ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب دوم مالیات بر دارائی-فصل چهارم : مالیات برارث(مواد۱۷تا۴۳)

ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

۱- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون .
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها

ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۵% طبقه دوم ۱۵% طبقه سوم ۳۵%
تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۱۵% طبقه دوم ۲۵ % طبقه سوم ۴۵%
تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۲۵% طبقه دوم ۳۵% طبقه سوم ۵۵% نسبت به مازاد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال طبقه اول ۳۵% طبقه دوم ۴۵% طبقه سوم ۶۵%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود . ۰

ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

ماد ه ۲۲- در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .

ماده ۲۳- حذف شد .

ماده ۲۴- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده ۱۳۴۲ و بند(۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
۳- اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .
۴- هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی, معدنی و کشاورزی .

–  بخشنانه ۲۲۹۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۸/۲۵ (بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری)

ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد

ماده ۲۶- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
۳- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .

تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .

ماده ۲۷- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .

تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .

ماده ۲۹- سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد . ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به مذکور ارسال نمایند . دفتر مرکزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد , دفترمرکزی ارث اظهار نامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۰- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند : الف: درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید . ب: درصورتی که اختلاف بیش از ۱۵ درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه خودداری کنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند .

تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۱- ا داره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید . این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاههاموکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستد.

ماده ۳۲- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود .

تبصره ۱- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد

تبصره ۲- در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده کند .

تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت , اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المتفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .

تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .

ماده ۳۳- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند .

تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

ماده ۳۴- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموال از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .

ماده ۳۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند , همچنین کلیه دفاتر اسنادرسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند .

ماده ۳۶- بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد .

ماده ۳۷- درصورتی که به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .

ماده ۳۸- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .

تبصره ۱: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲: اداره امور مالیاتی صلاحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متوفی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .

تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت مبنی براین که وصیت نامه مذکور ازطرف وصی یا وراث به اداره مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .

ماده ۳۹- در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر کننده و در موردوصیت , وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد , اظهار نامه ای روی نمونه ای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.

تبصره : در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر کننده یا وصی , حسب مورد , مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده ۴۰- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند .

ماده ۴۱- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتیکه جز ماترک , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره : درصورتی که در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .

ماده ۴۲- درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .

ماده ۴۳- درصورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند , علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شرکا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۵ شهریور ۱۳۸۹
 • ۲۲ نظر
 • آمار : 19,569 بازدید
 • مدیر سایت در ساعت ۱۱:۱۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۰

  نمونه از محاسبات مالیات بر ارث:
  http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,6904.0.html

  [پاسخ]

  جواد در ساعت ۱۲:۲۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۲

  آیا مبالغی که متوفی به عنوان سرمایه گذاری نزد موسسات اعتباری(مثل ثامن) گذاشته است مالیات بر ارث دارد؟ چقدر؟ و اگرچهار خواهر و چهار برادر باشند سهم ارث هریک چقدر می شود؟ (به عنوان مثال ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان را محاسبه کنید)

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مهر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۹:۴۰ ب.ظ:

  سلام آقا جواد
  بله مالیات بر ارث دارد . صد درصد آن جزء ماترک منظور می شود ( ثامن ، تعاونی اعتباری است نه موسسه ، فهرست موسسات اعتباری مورد نظر بخشنامه شده است و نزد واحدهای مالیاتی موجود می باشد ) . خواهشا”چگونگی محاسبه را به یکی از واحدهای مالیاتی مربوطه مراجعه کن ، لطفا” / خداحافظ

  [پاسخ]

  اقدسی در ساعت ۱۲:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  باسلام
  اگرورثه جزء طبقه ی اول باشندامافرزندان یکی بالای ۲۰ودیگری زیر۲۰ سال داشته باشد نرخ معافیت ازمالیاتشان باهم متفاوت است یاخیر
  اگرمتفاوت است چگونه محاسبه میشود
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۹:۰۵ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به این متن از قانون توجه کنید:
  از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود . ۰

  [پاسخ]

  mohamad در ساعت ۸:۵۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با تشکر یک سوال داشتم
  من دنبال کارهای مالیاتی پدربزرگم بودم که مامور مالیات پرسید که تجاری هم داره که من گفتم بله تجاری هم داره و مامور مالیاتی گفت پس مالیات زیادی میاد براتون / سوال من اینه که مگه معیار ارزیابی ارزش معاملاتی ملک نیست؟ آیا رو مغازه های تجاری غیر از مالیات ارث بر عرصه و اعیان مالیات دیگه ای هم میاد؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آبان ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۶ ب.ظ:

  سلام
  دنبال چه نوع و دسته کارهای پدربزرگ خود بوده اید ؟
  توجه داشته باشیم انتقال یا رسیدگی به وضعیت مالیات بر ارث املاک متضمن حق تجاری چه بسا مشمول مالیات بیشتر باشد .
  همانطور که نوشتم بله .

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۲:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام
  دولت تا چه مدتی برای انحصار ورث ارث از برادر به خواهر و برادر متوفی وقت میدهد؟
  سپاس گذارم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۶:۳۶ ب.ظ:

  سلام
  فرصت تسلیم اظهارنامه برای هر حالت ( هر یک از طبقات وراث ) تا شش ماه از تاریخ فوت متوفی می باشد .
  پس از آن نیز منعی برای تسلیم اظهارنامه وجود ندارد ولی چنانچه مشمول مالیات شوید ، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مطالبه خواهد شد .

