نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸(اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران + اصلاحات آن)

1 1,279

حسابداراپ

هيات وزيران درجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸بنابه پيشنهادشماره ۲۵۸۹۷مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۷وزارت اموراقتصادي ودارايي وبه استنادتبصره (۲)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداري رسمي ايران رابه شرح زيرتصويب نمود:

فصل اول – كليات
ماده ۱ –

 دراين اساسنامه اصطلاحات زيربه جاي عبارات مشروح مربوط به كارمي رود:
الف – آيين نامه تعيين صلاحيت :آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي وچگونگي انتخاب آنان – موضوع تصويبنامه شماره ۹۰۴۵/ت ۱۳۸۷۵ه مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴هيات وزيران .
ب – هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (۱)آيين نامه تعيين صلاحيت .
پ – جامعه :جامعه حسابداران رسمي ايران .
ت – خدمات تخصصي وحرفه اي :خدمات يادشده به امورذيل اطلاغ مي شود:
– خدمات حسابداري شامل انواع حسابرسي ،
– بازرگاني قانوني ،
– مشاوره مديريت عالي ،
– طراحي وپياده سازي سيستم مالي
– خدمات مالي وحسابداري ومالياتي ،
– نظارت برتصفيه ،
– خدماتي كه توسط دادگاههاومراجع قضايي درچهارچوب مواردفوق الذكر ارجاع وتوسط حسابداررسمي پذيرفته مي شود.
تبصره – تشخيص سايرموارددرچهارچوب مقررات اين اساسنامه وقوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است .
ث – حسابداران رسمي شاغل وغيرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمي كه تمام وقت خودرابه خدمات حسابرسي وبازرسي قانون وسايرخدمات تخصصي وحرفه اي (موضوع بند(ت )فوق الذكر)تخصيص دهندوداراي مشاغل ديگري اعم ازموظف وغيرموظف (به استثناي تدريس پاره وقت دردانشگاههاو موسسات آموزش عالي )نباشندحسابداررسمي شاغل ناميده مي شوندودرغير اين صورت حسابداررسمي غيرشاغل شناخته مي شود.
ج – فانون :قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداران رسمي – مصوب ۱۳۷۲ .
چ – نظارف حرفه اي :نظارت حرفه اي حسابداران رسمي .
ح – موسسه ياموسسات حسابرسي :موسسه ياموسسات حسابرسي حسابداران رسمي .
ماده ۲ –

هدف ازتشكيل جامعه عبارت است ازتنظيم امورواعتلاي حرفه حسابداري وحسابرسي دركشورونظارت حرفه به كارحسابداران رسمي ازطريق :
الف – تشكيل حسابداران رسمي .
ب – بهبودوگسترش خدمات حرفه اي ازطريق كمك درتهيه تدوين اشاعه و ارتقاي اصول واستانداردهاي حسابداري ،حسابرسي ،خدمات مالي وآيين نامه رفتارحرفه اي .
پ – بالابردن دانش تخصصي حسابداران رسمي حرفه اي ازطريق گسترش وبهبود آموزش انجام تحقيقات وانتشارنشريات تخصصي وحرفه اي .
ت – حمايت ازحقوق حرفه اي اعضاء
ث – برقراري ارتباط مستمرفني وحرفه اي بين اعضاء
ج – ارتباط باموسسات وتشكلهاي حرفه اي منطقه اي وبين المللي ودر صورت نيازعضويت درآنها.
ماده ۳ –

 اشخاصي كه دراجراي آيين نامه تعيين صلاحيت به عنوان حسابدار رسمي انتخاب مي گردندبارعايت مقررات اين اساسنامه عضوجامعه مي باشند
تبصره ۱ – اشخاصي كه عنوان حسابداررسمي آنهالغومي شودمجازبه استفاده ازعنوان يادشده نيستندوعضويت آنهادرجامعه منتفي است .
تبصره ۲ – موسسات حسابرسي موضوع تبصره (۳)قانون عضوجامعه هستند.

فصل دوم – اركان
ماده ۴ –

اركان خامعه به شرح زيراست .
الف شوراي عالي .
ب – هيات مديره
پ – هيات عالي نظارت .
الف شوراي عالي
ماده ۵ –

