی مبنی براینکه درزمره کارشناسان قرارنگیرندوجودنخواهدداشت.
  ۸-باعنایت به اصل۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیات وزیران وآئین نامه های اجرایی قوانین نبایدبامتن وروح قوانین مخالف باشدومصوبات شوراهاوکمیسیونهای متشکل ازچندوزیربایستی درمحدوده قوانین باشندواین مصوبات نمی بایست ناقض حقوق مکتسب افرادموردنظرقانون باشند.
  ۹-باتوجه به مستندات قانونی درخصوص فوق العاده ویژ کارکنان ستادی که دران ذکرشده است این طرح صرفاشامل اندسته ازکارکنان مدیران ومشاوران مشاغل درحوزه های ستادی که درامور برنامه ریزی درسطح بخش وفرابخش وظایف ستادی وباتوجه به حساسیت کاردرارتباط باوظایف محوله که موجب کاهش هزینه هاوارتقاءکیفیت وسرعت خدمات میشودتعلق میگیرد.حال سوال مطرح شده این است که این موضوع باشرایط احرازرتبه بندی مشاغل چه تفاوتی دارد.
  ۱۰-درقانون پیشبینی شده است اعتراض اقلیت یک نفرباتوجه به اجرایی شدن قانون موضوعا منتفی وقابل طرح نمیباشد.لذابایدتوجه داشت که این قانون طرح ازمایشی ان بوده وهنوزبه قانون تبدیل نشده است ازاینرومیتوان به استنادان وپیشنهادات کارشناسی موارد مطروحه رااصلاح نمود.همانگونه که درحدیث میفرمایندببین چه میگوید.نبین که میگوید.
  ۱۱-برابرقانون مذبورپرداخت فوق العاده ویژ ه ازمحل صرفه جویی هامیباشد.ولی اگرقرارباشددریک اداره ازکل پرسنل/۸۳نفر/پست حاکمیتی که به۸۰نفرانان فوق العاده تعلق گرفته است وتعداد۲۰پست قراردادی و۲پست حاکمیتی جمعداراموال وکارپرداز و۳پست بانام که به انان افزایش تعلق نگرفته است.رالحاظ کنیم.این سوال پیش میایدکه باوجودانکه مدیران تعهدداده اندازخزانه درخواست وجهی بابت پاداش واضافه کارنکنند.حق وحقوق انانکه فوق العاده دراحکامشان نخورده چه میشود؟
  ۱۲-باتوجه به عرایض بالامشخص میگرددحق وحقوق تعدادی ازکارمندان دراین بخشنامه لحاظ نشده است.انهم بدلیل این بوده که سازمانی ازبخشنامه سازمان مدیریت برداشتی متفاوت داشته است.
  ۱۳-باتوجه به اینکه اعتبارات استانی میباشدضروریست سازمان مدیریت نظارت بیشتری برکاراداراتیکه تاکنون زیرباراینکه احکام بایددرمراکزاستانهاصادرشوندداشته باشدتاسازمان مدیریت بتواندنظارت کاملی برنحوه صدوراحکام واعمال حق وحقوق کارمندان داشته باشند
  ۱۴-لذاپیشنهادمیشودبرای رفع کامل مواردمرتبط بااحکام وحقوق کارکنان یک سامانه بانام ساکا =سیستم احکام کارکنان=درسازمان مدیرت ایجادواین نرم افزاربتواندباتوجه به تعریف اولیه براساس ان حق وحقوق کارکنان رامدیریت کند.زیرااین کارموجب میشودکلیه سازمانهاوادارات یک سیستم جامع داشته باشندمانند=سادا=سیستم اموال دولتی ایران.که باوجوداینکه جدیداست بسیاری ازمشکلات اموال غیرمنقول ادارات یاحل شده ویادرحال حل شدن میباشد.
  ۱۵-قابل توجه میباشدمدیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درحل معضلات ومشکلات سیستمهای اداری نظرکارشناسان خبره ومشاورین محترم رادراین زمینه چراغ راه خویش قراردهندهمانگونه که این اساتیدتوسط کشورهای درحال توسعه و..دعوت میشوندازظرفیت انان بهره کامل ببرند.خصوصااستانهای جنوب وجنوب شرق که نسبت به دوربودن ازمرکز ازتمام این ظرفیتهانمیتوانندبهره لازم راببرند.
  از آن مقام محترم خواهشمندیم موضوع رسیدگی به مواردصدرالاشاره دردستورکار کارشناسان محترم قراربگیردوموانع قانونی رفع تادراین میان همه کارمندان به حق قانونی خویش برسند.ونهایتادراخرین اعلام جناب اقای دکترنوبخت که اظهارنمودنداین فوق العاده ویژه برای ازبین بردن تبعیض درپرداختیهاصادروبه همه کارکنان تعلق میگیردنیزنقطه ابهامی دیگربه موضوعات فوق الذکرافزوده است
  ومن ا…التوفیق——————–

 2. عرفان می گوید

  نظرم این است که کارمندان و خانواده های آنها منتظرند مصوبه ای که دولت در زمینه افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده ها تصویب کرده چقدر توانایی اجرایی کردنش را دارد اگر قبل از انتخابات اجرایی شودیک موفقیت بزرگ برای آقای روحانی و طیف رئیس جمهور محترم خواهد بود

 3. alireza می گوید

  سلام متاسفانه فوقالعاده ویژه هم ملنندهزاران بخشنامه دیگربگونه ای اعلام شدکه هرسازمان تفسیرخودش رابرداشت میکند.وراحت ترازقبل سازمان مدیریت رادورمیزنند.یک سازمان کل کارمندانش راکه درسطح کشورهستندبجزدوسه نفرمشمول میداندحتی کاردانیهاوکسانیکه حق شیفت میگیرند.ویک سازمان ستادراهمه نیروهای کل استانهامیداندویک سازمان فقط ۲۵درصدمشاغلش درمراکزاستانهارامشمول میداند.این بی عدالتیهادرست نمیشودمگرسازمان استخدامی کشوری تدبیری بیاندیشد.تبعیضهارابرداردو…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.