نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۱۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(اداره امور مالياتي ذيصلاح براي دريافت و مطالبه ماليات تکليفي و حقوق واحدهاي دانشگاه پيام نور)

0 646

حسابداراپ

به پيوست صورتجلسه مورخ ۴/۶/۹۲ اين سازمان با دانشگاه پيام نور در خـصوص نحوه و چگونگي رسيدگي و مطالبه مالياتهاي تکليفي موضوع مواد ۱۰۴، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال مي گردد. مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد، ادارات امور مالياتي برابر مفاد صورتجلسه تنظيمي و فرم هاي پيوست اقدام لازم را به عمل آورند.


پندار سیستم

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


براي دريافت متن كامل بخشنامه بروي تصوير زير كليك كنيد:

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.