نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور

0 2,598

حسابداراپ

    نظربه اینکه بعضاً درخواستهایی مبنی بر انصراف از بهره مندی سنوات ارفاقی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور از جانب متقاضیان بازنشستگی ارائه می گردد، لذا در جهت ایجاد وحدت رویه در پذیرش انصراف، اصلاح ماهیت سوابق، نحوه رسیدگی و صدور حکم بازنشستگی بیمه شده بصورت عادی، توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل جلب می نماید :


       با عنایت به تبصره (۱) بند (الف) ماده (۸) آئین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۵/۲/۸۶ ، تصمیمات کمیته های بدوی استانی با اکثریت آراء حاضرین و پس از طی مراحل قانونی از جمله ابلاغ به کارفرمای مربوطه معتبر و لازم الاجرا بوده و مطابق تبصره (۱) بند (ب) همان ماده ، رأی کمیته های تجدید نظر استان نیز از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء می باشد.

از طرفی بند (۱) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین بند (۵) ماده (۱۳) آئین نامه اجرائی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور موید این موضوع است که بازنشستگی بیمه شده در مشاغل سخت‌و زیان آور منوط به ارائه درخواست از سوی بیمه شده بوده و در صورت اعلام رسمی و کتبی وی در نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی در قالب سندی از جمله اقرار نامه مبنی بر انصراف از بازنشستگی در این مشاغل حاکی از آن خواهد بود که مشارالیه نه تنها درخواست و ادعایی دراین مورد ندارد، بلکه این حق را نیز از خود سلب می نماید، لذا واحدهای اجرائی تابعه مکلف اند در صورت درخواست انصراف افراد پیشگفت، نسبت به اخذ تعهد وفق فرم پیوست و ثبت آن در دبیرخانه شعبه و سپس هماهنگی با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، نسبت به اصلاح ماهیت سوابق از سخت و زیان آور به عادی و حذف بدهی محاسبه شده برای کارفرمای محل اشتغال بیمه شده  اقدام نمایند .

پندار سیستم

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران و معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد فنی و مستمریها و درآمد ادارات کل استانها، روسا و معاونین و مسولین فنی و مستمریها و درآمدشعب و سایر واحدهای مرتبط و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.


محمدحسن زدا

معاون فني و درآمد


منبع:سازمان تامین اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.