نرم افزارحسابداری صدگان

قانون چك به همراه الحاقيه هاي آن

18 4,201

حسابداراپ

قانون اصلاح چک در آبان ۹۷ اصلاح و ابلاغ شد. جهت دریافت اصلاحیه اینجا کلیک کنید.


ماده ۱ – انواع چك عبارت است از:
۱ – چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
۲ – چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
۳ – چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
۴ – چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد. **


ماده ۲ – چكهاي صادر عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده ۳ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۴ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان .
تبصره – دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، بايد در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدير نمايد.***

——————————————————————————————————————————————–

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام

شماره ۰۱۰۱ / ت ۸۰۰۲ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷

حجت السلام و المسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع ، طي ماده واحده به تصويب رسيده است جهت اقدامات قانوني ايفاد مي گردد .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

——————————————————————————————————————————————
شماره ۲۸۲۳ ـ ق ۳۰ /۱۰ / ۱۳۷۷
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع طي ماده واحده به تصويب رسيده است در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

——————————————————————————————————————————————-
شماره ۷۰۴۹۵ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷
وزارت دادگستري
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آيا مراد خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبه ۱۰/۳/۱۳۷۶ كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل آن مي باشد ؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده …» مذكور در تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي

——————————————————————————————————————————————–

ماده ۳ – صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. **** و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود .****

ماده ۴ – هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده ۵ – در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده ۶ – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده ۷ – هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يابهره ربوي صادر شده نمي‌باشد.
****
ماده ۸ – چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. **
ماده ۹ – در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محل عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را به پردازد.
ماده ۱۰ – هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است . **
ماده ۱۱ – جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود
وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ – هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور  را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجرا ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.****

پندار سیستم

ماده ۱۳ – در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‌- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
****
ماده ۱۴ – صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ – ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده ).
در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود* بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ – دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
**

تبصره ۳- پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. *
ماده ۱۵ – دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده ۱۶ – رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ – وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يامال منقول و غير منقول ) اخذ مي‌نمايد. ****

ماده ۱۹ – در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ – مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است .
ماده ۲۱ – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره ۱ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره ۲ – ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.
**
ماده ۲۲ – در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد **** هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
ماده ۲۳ – قانون صدور چك مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه ۸ تير ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.

* قانون اصلاح ذيل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن مصوب ۷۶

** اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۷۲

*** الجاق طبق قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۷۶

**** اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۸۱

————————————————————————————————————————————–

مواد مرتبط با قانون تجارت

فصل سوم
چک
ماده ۳۱۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.
ماده ۳۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است بایدتادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.
اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست .
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کندبایدظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .

————————————————————————————————————–

لينك مرتبط:

«دستورالعمل حساب جاری» بانک مرکزی( ارائه خدمات بانکی به چک‌برگشتی‌ها ممنوع)

 

محل تبلیغ شما

18 نظرات
 1. محمدرضامحمودی می گوید

  باسلام.بنده یک فقره چک صادر کردم بابت تضمین تخلیه یک مغاره که دوستم اجاره کرده بود وشماره چک ومبلغی بابت تضمین تخلیه دراجاره نامه قید شده بود بدون تاریخ ودرچک هم قید کردم بابت تضمین تخلیه مغازه آقای….که مغازه تخلیه وتحویل صاحب داده ولی صاحب مغازه جکم را تاریخ زدند وبرگشت زدند تکلیف به جه روش خواهدبود لطفا مرا راهنمایی کنید

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوال شما از جنبه اي حقوقي است واگر درمتن قانون چيزي نيامده لازم است با يك وكيل مشورت كنيد ولي تاجايي كه بصورت تجربي ميدانم اين گونه چكهاجنبه كيفري ندارند و بقولي حقوقي هستند .

 3. محمد می گوید

  با عرض سلام و ادب .
  لطفا بند
  “شماره ۲۸۲۳ ـ ق ۳۰ /۱۰ / ۱۳۷۷
  حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
  ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
  قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
  رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری ”
  را اصلاح فرمایید . آقای سید محمد خاتمی در آن دوره ریاست مجلس را بر عهده نداشتند . رئیس جمهور بودند .
  با تشکر

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از دقت نظر شما
  اصلاح شد.