اعضاي اصلي شوراي عالي يازده (۱۱)نفرهستندكه ازبين اعضاي جامعه توسط اعضاءانتخاب مي شوند.
تبصره ۱ – دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي شامل طرز تشكيل جلسه وانتخابات هيات بررسي جلسه ونحوه داوطلب شدن براي عضويت درشورامذكورچگونگي اداره جلسه حدنصاب اعتبارجلسه طرق اخذآراوشيوه نظارت برگزاري انتخابات براي اولين دوره باپيشنهاد هيات موسس (موضوع تبصره (۲)قانون )به تصويب وزيراموراقتصادي ودارايي مي رسد.
بعدازتشكيل شوراي عالي هرگونه تغييردردستورالعمل يادشده بنابه پيشنهادشوراي مذكوروتصويب وزيراموراقتصادي ودارايي صورت خواهدگرفت
تبصره ۲ – شرايط داوطلبان براي عضويت درشوراي عالي به شرح زيراست :
الف – مفادبندهاي (الف ،ب ،ت ،ث وج )ماده (۱۶)اين اساسنامه .
ب – داشتن حداقل (۱۰)سال سابقه كارحسابرسي خدمات مالي طراحي سيستم ويامديريت مالي بعدازاخذمدرك كارشناسي (ليسانس (
تبصره ۳ – تطبيق صلاحيت داوطلبان عضويت درشوراي عالي باشرايط مذكور درتبصره (۲)بالابرعهده وزيراموراقتصادي ودارايي مي باشد.
تبصره ۴ – مدت عضويت اعضاي شوراي عالي سه سال است وانتخاب مجددانها دردوره هاي متوالي مجازاست اعضاي قبلي تاانتخاب اعضاي جديدموظف به ادامه كارهستندودرصورت فوت استعفايالغوعنوان حسابداررسمي آنها عضوجديدازميان اعضاي علي البدل براي مدت باقيمانده جايگزين مي شود
تبصره ۵ – سه نفرناظربه ترتيب ذيل بدون داشتن حق راي درجلسات شوراي عالي شركت خواهدكرد:
۱- يك نفرنماينده به انتخاب وزيراموراقتصادي ودارايي ،
۲- يك نفرنماينده به انتخاب شوراي بورس ،
۳- يك نفرنماينده به انتخاب شوراي عالي بانكها
ماده ۶ –

شوراي عالي بالاترين ركن جامعه است ووظايف واختيارات آن به شرح زيراست :
۱- انتخاب اعضاي هيات مديره
۲- تعيين خط مشي وتصويب برنامه هاي جامعه .
۳- تصويب آيين اخلاق ورفتارحرفه اي حسابداران رسمي درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذي ربط صلاح قانوني .
۴- تصويب آيين نامه انظباتي ونظارت حرفه اي .
۵- تصويب آيين نامه هاي مالي ،معاملاتي ،اداري ،واستخدامي جامعه .
۶- تصويب بودجه سالانه جامعه صورتهاي مالي وگزارش عملكردسالانه هيات مديره .
۷- تعيين اعضاي هياتهاي انتظامي بدوي ازبين اعضاي جامعه .
۸- تاييدصلاحيت اعضاي كارگروههاي تخصصي
۹- تصويب آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل وظايف واختيارات كار گروههاي تخصصي .
۱۰- تعيين حقوق ومزاياي اعضاي هيات مديره وحق الزحمه اعضاي هياتهاي انتظامي بدوي وكارگروههاي تخصصي .
۱۱- تصويب تشكيلات تفصيلي جامعه
۱۲- تصويب رهنمودهاودستورالعملهاي فني وحرفه اي درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح قانوني .
۱۳- تعيين مبلغ وروديه وحق عضويت ثابت ومتغيراعضاء.
۱۴- تهيه گزارش سالانه شورابراي ارايه به وزيراموراقتصادي ودارايي .
۱۵- تعيين روزنامه كثيرالانتشاربراي درج آگهيهاي رسمي جامعه .
۱۶- تعيين مديرمسئوول نشريه تخصصي جامعه .
۱۷- اعمال نظارت حرفه اي ازطريق كارگروههاي تخصصي .
۱۸- تصميم گيري درخصوص سايرمواردي كه براي ايفاي وظايف جامعه لازم است ودراين اساسنامه جزو وظايف سايراركان جامعه تعيين نشده است.

ماده ۷ –

شوراي عالي بايددراولين جلسه هردوره يك نفرراازبين اعضاي خودبه عنوان رييس شوراي عالي براي دوره سه سال انتخاب نمايد.
تبصره ۱ – تغييررييس شوراي عالي قبل ازانقضاي دوره سه ساله برعهده شوراي مذكورمي باشد.
تبصره ۲ – رييس شوراي عالي هماهنگ سازي ومديريت تشكيل جلسات وابلاغ مصوبات شوراي مذكوروسايرمواردذي ربط باوظايف يادشده رابر عهده خواهدداشت .
تبصره ۳ – انتخاب مجدديك فردبراي رياست شوراي عالي دردوره هاي بعدي بارعايت مقررات بلامانع است .
تبصره ۴ – تعيين حق حضوراعضاي شوراي عالي برعهده وزيراموراقتصادي ودارايي خواهدبود.
ماده ۸ –

هيات موسس موظف است بلافاصله پس ازلازم الاجراشدن اين اساسنامه نسبت به برگزاري انتخاب برطبق ضوابط اين اساسنامه اقدام نمايد
ماده ۹ –

جلسات شوراي عالي باحضورحداقل هشت (۸)نفرازاعضاءرسميت مي يابدوتصميمات گرفته شده باآراي حداقل موافق شش (۶)نفرازاعضا حاضران معتبراست .
ب – هيات مديره
ماده ۱۰ –

