نرم افزارحسابداری صدگان

تصوينامه ۶۲۰۱۶/ت ۴۷۸۵۹ک مورخ ۹۱/۴/۲( کمک هاي بلاعوض صنايع کوچک، شهرک هاي صنعتي تابع مناطق محروم به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

0 696

حسابداراپ

وزارت اموراقتصادي ودارايي – وزارت صنعت، معدن وتجارت

 

وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ بنا به پيـشـنهاد شماره ۲۲۷۳۹۹/۰۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، مـعـدن و تـجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- و با رعايت جزء “و” بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت ۲۸۸۵۵هـ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

.

کمک هاي بلاعـوض سـازمـان صـنـايـع کوچک و شـهـرکـهاي صنـعـتي ايران و شرکت هاي تابعه به شرکت هاي صنعتي تابع واقع در مـنـاطق مـحـروم، مـوضـوع بنـد (۴) قـانـون اصـلاح قـانـون راجـع به تـأسيـس شـرکت شهرک هاي صنـعـتي ايران – مصوب ۱۳۷۶- براي سال هاي مالي مـنـتـهي به پايـان سـال هاي ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت کننـدگان و درآمـد عـمليـاتي براي دريافت کنندگان تلقي مي شود.

پندار سیستم

.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 .

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.