نرم افزارحسابداری صدگان

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار

19 7,776

حسابداراپ

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار

ماده ۱ ـ

هر گونه كوتاهي در انجام وظائف محوله و يا هر گونه فعل و ترك فعل كه موجب نقص آئيننامه هاي انضباطي كارگاه، بروز اختلاف و بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي و كيفي توليد خدمات، افزايش ضايعات، ضرر و زيان و نقص شئون اسلامي در كارگاه را فراهم نمايد قصور ناميده مي شود.
تبصره ـ موارد قصور و نقص آئين نامه انظباطي با توجه به ماهيت خلاف و ميزان تكرار و يا استمرار آن در آئيننامه انضباطي لحاظ خواهد گرديد.

ماده ۲ ـ

آئيننامه انضباطي مجموع مقرراتي است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات در كارگاههاي بيش از ده نفر كارگر متناسب با شرايط و اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهيه شده و پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل توسط كميته انضباط كار بمورد اجراء گذاشته مي شود.

ماده ۳ ـ

در مورد كارگاههائي يكه تعداد كارگران آنها كمتر از نصاب مذكور در ماده دو مي باشد در صورت وجود تشكيل كارفرمائي، تشكيل مذكور اقدام به تهيه و ارائه پيش نويس آئيننامه انضباط كار خواهد كرد.
تبصره ـ در مورد كارگاههاي مذكور واحد كار و امور اجتماعي پس از كسب نظر مشورتي انجمن صنفي كارگران يا مجمع نمايندگان كارگران نسبت به تصويب آئيننامه انضباط كار اقدام خواهد نمود.

ماده ۴ ـ

چنانچه تشكل هاي كارگري و كارفرمائي در زمينه تهيه آئيننامه انضباطي واحدي براي كارگاههاي خود به توافق برسند، آئيننامه مذكور پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد در سطح منطقه يا ملي نافذ خواهد بود.

ماده ۵ ـ

به منظور اجراي ائيننامه انضباط كار در كارگاه كميته اي بنام كميته انضباط كار تشكيل مي گردد كميته انضباط كار مركب از افراد زير است:
الف ـ در كارگاههائي كه تعداد كارگران آنها بيش از ۳۵ نفر باشد.
ـ دو نفر نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده انجمن صنفي و يا نماينده كارگران.
ـ دو نفر نماينده كارفرما.
ـ يكنفر نماينده از ميان سرپرستان كارگاه به انتخاب سرپرستان.
ب ـ در كارگاههائي كه تعداد كارگران انها كمتر از ۳۵ نفر باشد:
ـ يكنفر نماينده انجمن صنفي يا نماينده كارگران.
ـ يكنفر نماينده كارفرما.
ـ يكنفر نماينده به انتخاب دو نفر اعضاء اخير الذكر (در صورت عدم توافق نظر واحد كار و امور اجتماعي در مورد انتخاب نفر سوم لازم الرعايه است).

ماده ۶ ـ

مدت عضويت در كميته انضباط كار دو سال است. انتخاب مجدد اعضاء در كميته بلامانع است.
تبصره ـ هر گاه يكي از اعضاء در اثر فوت، استعفاء، اخراج يا به هر دليل ديگر امكان شركت در جلسات را نداشته باشد نماينده ديگري با توجه به ماده ۵ براي باقيمانده مدت دوره انتخاب و معرفي خواهد شد.

ماده ۷ ـ

كميته انضباط كار در اولين جلسه، مشخصات اعضاء و موجوديت خود را كتباً به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام خواهد نمود.

ماده ۸ ـ

جلسات كميته انضباط كار با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه كميته انضباط كار به دليل عدم حضور كليه اعضاء در دو جلسه متوالي رسميت پيدا نكند موضوع مستقيماً از سوي ذينفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف مي باشد.

ماده ۹ ـ

تصميمات كميته انضباط كار در كليه موارد با اكثريت آراء معتبر است مكر در زمينه اخراج كه مقررات ماده ۲۷ قانون كار لازم الرعايه خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ

كميته انضباط كار مي تواند در جلسات خود از نظرات مشورتي سرپرست مستقيم كارگر يا كارگران يا شهود ذيربط استفاده نمايد و سرپرست مستقيم در جلسات مذكور فاقد حق رأي است مگر در مواردي كه خود عضو كميته انضياط كار باشد.

ماده ۱۱ ـ

تصميمات كميته نبايد مغاير با قانون كار و آئيننامه ها و مقررات مربوط باشد.

ماده ۱۲ ـ

صورت مذاكرات و تصميمات كميته در دفتر ويژه اي ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسيده و نزد كميته نگهداري مي شود.