 5. سیاح منش می گوید

  سلام . چک شرکتی صادر کرده ام که باید مهر شرکتی میشد. مهر شرکتی رو روی شماره حساب زدم .ایا موجب برگشت چک میشود؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 7. محمد می گوید

  با سلام
  بنده در اجرای یک شراکت در یک مغازه به صورت گفتاری با دوست خود مبلغی پول را پرداخت کرده و مدتی بعد چک سفید امزا از ایشان در یافت کرده ام در حال حاضر از پرداخت سهم بنده سر باز می زند خواهشمندم مراحل اجرایی را ثوضیح دهید
  لازم به ذکر است هیچگونه نوشته ای از ایشان ندارم
  ولی حدود ۷ نفر شاهد از جمله کارگر مغازه که شاهد شراکت و حضور من در مغازه بوده است را دارم
  با تشکر

 8. عنايت می گوید

  ايا كلمه خودتان در متن چك باعث ميشودكه شعبه ديگري از همان بانك إز پرداخت چك خودداري كند؟

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اين كلمه بانك را ملزم ميكند ابتدا خودش چك را وصول و بعد بنا به دستور درادامه اين كلمه ، اقدام نمايد.

 10. شاهوخی می گوید

  با سلام،چکی را بابت پول پیش خانه ای که در آن مستاجر بودم گرفته ام،و صاحب خانه این چک را از مستاجر جدیدش گرفته بوده که با پشت نویسی کردن آن چک را به من داده،حال قبل از وصول چک قرار داد بین صاحب خانه و مستاجر جدید فسخ شده،سوالم این است با این چک به پولم میرسم یا خیر؟با تشکر

 11. محمد می گوید

  با سلام من یک فقره چک صادر کرده ام و از یک شرکت نوار پرده گرفته ام و به عراق صادر کرده ام و در انجا دانستم که انچه من خواسته ام شرکت نفرستاده و جنس رابعد از ۵ ماه با هزار زحمت و کلی هزینه به کارخانه برگرداندم و مدرک باربری برای ارسال بار هم دارم حالا با چک من شکایت کرده اند و اخطاریه دادگاه حقوقی برام اومده …. لطفا راهنماییم کنید …

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع سوالي حقوقي است.لطفا با يك وكيل مشورت بفرمائيد.

 13. یک شهروند می گوید

  اینجانب یک قولنامه ای بابت خریدمنزل بایکنفرنوشتم ویک فقره چک صادر کردم وبابت خرید قرارشدمقدار۲میلیون تومان نقدی بدهم ولی این امرمحقق نشدوچک مرابرگشت زدوطلب خسارتآنچه درقولنامه نوشتیم میکندتکلیف چیست لطفا راهنمایی بفرماییدباتشکر

 14. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  چکی که امروز صادره شده ولی تاریخش برای چندوقت دیگه هست از یک روز تا الی آخر کیفری میشود یا حقوقی؟
  چکی که در یک قرارداد فی مابین( مثل فروش ملک) شماره اش نوشته شده کیفری میشود؟

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چکهایی که قابل اثبات برای مدت دار بودن آن باشد وشکل ضمانتی داشته باشدجنبه حقوقی پیدا میکند

 16. محمد می گوید

  سلام وقت بخیر
  شکایتی بر علیه شرکت خصوصی نمودم و در نهایت حکم به محکومیت ایشان صادر شد حال که دستور مسدود نمودن حسابها را گرفتم موجودی ندارند مبلغ حکم ۴۳ میلیون تومان است آیا میتوانم چون شرکت خصوصی است مدیر عامل ی رئیس هئیت مدیره را جلب نمایم لطفا در صورت ممکن ماده قاونی آنرا قید نمائید
  با تشکر

 17. حامد می گوید

  سلام مهندس یه جمع بندی از کل روابط و معاملات بانک و قوانین چک و سفته و خلاصه هر چی که واسه یه نفر که میخاد از قوانین بانکی و یه سری چیزا که اگه ندونی تو کارای بانکیت میمونی میخام مثل نقررات ملی ساختمان که ما باهاش سر و کار داریم تو رشتتون دارین معرفی کن ممنون میشم

 18. سالار می گوید

  با سلام بنده حدود چهار سال قبل دو فقره چک هر کدام دو میلیون تومان و در وجه حامل از شخصی دریافت نمودم وقتی رفتم بانک موجودی نداشت و برگشت زدم اما از اونموقع تا الان اقدامی نکردم الان چطور میتونم اقدام کنم ایا چک حقوقی میشه یا کیفری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.