  [پاسخ]

  زینب در ساعت ۱۱:۵۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  سلام اگر ماترک شخصی حدوداششصد ملیون تومن باشه یه زن و سه پسر وچهار دختر داشته باشه یکی از پسرا معلوله حدودا مالیات بر ارث چقدر بهشون تعلق میگیره ممنون میشم اگه جواب بدید

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۲۶ام, ۱۳۹۴ ۶:۲۳ ب.ظ:

  شما کلا از مالیات معافین

  [پاسخ]

  علي در ساعت ۲:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام
  خیلی ممنون میشم اگه راهنمائیم کنید
  امتیاز سر دفتری یه متوفی طبق ماده ۶۹ دفاتر اسناد رسمی، حدود ۳۰۰ میلیون تومن بر آورد میشه، ممکنه بگین آیا این امتیاز شامل مالیات میشه یا نه و اگه میشه، مالیاتش چقدر میشه؟
  پیشاپیش ممنونم

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۱۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  سلام پدر بنده فوت کرده اند و در بانک ثامن الائمه که موسسه مالی میباشد حساب بانکی و سپرده دارند آیا این مبلغ نیز شامل ۸۰ % معافیت میاشد یا خیر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۹:۲۶ ب.ظ:

  سلام
  شک نکن ، خیر /

  [پاسخ]

  اکرم در ساعت ۱:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۴

  با سلام.پس از فوت پدر شوهرم همسر دوم او که در سن ۶۰ سالگی پس فوت همسر اول با پدر شوهرم ازدواج نموده است بلافاصله با همراهی فرزندانش از شوهرهای قبلیش از وراث درخواست سهم الارث + مهریه +نفقه + اجرت المثل + وسایل خانه نموده است و اصرار دارند قبل از از انحصار وراثت و پرداخت مالیات به پولی را بابت همه اینها دریافت کنند و کنار بروند ایا قانونی است وراث را وادار به توافقی این چنینی کنند و آیا قبل از انحصار وراثت توافق شخصی بین وراث سندیت دارد و آیا ورثه میتوانند مجددا شکایت کنند و توافق نکنند! بهترین راه برای دادن حق ایشان قبل از مراحل قانونی تقسیم سهم الارث وراث چیست که به وراث دیگر اجحاف نشود با وجود مالیات بر ارثی که بعدا تعیین میشور.درضمن پس از دریافت ۵۰۰ هزار تومان در ماه اول و فحاشی که کم است درخواست مابقی نفقه در مدت عده میکنند.
  سوال بعدی نحوه تنظیم و مکان مراجعه برای اظهارنامه اعلام پایان مهلت عده وفات به زوجه چگونه و کجاست؟!
  مهلت زمان عده و نفقه آن برای زن ۸۰ ساله چقدر است؟!
  ایا ما با فرزندان این زن طرفیم؟! یا با خودش؟!
  چون هر فرزندش حرفی میزنن.با توجه به اینکه همه آنها متمول و دارا هستند.ولی همه چیز را برای مادرشان در اسرع وقت و حداکثر و زودتر از انحصار ورثه میخواهند.
  ایا این زن با توجه به اینکه هنوز در خانه متوفی است و هنوز انحصار ورثه نشده میتواند شکایت کند ودرخواست بازداشت سه دنگ سر قفلی مغازه متوفی را بکند.
  متوفی شریک کاری داشته.
  ایا این خانم و فرزندان شوهر سابقش میتوانند برای فرزندان متوفی دردسر درست کنند؟!

  [پاسخ]

  محمد در ساعت ۶:۴۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام . پدر متوفی من صاحب یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی بود که فاقد سند تجاری است و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع دارد با توجه به اینکه ملک تجاری نیست اما ممیز پروانه بهره برداری را معادل سرقفلی فرض کرده است و قیمت فرضی ۵۰۰ میلیون را برای آن گذاشته است که باعث شده رقم مالیات بر ارث زیادی بریده شود . آیا این کار قانونی است ؟ آیا میتوان روی ملک غیر تجاری و صنعتی فرض تجاری گذاشت و سرقفلی در نظر گرفت ؟

  [پاسخ]

  اکبر در ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام مالیات بر ارث ومبلغ قطعی شده اما ریس لداره مالیات از تقسیط بیش از ده قسط ان ممانعت میکند مگر نه اینکه تا سه سال طبق قانون قابل تقسیطه لطفا راهنمایی کنید برای تقسیط بیش از سه ما کجا مراجعه کنم در ضمن ارثیه فقط ملک هست نه پول نقد

  [پاسخ]

  سعید روزبهانی در ساعت ۱۰:۱۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام
  ایا به سود سپرده های بانکی هم مالیات بر ارث تعلق میگیرد یا فقط به

  اصل سپرده .
  متشکرم

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۲:۱۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  سلام
  یکی از بستگانم فوت شده و سپرده در موسسه کوثر داشته و این موسسه زیرنظر بانک مرکزی می باشد
  اما اداره امور مالیاتی فارس اظهار می کند که بخشنامه درخصوص ۸۰درصد معاف از مالیات ابلاغ نشده چکار باید بکنیم.
  اذعان می کنند صددرصد سپرده متوفی مشمول مالیات می شود.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۵:۱۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۵

  سلام خسته نباشید
  پدر متوفی من دو همسر،چهار پسر،پنج دختر دارد
  وحدود ۵میلیارد ملک دارد.
  مالیات برارث چقدر تعلق میگیرد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  نرم افزار در ساعت ۸:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۵

  سلام
  ممنون از توضیحات خوب سایتتون درباره مالیات بر ارث

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۳:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۶

  با سلام. پدرم دیماه ۹۴ فوت شدند. مادر و ۵ برادر و۳ خواهر یک واحد کوچک مرغداری و گاوداری با ۲۸ هکتار زمین مربوطه. به ارزش تقریبا ۱/۲ میلیارد_و۷ واحد آپارتمان به ارزش ۳۰۰ میلیون. آیا به دامداری وکشاورزی مالیات ارث تعلق می گیرد؟ چقدر؟ ممنون

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: