نرم افزارحسابداری صدگان

مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمك‌ها (مواد۸۸ تا۹۶)

1 3,704

حسابداراپ

ماده‌ ۸۸ـ

انجام‌ خدمات‌ بهداشتي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ كار به‌ عهده‌ كارفرمايان‌ است‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در محيط‌ كار با مواد زيان‌آور از قبيل‌ گازهاي‌ سمي‌، اشعه‌ و غيره‌ تماس‌ داشته‌ باشند بايد حداقل‌ هر سال‌ يكبار از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ معاينه‌ پزشكي‌ شوند. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۸۹ـ

افرادي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بازنشسته‌ و يا ازكارافتاده‌ شده‌ يا مي‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنين‌ افرادي‌ كه‌ مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ مي‌دارند با پرداخت‌ دودرصد از مستمري‌ دريافتي‌ از خدمات‌ درماني‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ اين‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تا مبالغي‌ كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ درمان‌ مستخدمين‌ دولت‌ بايد پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خواهد شد. (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است)

ماده‌ ۹۰ـ

افراد شاغل‌ در كارگاه‌ها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌ متناسب‌ با كارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور كارفرمايان‌ مكلفند قبل‌ از بكار گماردن‌ آنها ترتيب‌ معاينه‌ پزشكي‌ آنها را بدهند.

در صورتي‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولين‌ قانون‌ معلوم‌ شود كه‌ نامبردگان‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد كار مرجوع‌ را نداشته‌ و كارفرما در معاينه‌ پزشكي‌ آنها تعلل‌ كرده‌ است‌ و بالنتيجه‌ بيمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌‌ درماني‌ و اين‌ سازمان‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ را درباره‌ بيمه‌ شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از كارفرما طبق‌ ماده‌ ۵۰ اين‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

(با توجه به انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مقررات اين ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است)

ماده‌ ۹۱ـ

براي‌ تعيين‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جسمي‌ و روحي‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها كميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر پزشكي‌ تشكيل‌ خواهد شد. ترتيب‌ تشكيل‌ و تعيين‌ اعضا و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدور رأي‌ براساس‌ جدول‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد اين‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه ۳۱۸ درج شده است) (سازمان تأمين‌اجتماعي جايگزين سازمان تأمين خدمات درماني شده است. براي توضيح رك: صفحه راهنما).

ماده‌ ۹۲ـ

به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ درماني‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ سه‌ نفر از كارشناسان‌ بيمه‌ درماني‌ به‌ انتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي‌ فني‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ ماده‌ ۴ قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ عضويت‌ خواهند يافت‌.

(به موجب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ قانون تأمين اجتماعي و لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني و انحلال سازمان خدمات درماني مصوب ۲/۹/۱۳۵۸ مفاد ماده مزبور منتفي و فعلاً آيين نامه اجرايي قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي (مواد ۴ به بعد) جايگزين آن شده است همچنين وزير رفاه و تأمين اجتماعي جايگزين وزير رفاه اجتماعي شده است).

ماده‌ ۹۳ـ

تغيير ميزان‌ ازكارافتادگي‌ در موارد زير مستلزم‌ تجديدنظر در مبلغ‌ مستمري‌ مي‌باشد:

۱ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ شرايط‌ ازكارافتادگي‌ كلي‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمري‌بگير قطع‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ تقليل‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ ناشي‌ از كار به‌ ميزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳ و ۷۴ اين‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار يا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت‌ خواهد شد.

پندار سیستم

۲ـ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار موضوع‌ ماده‌ ۷۳ اين‌ قانون‌ ظرف‌ پنجسال‌ از تاريخ‌ برقراري‌ قابل‌ تجديدنظر مي‌باشد. در صورتي‌ كه‌ در نتيجه‌ تجديدنظر معلوم‌ گردد كه‌ بيمه‌‌شده‌ فاقد يكي‌ از شرايط‌ مقرر مي‌باشد مستمري‌ او قطع‌ خواهد شد و در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ ۷۴ اين‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌ مذكور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.

۳ـ هرگاه‌ ميزان‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از كار افزايش‌ يابد و اين‌ تغيير نتيجه‌ حادثه‌ منجر به‌ ازكارافتادگي‌ باشد مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ حسب‌ مورد به‌ مستمري‌ كلي‌ ناشي‌ از كار تبديل‌ و يا ميزان‌ مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌.

ماده‌ ۹۴ـ

هرگاه‌ براي‌ يك‌ مدت‌ دو يا چند كمك‌ نقدي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ كمك‌ نقدي‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ كمك‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ و نوزاد كه‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از ساير كمك‌هاي‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌شدگان‌ در ايام‌ خدمت‌ سربازي‌ بيمه‌شده‌ از مزاياي‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخوردار خواهند بود. سازمان‌ موظف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نمايد.

عبارت مندرج در گيومه به موجب لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده ۴ قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمين خدمات درماني مصوب ۱۲/۹/۵۸ و تبصره ۲ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۲۱/۸/۶۸ منتفي است.

ماده‌ ۹۵ـ

مدت‌ خدمت‌ وظيفه‌ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از پايان‌ خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ جزو سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها منظور خواهد شد.

در ارتباط با ماده فوق، قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ و استفساريه تبصره مزبور مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۵ به تصويب رسيده است

ماده‌ ۹۶-

سازمان‌ مكلف‌ است‌ ميزان‌ كليه‌ مستمري‌هاي‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ كلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زماني‌ كه‌ حداكثر از سالي‌ يكبار كمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزايش‌ هزينه‌ زندگي‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزايش‌ دهد.

در ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي ازكار مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ به تصويب رسيده كه مقرر مي‌دارد:

«ماده واحده ـ افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴ خواهد بود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است افزايشهاي قبلي را كه براساس ماده فوق‌الذكر صورت پذيرفته باشد، در مورد مستمري‌بگيران ازكارافتادگي جزئي نيز معمول دارد.

تبصره ـ تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از اين قانون و تاريخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمري كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شد با هيأت وزيران خواهد بود».

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. رضا می گوید

    باسلام
    ایا شغل قرقبان منابع طبیعی وآبخیزداری جزء مشاغل سخت وزیان آورمحسوب می شود یاخیر؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.