نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۶۷۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲ (ميزان معافيت ماليات بردرآمدحقوق سال۱۳۹۲)

0 2,320

حسابداراپ

پندار سیستم

بنا به حکم ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(۱) و (۲) و قسمت اخير ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضاوت، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مالياتي موضوع مواد(۸۴)و (۸۵) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ساير معافيتهاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) به شرح جدول پيوست شماره(۱) و در مورد ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيتهاي مزبور تا چهل و دو ميليون(۴۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده(۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات بر درآمد حقوق به شرح جدول پيوست(شماره ۲) خواهد بود.


ضمناً طبق بند(۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۵۲)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۲ مبلغ يکصد ميليون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال در سال تعيين گرديده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند(۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت هاي واگذار شده(سهام کنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.

با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲مبني بر کسر و ايصال ماليات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۹۱ به صورت علي الحساب، تعديلات ماليات سه ماهه مذکور در ماههاي بعد قابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه ماليات حقوق بگير فرضي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به شرح ذيل مي باشد:

۱- با فرض اينکه کل حقوق و مزاياي مستمر دريافتي حقوق بگير در سال ۱۳۹۲ ماهانه مبلغ يازده ميليون(۱۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد، ماليات بر درآمد حقوق وي براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علي الحساب و با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۹۱ به شرح ذيل مي باشد:

حجم حقوق سالانه                              ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰=۱۲×۱۱،۰۰۰،۰۰۰

درآمد مشمول ماليات حقوق(پس از کسر معافيت مالياتي سال ۱۳۹۱)

                                           ۶۶،۰۰۰،۰۰۰=۶۶،۰۰۰،۰۰۰-۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                         ۷۵۰،۰۰۰=۱۲÷نرخ ماده ۸۵×۶۶،۰۰۰،۰۰۰

جمع ماليات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

                                                              ۲،۲۵۰،۰۰۰=۳×۷۵۰۰۰۰

حال با توجه به اينکه سقف معافيت مالياتي مذکور در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به مبلغ يکصد ميليون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تعيين گرديده است، محاسبه ماليات حقوق و تعديل ماليات پرداختي به صورت ذيل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه                               ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰=۱۲×۱۱،۰۰۰،۰۰۰

درآمد مشمول ماليات پس از کسر معافيت مالياتي ۱۳۹۲

                                          ۳۲،۰۰۰،۰۰۰=۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰-۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق يک ماه با کسر معافيت ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

                                            ۲۶۶،۶۶۶=۱۲÷نرخ ماده ۸۵×۳۲،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق چهارماهه اول سال ۱۳۹۲

                                                                 ۱،۰۶۶،۶۶۷=۴×۲۶۶،۶۶۶

مانده ماليات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعديل يا مانده طلب حقوق بگير بابت مازاد ماليات واريزي که طي ماههاي بعد قابل تهاتر مي باشد.

مانده طلب حقوق بگيرکه بايد طي ماههاي آينده تهاتر گردد.

                                              (۱،۱۸۳،۳۳۳)=۲،۲۵۰،۰۰۰- ۱،۰۶۶،۶۶۷

۲- با فرض اينکه کل حقوق و مزايا مستمر دريافتي بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد و ماليات بر درآمد حقوق وي براي سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علي الحساب و با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۹۱ به شرح ذيل مي باشد.

حجم حقوق سالانه                            ۲۴۰،۰۰۰۰،۰۰۰=۱۲×۲۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمد مشمول ماليات حقوق(پس از کسر معافيت مالياتي سال ۱۳۹۱)

                                          ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰=۶۶،۰۰۰،۰۰۰-۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                        ۲،۸۵۸،۳۳۳=۱۲÷نرخ ماده ۸۵×۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰

جمع ماليات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲

                                                               ۸،۵۷۵،۰۰۰=۳×۲،۸۵۸،۳۳۳

جمع حقوق سالانه در سال ۹۲               ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰=۱۲×۲۰،۰۰۰،۰۰۰

درآمد مشمول ماليات حقوق پس از کسر معافيت مالياتي ۱۳۹۲

                                        ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰=۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰-۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق يک ماه به صورت علي الحساب

                                        ۲،۱۵۰،۰۰۰=۱۲÷نرخ ماده ۸۵×۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

ماليات حقوق چهارماهه اول سال

                                                        ۸،۶۰۰،۰۰۰=۴×۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

ماليات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختي ماههاي قبل

                                                       ۲۵،۰۰۰=۸،۵۷۵،۰۰۰- ۸،۶۰۰،۰۰۰

 

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.