هيات مديره جامعه مركب ازسه (۳)وياپنج (۵)نفراست كه از بين اعضاي جامعه توسط شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب وبا حكم رييس شوراي عالي منصوب مي شوند.چنانچه برخي ازاعضاي هيات مديره دراثناي مدت يادشده تغييريابدعضوجديدبراي مدت باقيمانده انتخاب خواهدشد.
تبصره ۱ – چنانچه اعضاي موظف هيات مديره ازبين حسابداران رسمي شاغل انتخاب شوند،كارت حسابداررسمي آنهادردوران تصدي هيات مديره از شاغل به غيرشاغل تبديل مي شود.تعداداعضاي موظف وغيرموظف هيات مديره توسط شوراي عالي تعيين خواهدشد.
تبصره ۲ – انتخاب اعضاي هيات مديره ازبين اعضاي عالي جامعه مجازنيست
تبصره ۳ – انتخاب مجدداعضاي هيات مديره بارعايت مقررات براي دوره هاي بعدي بلامانع است .
ماده ۱۱ –

شوراي عالي ازبين اعضاي هيات مديره ،يك نفررابه عنوان رييس هيات مديره ودبيركل جامعه براي مدت سه سال تعين مي كند. رييس هيات مديره ودبيركل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره ۱ – رييس هيات مديره ودبيركل جامعه اداره اموراجرايي جامعه رابه جزدرمواردي كه برعهده اركان قرارداردومسووليت اجراي مصوبات هيات مديره رابرعهده خواهدداشت .
تبصره ۲ – رييس هيات مديره ودبيركل جامعه باحكم رييس شوراي عالي منصوب مي شودوتغييرآن قبل از انقضاي دوره سه ساله برعهده شوراي عالي است .
ماده ۱۲ –

وظايف واختيارات هيات مديره به شرح زيراست :
۱- اجراي مصوبه هاي شوراي عالي .
۲- تهيه وتنظيم برنامه هاي جامعه درچارچوب خطمشي تعين شده توسط شوراي عالي .
۳- تهيه وتنظيم آيين اخلاق ورفتارحرفه اي
۴- تهيه وتنظيم آيين نامه انظباتي ونظارت حرفه اي .
۵- تهيه وتنظيم آيين نامه هاي مالي ،معاملاتي ،اداري واستخدامي جامعه
۶- تهيه وتنظيم بودجه سالانه .
۷- تهيه صورتهاي مالي وگزارس فعاليت سالانه هيات مديره وارايه آنها به هيات عالي نظارت وشوراي عالي ۸- تشكيل كار گروههاي تخصصي ءانتخاب اعضاي كارگروههاي يادشده پس ازتاييدصلاحيت توسط شوراي عالي
۹- تهيه آيين نامه مربوط به چگونگي تشكيل ،وظايف واختيارات كار گروههاي تخصصي
۱۰- عزل ونصب كاركنان وتعين حقوق ومزاياي آنها.
۱۱- تهيه وتنظيم تشكيلات تفصيلي جامعه .
۱۲- اداره امورمالي ،معاملاتي واستخدامي .
۱۳- پيشنهادمبلغ وروديه وحق عضويت ثابت ومتغيراعضاء.
۱۴- عقدهرگونه قرارداداعم ازخريدوفروش اجاره اخذتسهيلات مالي وهر نوع معامله ديگردرحدودفعاليت وبودجه مصوب جامعه .
۱۵-  افتتاح حسابهاي بانكي
۱۶- نمايندگي جامعه دركليه مراجع قانوني باحق توكيل به غير،ارجاع به داوري ودرمواردلازم هرگونه صلح وسازش .
۱۷- تهيه وتصويب دستورالعمل هاي موردنيازبراي اجراي وظايف محول شده.

ماده ۱۳ –

جلسات هيات مديره باحضوراكثريت اعضاءرسميت مي يابدوتصميمات گرفته شده باراي موافق اكثريت اعضاءهيات مديره معتبراست . آيين نامه داخلي هيات مديره توسط هيات يادشده تهيه وبه تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده ۱۴ –

كارگروههاي تخصصي كه باعضويت اعضاءجامعه تشكيل مي شود مشتمل برمواردزيرهستند:
۱- كنترل كيفيت
۲- فني
۳- قوانين ومقررات
۴- آيين رفتارحرفه اي
۵- آموزش وكارآموزي
۶- موسسات حسابرسي
۷- استانداردهاي حسابداري وحسابرسي
۸- سايركارگروههاي موردنيازبه پيشنهادهيات مديره وتصويب شوراي عالي .
تبصره – كارگروههاي يادشده داراي ماهيت فني وتخصصي بوده ونظرهاي آنهاجنبه مشورتي داردوتحت نظراركان ذي ربط وبراساس مقررات اين اساسنامه فعاليت مي نمايند.
پ – هيات عالي نظارت
ماده ۱۵ –

هيات عالي نظارت مركب ازيك نفررييس ودونفرعضواست كه بر اساس شرايط ذ ل ازبين حسابداران رسمي عضوجامعه توسط وزيرامور اقتصادي ودارايي براي مدت دوسال تعيين مي شوندوانتخاب مجددآنها براي دوره هاي بعدي بلامانع است .
الف – حسن شهرت وتعهدعملي به احكام دين مبين اسلام ،
ب – وفاداري به قانون اساسي

پ – داشتن حداقل ده سال سابقه كارحسابرسي ،خدمات مالي ،طراحي سيستم ويامديريت مالي
ت – داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ث – نداشتن محكوميت كيفري موثر
ج – نداشتن سوابق سوءحرفه اي ،مالي واداري
تبصره – رييس هيات يادشده به صورت موظف مي باشندواعضاءآن تاتعيين اعضاي جديدبه انجام وظيفه ادامه مي دهند.
ماده ۱۶ –

