نرم افزارحسابداری صدگان

گروه بندي صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش هاي نگهداري آنها

0 4,957

حسابداراپ

در اصلاحيه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم، بخشي از وظايف و تکاليف موديان، مورد بازنگري قرار گرفته است. بر مبناي اين اصلاحيه بندهاي سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم، حذف گرديده است.


بر اين اساس، صاحبان مشاغل، باتوجه به مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده ( قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد، گروه بندي مي شوند: به علاوه تکاليف قانوني صاحبان مشاغل در خصوص نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها با توجه به نوع وحجم فعاليت (مبلغ فروش و سايردرآمدها) براي موديان مختلف در گروه هاي اول، دوم و سوم، در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده ۹۵ اصلاحيه تعيين گرديده است .

پندار سیستم

نحوه گروه بندي صاحبان مشاغل و تکاليف هر گروه اینجا قابل دريافت مي باشد.

منبع:سازمان امورمالیاتیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.