نرم افزارحسابداری صدگان

ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان مشمول قانون كار

696 116,501

حسابداراپ

تطبيق وضع با طرح :

ماده ۱ :

كليــه كــاركنــان مشمـول قــانــون كــار بــا تــوجــه بــه وظايفــي كه درزمان تصويب طرح (۱/۴/۸۶) تصدي آنرا برعهده دارند با رعايت شرايط احراز پيش بيني شده در شناسنامه شغلي و ضوابط اين دستورالعمل با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل با طرح تطبيق خواهنديافت .

منظور از تطبيق وضع انطباق شرايط فرد با شغل مصوب در طرح وتعيين گروه ومزد شغل ومزد سنوات وي در اجراي مفاد اين دستورالعمل است .

ماده ۲ :

رعايت شرايط احراز مندرج در شناسنامه هاي شغلي درمورد متصديان آنها الزامي است ، ليكن در صورتيكه صرفا” هنگام تطبيق وضع ( در تاريخ مقرر درماه يك ) افرادي از نظر تحصيلات شرايط احراز شغل موردتصدي را نداشته باشند از سوابق تجربي آنان به ترتيب مقرر درجدول ضميمه اين دستورالعمل جايگزين كمبود مدرك تحصيلي خواهد گرديدمعادل ريالي سال هاي كمبود با استفاده از جدول موضوع ماده۵ ( ازبالا به پايين ) كسرمي گردد. درصورتيكه در اين مرحله تمام سابقه تجربي فردنتواند كمبود تحصيل وي را جبران كند اين امرمانع از تطبيق وضع او در شغل مربوط نخواهدشد .

تبصره ۱ : گواهينامه هاي‏آموزشي موضوع ماده ۳ اين دستورالعمل درصورت ارتباط با شغل نيز ميتواند جايگزين سابقه تجربي مقرر در اين ماده شوند .

تبصره ۲: درمورد كاركناني كه هنگام تطبيق وضع در اجراي اين ماده بلحاظ كمبود تحصيلات سابقه تجربي از آنان كسرگرديده است ، درصورت اخذمدرك تحصيلي لازم و يا گواهينــامه آمــوزشي درحيــن كــار ، ســوابق مـزبور متناسب با مدرك تحصيلي يا گواهينامه آموزشي ارائـه شده از تاريخ ارائـه به آنان مسترد ومزد سوابق كسر شده از تاريخ اخيرالذكر در باره آنان برقرار خواهد شد .

مزدسوابق كسرشده عبارت از رقم ريالي مزبور درهنگام تطبيق با شغل موردتصدي به اضافه تاثير درصدهاي افزايش مزدناشي از مصوبات شوراي عالي كار درسالهاي بعداز تطبيق تا زمان ارائـه مدارك است .

ماده ۳ :

دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كار وامور اجتماعي بترتيب آنچه كه درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گرديــده است ( و پيوست اين دستورالعمل ميباشد ) جايگزين شرايط احراز شغل پيش بيني شده براي مشاغل از نظر تجربه خواهد گرديد .

تبصره ۱ : سايرگواهينامه هاي‏آموزش فني وحرفه اي و يا تخصصي كه ازطريق مراجع رسمي صادرو يا تاييد شده باشند با نظر كميته طبقه بندي مشاغل ( ازجهت مرتبط بودن با شغل) بازاء هرده ساعت آموزش معادل يك ماه تجربه شغلي تلقي ميشوند . حداكثر تجربه اي كه به اين طريق محاسبه مي گردد ۳ سال است .

تبصره ۲ : در صورتيكه بدلايلي‏ امكان تعيين ساعات آموزشي ميسر نباشد اين جايگزيني متناسب با مدت ونوع آموزش واهميت گواهينامه مربوطه انجام مي شوند .

تبصره ۳ : در صورتيكه برخي دوره هاي آموزشي تخصصي موضوع تبصره هاي فوق بتواند جايگزين بيش از ۳ سال تجـربــه شوند ، موضوع پس از پيشنهاد مديريت وكميته طبقه بندي مشاغل بايد به تاييد اداره كل طبقه بندي مشاغل ، مزد وبهره وري برسد .

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط ديگري راجع به جايگزيني دوره هاي آموزشي به جاي تجربه از سوي وزارت كار واموراجتماعي اعلام شود ، حسب مورد ملاك اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ :

سوابق كاركاركنان ‏درخارج‏ ازكارگاه محل خدمت در صورتيكه مرتبط بودن آن با شغل موردتاييدكميته طبقه بندي مشاغل باشد جهت جانشيني شرايط احراز شغل از لحاظ كمبودتحصيل به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل محاسبه مي گردد.

احتساب اين سوابق براي محاسبه مزد سنوات پايه هاي گذشته با توجه به ضوابط اين دستورالعمل با موافقت مديريت امكان پذير خواهدبود .

تبصره : سوابق كاركاركنان در كارگاههاي تابعه يك شخصيت حقوقي درصورت انتقال آنان از يك كارگاه به كارگاه ديگر ، دراحتساب سوابق خدمت وتجربه آنان منظور خواهدشد .

تعيين مزد مبنا ( مزدسنوات گذشته و مزدشغل ) هنگام تطبيق وضع

ماده ۵ :

مزدپايه سنوات بابت خدمت گذشته كاركنان تازمان تطبيق پس از كسر سوابق جايگزيـن شده بابت كمبود مدرك تحصيلي موضوع ماده ۲ ، براساس جدول ضميمه ( كه تا پايان سال ۱۳۸۵ تنظيم شده است ) محاسبه و بعنوان مزدسنوات گذشته (مزد پايه سنواتي قبل ازاجراي طرح ) درمورد آنان منظور خواهدشد . افزايش مزد سنوات ( پايه ) تابع مصوبات بعدي شوراي عالي كار است.

تبصره : حق جبهه افراد نيزحسب مـوردبه اين مــزد سنـوات افـزوده شـده ليكن در تعيين مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي طرح ملاك محاسبه قرار نمي گيرد .

ماده ۶ :

با اجراي اين طرح تعيين مزد شغل كليه كاركنان مشمول براساس جدول مزد كه براساس ضـوابط و روشهــاي مــوردعمل اداره كل نظارت بـرنظامهاي جبران خدمت تنظيم وتاييد مي شود صورت خواهدگرفت . اين جدول كه حاوي مزد شغل گروهها و نرخ پايه سنوات آتي هرگروه است جزء لاينفك طرح بوده وپس از اجراي آن نيز ماخذ تعيين مزدافراد مشمول هنگام استخدام ، ارتقاء وجابجايي هاي شغلي است . تغييرات بعدي در جدول مزدبستگي به تصميمات شوراي عالي كاردراين زمينه دارد.

تبصره : درصورتيكه جدول مزد موضوع اين ماده در شرايطي بلحاظ كمبود عرضه دربازار كارنتواند پاسخگوي ضرورت هاي كارگاه براي جذب ونگهداري متصديان مشاغل مدير ومتخصصين همطراز ومشابه گردد با پيشنهاد مديريت و بررسي وتاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت ، ميتوان متصديان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثني نمود .

ماده ۷:

درصورتيكه پس از اجراي طرح مزد مبناي برخي از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجراي طرح كاهش يابد مابه التفاوت مزد قبلي با مزد جديد به عنوان تفاوت تطبيق درباره آنان برقرار مي شود.اين تفاوت تطبيق طي چهار نوبت اعطاي پايه كه بر اساس مصوبات شورايعالي كار يا ساير مراجع ذيصلاح اعلام مي شود مستهلك شده وباقيمانده احتمالي كماكان جدا از مزد گروه وپايه به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ :

به كاركناني كه خدمت سربازي را قبل از استخدام در كارگاه انجام داده اند باموافقت مديريت معادل ريالي يك پايه با نرخ تعيين شده براي هرگروه ( برطبق جدول مزد) قابل اعطاست .

تبصره : مدت خدمت سربازي درموردكسانيكه خدمت مزبوررادرحين اشتغال دركارگاه انجام داده اند ، برطبق تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون كار جزء خدمت آنان دركارگاه محسوب مي شود .

شرايط ترفيع ، ارتقاء ، جابجايي شغلي ، استخدام ، احراز رتبه

ماده ۹‌ :

از اول‏سال ۱۳۸۷ به بعد ، درصورت تصويب شوراي عالي كار ( يا سايرمراجع ذيصلاح ) به ازاء يك سال خدمت ، مزد پايه سنواتي تعيين شده براي هرگروه ، به مزد سنوات كاركنان اضافه مي شود .

تبصره : اعطاي پايه سنوات اضافي جز آنچه كه در اين دستورالعمل پيش بيني شده و ياممكن است برطبق ضوابط قانوني مقرر شوند به هيچ وجه مجاز نيست .

ماده ۱۰ :

پس از اجراي طرح و تطبيق كاركنان با آن ( به ترتيب مقرر در ماده يك ) هرگونه استخدام ، ارتقاء يا جابجايي شغلي موكول به داشتن شرايط احراز شغل از نظر تجربه و تحصيل ( به ترتيب پيش بيني شده در شناسنامه شغلي مربوطه ) خواهد بود .

تبصره ۱ : درموردمشمولين اين ماده كه فاقد مدرك تحصيلي لازم بوده ولي داراي تجربه كافي براي جايگزيني تحصيل باشند و تجربه بتواند پاسخگوي كمبودتحصيل پيش بيني شده در شرايط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربي به ترتيب مقرر درجدول موضوع ماده ۲ و يادوره آموزش به ترتيب مقرر درماده ۳ مي تواندجايگزين كمبودتحصيل شود . اعاده سوابق كسر شده از اين بابت نيز براساس شرايط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملي است .

تبصره ۲ : درمورد مشمولين اين ماده كه داراي تحصيلات بالاتر از مدرك تحصيلي پيش بيني شده براي تصدي شغل جديد بوده ولي فاقد تجربه لازم باشند به شرط آنكه ارتباط رشته تحصيلي با شغل پيشنهادي مورد تاييد كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه قرار گيرد . معادل هر سال تحصيل بالاتر از شرايط احراز مي تواند جايگزين يكسال كمبود تجربه شود ، اين جايگزيني در هر حال بايد بتواند كمبود تجربه را كاملا” جبران كند .

تبصره ۳ : مشاغلي كه براي تصدي آنها برابر مقررات وضوابط مدارك و رشته هاي تحصيلي خاص پيش بيني گرديده باشد مشمول تبصره ۱ اين ماده نبوده و بايد براساس ضوابط پيش بيني شده عمل شود .

تبصره ۴ : درمورد برخي مشاغل تخصصي كه عرضه آنها در بازاركار با كمبود روبروست به شرط داشتن مدرك تحصيلي لازم با تاييد مديريت و كميته طبقه بندي مشاغل ميتوان استثنائاَ ازكمبود تجربه صرفنظر كرداستفاده از اين تبصره تنها يكبار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود .

احراز رتبه اين افراد موكول به تكميل سابقه تجربي آنان در شغل مربوط است .

ماده ۱۱:

در صورت وجود شرايط زير ورعايت مفادماده ۱۰ كاركنان را ميتوان از گروه شغلي مربوطه به گروه شغلي بالاتر ارتقاء داد . منظور از ارتقاء قرارگرفتن فرد در شغلي در گروه بالاتر است .

الف – موافقت مديريت با ارتقاء

ب   – وجود شغل بلاتصدي در گروه بالاتر

ج   – تــاييـد كميته طبقه بندي مشاغل در مـورد دارابودن شرايط احراز لازم شاغل جهت تصدي شغل جديد ( براساس ضوابط طرح و مقررات اين دستورالعمل ) .