به منظورحصول اطمينان ازرعايت مقررات مربوط واحرازكفايت نظارت حرفه اي ،هيات عالي نظارت داراي وظايف ذيل مي باشد:
الف – رسيدگي واظهارنظردرباره درستي اطلاعات مندرج درگزارش عملكرد سالانه هيات مديره .
ب – رسيدگي واظهارنظردرخصوص صورتهاي مالي سالانه جامعه كه توسط هيات مديره تهيه وتاييدمي شود.
پ – نظارت برفعاليت جامعه ازجمله كارگروههاي تخصصي
ت – انجام ديگروظايف نظارتي برفعاليت جامعه واعضاءآن كه حسب مورد توسط شوراي عالي جامعه وياوزيراموراقتصادي ودارايي تعيين وابلاغ مي شود.
ماده ۱۷ –

هيات عالي نظارت درصورت لزوم مي توانددراجراي وظايف خود ازخدمات حسابداران رسمي – شاغل وغيرشاغل وموسسات حسابرسي عضووساير كارشناسان غيرمالي استفاده كندضوابط حق الزحمه اشخاص يادشده به پيشنهادهيات عالي نظارت وتصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي شود.
ماده ۱۸ –

حقوق ومزاياي رييس واعضاي موظف هيات عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق ومزاياي رييس هيات مديره ودبيركل واعضاء موظف هيات مديره جامعه است .
تبصره – حق الزحمه اعضاء غيرموظف هيات عالي نظارت توسط شوراي عالي جامعه تعيين مي شود.
ماده ۱۹ –

دبيرخانه هيات عالي نظارت زيرنظررييس آن اداره مي شود. تشكيلات دبيرخانه به پيشنهادهيات عالي نظارت به تصويب شوراي عالي جامعه مي رسد.
ماده ۲۰ –

كليه هزينه هاي هيات عالي نظارت وهزينه هاي موضوع ماده (۱۷)اين اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تامين وپرداخت مي شودهيات مديره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظيمي خود،هزينه هاي هيات عالي نظارت رابانظرهيات يادشده پيش بيني ودربودجه جامعه منظوروتقديم شوراي عالي جامعه كند.

ماده ۲۱ –

هيات مديره ،رييس هيات مديره ودبيركل جامعه ،حسابداران رسمي وموسسات حسابرسي عضومكلفندامكانات وتسهيلات لازم براي انجام وظايف هيات عالي نظارت فراهم كندوكليه اطلاعات ،اسنادومدارك مورد درخواست رادراختيارآنان يانمايندگانشان قراردهند.
ماده ۲۲ –

هيات عالي نظارت موظف است به طورمستمرگزارش فعاليتهاي خودراحسب موردبه وزيراموراقتصادي ودارايي ،شوراي عالي وهيات مديره ارسال كند.
ماده ۲۳ –

 آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيات عالي نظارت (درخصوص مواردي كه درمقررات اين اساسنامه پيش بيني شده است )توسط هيات يادشده تهيه وتصويب وزيراموراقتصادي ودارايي مي رسد
فصل سوم – موسسات حسابرسي
ماده ۲۴ –

موسسات حسابرسي ،موسسه اي است كه به منظورانجام خدمات حسابرسي ،بازرسي قانوني وسايرخدمات تخصصي وحرفه اي مندرج دربند(ت ) ماده (۱)اين اساسنامه ،توسط حداقل سه نفرحسابداررسمي شاغل وبراساس شرايط زيرتشكيل مي شود:
۱- موسسه حسابرسي پس ازصدورمجوزتاسيس توسط جامعه ،بايدبرطبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعي غيرتجاري ثبت شود.
۲- درنام هرموسسه حسابرسي بايدعبارت (موسسه حسابرسي )وبدنبال نام موسسه ،عبارت (حسابداران رسمي )قيدشود.
۳-شركاءيك موسسه حسابرسي بايدبه طورتمام وقت منحصرادرهمان موسسه به كارحرفه اي اشتغال داشته باشند.
۴- شركاءموسسه حسابرسي درمقابل فعاليتهاي موسسه واشخاص ثالث مسووليت تضامني دارد.
تبصره – فعاليت موسسات حسابرسي منحصرامحدودبه ارايه خدمات يادشده دراين ماده مي باشدوانجام هرگونه فعاليت ديگرتوسط آنهاممنوع است
ماده ۲۵ –

اساسنامه هريك ازموسسات حسابرسي بارعايت كليه موارد پيش بيني شده دراساسنامه نمونه اي كه بنابه پيشنهادهيات مديره جامعه به تصويب شوراي عالي مي رسد،تنظيم وپس ازتاييدرييس هيات مديره ودبيركل جامعه به ثبت خواهدرسيد.مرجع ثبت موسسات ،تنها موسساتي رابه نام (موسسه حسابرسي )ثبت مي كندكه ازجامعه حسابداران رسمي ايران اجازه تصويب دارند.
ماده ۲۶ –

موسسات حسابرسي موظفندكليه مقرراتي راكه درموردتشكيل ، اداره ونحوه فعاليت موسسات حسابرسي توسط جامعه وضع مي شود، رعايت كنند.
ماده ۲۷ –

آيين نامه اجرايي اين فصل توسط هيات مديره تهيه وبه تصويب شوراي عالي جامعه مي رسد.
فصل چهارم – نظارت حرفه اي
ماده ۲۸ –

به منظوراطمينان ازارتقاي كيفيت خدمات حرفه اي اعضاء، هماهنگي درروشهاي انجام امورحسابرسي وبازرسي قانوني ،افزايش كيفيت گزارشهاي حسابداران رسمي وموسسات حسابرسي ،پيشگيري ازرفتار ناسازگارباشوون حرفه اي وضرورت گذراندن دوره هاي بازآموزي توسط اعضاء،همچنين رعايت مقررات قانوني مربوط شامل مفاداين اساسنامه وآيين نامه هاودستورالعملهاي اجرايي آن جامعه بركارحرفه اي حسابداران رسمي وموسسات حسابرسي نظارت مستمردارد.
تبصره ۱ – نظارت جامعه برفعاليت حرفه اي اعضاءازطريق كارگروههاي تخصصي ذي ربط بانظارت اركان صلاحيتدارجامعه انجام مي گيردحسابداران رسمي وموسسات حسابرسي موظفندپرونده هااطلاعات ومدارك موردنيازرا براي بررسي دراختياركارگروههاتخصصي يادشده وظيفه بررسي رسيدگي اظهارنظروارايه گزارش مقتضي به اركان ذي صلاح جامعه راانجام خواهندداد تبصره ۲ – كليه اطلاعات مدارك وپرونده هاي يادشده دراين ماده جزواسناد طبقه بندي شده تلقي مي شودوبه صورت امانت دراختياراعضاي كارگروهها وماموران آنهاقرارمي گيردوافشاي مطالب آنهامنحصرادرمراجع ذي صلاح مجازاست .
ماده ۲۹ –

رعايت مقررات جامعه وپيروي ازرهنمودهاوتذكرات ابلاغ شده از سوي اركان ذي صلاح جامعه درموردرفع نارساييهاي خدمت حرفه اي اعضا توسط آنهاالزامي است عدم توجه اعضاءبه موارداعلام شده دراين فصل مستلزم احاطه نتيجه رسيدگي به هياتهاي انتظامي است .
ماده ۳۰ –

هيات مديره موظف است حداقل هرسال يك بارچگونگي فعاليت حرفه اي هريك ازاعضاءرارسيدگي كند.
فصل پنجم – هياتهاي انتظامي
ماده ۳۱ –

به منظوررسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي جامعه ازمقررات مربوط هياتهاي انتظامي بدوي وهيات عالي انتظامي تشكيل مي شوند
تبصره – هياتهاي انتظامي بدوي به تعدادموردنيازتشكيل مي گردد.

ماده ۳۲ –

هريك ازهياتهاي انتظامي بدوي داراي سه عضواصلي ويك عضو علي البدل است كه توسط شوراي عالي تعيين وبراي مدت سه سال منصوب مي شوندتغييرهريك ازاعضاي هياتهاي يادشده قبل ازپايان دوره تصدي آنهامنحصراباتصميم دوسوم آراي اعضاي شوراي عالي انجام مي شود.
تبصره ۱ – عضوعلي البدل درغياب هريك ازاعضاي اصلي به جاي آن انجام وظيفه مي كندوهمان وظايف واختيارات ومسئووليتهاي عضواصلي رابر عهده دارد.
تبصره ۲ – اعضاي هياتهاي انتظامي بدوي بايدازبين حسابداران رسمي غيرشاغل انتخاب شوندوهيچ يك ازآنهانمي تواننددربيش ازيك هيات انتظامي عضويت داشته باشند.
تبصره ۳ – رييس هريك ازهياتهاي انتظامي بدوي توسط شوراي عالي تعيين مي شود.
تبصره ۴ – انتخاب مجدداعضاي هياتهاي مذكوربلامانع است .
تبصره ۵ – جلسات هياتهاباحضوركليه اعضامعتبراست .
ماده ۳۳ –

پندار سیستم

هياتهاي عالي انتظامي مركب ازسه عضواصلي وسه عضوعلي البدل است هيات يادشده باتركيب زيرتشكيل مي شود:
۱- يك نفرحسابداررسمي غيرشاغل به انتخاب شوراي عالي جامعه
۲- يك تفرحسابداررسمي به انتخاب وزيراموراقتصادي ودارايي
۳- يك نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزيردادگستري
تبصره ۱ – وزيراموراقتصادي ودارايي ووزيردادگستري وشوراي عالي جامعه هركدام يك نفررابرحسب موردذي ربط باهمان شرليط مقرردربندهاي بالا براي عضواصلي – به عنوان عضوعلي البدال تعيين خواهدنمود.
تبصره ۲ – عضوعلي البدل درغياب هريك ازاعضاي اصلي به جاي آنهاانجام وظيفه مي كندوهمان اختيارات ومسئووليتهاي عضواصلي رابرعهده دارد هرعضوعلي البدل برحسب موردبه جاي عضواصلي مربوط فعاليت مي نمايد
تبصره ۳ – اعضاي حسابداررسمي هيات عالي انتظامي نمي تواننددرهياتهاي انتظامي بدوي عضويت داشته باشند.
تبصره ۴ – رييس ونايب رييس هيات عالي انتظامي توسط وزيراموراقتصادي ودارايي تعين مي شود.
ماده ۳۴ –

اعضاي شوراي عالي هيات مديره هيات عالي نظارت كارگروههاي تخصصي موضوع ماده (۱۴)اين اساسنامه نمي توانندبه عضويت هيات عالي انتظامي وهياتهاي انتظامي بدوي درآيند.

