نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(ابلاغ راي شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف رديف ۳ تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران)

0 1,317

حسابداراپ

بـه پيوست دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عـدالت اداري مبني بر ابطال بند الف رديف ۳ تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مـورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت محـترم وزيـران در ارتبـاط بـا فـهرسـت مـناطق کـمتر تـوسعه يـافته جـهت اطـلاع و اقـدام لازم ابـلاغ مي گردد.


از آنجائيکه به موجب بند ۵ تصويب نامه مذکور فهرست ضميمه آن از ابتداي سال ۱۳۸۸ ملاک عمل مي باشد و بر اساس بند الف رديف ۳ مصوبه مذکور واحد هاي توليدي و معدني مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته موضوع فـهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ که نام آن مناطق در فهرست ضميمه تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيات محترم وزيران نيامده بود در صورت بهره برداري تا پايان تير ماه ۱۳۸۸ از معافيت مناطق کمتر توسعه يافته برخوردار مي گرديدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از تاريخ ابطال(۱۴/۱۲/۱۳۹۱) واحدهاي توليدي و معدني مورد نظر امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م براي مناطق کمتر توسعه يافته را دارا نخواهند بود. بديهي است واحدهاي توليدي و معدني مزبور در صورت رعايت مقررات، امکان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م را به ميزان هشتاد درصد درآمد مشمول ماليات ابرازي و به مدت ۴ سال با رعايت مقررات دارا خواهند بود.

در صورتي که بر اساس دستورالعمل هاي صادره قبلي نسبت به صدور گواهي امکان برخورداري از معافيت بر اساس مناطق کمتر توسعه ياقته براي اين موديان اقدام شده است ترتيبي اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهي مورد نظر اقدام شود.

پندار سیستم


حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيم


 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.