د   – درصورت لزوم گذارندن حداكثرر دوره سه ماهه آزمايشي با مزد و مزاياي شغل جديد ، مدت خدمت آزمايشي بايد در حكم صادره قيد شود در غيراين صورت حكم قطعي تلقي مي گردد .

ماده ۱۲ :

مزدشغل كاركناني كه ارتقاء مي يابند ، مزدشغل گروه موردارتقاء است . درمورد تعيين ميزان مزدسنوات اين افراد به ترتيب زيرعمل مي شود :

الف – چنانچه داراي شرايط احراز كامل گروه جديد از نظر تجربه و تحصيل باشند ، مزد سنوات آنان همان مزدسنوات قبل از ارتقاء است .

ب   – درصورتي كه به لحاظ كمبودتحصيل براساس تبصره ماده ۱۰ مشمول كسر سوابق شدند ، معادل ريالي سال هاي كسرشده با استفاده از جدول پيوست وتغييرات بعدي آن از مزد سنوات آنان كسر مي گردد .

تبصره ۱ : افزايش هاي بعدي مزد سنوات كاركناني كه ارتقاء مي يابند ، متناسب با گروه جديد تابع مصوبات شوراي عالي كار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هيچ شرايطي ارتقاء نبايد موجب كاهش مزدمبناي كارگر ( به نسبت مزد قبلي ) شود مگر آنكه اين امر كتبا” موردموافقت وي قرار گرفته باشد .

ماده ۱۳:

پندار سیستم

تغيير شغل با حفظ گروه با پيشنهاد مديريت و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل و در صورت داشتن شرايط احراز و به شرطي كه مانع ارتقاء شغل آتي فردنشود و وي قادر به انجام وظايف محوله در شغل جديد باشد بلامانع است .

تبصره ۱ : تغيير‏شغل هريك از كاركنان در صورتي كه منجر به تنزل گروه گردد موكول به اعلام موافقت كتبي آنان است . مزد شغل اين افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جديد و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغيير شغل است ، لكن افزايش هاي بعدي مزد سنوات متناسب با گروه جديد ، تابع مصوبات شوراي عالي كار خواهد بود.

ضمنا” درصورتي كه قبلا” سوابقي بابت كمبود تحصيل از اين قبيل افراد كسرشده باشدو درشغل جديد داراي شرايط تحصيلي آن شغل باشند استرداد سوابق كسرشده به آنان از تاريخ تغيير شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

تبصره ۲ : تنزل گروه شغلي كاركنان به دلايل پزشكي درصورت صدور راي كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدي و عدم توانايي وي به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏كتبي فردذيربط امكان پذيربوده‏ و ‏در اين صورت مزد وي‏ به طريق‏ مذكور درتبصره يك درشغلي كه بانظرمديريت وتاييدكميته طبقه بندي مشاغل براي وي تعيين مي شود درگروه جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ كاهش دستمـزد ناشي از تنزل گروه نيز جدا ازمزد گروه وپايه مي بايد به عنوان مابه التفاوت مزدبه وي پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد .

توضيح : مشمولين تبصره يك ماده ۹۲ قانون كار تابع حكم تبصره مذكور ميباشند .

ماده ۱۴ :

به منظور تقويت‏ انگيزه هاي شغلي وارتقاء كميت وكيفيت كار دربين كاركنان وپويايي هرچه بيشتر طرح طبقه بندي مشاغل پس از اجراي طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرايط احراز شغل ، يك رتبه درگروه مربوطه به كاركنان اعطا مي شود .

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربي كه در اجراي ضوابط اين دستورالعمل جايگزين كمبود تحصيل شده اند در محاسبه سابقه تجربي اين ماده منظور نمي شود .

تبصره ۲ : عوامل زير مي تواند جايگزين تجربه مقرر در اين ماده شوند .

الف – هرسال تحصيل مازاد برشرايط احراز تحصيل معادل يكسال تجربه

ب   – هرده ساعت دوره آموزشي مرتبط با شغل معادل يك ماه تجربه

ج   -علاوه بر موارد الف و ب مديريت با توجه به نحوه عملكرد هريك از افراد و نقشي كه درپيشبرداهداف سازماني و ارائه مطلوب خدمات و ايفاي وظايف شغلي دارند مي تواند باتوجه به سيستم ارزيابي عملكرد وشايستگي كاركنان اعطاي رتبه را سه سال يكبار تعيين نمايد .

تبصره ۳: در اعطاي رتبه تاييد كميته طبقه بندي مشاغل صرفا” از نظر ارتباط تجربه با شغل مـوردتصـدي و نيز رعايت تبصره يك و همچنين حصول شرايط مقرر در بندهاي “الـف” و ” ب ” تبصره ۲ اين ماده ضروري است .

تبصره ۴ : تاخير در اعطاي رتبه هريك از افراد با پيشنهاد مديريت و تاييد كميته انضباط كار كارگاه بنابه دلايل انضباطي حداكثر به مدت يكسال براي هر رتبه امكان پذير است .

تبصره ۵ : در صورت اقتضا كارگاه ميتواند با هماهنگي و تاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت ضوابط ديگري را براي اعطاي رتبه به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۵ :

در صورت تغيير شغل هريك از كاركنان ، تعيين رتبه جديد بايستي مجددا” براساس ضوابط ماده ۱۴ صورت گيرد .

ماده ۱۶ :

نرخ هر رتبه معادل حاصلضرب امتياز در گروه مربوطه ( طبق جدول پيوست ) در ضريب ريالي جدول مزد است .

تبصره ۱ : نــرخ رتبــه ‏، جــزيـي ‏از مزدگروه فــرد تلقــي شــده و بخشـي ازمزدمبناي وي را تشكيل مي دهد.

تبصره ۲ : تاريخ اجراي رتبه ۱/۱/۱۳۸۶ مي باشد .

مـزايـا :

ماده ۱۷ :

با اجراي ‏طرح طبقه بندي مشاغل به دليل آن كه براي تعيين گروه شغلي ومزدشغلي ، عوامل اصلي‏ متشكله ‏شغل ‏مانندمهارت و مسئوليت و فعاليتهاي فكري وجسمي وعوامل فرعي آنها ملاك عمل بوده و امتيازلازم به شغل تعلق گرفته است ، لذاپس ازاجراي طرح كليه پرداختهاي مستمر كه تاقبل از تصويب طرح در ارتباط با شرايط شغلي و به تبع شغل دركارگاه پرداخت گرديده است مانند حق جذب ، فوق العاده شغل و امثال آن بــه همراه مــزدكاركنان در بـودجه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ( مزد ثابت ) منظور گرديده و ازتاريخ تصويب نهايي طرح به بعد هيچگونه مزايايي جز آنچه كه به ترتيب زير مقرر ميشود پرداخت نخواهد شد .

الف – حق مسكن‏، خواربار ، حق اولاد ، كمك هاي جنسي ، بن خواربار ، اياب وذهاب ، انواع پاداش‏، عيدي ونظايرآنها كه برطبق ضوابط قانوني مربوطه يا عرف و روال كارگاه پرداخت مي شوند .

ب   – حق شيفت ، نوبتكاري ، شبكاري ، اضافه كاري ، فوق العاده ماموريت وفوق العاده كارايي و نظاير آنها كه باتوجه به ضوابط مقرر در قانون كار پرداخت مي شود.

ج   -حق اشعه بر طبق ضوابط قانوني مربوطه .

ه   – امتيازات پست سرپرستي و سختي كار براساس عوامل ارزيابي تعيين وبراساس دستورالعملهاي پيوست به كاركنان ذيربط تعلق خواهد گرفت .

تبصره : علاوه برمزاياي مذكور در اين ماده براي شاغلين مشاغل تخصصي كه زمينه عرضه آنها دربازار كار با كمبود مواجه است يا مشاغلي كه بنا به ماهيت ويژه وظايف ، سختي و صعوبت كار ويا شرايط نامساعد محيط كار انگيزه و تمايل براي تصدي آنها ضعيف است ومتناسب با وضعيت شغل وميزان نياز كارگاه به اينگونه شغل ها ، ميتوان مزايايي را باموافقت مديريت و تاييد كميته طبقه بندي مشاغل و تصويب وزارت كار و امور اجتماعي تحت عنوان فوق العاده جذب ( بازاركار ) برقرار وپرداخت نمود .

ميزان اين فوق العاده در هر حال نبايد بيشتر از مزد شغل گروه مربوط باشد ليكن در موردمشاغل تخصصي يا درسطوح مديران ، با ارائه دلايل توجيحي تا ۵/۱ برابر مزد شغل گروه مربوط نيز ميتواند مورد درخواست وتصويب قرار گيرد .

استفاده هريك از شاغلين از فوق العاده مقرر در اين تبصره موكول به داشتن شرايط احراز كامل شغل از نظر تجربه وتحصيل است.

موارد مختلف :

ماده ۱۸ :

در صورت‏ايجادمشاغلي‏دركارگاه كه در طرح مصوب پيش بيني نشده باشند ، مراتب توسط مديريت به وزارت كار واموراجتماعي اعلام وپس از تاييد اداره كل نظارت برنظامهاي جبران خدمت با نظارت اداره كل مذكور ارزيابي و به طرح الحاق خواهد شد .

ماده ۱۹ :

با اجراي طرح براي هر يك از شاغلين احكام جديد طبق فرم نمونه پيوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعايت ساير ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه اي از آن در پرونده پرسنلي شاغل ذيربط ضبط مي شود.

ماده ۲۰ :

درصورت‏بروز هرگونه ‏اختلاف در مراحل اجراي طرح در وهله اول كميته طبقه بندي مشاغل به موضوع رسيدگي نموده و درصورت عدم حصول نتيجه دراجراي تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون كار موضوع جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كار وامور اجتماعي ارجاع مي گردد .

——————————————————————————————————————————————-

در اجراي تبصره ماده ۱۰ آيين نامه ايجاد مراكز كارآموزي و جواركارگاه و بين كارگاهي موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب (۲۷/۱۰/۷۱)هيئت محترم وزيران و آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده ۴۹ قانون مذكور (۱۲/۲/۷۱)و براساس بخشنامه شماره ۴۶۶۰/ن مورخ ۲۴/۲/۷۳ معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ظوابط جايگزيني و احتساب دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي تجربه شغلي (سوابق كار)در طرحهاي طبقه بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار به شرح ذيل مي باشد:

۱-مشخصات دوره ها و ميزان حداكثر تجربه هاي معادل آنها:

الف) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر ۲۸۰۰ ساعت)تربيت مربي معادل ۸ سال تجربه

ب) طي دوره آموزش هيجده ماهه (برابر ۲۷۰۰ ساعت)كارگر ماهر معادل ۷ سال تجربه

ج) طي دوره آموزش ۹ ماهه (برابر ۱۲۰۰ ساعت)كارگر درجه يك معادل ۶ سال تجربه

د) طي دوره آموزش ۶ ماهه (برابر ۹۰۰ ساعت)كارگر درجه دو معادل ۴ سال تجربه

ه) طي دوره آموزش مراكز جوار و ضمن كار آموزش ارتقاء مهارت كمتر از ۶ ماه به تناسب مدت دوره حداكثر ۳ سال تجربه

۲-شرايط جايگزيني:

الف) احتساب دوره هاي مذكور به جاي تجربه شغلي مستلزم و صدور گواهينامه تعيين درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي است.

ب) احتساب دوره هاي مذكور در بند يك به جاي تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بايستي با رعايت شرايط احراز پيش بيني براي شغل مورد نظر صورت گيرد.

