نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۲۴۹/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۲/۲۱(تبصره ماده۸آئين نامه اجرائي جزء ب بند۷۸ بودجه سال۹۰

0 1,032

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره۳۵۹۶۲/۲۳۰/د مورخ۵/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ابلاغ تصويبنامه شماره۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸مورخ۲۷/۹/۱۳۹۰ هيئت محترم وزيران در ارتباط با آئين نامه اجرائي جرء ب بند ۷۸قانون بودجه سال ۱۳۹۰و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص تبصره ماده ۸ آئين نامه مذکور در مورد اشخاص حقوقي که بيش از۵۰%سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي مي باشد،بدين وسيله مقرر مي دارد اشخاص مذکور(دولتي و عمومي) براي انجام تجديد ارزيابي،مشمول حکم تبصره ماده ۸ آئين نامه اجرائي مورد اشاره مي باشند.

.

پندار سیستم

حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.