ماده ۳۵ –

تنبيه هاي انضباطي اعضاءبه شرح زيراست .
۱- اخطاربدوي درج درپرونده
۲- توبيخ بادرج درپرونده
۳- ممنوعيت ازپذيرش كارجديدبراي مدت معين
۴- تعليق عضويت تايك سال
۵- تعليق عضويت بيش ازيك سال
۶- لغوعنوان حسابداررسمي
تبصره ۱ – آراي صادرشده توسط هياتهاي انتظامي بدوي درموردتنبيه هاي رديفهاي (۱)و(۲)قطعي است وقابل تجديدنظرنمي باشند.
تبصره ۲ – درخصوص تنبيه هاي انظباطي موضوع رديفهاي (۳)تا(۶)اين ماده پس ازصدورراي توسط هيات انتظامي بدوي مفادآن توسط دبيركل به متهم ابلاغ مي شودمتهم مي تواندظرف مدت يك ماه ازتاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظرنمايدودفاعيات خودراكتبابه هيات عالي انتظامي تسليم كند
تبصره ۳ – دبيركل جامعه نيزمي تواندظرف مهلت مقرردرتبصره (۲)ازراي يادشده تقاضاي تجديدنظرنمايدوآن رابه طوركتبي به هيات عالي انتظامي تسليم كند.
تبصره ۴ – هيات عالي انتظامي بادعوت ازمتهم وانجام بررسي هاي لازم راي مقتضي راصادرمي كنداين راي درخصوص تنبيه هاي انظباطي رديفهاي (۳)و(۴)اين ماده قطي ولازم الااجرااست وعدم تسليم به موقع دفاعيه ياعدم حضورمتهم درجلسات رسيدگي مانع ازصدورراي نيست قطعي شدن راي صادره درموردتنبيه هاي انظباطي رديفهاي (۵)و(۶)منوط به تاييد وزيراموراقتصادي ودارايي مي باشدچنانچه وزيراموراقتصادي ودارايي مي باشدچنانچه وزيراموراقتصادي ودارايي راي هيات عالي انتظامي رادرمورديادشده نقض نمايدموضوع پرونده مربوط رابه هيات تشخيص صلاحيت براي اتخاذ راي نهايي ارجاع مي دهد.
تبصره ۵ – بندهاي (ج )و(د)ماده (۲)آيين نامه تعيين صلاحيت تنهاپس از ارجاع وزيراموراقتصادي ودارايي (مذكوردرتبصره (۴)بالا)اجرامي شود
تبصره ۶ – چنانچه متهم يادبيركل جامعه ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ راي به آراي صادرشده توسط هيات انتظامي بدوي موضوع تنبيه هاي رديفهاي (۳)تا(۶)ماده (۳۵)اين اساسنامه كتبااعتراض كندموضوع قابل طرح در مجمع تجديدنظراست درغيراين صورت آراي صادره پس ازانقضاي مهلت ياد شده قطعي ولازم الاجرااست درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت يادشد پرونده مربوط به هيات عالي انتظامي ارسال خواهدشد.
ماده ۳۶ –

رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي جامعه تنهادر صلاحيت هيات عالي انتظامي است وهيات مذكورراسابه آن رسيدگي وراي قطعي ونهايي راصادرمي نمايد.
ماده ۳۷ –

انصراف اعضاوازعضويت درجامعه مانع ازرسيدگي واعمال تنبيه انظباطي عضومتخلف نيست .
ماده ۳۸ –

آن دسته ازاعضاي جامعه كه به تنبيه هاي مقرردررديفهاي (۴)و(۶)ماده (۳۵)اين اساسنامه به طورقطعي محكوم مي شوندبه ترتيب براي مدت (۴)سال (۱۰)سال وبه طوردايم دراركان جامعه نمي توانند عضويت داشته باشند.
ماده ۳۹ –

درخواست پذيرش مجدداشخاصي كه عنوان حسابداررسمي آنهالغو مي شودتامدت (۵)سال درهيات تشخيص صلاحيت قابل طرح نيست .
ماده ۴۰ –

آيين نامه اجرايي اين فصل مشتمل برنحوه رسيدگي هياتها تعيين انواع تخلفات انتظامي متناسب باتنبيهات وسايرمواردمربوط باپيشنهادشوراي عالي وبه تصويب مشترك وزراي اموراقتصادي ودارايي ودادگستري خواهدرسيد
فصل ششم – مقررات مالي
ماده ۴۱ –