ج) در صورت طي دوره آموزشي به ترتيب مندرج در بند يك به شرط تناسب دوره آموزشي با شغل از تاريخ  صدور گواهينامه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي سوابق كسر شده بابت شرايط احراز يا تحصيلي حداكثر معادل سالهاي تجربه اي كه براي دوره مشخص شده به فرد ذيربط مسترد مي گردد.

د) با توجه به ظوابط جايگزيني تجربه به جاي كمبود مدرك تحصيلي در طرحهاي طبقه بندي شده مشاغل در صورت تكميل سابقه تجربي مورد نياز (از مجموع سوابق عملي و آموزشهاي جايگزين شده)باقيمانده تجربه اكتسابي ناشي از آموزش (به ترتيب مقرر در بند يك)مي تواند جايگزين كمبود مدرك تحصيلي (تا حداكثر ليسانس )شود.

ه) در احتساب دوره هاي آموزشي به جاي تجربه يا تحصيل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه در زمينه ارتقاء لازم الرعايه است.

تبصره:(براساس دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹)دارندگان گواهينامه مهارت حرفه اي كه داراي تخصص و توانايي لازم مطابق با استانداردمربوطه مي باشندو در آزمون صلاحيت هاي فني و حرفه اي بصورت آزاد شركت و توفيق حاصل نمايند، متناسب با نوع گواهينامه نيز مشمول اين دستورالعمل ميگردند.

محسن خواجه نوري

معاون نظارت برروابط كار

————————————————————————————————————————————————-

لينك مرتبط:

دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها

محل تبلیغ شما

696 نظرات
 1. ناصر اميري می گوید

  با سلام
  ضمن تشكر ازارائه مطالب فوق خواهشمنداست پيرامون طرح طبقه بندي
  مشاغل وانواع آن مطالبي يا منابع اعلان فرمائيد
  با تشكر

 2. nima می گوید

  باسلام.طبق طرح طبقه بندی سمتی که من در آن قرار دارم با مدرک لیسانس و ۲سال سابقه کاری گروه۱۳ تعلق گرفته.حال با توجه که من مدرکم فوق دیپلم است و سابقه کاری هم ندارم با توجه به سمتم حقوق وگروه من چند خواهد بود. با تشکر

 3. حسيني می گوید

  سلام
  بنده دنبال اشخاصي با عنوان طراح طبقه بندي مشاغل مي گردم تا طرح رادر شركت ما اجرا و مجوز لازم را بتوانند از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت نمايند.

 4. مدیر سایت می گوید

  سلام
  اين موضوع از جمله وظايف كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل است كه وضعيت موجود شما را با شرايط شغل تطبيق مي دهد لذا به صورت عمومي نمي توان گفت كه با اين شرايط گروه شما چند خواهد بود.
  باتشكر

 5. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده اين اشخاص داراي صلاحيت از طرف اداره ي كار معرفي ميشوند لذا براي اين منظور از اداره ي كار محل موضوع را پيگيري بفرمائيد.
  باتشكر

 6. مسعود می گوید

  طرح طبقه بندي براي چند نفر در سازمان قابل اجراست

 7. مدیرسایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  موقعي كه ليست بيمه پرسنل به تعداد ۵۰ نفر برسد ، قانونا” مكلف به اجراي طرح طبقه بندي هستيد.
  البته بنا به تمايل مديريت واحد ، منعي براي اجراي طرح به تعداد كمتر هم وجودندارد.

 8. مصطفائی می گوید

  با سلام
  موسساتی که بموجب اصل ۱۴۴ قانون اساسی چند سالی است خصوصی و مشمول قانون کار شده اند از اجرای بسیاری از مفاد قانون کار مثل طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل شوراهای اسلامی کار و ۰۰۰خودداری میکنند چگونه میتوان این موضوع را پیگیری نمود .

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  قانون كار
  ماده۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ ) واگذار خواهد کرد.
  تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه های مشاوره ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

 10. مجید علی زاده می گوید

  بنده ۶ سال است که در شرکت جهاد توسعه ( پناه ساز ایران کار میکنم ) و شامل بیمه و خدمات هستم می خواستم بدانم که بعد از گذشت ۵ سال یک گروه به بنده اضافه گردید و از گروه ۷ به گروه ۸ ارتقا پیدا کردم . حالا بنده کاردانی گرفته ام می خواستم بدانم که چند گروه شغلی به بنده اضافه میشود

 11. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  يكي از وظايف كميته طرح طبقه بندي مشاغل شركت شما ، تطبيق شرايط پرسنل با مصوبات طرح طبقه بندي است.
  به نظر بنده بهترين مرجع براي سوال شما ، اين كميته است ضمن اينكه ممكن است طرح طبقه بندي شركت شما ، اخذ مدرك جديد را حائز ارتقاء گروه نداند.
  موفق باشيد.

 12. عطا می گوید

  سلام ميخوام بيشتر در مورد كارشناس منابع انساني بدونم كه زمان استخدام با اطلاعات كامل شركت كنم ممنون

 13. مدیر سایت می گوید

  سلام
  سوال جنابعالي مرتبط با كاركرد اين سايت نيست.
  باتشكر

 14. رسول می گوید

  با سلام

  در شرکت ما ۳ سال پیش طرح طبقه بندی اجرا شده است. در حال حاضر آیا راهی برای تعریف یک پست جدید که در طرح طبقه بندی موجود نیست ؛ راهی وجود دارد؟ چه شرایطی دارد؟
  منظورم از پست جدید این است که در چارت یک واحد ؛ مدیر و سرپرست وجود دارد ایا میتوان پست جدیدی با سمت “رئیس” ایجاد کرد؟
  با سپاس

 15. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  ماده ۱۸ :
  در صورت‏ایجادمشاغلی‏درکارگاه که در طرح مصوب پیش بینی نشده باشند ، مراتب توسط مدیریت به وزارت کار واموراجتماعی اعلام وپس از تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت با نظارت اداره کل مذکور ارزیابی و به طرح الحاق خواهد شد .
  http://www.accpress.com/news/1389/10/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86/

 16. علی رضا حمزه ای می گوید

  با سلام و احترام آیا آئین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار صادر شده و در هر صورت من با کارگاهی زیر ۱۰ نفر آیا می توانم از مفاد این ماده استفاده کنم؟ متشکرم

 17. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب خدمت جنابعالي
  آئین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار را ازاين مسير ملاحظه فرمائيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/01/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
  ليكن به نظر بنده چون اين كارگاه ها از شمول قانون كار خارج هستند اجباري دراستفاده از اين ضوابط ندارنداما درصورت تمايل هم به نظر بنده منعي براي استفاده ازطرح نداريد.
  بااحترام

 18. محمد حسنلو می گوید

  سلام- من با مدرک لیسانس در یکی از بانکهای خصوصی قبول شدم -از کسی شنیدم که در طر ح طبقه بندی در گروه ۸ قرار میگیرم خواستم بدونم حقوق پایه ان در سال ۹۰ چطوریه ؟با تشکر

 19. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  جمع امتيازات گروه ۸ ، ۱۲۰ است كه بسته به اينكه ضريب ريالي محل كارتان چقدر باشد حقوقتان مشخص خواهد شد.
  درابتداي هر سال ، طبق بخشنامه اداره ي كار افزايش اين ضريب اعلام و درحقوق افراد مشمول طرح اعمال ميشود.
  بااحترام

 20. مسلم می گوید

  سلام می خواستم موارد زیر را بدونم:
  ۱. شیوه محاسبه جدول امتیاز گروهها در تعیین نرخ رتبه و فرمول آن(یک مثال کاربردی لطفا)
  ۲. شیوه محاسبه حق مدیریت و سرپرستی برای مدیران، کارشناس مسئول و …
  ۳. شیوه محاسبه مزد سنوات گذشته در بازنگری طبقه بندی مشاغل

 21. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  لطفا سوالتان را دربخش قوانين تالار گفتگوي تخصصي حسابداري مطرح بفرمائيد.
  باتشكر

 22. الهه می گوید

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان
  من ۱۳ سال سابقه کار دارم با سمت مسئول دفتر. فوق دیپلم حسابداری و ترم آخر کارشناسی روابط عمومی هستند. جدیدا” مقرر شده است طرح طبقه بندی مشاغل در اداره مبا ا اجرا شود. ( مناطق آزاد) به نظر شما با این سابقه رتبه من چند می شود؟ آیا حق جذب به من تعلق می گیرد؟

 23. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  اينطور كه بنده اطلاع دارم في البداهه نمي توان گروه كسي را مشخص كرد بلكه پس از تعريف چارت سازماني و مشخص شدن شغل مصوب شما، طراح طرح طبقه بندي براي هر شغل حداقل هايي را تعين ميكند كه براين اساس گروه هر شغل مشخص و براساس ضريب ريالي آن شركت حقوق آن شغل مشخص ميشود.
  استحضار داشته باشيد كه در طرح طبقه بندي ، شخص تعين رتبه نمي شود بلكه اين شغل است كه ( براساس ضوابطي كه برايش تعين شده) رتبه بندي خواهد شد ولي بصورت عمومي گروه كاردان در محدوده ۱۰قرار ميگيرد كه بسته به ضريب ريالي شركت ، حقوق وي محاسبه ميشود.
  موفق باشيد.

 24. الهه می گوید

  با سلام و خسته نباشید.

  ضمن عرض تشکر و قدردانی. پس سابقه کار برای من که در یک نهاد مشخص از سال ۷۷ تا کنون مشغول بکارم ملاکی نیست برای اینکه رتبه از ۱۰ بالا تر برود؟ یا اینکه رتبه فقط به سطح تحصیلات مربوط می شود؟ اگر اینطور باشد در اداره ما افرادی که فوق دیپلم دارند ولی پست کارشناسی دارند با سابقه بالای ۱۵ سال رتبه ۱۴ را کسب کرده اند.
  ممنون می شوم چنانچه راهنمایی بفرمایید.

 25. mehdi می گوید

  باسلام اگرشخصی درشرکت دولتی -باقانون کار- پست وسمت مدیریتی داشته باشدوازآن پست کناربرود چنانچه طرح طبقه بندی درآن شرکت درحال اجرا باشدوآن شخص هم درحال حاضرسمتی نداشته باشدآیابراساس سابقه مدیریتی نامبرده درپایه وگروه ایشان تفاوتی دارد؟ باتشکر

 26. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور شما
  اگر طراحي طرح براساس وضعيت شركت باشد ميتوان رتبه هاي بالاتري را هم كسب كرد.
  رتبه اي كه بنده اعلام كردم تقريبا كف است و ممكن است غير از اين (بنا به فرموده ي شما) هم باشد.
  موفق باشيد.

 27. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور mehdi
  لطفا سوالتان را با ذكر جزئيات بيشتري بفرمائيد.
  الان در شركت مشغول به كار هستيد؟
  باتشكر

 28. alireza می گوید

  سلام
  من مدت سه ساله در يك كارخانه كه طرح طبقه بندي مشاغل اجرا شده مشغول به كار هستم از دوسال پيش من را بعنوان رئيس يكي از واحد ها معرفي كردند(حكم رئيسي زدند)اما پس از گذشت دو سال هنوز گروه من تغييري نگرده (الان ۷ است در صورتي كه كليه پست هاي رئيسي ۱۳ مي باشند) بعدا بهانه آوردند كه شغل شما در چارت وجود ندارد حال اگر بخواهم از طريق اداره كار پيگير شوم وحق وحقوق اين دوسال خود را بگيرم امكانش وجود دارد يا حق با كارخانه است

 29. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و آرزوي موفقيت
  اولين مرجع طرح شكايت ، كميته طبقه بندي مشاغل محل كار شماست.
  اگر از اين كميته نتيجه اي نگرفتيد به اداره ي كار مراجعه بفرمائيد.
  بااحترام

 30. ماني می گوید

  با سلام و ادب
  من شاغل يك شركت زير نظر مجموعه نفت مي باشم با ۱۱ سال سابقه كار ، و مدرك كارداني كه گروه شغلي من ۹ است و مابقي كاركنان گروه شغلي آنان سليقه اي است يعني كساني رو مي شناسم كه هنوز دانشجو كارداني و ديپلم مي باشند با گروه ۱۱ به بالا ! هر وقت صحبت مي كنم مي گويند قرارداد پيمانكار كه عوض شد گروه شغلي شما هم ارتقاء پيدا مي كند . مي خواستم بدانم آيا مرجعي هست كه منو راهنمايي كنه ؟ البته من با ديپلم سركار اومدم . ممنون ميشم منو راهنمايي كنيد.

 31. ماني می گوید

  سلام
  آيا من مي تونم از مدارك فني حرفه اي كه بيش از ۹۰۰ ساعت آموزش هست + مدرك كارداني كامپيوتر جهت ارتقاء گروه شغلي استفاده كنم ؟
  ممنون ميشم منو راهنمايي كنيد.

 32. ماني می گوید

  باسلام
  آيا در رابطه با وضعيت سقف اضافه كاري نيروهاي پيمانكاري هم ميشه بيشتر صحبت كنيد؟
  بنده در يك واحد كار مي كنم كه به ظاهر منشي اونجا هستم ولي كارهايي كه انجام مي دهم در حد اجرايي است و هميشه بنا به احتياج كار اونجا پنجشنبه ها و جمعه ها سركار مي باشم يعني از صبح ساعت ۷ سركار تا زماني كه برنامه ها و كارهاي آنجا تمام بشه كه كمتر از ساعت ۱۷ هر روز نمي باشد ، و كار چند واحد را انجام مي دهم متاسفانه زمان اضافه كاري ۱۸ ساعت در ماه در نظر گرفته مي شود و هر زمان كه صحبت مي كنم كه من در ايام تعطيل هم سركار بودم ، مسئولين مي فرمايند كه اضافه كاري شما سقف دارد و نمي توان بيش از اين برايتان پرداخت كرد آيا اين صحبت صحيح مي باشد و سقف را چه كسي تعيين مي كند؟
  ممنون ميشم جواب شما رو ببينم.

 33. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام به ماني
  – اينطور كه متوجه شدم شما درقالب قرارداد شركت خدماتي مشغول به فعاليت هستيد لذا گروههاي شغلي و ضريب ريالي آنها همه ساله طي بخشنامه اداره كار تعين و ابلاغ ميشود.
  دراينصورت گروه شما بسته به اينكه در چه شغلي انجام وظيفه ميكنيد مشخص ميشود و صرف مدرك به تنهايي نمي تواند معيار تعين گروه باشد.
  به نوعي اين شغل شماست كه تعين كننده گروه است.
  مثلاچنانچه يك فوق ديپلم را به عنوان مدير اداري تعين كنند ، گروهي متفاوتي با همين مدرك كه در قسمتي مثل كارمند اداري فعاليت ميكند ،خواهد داشت.
  در شركتهاي خدماتي ، كميته اي به نام كميته طرح طبقه بندي وجود ندارد بنابراين طرح شكايت مستقيما با خود اداره كار خواهد بود.
  بخشنامه سال ۹۰اداره كار را ازاين لينك دريافت كنيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/01/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87122554%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-891223-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1390/
  – درباره استفاده از مدارك فني حرفه اي درصورتي كه درشغل خود (شرايط احراز) كمبود مدرك تحصيلي داشته باشيد بله اين مدارك (به شرط ارتباط باشغل) مورد قبول و باعث جبران كسرتحصيل شما خواهند شد درغير اينصورت خير

  – در خصوص اضافه كار نيز درماده ۵۹ قانون كار آمده:
  ماده۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
  الف – موافقت کارگر
  ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
  تبصره- ساعات کار اضافی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید، ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)
  بنابراين بااين استدلال ، بيش از ۱۲۰ ساعت اضافه كار درماه را قانوني نمي دانند.
  موفق باشيد.

 34. ماني می گوید

  ممنونم از راهنمايي شما

 35. حجت خدابخشی می گوید

  سلام
  برای تغییر نمایندگان طرح و بازنگری آن باتوجه به گذشت ۶ سال از آن و نیز نداشتن نماینده کارگری و تسویه نمودن یکی از نمایندگان طرح راهکار قانونی اقدام برای این موارد چیست. ممنون

 36. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام به جناب خدابخشي
  توجه جنابعالي رابه دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها جلب ميكنم:

  ۲- مدت عضویت :
  عضویت درکمیته تابع محدودیت زمانی نیست. در صورت عزل، استعفاء، قطع رابطه خدمتی و یا فوت هریک از اعضای کمیته، انتخاب جانشین به ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت می گیرد.

  ۵- پايان فعاليت اعضاء در کميته:
  پايان دادن به فعاليت هريک اعضا در کميته با تصميم انتخاب کنندگان آنها امکان پذير است در اين صورت بايد بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفي جانشين اقدام شود.
  تبصره- در کارگاههايي که شوراي اسلامي کار يا ساير تشکيلات کارگري جديد بخواهند افراد ديگري را به عنوان نمايندگان کارکنان انتخاب کنند مادام که افراد جديد دوره آموزشي لازم را طي ننموده و در آزمون مربوطه موفقيت حاصل نکرده باشند افراد قبلي به فعاليت خود در کميته ادامه مي دهند و افراد جديد بدون داشتن حق راي در جلسات کميته شرکت خواهند نمود.
  يادآوري: در هريک از حالات فوق و نيز در صورت استعفاء يا قطع رابطه خدمتي يا فوت هر يک از اعضاء بايد موضوع ضمن معرفي عضو يا اعضاي جديد جهت طي دوره آموزشي به اداره کل امور اجتماعي محل و نيز به اداره کل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري کتباٌ اعلام شود.
  موفق باشيد.

 37. حجت خدابخشی می گوید

  با سلام
  آقا جان الان یکی از نمایندها که مدیر کارخانه شده دوتا شون هم از کارخونه رفتند هیچ اطلاعاتی نه به ما نه به کسی دیگه نمی دند شده ابزار دست همین مدیر و امتیازات وایجاد شغلهای جدید و دلخواهش در کارخونه ۱۰۰ نفری . ما چه کنیم . ؟ پس مادام عمری است پس بازنگری بعد از ۶ سال چی می شه؟
  راهکار قانونی برخورد چیه؟
  ممنون از راهنمایی.

 38. حجت اله خدابخشی می گوید

  سلام
  ازنمایندگان اولیه امتحان داده یکیشون در کارخانه است اونم بادیپلم حالا مدیر کارخنمون شده حالا چی میشه . و ۶سال مهلت بازنگری طی شده چطور اقدام کنیم.
  ممنون

 39. مدیر سایت می گوید

  سلام
  دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها را مطالعه و يا به اداره كار مراجعه كنيد.

 40. mr می گوید

  باسلام
  اینجانب کارشناس حسابداری بامدرک مرتبط با۹سال سابقه دراین شرکت دولتی ،به مدت حدود۱۴ ماه هم مدیرمالی وذیحساب این شرکت در
  سالهای۸۶و ۸۷ بوده ام ولی اکنون سمتی ندارم ودرطبقه بندی مشاغل که درسال۹۰ اجراشده باسمت کارشناس مسئول بودجه درگروه ۱۳ قرار گرفته ام
  خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید: سابقه مدیریتی ،سابقه کار، مسئول بودجه ،مدرک تحصیلی ومرتبط بودن مدرک اینجانب ،هرکدام چه تاثیری درگروه وحقوق دارد ؟
  ضمن اینکه همکاراینجانب با۱۴سال سابقه ومدرک دیپلم نیزدرگروه ۱۳ طبقه بندی شده است.یافرددیگربالیسانس غیرمرتبط و۳سال سابقه نیزدرگروه ۱۳ میباشد. باتشکر

 41. مهسا می گوید

  سلام
  من مهندس برق-الکترونیک هستم و سه سال سابقه کار (پرداخت بیمه) دارم. لطفا بفرمایید گروه من برای احتساب حقوق چند است؟
  اضافه می کنم من سابقه مهندسی فروش داشتم و هم اکنون در یک شرکت خصوصی جدید مهندس فنی می باشم.

 42. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  در فرصت بعدي خدمت مي رسم ولي پاسخ شما درهمين صفحه وبه ساير كاربران داده شده.

 43. حسین می گوید

  من در واحد حسابداری شرکت کارمی کنم و مسئول حقوق دستمزد هستم با گروه ۱۱ و هجده سال سابقه کار جدیدا مدرک کاردانی حسابداری ام را به شرکت ارائه نموده ام آیا گروهم ارتقاء می یابد

 44. mr می گوید

  باعرض سلام
  ببخشید پاسخ سوالهای بالا را کی ویاکجا میدهید؟
  چندروز یاچند… باید منتظرجواب باشیم؟
  باتشکر

 45. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام حضور آقاي mr
  بنده در منوي ” شرايط استفاده ” هم عرض كرده ام كه پرسش و پاسخهاي خود را درسايت تالار گفتگو مطرح بفرمائيد ولي به جهت احترامي كه براي كاربران سايت قائلم ، در حد توان ووقت پاسخگوخواهم بود.
  در مرود اين سوالات جنابعالي:
  باسلام
  اینجانب کارشناس حسابداری بامدرک مرتبط با۹سال سابقه دراین شرکت دولتی ،به مدت حدود۱۴ ماه هم مدیرمالی وذیحساب این شرکت در
  سالهای۸۶و ۸۷ بوده ام ولی اکنون سمتی ندارم ودرطبقه بندی مشاغل که درسال۹۰ اجراشده باسمت کارشناس مسئول بودجه درگروه ۱۳ قرار گرفته ام
  خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید: سابقه مدیریتی ،سابقه کار، مسئول بودجه ،مدرک تحصیلی ومرتبط بودن مدرک اینجانب ،هرکدام چه تاثیری درگروه وحقوق دارد ؟
  ضمن اینکه همکاراینجانب با۱۴سال سابقه ومدرک دیپلم نیزدرگروه ۱۳ طبقه بندی شده است.یافرددیگربالیسانس غیرمرتبط و۳سال سابقه نیزدرگروه ۱۳ میباشد. باتشکر

  اينطور كه بنده تجربه دارم طرحهاي طبقه بندي مشاغل بسته به نوع فعاليت و كاركرد شركتها متفاوت است وتنها در شركتهاي تامين خدمات نيرو ، طرح و ضريب ريالي بصورت يكنواخت مشاهده ميشود كه توسط اداره كار ابلاغ ميشوند.
  هدفم از اين توضيحات اينست كه بنده نمي توانم في البداهه راجع به گروه و طبقه ي شما اظهارنظر كنم.
  باتوجه به اينكه فعلابه عنوان كارشناس بودجه تطبيق يافته ايد ، شرايط احراز اين پست مورد استفاده براي شماست و چنانچه در طرح پيش بيني شده باشد حتي ممكن است يك نفر ليسانس با مثلا ۵سال سابقه اين پست را احراز كندلذا شرايط مازاد بر احراز ، استفاده اي براي شخص ندارد.
  بنابراين تفاوت اساسي اين طرح در قانون كار با استخدام كشوري هاي دراين است كه در طبقه بندي شغل رتبه بندي ميشود و در خدمات كشوري شخص.
  از متن سوال شما هم معلوم است كه شخص ديگري با سابقه بيشتر و مدرك تحصيلي پايين تر ، گروه شما را كسب كرده است.
  اميدوارم به پاسخ خود رسيده باشيد هرچند كه در پاسخهاي قبلي هم مشابه اين توضيحات را عرض كرده ام.
  بااحترام

 46. روح ا.. می گوید

  سلام
  عده ای از کارکنان فنی و حرفه ای در استان فارس هستیم که بصورت قرارداد انجام کار مشخص
  متأسفانه فقط حقوق که مبلغ ۵۵۸۴۵۶۰۰ شامل موارد زیراست :
  کارمزد بابت کار ارجاعی موضوع قرارداد:۳۳۰۳۰۰۰
  – حق اولاد: ۰
  – بن خوار و بار : ۲۸۰۸۰۰
  حق مسکن : ۱۰۰۰۰۰
  سایر : ۹۷۰۰۰۰
  جمع : ۴۶۵۳۸۰۰
  ضمن اینکه مدرک اینجانب لیسانس می باشد
  اضافه کار ۷ماه هست که پرداخت نشده و مبلغ اضافه کار ۱۸۷۶۷ بدون کم شدن مالیات .
  لطف فرمائید اینجانب را راهنمایی کنید که چگونه حق و حقوق خود را طلب کنیم بدون اینکه اخراج شویم

 47. محمد حسن می گوید

  با سلام و خسته نباشید.

