ACCPress.com – تازه های حسابداری

مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها (مواد۸۸ تا۹۶)

 • دسته بندی: سایر قوانین, قانون تامين اجتماعي

ماده‌ ۸۸ـ

انجام‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ محیط‌ کار به‌ عهده‌ کارفرمایان‌ است‌. بیمه‌شدگانی‌ که‌ در محیط‌ کار با مواد زیان‌آور از قبیل‌ گازهای‌ سمی‌، اشعه‌ و غیره‌ تماس‌ داشته‌ باشند باید حداقل‌ هر سال‌ یکبار از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ معاینه‌ پزشکی‌ شوند. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است)

ماده‌ ۸۹ـ

افرادی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بازنشسته‌ و یا ازکارافتاده‌ شده‌ یا می‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنین‌ افرادی‌ که‌ مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ می‌دارند با پرداخت‌ دودرصد از مستمری‌ دریافتی‌ از خدمات‌ درمانی‌ مذکور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ پرداختی‌ توسط‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا مبالغی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ درمان‌ مستخدمین‌ دولت‌ باید پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خواهد شد. (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است)

ماده‌ ۹۰ـ

افراد شاغل‌ در کارگاه‌ها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌ متناسب‌ با کارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور کارفرمایان‌ مکلفند قبل‌ از بکار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشکی‌ آنها را بدهند.

در صورتی‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌ نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد کار مرجوع‌ را نداشته‌ و کارفرما در معاینه‌ پزشکی‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ و بالنتیجه‌ بیمه‌ شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را درباره‌ بیمه‌ شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از کارفرما طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

(با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مقررات این ماده صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است)

ماده‌ ۹۱ـ

برای‌ تعیین‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر پزشکی‌ تشکیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشکیل‌ و تعیین‌ اعضا و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد. (آیین نامه در صفحه ۳۱۸ درج شده است) (سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است. برای توضیح رک: صفحه راهنما).

ماده‌ ۹۲ـ

به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ درمانی‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ سه‌ نفر از کارشناسان‌ بیمه‌ درمانی‌ به‌ انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای‌ فنی‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ ماده‌ ۴ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ عضویت‌ خواهند یافت‌.

(به موجب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی و لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی و انحلال سازمان خدمات درمانی مصوب ۲/۹/۱۳۵۸ مفاد ماده مزبور منتفی و فعلاً آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی (مواد ۴ به بعد) جایگزین آن شده است همچنین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است).

ماده‌ ۹۳ـ

تغییر میزان‌ ازکارافتادگی‌ در موارد زیر مستلزم‌ تجدیدنظر در مبلغ‌ مستمری‌ می‌باشد:

۱ـ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌ ازکارافتادگی‌ کلی‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر قطع‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ تقلیل‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ ناشی‌ از کار به‌ میزان‌ مندرج‌ در مواد ۷۳ و ۷۴ این‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار یا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت‌ خواهد شد.

۲ـ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار موضوع‌ ماده‌ ۷۳ این‌ قانون‌ ظرف‌ پنجسال‌ از تاریخ‌ برقراری‌ قابل‌ تجدیدنظر می‌باشد. در صورتی‌ که‌ در نتیجه‌ تجدیدنظر معلوم‌ گردد که‌ بیمه‌‌شده‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ مقرر می‌باشد مستمری‌ او قطع‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ مشمول‌ ماده‌ ۷۴ این‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌ مذکور در آن‌ ماده‌ را دریافت‌ خواهد نمود.

۳ـ هرگاه‌ میزان‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از کار افزایش‌ یابد و این‌ تغییر نتیجه‌ حادثه‌ منجر به‌ ازکارافتادگی‌ باشد مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ کلی‌ ناشی‌ از کار تبدیل‌ و یا میزان‌ مستمری‌ ازکارافتادگی‌ جزئی‌ افزایش‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ ۹۴ـ

هرگاه‌ برای‌ یک‌ مدت‌ دو یا چند کمک‌ نقدی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ بیمه‌شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ کمک‌ نقدی‌ که‌ میزان‌ آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ کمک‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ و نوزاد که‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایر کمک‌های‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شدگان‌ در ایام‌ خدمت‌ سربازی‌ بیمه‌شده‌ از مزایای‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ برخوردار خواهند بود. سازمان‌ موظف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ این‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نماید.

عبارت مندرج در گیومه به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۲/۹/۵۸ و تبصره ۲ ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۶۸ منتفی است.

ماده‌ ۹۵ـ

مدت‌ خدمت‌ وظیفه‌ مشمولین‌ این‌ قانون‌ پس‌ از پایان‌ خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ جزو سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنها منظور خواهد شد.

در ارتباط با ماده فوق، قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ و استفساریه تبصره مزبور مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۵ به تصویب رسیده است

ماده‌ ۹۶-

سازمان‌ مکلف‌ است‌ میزان‌ کلیه‌ مستمری‌های‌ بازنشستگی‌، ازکارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد با توجه‌ به‌ افزایش‌ هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش‌ دهد.

در ارتباط با ماده فوق قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی ازکار مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۶۲ به تصویب رسیده که مقرر می‌دارد:

«ماده واحده ـ افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایشهای قبلی را که براساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد.

تبصره ـ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود».

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹
 • يك نظر
 • آمار : 20,747 بازدید
 • رضا در ساعت ۲:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۵

  باسلام
  ایا شغل قرقبان منابع طبیعی وآبخیزداری جزء مشاغل سخت وزیان آورمحسوب می شود یاخیر؟؟

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: