نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۲۹۷۶/ص مورخ ۹۵/۲/۲۷(صدور گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدکوچک ومتوسط)

0 1,311

حسابداراپ

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال ۹۵ به سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و پیرو شماره ۰۵-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۲۸ بدینوسیله مقرر می گردد:


ادارات کل مالیات موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورت های مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

پندار سیستم

  • نظر به اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار جاصل از ماده ۱۶۷قانون مالیات های مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهی های مودیان مذکور در بند (۱) بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

بدیهی ست انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیر الذکر امکان پذیر می باشد.


سیدکامل تقوی نژادمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.