نرم افزارحسابداری صدگان

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

11 3,503

حسابداراپ

جدول معافیت‏های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنایارقام مصوب دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ با معافیت سالانه ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و ماهانه ۵۵۰ هزار تومانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،‌سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که این متغیر برای سال آینده با افزایش ۱۳ درصدی به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

.

براساس این گزارش، این جدول معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای لایحه بودجه سال ۹۱ به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی که برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس تعیین شده است، بر اساس همین سازوکار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا ابلاغ می کند.

.

به گزارش فارس، جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۱ به شرح ذیر است.

توضیح اینکه تا این تاریخ لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و جدول ذیل صرفا جهت آگاهی حقوق‌بگیران درج گردیده تا در صورت تصویب بودجه و عدم تغییر معافیت سالانه مورد استفاده قرار گیرد.

.

پندار سیستم

کارکنان بخش غیر دولتی کارکنان بخش دولتی نرخ مالیاتی حقوق سالانهمشمول مالیات حقوق سالانه حقوق ماهانه
مالیاتماهانه مالیاتسالانه مالیاتماهانه مالیات سالانه
۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۵۰۰.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۱۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۶۹.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۸۰۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰۰
۱۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۸۳.۳۳۳ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۸۳.۳۳۳ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۳۳۳.۳۳۳
۲۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۰۰.۰۰۰
۳۵۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰ ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۵۵۰.۰۰۰ ۶.۶۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۵۰.۰۰۰ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۷۵۰.۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۶.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۸۵۰.۰۰۰ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰ ۷.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
۹۵۰.۰۰۰ ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰ ۷.۸۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۱.۱۸۳.۳۳۳ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ ۷۶۶.۶۶ ۹.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰ ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۸۳۳.۳۳۳
۱.۳۹۱.۶۶۶ ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۱.۸۹۱.۶۶۶ ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲.۳۹۱.۶۶۶ ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۲.۸۹۱.۶۶۶ ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰ ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳.۲۶۶.۶۶۶ ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰
۳.۳۰۸.۳۳۳ ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۶۱۶.۶۶۶ ۱۹.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵ ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱.۶۶۶.۶۶۶
۳.۲۹۱.۶۶۶ ۵۳.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۰۸۳.۳۳۳ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰.۲۰.۲۵ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶.۳۳۳.۳۳۳
۸.۵۷۸.۰۰۰ ۱۰۲.۹۰۰.۰۰۰ ۳.۴۵۰.۰۰۰ ۴۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ ۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴.۵۷۵.۰۰۰ ۱۷۴.۹۰۰.۰۰۰ ۵.۴۵۰.۰۰۰ ۶۵.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ ۶۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷.۵۷۵.۰۰۰ ۲۱۰.۹۰۰.۰۰۰ ۶.۴۵۰.۰۰۰ ۷۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ ۷۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۳.۲۲۵.۰۰۰ ۲۷۸.۷۰۰.۰۰۰ ۸.۳۳۳.۳۳۳ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۸۸.۸۳۳.۳۳۳
۱۰/۲۰/۲۵/۳۰/۳۵ بیشتر از ۱.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰ بیشتر از ۸۸.۸۳۳.۳۳۳

 .

برای دانلود روی لینک راست کلیک کنید و گزینه save link as را انتخاب کنید…

فایل pdf جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

گزينه چاپ ، تصوير مناسب تري از جدول را ارائه ميكند.

.

————————————————————————————————————————————-

لينك مرتبط:

بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)

 

بخشنامه ۱۲۵۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱/۳۰(کـسر میزان معافیت حقوق سال ۱۳۹۰ از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به طور علی الحساب)

.

 

محل تبلیغ شما

11 نظرات
 1. Maziardm می گوید

  با سلام و شب خوش
  و تبریک سال نو برای تمامی عزیزان

  تشکر از ارسالاتون ولی هنوز رسما اعمال نشده. درسته؟

  هنوز بودجه هم تصویب نشده و مثل پارسال فکر میکنم و با توجه به این روند، برج ۲ تصویب میشه و معافیت قطعی میشه. با تشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن تشكر و تبريك سال نو
  بله همين طور است و بايد منتظر دستور العمل هاي بعدي باشيم.
  بااحترام

 3. علی می گوید

  این جدول اشتباه است .
  در ردیف ۱۴ حقوق سالانه صد و شصت و شش میلیون است که اگر منهای معافیت سالانه گردد ، می شود صد میلیون .
  در حالی که در جدول عدد نود و دو میلیون درج شده است .
  از ردیف ۱۴ به بعد جدول خطا دارد .
  یا ضرایب اشتباه است یا محاسبه به طور غلط انجام شده است .

 4. عرفان می گوید

  باسلام وتشکر در اطلاع رسانی بموقع وبروز شما؛ سوال من در مورد حق بیمه بیکاری دوران بیکاری است .آیا افزایش حداقل حقو ق درسال۹۱باعث افزایش حداقل محاسباتی بیمه بیکاری که از سال ۹۰ بیکار شده نیز می شود؟ باتشکر

 5. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضورشما
  ضمن تشکر؛ بله کسانی که در سال ۹۱ بیکار می مانند هم از نرخ جدید استفاده میکنند.
  باتشکر

 6. مریم برقبانی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید..
  در ردیف ۱۴ این جدول اشتباه محاسباتی وجود دارد.

 7. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده چون احتمال تغير در لايحه بودجه دولت در مجلس وجود دارد و ازطرفي احتمال عدم تصويب لايحه تا ارديبهشت ماه هست ، الزاما سروكار ما با همان جداول سال قبل (مشابه رويه پارسال) خواهد بود لذا به نظر بنده فعلا از اين جدول مي توان به عنوان چشم انداز معافيت حقوق سال ۹۱ استفاده كرد.
  باتشكر

 8. حمیدرضا می گوید

  درود بر شما
  به ردیف های ۱۴ و ۲۰ نیاز داشتم ولی دریافتم به غلط برآورد شده است خواهشمنداست دوباره بررسی نمایید . باسپاس

 9. علی اکبر ابراهیمیان می گوید

  ضمن تشکر از اطلاعات شما

 10. azin می گوید

  با تشکراز شما
  من میخوام حساب کنم برای ۱۸۶۰۰۰۰۰ ریال چقدر مالیات تعلق میگیره؟

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نمونه اي از محاسبات را دراين مسير توضيح داده ام:
  ۶۶۰ تا ۹۹۰ هزار تومان عیدی امسال کارگران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.