نرم افزارحسابداری صدگان

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۷/ت۴۷۲۱۳هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

0 928

حسابداراپ

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه اجرايي جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور

ماده۱ـ

پندار سیستم

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در چارچوب نقشه جامع علمي كشور اولويتهاي پژوهش و فناوري را حداكثر تا پايان شهريور ماه به كليه دستگاهها اعلام نمايد.
تبصره ـ تا ابلاغ اولويتهاي پژوهش و فناوري توسط دبيرخانه شوراي عالي مذكور، اولويتها و سياستهاي ابلاغي قبلي معتبر مي‌باشند.
ماده۲ـ

كليه دستگاههاي موضوع بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مكلفند فهرست كامل طرحها و برنامه‌هاي پژوهشي و فناوري جاري و آينده خود را با هزينه كرد و ميزان پيشرفت آنها، وارد سامانه ملي اعتبارات تحقيقاتي (سمات) نمايند. تسويه نهايي طرحها و برنامه‌هاي پژوهشي و فناوري منوط به ثبت در سامانه خواهدبود.
ماده۳ـ

دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است پس از دريافت گزارش عملكرد از كميسيونهاي تخصصي شوراي عالي، گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را با نتايج و دستاوردهاي پژوهشي اعتبارات موضوع جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور تهيه و در مهلت قانوني موضوع جزء (۱) بنـد (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه‌ها پس از تأييد در شوراي عالي به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.