نرم افزارحسابداری صدگان

باب دوم – دفاتر تجاری و دفاتر ثبت تجاری( مواد۶ تا۱۹)

1 2,088

حسابداراپ

فصل اول

دفاتر تجارتي

ماده ۶ – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يادفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار ميدهد داشته باشد :

پندار سیستم


۱ – دفتر روزنامه .
۲ – دفتر كل .
۳ – دفتر دارائي .
۴ – دفتر كپيه .
ماده ۷ – دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده ۸ – دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن راتشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده ۹ – دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.
ماده ۱۰ – دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده ۱۱ – دفاتر مذكور در ماده ۶به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست . ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. درموقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه باكسورآن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است .
ماده ۱۲ – دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳ – كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد.
ماده ۱۴ – دفاترمذكوردر ماده ۶وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده ۱۵ – تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفتر ثبت تجارتي
ماده ۱۶ – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناء كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند والا به جزاي نقدي ازدويست تا دوهزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده ۱۸ – شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود.
ماده ۱۹ – كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

توضیح سایت تازه های حسابداری:

ابلاغ اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را اینجا ببینید.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. bahram می گوید

    خصوصیات دفتر تجاری میخواستم بهم بگین ممنون میشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.