درآمدهاي جامعه به شرح زيراست
۱- وروداعضا.
۲- حق عضويت (ثابت ومتغير)
۳- درآمدبرگزاري برنامه هاي آموزشي وپژوهشي همايشهاوانتشارات .
۴- كمكهاي داوطلبانه وهداياي اشخاص .
تبصره ۱ – مبلغ وروديه وحق عضويت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (۵۰)،(۵۱)و(۵۲)قابل وصول است .
تبصره ۲ – دريافت كمكهاي داوطلبانه وهداياپس ازتصويب شوراي عالي مجازاست .
تبصره ۳ – وجودپرداختي موضوع اين ماده توسط اعضاءوديگراشخاص ازنظر مالياتي جزوهزينه هاي قابل قبول آنهابه حساب مي آيد.
ماده ۴۲ –

هزينه هاوپرداختهاي جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعايت مقررات اين اساسنامه وآيين نامه هاي مربوط انجام مي شود.
ماده ۴۳ –

كليه اسنادواوراق مالي وتعهدآورافتتاح حسابهاي بانكي و برداشت ازآنهامشتركاباامضاي دبيركل ويكي ازاعضاي هيات مديره خواهدبودودرغياب دبيركل به امضاي مشترك دونفرازاعضاي هيات مديره كه يكي ازآنهاتوسط دبيركل معرفي مي شود – معتبرمي شود.
ماده ۴۴ –

سال مالي جامعه ازتاريخ اول فروردين ماه هرسال شروع ودر پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابداولين دوره مالي جامعه از تاريخ تشكيل آن شروع مي شود.
ماده ۴۵ –

درصورت انحلال جامعه مازاددارايي بربدهي آن مطابق نظروزير اموراقتصادي ودارايي به موسسات علمي – فرهنگي غيرانتفاعي كشور واگذارمي شود.
فصل هفتم – صورتهاي مالي وگزارشهاي سالانه جامعه
ماده ۴۶ –

هيات مديره موظف است صورتهاي مالي جامعه وگزارش سالانه خود راحداكثردوماه پس ازپايان سال مالي به هيات عالي نظارت وزيرامور اقتصادي ودارايي ارايه نمايد.
ماده ۴۷ –

هيات عالي نظارت مكلف است ظرف يك ماه ازتاريخ دريافت صورتهاي مالي وگزارش هيات مديره گزارش رسيدگي خودرامطابق مقررات رديفهاي (الف )و(ب )ماده (۱۶)اين اساسنامه به شوراي عالي ووزيرامور اقتصادي ودارايي ارايه كند.
ماده ۴۸ –

شوراي عالي موظف است حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ دريافت گزارش هيات عالي نظارت درخصوص صورتهاي مالي وگزارش هيات مديره تصميم گيري كند.
ماده ۴۹ –

خلاصه تصميمات شوراي عالي وهيات مديره بايدبه نحومقتضي به اطلاعات اعضاي جامعه ووزيراموراقتصادي ودارايي برسد.
فصل هشتم – نظارت عمومي
ماده ۵۰ –

شوراي عالي بايدمواردذيل رابراي اموراقتصادي ودارايي ارسال نمايد:
الف – آيين نامه هاي موضوع بندهاي (۳)و(۴)ماده (۶)اين اساسنامه . ب – مبلغ وروديه وحق عضويت ثابت ومتغيراعضاوموضوع بند(۱۳)ماده (۶) اين اساسنامه .
ماده ۵۱ –

 وزيراموراقتصادي ودارايي موارديادشده درماده (۵۰)راظرف حداكثرمدت يك ماه ازتاريخ وصول آنهاموردبررسي قرارداده وموارد مغايرت آنهاراباقوانين ومقررات جاري كشورتعيين وباذكردليل به شوراي عالي جامعه اعلام مي نمايد.درصورت نبودن مغايرتهاي يادشده موضوع عدم مغايرت توسط وزيرظرف مهلت مذكوربراي شوراي عالي ارسال مي گرددوچنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظرننمايددرحكم موافقت وي تلقي خواهدشدومصوبه شوراي عالي قابل اجراست .

ماده ۵۲ –

شوراي عالي موظف است مغايرتهاي اعلامي توسط وزيراموراقتصادي ودارايي رارفع كندوآن رابراي وي جهت بررسي مجددبرابرباماده (۵۱) ارسال نمايد.درهرصورت رفع مغايرتهاي يادشده توسط شوراي عالي الزامي است .
ماده ۵۳ –

 درمواردي كه وزيراموراقتصادي ودارايي درامورمربوط به وظايف ومسووليتهاي اعضاي هيات مديره اعضاي هياتهاي انتظامي اعضاي شوراي عالي اعضاي عيات عالي نظارت وياسايراعضاي جامعه ،تخلف مالي ،اداري وانتظامي وياسايرتخلفات حرفه اي مشاهده ويااحرازنمايدرسيدگي به امررابه مراجع قانوني ذي صلاح ارجاع وپي گيري خواهدنمود.
فصل نهم – صدورپروانه حسابداري رسمي
ماده ۵۴ –

هيات تشخيص صلاحيت بعدازتاييدنهايي صلاحيت حسابداران رسمي فهرست آنان رابراي صدوركارت شناسايي عكسداربه دبيركل جامعه به طوركتبي معرفي خواهدكرد.
ماده ۵۵ –

كليه حسابداران رسمي بايدداراي كارت شناسايي عكسدارباشند واين كارت به منزله پروانه حسابداري رسمي محسوب مي شود.اشتغال هرحسابداررسمي به خدمات تخصصي وحرفه اي (موضوع بند(ت )ماده (۱)اين اساسنامه )منوط به دارابودن كارت يادشده مي باشد.
تبصره – درصورتي كه كارت حسابداران رسمي شاغل برابرمقررات به غير شاغل تبديل شودفهرست آنان توسط هيات تشخيص براي دبيركل جامعه ارسال خواهدشد.
ماده ۵۶ –

دبيركل موظف است كه براي هريك ازحسابداران رسمي موضوع ماده (۵۴)كارت شناسايي عكسدارصادرنمايد.مدت اعتباراين كارتهادو سال است وهردوسال يك بارتمديدمي شود.
تبصره ۱ – هيات تشخيص صلاحيت مكلف است دراجراي بند(ب )ماده (۲)آيين نامه تعيين صلاحيت ازجامعه كسب نظرنمايدوبراساس وبه استنادآن اقدام نمايد.
تبصره ۲ – چنانچه باانجام مفادتبصره (۱)اين ماده هيات تشخيص صلاحيت اشخاصي ازحسابداران رسمي راتاييدننمود،فهرست آنان رابه طوركتبي به دبيركل جامعه اعلام خواهدنمود.
ماده ۵۷ –

دبيركل جامعه دردي ماه هرسال صورت اسامي كليه حسابداران رسمي راباقيدشاغل وغيرشاغل درروزنامه رسمي وحداقل يكي ازروزنامه – هاي كثيرالانتشارمنتشرخواهدنمود.اسامي اشخاصي كه طي هرسال عنوان حسابداررسمي آنان لغوياتعليق مي گرددبايدبلافاصله ازراههاي ياد شده به اطلاع عموم وزيراموراقتصادي ودارايي واركان جامعه برسد. تبصره – مراجع ذي ربط مقرردراين اساسنامه موظفندمشخصات اعضايي را كه عنوان حسابداررسمي آنان لغوياتعليق مي شوندويابه سايرتنبيه – هاي انظباطي محكوم مي گردندبراي دبيركل جامعه وهيات تشخيص صلاحيت به طوركتبي ارسال دارند.
فصل دهم – مقررات متفرقه
ماده ۵۸ –

جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه اي حرفه اي وغيرسياسي است وازمجامع حرفه اي موضوع بند(۴)ماده (۲)قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶به حساب مي آيد.
ماده ۵۹ –

مسووليت جبران هرگونه خساراتي كه ازارايه خدمات تخصصي و حرفه اي اعضاءبه اشخاص ثالث واردشودبرعهده عضوذي ربط است .در خصوص موسسات حسابرسي درصورتي كه داراييهاي موسسه براي جبران خسارات كافي نباشدشركاي موسسه حسابرسي متضامنامسوول تاديه مانده خسارات هستند.
ماده ۶۰ –

عضويت حسابداران رسمي شاغل به طورغيرموظف درشوراي عالي هيات عالي نظارت هياتهاي انتظامي وكارگروههاي تخصصي جامعه از مصاديق خدمات تخصصي وحرفه اي موضوع بند(ت )ماده (۱)اين اساسنامه نيست .
ماده ۶۱ –

حسابداران رسمي شاغل درسازمان حسابرسي وياموسسات حسابرسي ويادرنزدسايرحسابداران رسمي ارايه دهنده خدمات حرفه اي مستقل مجاز به ارايه خدمات تخصصي وحرفه اي مستقل ازسازمان وموسسات واشخاص يادشده نيستندوعدم مراعات حكم مذكورتخلف محسوب مي شود.

ماده ۶۲ –

سقف مجازارايه خدمات تخصصي وحرفه اي توسط اعضاءمتناسب با تركيب وتعدادكاركنان آنهابه موجب آيين نامه اي است كه باپيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزيراموراقتصادي ودارايي خواهدرسيد
ماده ۶۳ –

عدم حضورهريك ازاعضاي اركان جامعه به دلايل غيرموجه درسه جلسه متوالي – به تشخيص رييس شوراي عالي – به منزله استعفاي آنهااز عضويت درركن مربوط است .
ماده ۶۴ –

آن دسته ازمفادآيين نامه تعيين صلاحيت كه بامقررات اين اساسنامه مغايرت دارندملغي مي گردند.
ماده ۶۵ –

 درصورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتيب ذيل اصلاح خواهدشد:

الف – به پيشنهادشوراي عالي وتاييدوزيراموراقتصادي ودارايي وتصويب هيات وزيران يا

ب – باپيشنهاداموراقتصادي ودارايي وتصويب هيات وزيران .
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

————————————————————————————————————————————————-

–  تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ (اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران)

  تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت ۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ هیئت وزیران (اصلاحات جدید اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران.)

تصویب نامه ۲۱۷۶۱۶/ت ۴۷۹۶۲ ه مورخ ۹۱/۱۱/۷(اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران)

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حمیدرضا پورآهنگریان می گوید

    لطفادرموردحسابداری کاربردی بیشترمطلب بنویسید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.