ماده ۱۳ ـ

تصميمات كميته در پنج نسخه تنظيم و به ترتيب زير توزيع مي گردد:
يك نسخه جهت اطلاع كارگر يا كارگران ذينفع.
يك نسخه جهت اطلاع كارفرما.
يك نسخه جهت اطلاع شوراي اسلامي كار.
يك نسخه جهت اطلاع واحد كار و امور اجتماعي محل.
يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته انضباط كار.
تبصره ـ كليه مكاتبات و دعوت نامه هاي مربوط توسط دبير كميته كه در اولين جلسه از بين اعضاء انتخاب مي شود انجام ميپذيرد.

ماده ۱۴ –

چنانچه هر يك از طرفين (كارگر يا كارفرما) به تصميمات كميته انضباط معترض باشد مي تواند از طريق مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در فصل نهم قانون كار درخواست رسيدگي نمايد.

ماده ۱۵ –

به منظور حسن اجراي اين مقررات، واحد كار و امور اجتماعي محل مي تواند پس از دريافت رونوشت تصميمات و آراء كميته انضباط كار عنداللزوم با اعزام مأمور تحقيق به واحد مربوط به موضوع رسيدگي و ضمن ارائه نظرات ارشادي، گزارش لازم را تهيه و در پرونده كميته مذكور ضبط نمايد.

اين آئيننامه شامل ۱۵ ماده و ۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ شورايعالي كار تهيه و در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۰ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

محل تبلیغ شما

19 نظرات
 1. رحیم می گوید

  باسلام
  در خصوص تعریف سرپرست در تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی کلی گویی شده وبهتر است با توجه به تعریف کتاب پرسش و پاسخ آقای الهیان تعریف تا تمایز آن با مدیران مشخص گردد.
  این موضوع باعث شده است که مدیران نیز در انتخاب نماینده سرپرستان شرکت نموده و تعادل کمیته بهم خورده و به نفع کارفرما شود .
  لذا خواشمند است با توجه به اینکه در شرکتهایی که دارای طرح طبقه بندی هستندووظایف سرپرستان و مدیران مشخص شده و سرپرستان از مدیران دستور میگیرند لذا نمی توانند در یک طبق و رده باشند و به همین دلیل نمی توان تعریف واحدی از ان ارائه نمود
  خواهشمند است نظر خود را به ایمیل اینجانب ارسال فرمائید .
  متشکرم

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور جنابعالي
  با كليت فرمايش جنابعالي موافقم ولي بنده اين سوال را دارم كه درصورت رعايت چه شرايطي حاكم بود؟
  اگر به اصل موضوع عنايت كنيد ، به نظر بنده باتوجه به اينكه طرح اوليه توسط مشاوري به انتخاب كارفرما تهيه ميشود و كميته فقط نظر مشورتي در باره طرح به مشاور مي دهد و كميته بعد از اتمام كار مشاور نقشي كمرنگ در اجراي طرحي دارد كه طراح آن شخص ثالثي بوده است ، لزوما شرايط مد نظر شما خيلي كمكي به اصل موضوع نمي كند.
  باتشكر

 3. علی -پ می گوید

  باتشکر از شما در صورت امکان نسبت به مطرح کردن بخشنامه های جدید اداره کار وامور اجتماعی اقدام مقتضی بعمل آورید .

 4. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما
  چنانچه دراين راه پيشنهاد و يا بخشنامه ي جديد مد نظر داريد بفرمائيد تا بررسي كنيم.
  بااحترام

 5. جهان می گوید

  لطفا” در پاسخ اعلام فرمایید . مجازات قصور در انجام وظایف کارگر چیست

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درآيين نامه اي كه توسط كارگاه تهيه و به تاييد اداره كارمي رسد مجازات قصور مشخص كه البته در ماده يك هم تعريف قصور آمده است:
  هر گونه كوتاهي در انجام وظائف محوله و يا هر گونه فعل و ترك فعل كه موجب نقص آئيننامه هاي انضباطي كارگاه، بروز اختلاف و بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي و كيفي توليد خدمات، افزايش ضايعات، ضرر و زيان و نقص شئون اسلامي در كارگاه را فراهم نمايد قصور ناميده مي شود.
  موفق باشيد.

 7. کامران می گوید

  با سلام
  همانطور که می دانید اکثر نمایندگان کارکران قراردادی هستند ، آیا در صورت مخالفت نماینده کارگر با نماینده کارفرما در طرح یک موضوع موجبات دردسر و گرفتاری برای خود نماینده کارگران پیش نخواهد آمد ؟ اگر چنین شد چه باید کرد ؟ متشکرم

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايد به همين آيين نامه استناد كنيد.

 9. مهدی می گوید

  آیا در صورت خسارت ضررو زیان کارگر به کارفرما و تعهد پرداخت خسارت از سوی کارگر ،کارفرما می تواند کارگر را اخراج کند؟

 10. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  اين گونه موارد تابع آيين نامه انضباطي كارگاه است ولي به نظربنده خصوصا با رفع خسارت كارفرما مجاز به اخراج نيست.

 11. مهدی می گوید

  سلام .ایا مدیرعامل یک شرکت میتواند فرد یا افرادی را علاوه بر دو نماینده خود درکمیته انضباطی به عنوان ناظر در کمیته منسوب نماید؟

 12. عباد می گوید

  سلام
  اگر کارگری برای یک روز تعطیل بعنوان شیفت احتیاط گمارده شود و کارگر مزبور امتناع کرده و آنروز سر کار نیاید آیا مشمول قصور خواهد بود و کارفرما میتواند نامبرده را به اداره کار و یا کمیته انظباطی کار معرفی نماید یا خیر؟
  لطفا در صورت امکان پاسخ را ایمیل فرمایید.
  با تشکر

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين قبيل موارد مي بايست در آيين نامه انضباطي كارگاه تصويب و بعد از تاييد اداره كار به مورد اجرا گذاشته شود.

 14. هاشم می گوید

  با سلام و احترام.متاسفانه چند روزی است که از محل کار خود اخراج شده ام.بنده با توجه به انجام کامل امور محوله خود از طرف سرپرست خود مورد بی لطفی و بی احترامی شده ام که باعث شده است که با زد و بند هایی که با مدیران شرکت داشته اند من را از کار بیکار کرده اند.این در شرایطی است که من به عقیده بسیاری از همکارانم نه تنها نیروی کار خوب و مفیدی بوده ام بلکه بهترین نیروی آن شرکت بوده ام.شرکت به من هیچ تذکری نداده است و هیچ جلسه ای تشکیل نشده که بنده را محکوم کنند و فقط به حرف سرپرست توجه کرده است و با توجه به اینکه یک ماه از مدت قرار داد بنده مانده است از ورود بنده به شرکت و حاضر شدن در شرکت جلوگیری میکنند.بسیار سعی کردم که بر سر کار خود بازگردم ولی موافقت نمیکنند و حتی رضایت نامه شغلی برای ارایه به شرکت های دیگر نیز به من نمیدهند و به دلیل اختلافات فردی مانع از کار کردن من در شغل سابق خود و یا دیگر کارگاهها میشمند.لطفا بنده حقیر را راهنمایی بفرمایید.

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه از اعمال روشهاي خود نااميد شديد مي توانيد به اداره كار مراجعه و طرح دادخواست و تقاضاي بازگشت به كار كنيد.

 16. علي مرداني می گوید

  با سلام بنده كارفرما يك شركت پيمانكار شهرداري هستم يكي از كارگرانم به مرخصي يك روز رفته ولي الان يك هفته است كه سركار نمي آيد بدون اينكه اجازه بگيرد يا تلفني اطلاع دهد طبق قانون اداره كار با اين شخص چه برخوردي مي توان كرد؟

 17. بازوبندی می گوید

  با سلام بنده یک کارگری هستم که به مدت ۱۳سال با یک شرکت خصوص قراردا نامحدود یعنی رسمی دارم با تعغیر مدیر عامل مدیریت جدید علاقه اای به کار کردن با بنده ندارد و به دنبال بهانه بابت قطع همکاری میباشد اینجانب امور محوله را به نحوه احسن انجام میدهم و ایشان از طریق مدیر واحد به بنده اخطار کتبی مبنی بر بی احترامی به مدیر داده اند ایا ایشان با اینکونه اخطار ها میتواند برای من مشگل درست کند یا خیر

 18. غلامرضا مجیدی می گوید

  سلام در مورد کارگاهای بیشتر از ده نفر دو نفرنماینده شورای اسلامی دو نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده سربرستان از اعضای کمیته انضباطی هستند اگر کارگری توسط کمیته انضباطی اخراج شد اداره کار میتواند بگوید دو نفر از اعضای شورا که عضو کمیته انضباطی هستند نظرشان همان نظر شورا است لذا ماده ۲۷ رعایت شده است

 19. غلامرضا مجیدی می گوید

  سوالم این است دو نفر نماینده شورا دونفر نماینه مدیریت و یک نفر نماینده سربرستان از اعضای کمیته انضباطی هستند و نظر انها میشود نظر کمیته انضباطی اداره کار در مورد اخراج کارگر میگوید دو نفری که از شورا در کمیته انضباطی هستند نضرشان نظر شورا است در صورتی که در ماده ۹ دستورلعملها و موارد انضباطی کارگاها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ میگوید کلیه مصوبات کمیته انضباطی معتبر میباشد مگر در زمینه اخراج کار گرگر که رعایت ماده ۲۷ لازم ارعایع میباشد ایا اداره کار درست میگوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.