  آیا طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان شاغل بصورت قرارداد دائم می شود. منظور م این است که طبقه بندی باعث می شود که مسئولین نتوانند بی علت کارکنان را بیرون کنند. یعنی اطمینان خاطری برای کارکنان است؟
  با احترام

 48. مدیر سایت می گوید

  سلام حضور جناب آقاي روح ا…
  به نظر مي رسد حقوق و مزاياي شما برپايه حداقل هاي قانوني اداره كار مشخص شده است.
  باتوجه به اينكه بخش نامه هاي اداره كار ، تكليفي اختصاصي براي مدرك تحصيلي ندارد به نظر بنده با توافق ميتوان به ميزان بالاتري از حقوق رسيد.
  البته نرخي به عنوان پايه سنوات به صورت سالانه به حقوق افراد اضافه ميشود كه در سال ۹۰ بدين شرح بوده است:
  ۲- به کارگرانی که در سال۱۳۹۰ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
  باآرزوي موفقيت

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام حضور جناب آقاي محمدحسن
  طبقه بندي مشاغل براي كاركناني كه در ليست بيمه باشند (صرف نظر از نوع قراردادآنها) و به سقف ۵۰نفر رسيده باشند ، قابل اجراست.
  شرايط اخراج كاركنان هم مطابق با ماده ۲۷ قانون كار و آئين نامه هاي مرتبط خواهد بود و ارتباطي با طرح طبقه بندي ندارد.
  موفق باشيد.

 50. محمد حسن می گوید

  با سلام و احترام, از راهنماییتان متشکرم. با آرزوی موفقیت روزافزون.

 51. مجید شیر علیا می گوید

  با سلام
  بنده دارای مدرک لیسانس بوده و دارای ۴سال سابقه با سمت سرپرست انبار در یک شرکت خصوصی مشغول به کار میباشم شرکت در حال اجرای طرح طبقه بندی میباشد لطفا راهنمای بفرمائید با توجه به گسترش فعالیتهای مالی شرکت و مسولیت سنگین صلاح است که درخواست ارتقائ سمت نمایم اگر جواب بله است لطفا عنوان سمت را بفرمائید
  با تشکر

 52. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما
  در طرح طبقه بندي هر كس براساس كار ، سمت و شغل فعلي در طرح ارزيابي ميشود و لازمه اين كار تهيه چارت سازماني شركت است.
  چنانچه در چارت ، سمت جديدي خالي است و موافقت مسئولين شركت هم برقرار ، مي توانيد درخواست ارتقاء داشته باشيد.

 53. hamid می گوید

  با سلام من پرسنل قراردادی شمول قانون کار با سمت مسئول دفتر با مدرک فوق دیپلم حسابداری در دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشم وحکم اینجانب با مدرک دیپلم وسرایدار خدمتگذار است می خواستم بدانم ضمن پیگیریهای اینجانب مدرک من اعمال نشده است درحکمم وآیاطرح طبقه بندی مشاغل برای من اجرا می شود ومدرکم قابل قبول است وحقوقم اضاف می شود ومدرکم متناسب با شغلم است ./باتشکر

 54. حسين می گوید

  سلام
  من طبق قوانين نفت با ۷سال سابقه كار دارم حقوق ميگيرم .قراره طرح طبقه بندي اجرا بشه بنظر شما برم زير طرح بهتره؟

 55. مدیر سایت می گوید

  سلام و آرزوي موفقيت براي شما
  به نظرم چنانچه طرح در سطح كل اداره قراراست اجرا شود ، شما هم اجبارا” به طرح خواهيد پيوست.
  بااحترام

 56. بابك عبدل نژاد می گوید

  بعد از اجراي طرح طبقه بندي وتصويب واجراي آن بعد از يك سال ودر قرارداد جديد ميتوان رتبه يا گروه پرسنل را تنزيل داد

 57. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده بعد از تطبيق با طرح ، امكان تنزل بصورت عادي وجود نداردمگر اينكه شخصي از سمت مديريتي برخوردار باشد و حق پستي به اين خاطر دريافت كند كه بعد از تغير سمت ، حق پست وي كاهش مي يابد.
  به اين بخش هم توجه بفرمائيد:
  ماده ۱۳:

  تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

  تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

  ضمنا” درصورتی که قبلا” سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسرشده باشدو درشغل جدید دارای شرایط تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسرشده به آنان از تاریخ تغییر شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

  تبصره ۲ : تنزل گروه شغلی کارکنان به دلایل پزشکی درصورت صدور رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدی و عدم توانایی وی به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏کتبی فردذیربط امکان پذیربوده‏ و ‏در این صورت مزد وی‏ به طریق‏ مذکور درتبصره یک درشغلی که بانظرمدیریت وتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل برای وی تعیین می شود درگروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ کاهش دستمـزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا ازمزد گروه وپایه می باید به عنوان مابه التفاوت مزدبه وی پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

  توضیح : مشمولین تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار تابع حکم تبصره مذکور میباشند .
  بااحترام

 58. بابك عبدل نژاد می گوید

  ضمن عرض سلام وتقدير و تشكر بابت پاسخ
  من سال۹/۶/۸۴ در سازمان منطقه آزاد ارس استخدام شدم
  بعد از كش وقوسهاي فراوان در سال۸۹ اين طرح اجرا شده
  پست من درآن زمان در واقع كارشناس بوده ولي بنده در جايگاه كارشناس ارشد مشغول بودم كه براي طبقه بندي نيز به عنوان كارشناس ارشد معرفي شده بودم .حكمي كه سال۸۹ بعد از تاييد وزارت كار صادر شده بود گروه ۱۴ورتبه ۲درج وحقوق ومزاياي اينجانب نيز با اين حكم پرداخت گرديد
  سال ۹۰برج ۹حكم سال ۹۰ صادر گرديده كه بصورت ذيل ميباشدگروه۱۴و رتبه ۱ — با اين كه افزايش سال ۹۰ نيز لحاظ شده حقوقم كمتر از سال ۸۹ ميباشد لطفا راهنمايي كنيد چكار كنم ودرستش چيست؟

 59. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما
  لطفا بفرمائيد كه در حكم جديد ، آيتمي به نام تفاوت تطبيق ( يا شبيه به آن ) هم مشاهده ميشود؟
  و علت اين كاهش رتبه چيست؟
  بااحترام

 60. بابك عبدل نژاد می گوید

  با سلام مجدد
  در حكم چنين آيتمي وجود ندارد
  و علت آن را محاسبه اشتباه در مراحل اوليه اعلام كردند
  و جالب اينجاست كه حقوق ومزاياي من با افزايش سال۹۰وافزايش ايتم حق مسكن از ۱۰۰۰۰تومان به ۴۰۰۰۰تومان باز از حقوق سال ۸۹ كمتر ميباشد
  من نتونستم قانع كنم بفرض اگر اشتباهي هم صورت گرفته تنزل امكان پذير نيست طبق قوانين مگر با رضايت كتبي اينجانب
  طبق اعلام امور اداري براي هر ۴سال يك رتبه اختصاص مي يابد كه نميدونم درست است يا نه؟

 61. مدیر سایت می گوید

  لطفا بررسي بفرمائيد كه اين اشتباه محاسباتي در حقوق همه افراد اتفاق افتاده يا خير ؟ ضمن اينكه به نظر من نحوه محاسبات قبل و بعد را هم مرور بفرمائيد.
  استحضار داريد كه نحوه محاسبات خيلي كار مشكلي نيست و با تعين ضريب ريالي و گروه فرد در شركت ، قسمت اعظم محاسبات قابل انجام است.
  اينطور كه متوجه شدم ، تعين رتبه و گروه شما در هنگام تطبيق اشكال داشته كه چنانچه شرايط تطبيق فعلي با طرح طبقه بندي شركت شما صحيح باشد به نظر بنده قابل اغماض است.
  موفق باشيد.

 62. بابك عبدل نژاد می گوید

  با سلام مجدد
  مشكل من با نحوه محاسبه نيست
  محاسبه خيلي راحت است
  محاسبه اينكه كي وچگونه به كارگري يا كارمندي رتبه يا گروه تعلق ميگرد مشكل است چون شيوه نامه مشخصي ندارد.وسوال من اين بود رتبه من وفقط من يك نفر كسر شده است نه بقيه همكاران
  در ضمن رتبه من ۲بوده ولي اونهايي كه استخدامشان با من در يك تاريخ بوده رتبه ۱خورده وفقط تنها فرقي كه داريم رشته تحصيلي انها مرتبط نبوده
  ببخشيد كه زياد مزاحمت شديم

 63. ل.لطیفی می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم اگر حکم شخصی با مدرک تحصیلی لیسانس ، کاردان باشه و بعد از گذشت مدتی ، بخواد به کارشناس ارتقاء پیدا کنه ، در هنگام محاسبه حقوق ، سنوات سالهای قبل هم در نظر گرفته میشه؟
  و اینکه اگر شخصی با مدرک تحصیلی بالاتر در شغل پایینتری مشغول به کار باشه ، این موضوع در رتبه بندی و گروه و حقوق و مزایا تأثیری داره؟

 64. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور ل.لطیفی
  عنايت داشته باشيد كه در طرح طبقه بندي مشاغل ، شغل سنجيده و امتياز گذاري ميشود ونه شخصي كه درآن پست مشغول به كار است.
  بعد از سنجش شغل ، فردي كه آن پست را پذيرفته با شرايط اين شغل تطبيق مي يابد و ممكن است مدركي بيشتر (كه بي تاثير است ) ، كمتر (كه دراين صورت از امتياز سنوات خدمت وي كسر ميشود) و يا معدل آنرا داشته باشد بنابراين شرايط بعدي شغل و جابجايي وي ، وابسته به طراحي طرح طبقه بندي آن شركت است.
  موفق باشيد.

 65. قربان می گوید

  باعرض سلام
  بابت زحمات كه در جهت تنوير آگاهي متحمل ميشيد متشكرم
  در سازمان ما طبقه بندي صورت گرفته و انهايي كه قرادادشان قبل از تطبيق كارشناس بوده و سابقه ۴سال داشته گروه ۱۴ وانهايي كه متصدي بوده در هنگام طبقه بندي كارشناس با گروه ۱۳ طبقه بندي گرديده اند
  حال براي گروه ۱۴با ۶ سال سابقه يك رتبه اختصاص يافته
  وبراي گروه۱۳ با ۶سال سابقه دو رتبه اختصاص يافته
  حال سوال من اين است كه سابقه كارشناسي من كه باعث اخذ گروه ۱۴ شده چرا هيچ فرقي با اون كسي كه گروه۱۳ بوده ولي رتبه دريافت كرده ندارد يعني گروه به چه دردي ميخورد

 66. حمیدرضا دهقانیان می گوید

  باسلام اینجانب حمید رضا دهقانیان از سال۱۳۷۵بامدرک فوق دیپلم عمران درقسمت فنی وشهرسازی شهرداری کلیشاد وسودرجان اصفهان مشغول کار شدم ولی با حکم کارگزینی کارگر انبار با مدرک سیکل استخدام شدم وتا به حال نیز علی رغم پیگیریهای متعدد به دلیل سلیقه شخصی مسولین وقت ودلیل نبود قانون انطباق پست کارگری به کارمندی با اینکه دارای سمتهای مسول تاکسیرانی -نوسازی -توافقات و محاسبات هستم حقوق حداقلی اداره کار میگیرم خواهشمندم راهنمایی نمایید چگونه پستم کارمندی شود و به حقوق ازبین رفته ام برسم

 67. یاسرشکری می گوید

  با سلام .من دارای مدرک فنی حرفه ای درجه یک ودرجه دو برق هستم وکاردانی برق را نیز دارم میخواستم بدانم با توجه به داشتن این سه مدرک میتوانم مدرک لیسانس یامعادل انرا داشته باشم.

 68. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جناب قربان و تشكر از اظهار لطف شما
  رتبه بندي در كار گاههاي مشمول طرح ، الزامي نيست و در صورت موافقت مديريت اين موضوع در طرح طبقه بندي هر شركت بصورت اختصاصي پيش بيني ميشود.
  در رتبه بندي به ازاي هر ۴ سال سابقه ، يك رتبه تعلق مي گيرد وممكن است علت كمتر بودن رتبه ي شما به همين خاطر باشد.
  البته ميتوان به تحصيلات مازاد هم رتبه داد و معمولا نظام رتبه بندي را براي ارتقاء طرح و راكد نبودن آن پيش بيني ميكنند.
  فرمول رتبه به اين صورت است:
  تعداد رتبه* امتياز رتبه هر گروه * ضريب ريال جدول مزد
  باآروزي موفقيت

 69. مدیر سایت می گوید

  سلام حضور جناب دهقانيان
  چنانچه طرح طبقه بندي در شركت پياده شده باشد اولين مرجع طرح شكايت ، كميته طرح طبقه بندي و در مرحله ي بعدي اداره كار است و در غير اينصورت اداره كار محل طرح شكايت است.
  موفق باشيد

 70. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور جناب شكري
  متوجه سوال جنابعالي نشدم.
  منظورتان استفاده از مدارك موجود براي شغل با مدرك ليسانس است؟
  باتشكر

 71. یاسرشکری می گوید

  بله .باتوجه به شرایطی که گفتم مدرک کاردانی تبدیل به لیسانس میشود؟ چه برای جایی که مشغول به کار هستم چه برای جای دیگری ممنون

 72. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد حضور جناب شكري
  اگر براي شغلي كه درآن مشغول هستيد ، مدرك ليسانس بخواهد ، براي اينكه شما راباشغل تطبيق دهند ، از سابقه كار شما كسر و به امتياز مدرك تحصيلي شما اضافه ميكنند تا شرايط تطبيق فراهم شود.
  بااحترام

 73. یاسرشکری می گوید

  باسلام مجدد خدمت شمادوست عزیز باتوجه به صحبت شما ایا طبق قانون کاراین کار صورت می گیرد وباداشتن ۱۰سال سابقه کاری +داشتن دومدرک فنی حرفه ای جمع سوابق من به ۲۰سال میرسد .لطفاماده قانونی ان رانیز بگویید

 74. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جناب شکری
  لطفا این قسمت را ملاحظه فرمائید:
  -شرایط جایگزینی:

  الف) احتساب دوره های مذکور به جای تجربه شغلی مستلزم و صدور گواهینامه تعیین درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

  ب) احتساب دوره های مذکور در بند یک به جای تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بایستی با رعایت شرایط احراز پیش بینی برای شغل مورد نظر صورت گیرد.

  ج) در صورت طی دوره آموزشی به ترتیب مندرج در بند یک به شرط تناسب دوره آموزشی با شغل از تاریخ صدور گواهینامه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای سوابق کسر شده بابت شرایط احراز یا تحصیلی حداکثر معادل سالهای تجربه ای که برای دوره مشخص شده به فرد ذیربط مسترد می گردد.

  د) با توجه به ظوابط جایگزینی تجربه به جای کمبود مدرک تحصیلی در طرحهای طبقه بندی شده مشاغل در صورت تکمیل سابقه تجربی مورد نیاز (از مجموع سوابق عملی و آموزشهای جایگزین شده)باقیمانده تجربه اکتسابی ناشی از آموزش (به ترتیب مقرر در بند یک)می تواند جایگزین کمبود مدرک تحصیلی (تا حداکثر لیسانس )شود.

  ه) در احتساب دوره های آموزشی به جای تجربه یا تحصیل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در زمینه ارتقاء لازم الرعایه است.

  تبصره:(براساس دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹)دارندگان گواهینامه مهارت حرفه ای که دارای تخصص و توانایی لازم مطابق با استانداردمربوطه می باشندو در آزمون صلاحیت های فنی و حرفه ای بصورت آزاد شرکت و توفیق حاصل نمایند، متناسب با نوع گواهینامه نیز مشمول این دستورالعمل میگردند.

 75. ق.ب می گوید

  اگر در سازمان دولتي كه بصورت خصوصي اداره ميشود طبقه بندي اجرا وبعد از اجرا مشخص گردد كه براي كليه پرسنل گروه ورتبه اضافي تعلق گرفته
  ۱ميتوانند سال بعد اصلاح كنند حتي اگر با افزايش ساليانه باز كمتر از سال قبل باشد
  ۲ميتوانند همه را فريز يا ثابت نگهدارند وفقط يك نفر يا چند نفر را كم كنند
  ۳ در صورت انجام اين عمل به كجا بايد مراجعه كرد غير از امور اداري كه خود باني اين كار است

 76. zand می گوید

  با سلام ..میخواستم بدونم چطور میتونم به دستورالعمل اجرای طرح طبقه بندی دسترسی پیدا کنم . منظورم اون دستورالعملی که توضیح داده مزد پایه رو چطور حساب میشه و عوامل سابقه و مدرک . تخصص چطور در نحوه محاسبه ان تاثیر میگذارد .

 77. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام حضور كاربر محترمzand
  تنها براي شركتهاي تامين نيرو از دستورالعمل يكنواختي استفاده ميشود و تاآنجا كه بنده مي دانم ، طرح طبقه بندي بسته به شرايط كاري همان شركت تهيه و اجرايي ميشود.
  بااحترام

 78. مدیر سایت می گوید

  با سلام به ق.ب
  به نظرم چنانچه اين موضوع جنبه عمومي و محاسباتي داشته باشد قابل اصلاح و اعمال است.
  بااحترام

 79. ق.ب می گوید

  ببخشيد ولي براي عموم اگه اعمال نشه وفقط براي يك نفر اعمال بشه چكار بايد كرد

 80. مدیر سایت می گوید

  سلام
  اولين مرجع براي طرح شكايت براي اين موارد ، كميته طرح طبقه بندي مشاغل محل كار شماست.
  اگر به نظرتان قانع كننده نبود مي توانيد به اداره كار مراجعه داشته باشيد.

 81. علي58 می گوید

  با سلام
  مدرك تحصيلي من ليسانس است در شركتي كار ميكنم كه حقوق پايه من و آبدارچي شركت برابر مي‌باشد و نه تنها تفاوتي بين حقوق ما نيست بلكه پرداختي آخر ماه اون بيشتر از من و سايرين هست الان با مديرعامل شركت صحبت كرده‌ام و قبول كرده كه حق مدرك پرداخت كنند اما گفته براي قانع كردن هيئت مديره بايد استدلالي مطابق با قانون كار و تأمين اجتماعي ارائه بدهم
  شركت ما طرح طبقه بندي مشاغل ندارد آيا مورد قانوني هست كه بتوان بر اساس آن حق مدرك تحصيلي من پرداخت شود؟
  اگر هست لطفا مشخص كنيد كه بابت حق مدرك من چقدر بايد پرداخت شود؟
  اگر نيست هم راهنمايي كنيد كه چگونه ميتوانم اين را دريافت كنم

  البته چندجا سؤال كردم مي‌گويند طبق توافق با كارفرما، كارفرما به هر ميزان كه مايل باشد مي‌تواند پرداخت كند
  از چند شركت هم استعلام كرديم كه به صورت توافقي بابت حق مدرك چقدر به كارمند ليسانس پرداخت مي‌كنند به طور متفاوت مبالغ ۷۰، ۱۰۰ و ۱۷۰ هزار را اعلام كردند كه گفتند به صورت توافقي پرداخت مي‌كنند

 82. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  رقمی که توسط اداره کار اعلام میشود , کف حقوق و دستمزد است که ارتباطی با مدرک تحصیلی ندارد بنابراین به نظر بنده هم شرکت شما می تواند بنا به قوانین داخلی خودش از آیتم دیگری (مثلا به عنوان حق جذب ) استفاده و حقوق شما را ترمیم کند.
  موفق باشید.

 83. موسوي ارسباران می گوید

  سلام
  ممنون كه هر سوالي كه داريم راحت امكان سوالش را فراهم نمودين
  آيا در طرح طبقه بندي مشاغل بعد از اجرا اعطاي گروه يا رتبه تشويقي لحاظ شده؟
  در صورت اعطاء رتبه يا گروه تاريخ محاسبه رتبه بعدي از چه تاريخي محاسبه ميشود

 84. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از حضور شما
  چنانچه در طراحي طرح طبقه بندي محل كار شما اين موضوع پيش بيني شده باشد ، بله قابل اجراست.
  معمولا در اين نوع طراحي ، موضوعي به نام رتبه بندي مي گنجانند كه مثلا هر چهار سال يكبار يك رتبه به شخص تعلق بگيرد كه اين رتبه هم جزو مزد مبناست.
  بااحترام

 85. سارا می گوید

  با سلام آیا فردی که در ارگان دولتی به عنوان مهندس به شکل قراردای کار میکند وبیمه کارمند نیز از آن سازمان پرداخت می شود می تواند ازسابقه ومدرک مهندسی خود در رتبه بندی شرکت استفاده کند؟

 86. مدير سايت می گوید

  باسلام
  متاسفانه اطلاعاتي در اين خصوص ندارم ولي مي توانيد از معاونت برنامه ريزي و بصورت شفاهي موضوع را جويا شويد.
  بااحترام

 87. رضا خامی می گوید

  با سلام
  من در یک کارخانه تولیدی با۳۰۰ نفر پرسنل کار میکنم طرح طبقه بندی مشاغل۸سال پیش در این کارخانه اجرا شده که بعد از اجرای طرح قرارداد ما به یکساله بعد ششماه وبعد سه ماه رسیده ولی سه ماه ۹۰ روزه یعنی بین قرارداد ما وقفه نیفتاده مابه التفاوت طرح را بعد از ۶سال انهم بصورت قسطی در۱۲قسط دریافت کرده ایم بعد از طرح هیچگونه رتبه یا گروهی به ما نداده اند حالا که تعدادی از پرسنل در حال بازنشستگی هستند و پیگیر کارشان شده اند کارخانه هم دستورالعملی اورده که به امضای اداره کار هم رسیده به این متن ( که گروه و رتبه و ما به التفاوت ان شامل حال پرسنل قراردادی نمی شود چون که بعد از ۳ ماه تسویه کرده اید وفقط شامل پرسنل رسمی میشود .ضمنا تسویه ما در پایان قرارداد شامل : عیدی_سنوات و بن کارگری بوده .
  می خواستم از جنابعای راهنمایی بخواهم که این کار قانونی است اگر هم قانونی است طبق چه ماده و تبصره
  از زحمات شما در این سایت کمال تشکر را داریم

 88. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور جنابعالي
  در صورتي كه در طرح ، رتبه بندي پيش بيني شده باشدمي توان بنا به اين پيش بيني و براي ثابت نماندن فرد درگروه مربوطه ، به وي رتبه داد.
  اينطور كه شما مي فرمائيد اين دستور العمل جديدا” طراحي و ابلاغ شده لذا چنانچه تاريخ تاييد آن توسط اداره كار بروز باشد ، از اين تاريخ ملاك محاسبه است.
  پيشنهاد ميكنم به كميته طرح طبقه بندي محل كارتان مراجعه بفرمائيد يا بررسي بفرمائيد كه تاريخ تاييد دستور العمل جديد (كه به عنوان بازنگري طرح مطرح است ) از چه زماني است.
  موفق باشيد.

 89. رضا خامی می گوید

  با عرض سلام و خسته نبا شید
  بعد از تحقیق از کمیته طبقه بندی فهمیدیم که کارخانه از طریق حقوقی اقدام کرده وملاک کار را تسویه حسابی که پایان قرارداد انجام داده ایم قرار داده و وکیل کارخانه گفته است چون تسویه حساب کرده اند چیزی بنام ما به التفاوت و گروه و رتبه به انان تعلق نمی گیرد.
  لذا از جنابعالی راهنمای می خواستیم که طبق قانون کار چنین چیزی امکان دارد یا خیر
  لطفا ما را راهنمایی کنید
  پیشاپیش از زحمات جنا بعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

  رضا خامی

 90. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  اينطور كه از شواهد پيداست تاريخ اجراي رتبه بندي ، بعد از بازنشست شدن شماست ليكن عرايض بنده نمي تواند مانع از اقدامات شما باشد.
  چنانچه فكر ميكنيد شبه اي دراين موضوع هست ، مرجع بعدي پيگيري ، اداره كار است چون با توجه به عدم دسترسي به سوابق ، به طور قطع و يقين نمي توان در اين خصوص اظهار نظر كرد.
  موفق باشيد.

 91. م باقری می گوید

  ببخشید من دارای چندین گواهینامه مهارت از سازمان فنی حرفه ای می باشم.
  من چگونه می توانم گواهی سابقه کار اخذ نمایم ؟
  با تشکر باقری

 92. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  متوجه منظور شما نشدم ولي به نظر بنده با گواهينامه هاي مهارت امكان اخذ سابقه نيست.
  سابقه كار وابسته به موضوعاتي مثل ليست بيمه ارسالي است.
  موفق باشيد.

 93. علي می گوید

  اينجانب درشركتي كارمي كردم كه طرح طبقه بندي مشاغل دارد.درماه مهر بازنشسته وازكار منفصل گرديدم.دراذرماه شركت ضريب ريالي طرح را افزايش وازابتداي سال اجرا وتفاوت حقوق را به پرسنل پرداخت مينمايد
  آيا اين تفاوت حقوق به اينجانب كه درماه مهر ازشركت جدا شده ام (براي ماههايي كه ازشركت حقوق گرفته ام ميشود يا خير؟
  باتشكر

 94. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  بله از ابتداي تاريخ تصويب طرح تا تاريخي كه شما مشغول به كار بوده ايد اين مابه التفاوت قابل محاسبه و مطالبه است.
  بااحترام

 95. محمد می گوید

  باسلام و تشکر و قدردانی از زحمتتاتون
  در سازمان ما که همه قرارداد یکساله دارند و طرح طبقه بندی هم اجرا شده و حقوقها بسیار بالا رفته است. قرار شده تعاونی ایجاد شود و حدود ۱۰۰۰ نفر زیر نظر تعاونی با طرح طبقه بندی حقوق بگیرند.
  ۱- آیا امکان دارد طرح طبقه بندی که برای تعاونی انجام می دهند با طرحی که برای خودشان انجام دادند فرق بکند و حقوق ما کمتر بشود . از این ۱۰۰۰ نفر حدود ۲۰۰ نفر مدرک لیسانس و فوق دیپلم دارند که در رده های کارشناسی مشغول بکارند.
  ۲- ضمن اینکه سنوات ما را که بالای ۱۵ سال است و تاکنون از یکی از شرکتهای تابعه سازمان حقوق دریافت می کردیم را امکان دارد که بتوانند انتقال ندهند و ما را با سنوات صفر استخدام تعاونی کنند.
  ۳-آیا تعاونی ها مشمول قانون کار می شوند و مثل همین شرکتها با سابقه های مشخص شده در تامین اجتماعی می توانیم بازنشست شویم.
  ۴- آیا می توانند کلیه مزایایی که خودشان می گیرند مثل حق مسکن پاداش کارانه عیدی کمکهای غیرنقدی حق بلیط هواپیما و… را به کارکنان تعاونی ندهند؟
  ۵- به نظر شما زیر نظر تعاونی بودن به ضرر کارکنان نیست.
  ۶- در ضمن از همه پرسنل چه خدماتی چه کارکنان درخواست شده است با پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان عضو تعاونی شوندو ز سود حاصله هم استفاده کنند.
  باشتکر و قدردانی .ممنون می شوم پاسخ بدهید.

 96. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ۱ و ۲ و ۴ – علت انتقال به شركت تعاوني چيست؟
  تعاوني ها در شرايط ايجاد شدند كه پرسنل در قالب شركت خدماتي مشغول بودند.
  مگر اين ۱۰۰۰ نفر با واسطه شركت خدماتي در اين سازمان مشغول بكار بوده اند؟
  ۳- بله تعاوني ها هم مي توانند تحت پوشش قانون كار باشند.
  ۵- اگر باعث قطع ارتباط سازماني شود ممكن است از مزاياي آن سازمان محروم شوند.
  ۶- معمولا در تعاوني ها اهداف غير انتفاعي پيش بيني ميشود و بيشتر جنبه ارائه خدمات به خود اعضا مد نظر است.
  باتشكر و احترام

 97. مجيد نظري می گوید

  با سلام وعرض ادب
  اينجانب شاغل در يكي از شركت هاي دولتي جديدا به طرح طبقه بندي مشاغل ملحق شديم.با توجه به اينكه اينجانب با مدرك فوق ليسانس وسابقه بيش از ۸سال وتاليف ۳كتاب در زمينه شغلي وارائه دوطرح جديد كه مورد تاييد نظام پيشنهادات شركت هم قرار گرفته ومنجر به افزايش فروش ودرآمد زايي هم شده وهمچنين ۲۰۰ساعت آموزش فني موردتاييد شركت راهم سپري نموده ام با اين سوابق بازهم گروه ۱۴ به من تعلق گرفته ولي همكار من هم با مدرك ليسانس وسابقه ۳سال بدون هيچگونه از موارد بالا گروه ۱۳ گرفته است آيا مي توانم درخواست تجديد نظر بدهم وآيا مدارك وسوابق من مي تواند در ارتقاءگروه من تاثير مستقيم داشته باشد.لطفا راهنمايي فرماييد

 98. علی می گوید

  با سلام.
  ضریب ریالی طرح طبقه بندی شرکت ما در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۶۹ ریال بوده است. این ضریب در سال ۹۰ چقدر می شود. طریقه محاسبه افزایش چگونه است

 99. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چنانچه بتوانيد به شغل بالاتري ارتقا پيدا كنيد در گروه بندي موثر است وگرنه تاموقعي كه درهمين شغل فعاليت ميكنيد گروه فعلي قابل ارتقا نيست مگر اينكه طرح بازنگري شود.
  ضمنا در احراز مشاغل در طرح طبقه بندي ، عموميت شغل مورد بررسي و گروه بندي قرار ميگيرد تا همه افراد با داشتن آن شرايط بتوانند گروه مذكور را كسب كنند.
  چنانچه در طرح محل كارتان پيش بيني شده باشد ، پيشنهاد ميكنم از آيتمي به نام حق جذب كه از جمله اختيارات مديريت است استفاده بفرمائيد كه البته اين آيتم جزو حقوق پايه نيست.
  باتشكر

 100. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  ضريب ريالي سال پايه بسته به درصدي كه همه سال توسط اداره كار براي طرحهاي طبقه بندي اعلام ميشود ، اضافه و در سال بعد نيز با اين ضريب تعديل مي گردد.
  براي سال ۹۰ لطفا به اين مسير مراجعه بفرمائيد :
  بخشنامه ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳( تعیین مزد سال ۱۳۹۰)
  كه البته لازم است ضريب تجميعي سال قبل را دراين بخشنامه اعمال كنيد.
  بااحترام

 101. مجيد نظري می گوید

  با سلام مجدد
  ضمن تشكر از راهنمايي شما
  ۱- مي خواستم بدانم در طرح طبقه بندي مشاغل آيا مدارك آموزشي موردتاييد سازماني كه درآن شاغل هستم درميزان گروه اعطايي مي تواند تاثير داشته باشد ياخير؟
  ۲- وآيا تحصيلات وسابقه تنها آيتم تعيين گروه است؟
  ۳- وآيا بهره وري و رضايت مديريت از شاغل هيچ تاثيري نمي تواند داشته باشد؟

 102. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ۱- مدارك آموزشي وقتي ميتواند موثر باشد كه در احراز آن شغل ، از تجربه ي شما ، براي كمبود تحصيل استفاده كرده باشند كه در صورت ارائه مدرك ، تجربه مازاد برآن شغل براي مزد سنوات مورد استفاده قرار ميگيرد. البته طبق دستورالعمل دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بترتیب آنچه که درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گردیــده است ( و پیوست این دستورالعمل میباشد ) جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه خواهد گردید .

  ۲- خير صرفا تحصيلات و سابقه براي تعين گروه كافي نيست بلكه وقتي براي شغلي گروه تعين ميشود ، عوامل مختلف آن شغل از قبيل شرايط فيزيكي ، عوامل شيميايي ، تعداد افراد تحت سرپرستي و … سنجيده و جمع امتيازها باعث تعين گروه آن شغل ميشود كه يكي ديگر از عوامل آن ، تحصيلات و سابقه است.
  حال وقتي شخصي دراين شغل قرار ميگيرد ، شرط احراز آن تحصيلات و سابقه است كه پس از تطبيق ، گروه آن شغل را از آن خود مي كند.
  ۳- در طرحهاي طبقه بندي عواملي از قبيل رتبه و يا حق جذب پيش بيني ميشود كه ميتواند اين سوال جنابعالي را پوشش دهد.
  بااحترام

 103. محمد می گوید

  باسلام و تشکر
  بله این ۱۰۰۰ نفر , ۸۰۰ نفر زیر نظر شرکت خدماتی بوده اند.
  ۲۰۰ نفر مابقی به نوعی حقوق بگیر سازمان بوده اند. حال قرار است زیر نظر تعاونی باشند.

 104. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  بااين تفاسير شركت تعاوني به عنوان سازماني جدا شناخته شده و طرح طبقه بندي خاص خود را خواهد داشت.
  بااحترام

 105. محمد صيفوري می گوید

  با عرض سلام و وقت بخير خدمت شما
  بنده دانشجوي مديريت صنعتي هستم و در حال حاضر، پروژه دانشگاهي خود را كه در زمينه واحد توليدي سيم و كابل با حدود۴۰نفر اشتغال است تكميل مي‌كنم.
  در واحد پيش‌بيني شده، مشاغلي شامل كارگر ساده، نيمه ماهر، ماهر، راننده، تكنسين آزمايشگاه، كارشناسان برنامه‌ريزي و مالي و فروش، و مدير عامل وجود دارد.
  براي محاسبه دستمزد سالانه، تمام اطلاعات مربوط به قوانين كار، از جمله نرخ‌هاي سال ۹۰ و انواع گروه‌هاي بيست‌گانه را استخراج كرده‌ام، اما نمي‌دانم هر شغل به كدام گروه بيست‌گانه اختصاص دارد و در جستجو‌هاي خود، توضيحي در اين مود نديده‌ام.
  با توجه به آنكه كارخانه آشنايي در دسترس بنده نيست، اگر امكان دارد در مورد تخصص‌هايي كه ذكر كردم، توضيحي بفرماييد يا اينكه شماره تلفني كه بتوانم در حدود ۵ دقيقه اطلاعات كسب كنم را اعلام بفرماييد.
  ضمناً آنچه عرف صنعت است، مد نظرم است و عدد خيلي دقيق مهم نيست، لذا سوابقي در اين مورد اگر در اختيار شما باشد، كفايت مي‌كند.
  “با تشكر فراوان- صيفوري”

 106. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  ضمن آرزوي موفقيت ؛ درطرح هاي طبقه بندي ، مشاوريني از اداره كار مجوز دارند كه شغلهارا ارزيابي و گروه بندي كنند بنابراين بصورت ثابت نمي توان به شغلي امتياز و گروه داد.
  به هر شغل بسته به عوامل كاري ، محيطي ، فيزيكي و… امتياز داده ميشود و جمع اين امتيازها گروه آن شغل را مشخص ميكند.
  باتشكر

 107. مسلم می گوید

  باعرض سلام و خشته نباشيد . ضمن تشكر از زحماتي كه متحمل ميشويد ، باستحضار مي رساند اينجانب از سال ۱۳۸۱ تاكنون در يكي از شركت هاي خدماتي زير مجموعه وزارت نفت (بصورت پيمانكاري) مشغول بكارم . از سال هاي گذشته تا بهمن ماه سالجاري حقوق و مزاياي ما بصورت سليقه اي توسط كارفرما تعيين و از طرف پيمانكار پرداخت ميگرديد. اخيراً كار فعلي را به پيمان گذاشته و قرار شده مطابق طرح طبقه بندي مشاغل حقوق ما را پرداخت نمايند ولي اگر اين قانون اجرا شود ، حقوق بنده حدود ۱۰۰ هزار تومان كسر ميشود (حقوق اينجانب هم اكنون ۹۰۰ هزار تومان است) مدرك تحصيلي اينجانب ديپلم و سابقه فعاليتم حدود ۱۰ سال مي باشد لذا با اعلام امور اداري حقوق اينجانب تقريباً ۸۰۰ هزار تومان مي‌باشد.خواهشمند است راهنمايي بفرمائيد آيا اين روش صحيح است يا خير؟ ضمناً‌اينجانب را در گريد ۹ قرار داده اند . چه راهكاري وجود دارد حقوق اينجانب را به مانند قبل پرداخت نمايند .
  بسيار از لطف و محبت شما ممنونم

 108. علي می گوید

  باسلام/اينجانبدرشركتي كارميكردم كه طرح طبقه بندي مشاغل دارد. درمهرماه بازنشسته شده ام .دربهمن ماه ضريب ريالي طرح طبقه بندي مشاغل شركت افزايش يافته وصورتجلسه اي كه به امضاكارفرما ونماينگان كميته طبقه بندي مشاغل رسيده است “توافق گرديده ليست حقوقي بهمن ماه سال ۹۰ برپايهمزدشغلهاي جدول مزدجديدازتاريخ ۱/۱۱/۹۰ محاسبه وپرداخت گرددوافزايش هاي آن نيز برپايه آماركاركنان بهمن ماه (ليت حقوقي بهمن ماه ) ازتاريخ ۱/۱/۹۰ پرداخت شود.كارفرما درپرداخت مابه التفاوت بدليل اينكه درمهرماه ازكار منفك شده ام اينجانب را مشمول نميداند.وميگويد در ليست بهمن ماه نبوده اي. آيا اين مابه التفاوت به اينجانب تعلق ميگيرد يا خير .فكر ميكنم حقم ضايع شده است.باتشكر لطفا راهنمايي فرماييد

 109. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  تاريخ تاييد طرح(ونه ابلاغ) در اداره كار ، ملاك شروع شرايط جديد است.
  ممكن است مزاياي طرحي از بهمن ماه شروع شود ولي تاريخ تاييد آن مثلا شهريور باشد.
  البته اين شرايط براي همه پرسنل و نه الزاما بازنشسته ها اجرا ميشود لذا چنانچه به همكاران شاغل شما ، مثلا از همان شهريور مابه التفاوت پرداخت شود ، به مدت متناسب شامل حال شما هم خواهد بود.
  باآرزوي موفقيت

 110. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب حضور جنابعالي
  ضمن تشكر از اظهار لطف شما ؛ پس از تطبيق فرد با شغل ، قانونا حقوق ايشان نسبت به قبل از اجراي طرح ، كاهش نخواهد يافت.
  دراين شرايط پس از محاسبه حقوق با ضوابط طرح ، كسري حقوق وي را در قالب آيتمي به نام تفاوت تطبيق به وي پرداخت ميكنند ليكن اين آيتم جزو مزد پايه نيست و مثلا درنرخ اضافه كاري موثر نمي باشد.
  هرسال كه حقوق طرح با ضريب جديد محاسبه ميشود ، قاعدتا تفاوت تطبيق را كاهش خواهد داد ليكن تا حداكثر ۴ سال ميتوان اين آيتم را مستهلك كرد و پس از آن چنانچه حقوق ايشان باز هم تفاوت تطبيق داشت ، بصورت هميشگي در حكم ايشان(با همان عدم تاثير درحقوق پايه) منظور و پرداخت خواهد شد.
  موفق باشيد.

 111. علي می گوید

  لطفا در پاسخ سوال قبلي تسريع فرماييد

 112. مسلم می گوید

  با سلام . مجدداً از لطف شما صميمانه سپاسگزارم . پاسخ شما را به امور اداري ارائه خواهم نمودم . انشاء الله كه مساعدت كنند و حقوق ما در اين دوران گراني كم نشود .

 113. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما

 114. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  سوال پاسخ داده نشده اي دراين پست نداريم.

 115. علي می گوید

  باسلام اينجانب درشركتي كار ميكردم وسنوات خدمتم بازخريد شد.اينجانب از حداقل به مدت ۱۰ سال بدون اينكه كارت ساعت بزنم همه ماه ۱۲۰ ساعت اضافه كار درليست حقوق دريافت نموده ام. كارفرما درموقع تسوي حساب وپرداخت سنوات خدمت مبلغ ۱۲۰ ساعت اضافه كار ثابت را مبناي محاسبه حق سنوات خدمت قرارنداده است .ايا اين نحوه عمل درست است .اگر نه چه بايد كرد؟ باامتنان

 116. علي می گوید

  باسلام لطفا بفرماييد پاسخ هاي شما درمراجع وادارات كار ودرهنگام رسيدگي يا صدور راي قابل استناد است؟ وآيا ميتواند راسا توسط كارفرمايان با اتكا به آنها اجرا شود وسيستم هاي نظارتي ازكارفرمايان در اجراي پاسخ ها اشكالي نخواهند گرفت؟

 117. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  عرايض بنده جنبه مشورتي و متكي به بخشنامه هاي مرتبط است كه در استفاده از آنها مخير هستيد.
  لطفا منوي شرايط استفاده را هم مرور بفرمائيد.
  باتشكر

 118. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  حق سنوات وابسته به حقوق پايه شماست و ارتباطي به اضافه كار ندارد.
  بااحترام

 119. سامان می گوید

  باسلام من کارمند شرکتی با مدرک فوق دیپلم برق و در قسمت تاسیسات سازمان …. مشغول به کار هستم. در این سازمان طبقه بندی شغلی هیچ معنایی ندارد و حقوق من با یک کارگر خدمات برابر است. حال برای مشخص شدن حقوق واقعی به کجا مراجعه و اعتراض کنم. ممنون

 120. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چنانچه شما در قالب شركت واسطه با اين سازمان همكاري ميكنيد ، اين شركتها با هر تعداد نيرو موظف به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند كه محل اعتراض شما دراين خصوص اداره كار خواهد بود.
  ضمنا مباحث زيادي در خصوص حذف شركتهاي واسطه و تامين نيرو در همين سايت مطرح شده كه پيشنهاد ميكنم آنها را هم مطالعه كنيد.
  موفق باشيد.

 121. سامان می گوید

  یا سلام و تشکر از جواب زو دهنگام شما. سوال بعدی من در این مورد این است که ایا کارکنان شرکتی (قراردادای) سازمان …. جزء نیروهای خدمات کشوری که باید در طرح حذف شرکت های نیروی انسانی قرار دارند یا نه؟ و این طرح تصویب شده چه زمانی به اجرای ۱۰۰ درصد خواهد رسید . ممنون

 122. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد و تشكر از حضور شما
  به نظر بنده استثنايي دراين خصوص قائل نشده اندو اين طرح مي بايست از ۹۰/۱۱/۱۵ براي اين كاركنان اجرايي مي شده است.
  البته به اين موضوع هم عنايت داشته باشيد كه حذف ضربتي اين شركتها تبعات خاص خودش را دارد.
  منجمله اينكه سازمانهاي طرف قرارداد ، تحت چه ضوابطي با پرسنلي كه مقرر شده به عنوان شركت تعاوني تشكيل شوند ، وارد عمل شود؟
  كارفرماي ايشان تا موقع تشكيل شركت تعاوني(كه به هر حال زماني براي تاسيس آن لازم است) چه كسي است؟
  ليست بيمه و حقوق اين پرسنل تا موقع تشكيل شركت تعاوني به چه طريقي كارسازي شود كه دچار معوقه هم نشود؟
  و….

 123. محمد می گوید

  باسلام و تشکر فراوان از مطالب ارزشمندتان
  تعاونی که جدیداً در منطقه ازاد … شکل گرفته است آیا باید طرح طبقه بندری را برای کارکنان انجام بدهد یا می تواند این کار را نکند؟
  آیا تعاونی مشمول قانون کار می شود یا مشمول قوانین مناطق آزاد؟
  آیا کارکنان سازمانهای مناطق آزاد جزو کارکنان دولت حساب نمی شوند؟

  بااحترام و تشکر

 124. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشكر ؛ به نظر بنده استثنايي دراين خصوص نيست و قانون كار براي اين شركتها هم برقرار است.
  عذرخواهم كه از قوانين مناطق آزاد بي اطلاعم.
  بااحترام

 125. محسن فقیهی-شیراز می گوید

  باسلام لطفا راهنمایی نمایید. استخدام رسمی ۷۳/۶ بامدرک فوق دیپلم هستم. ۸۶/۱۱ لیسانس الکترنیک گرفتم . طبق رای قطعی حل تشخیص کارفرما ملزم به تطبیق شده است. اجرای احکام دادگاه حقوق،حق جذب، مزایا و تاخیرات از ۸۶/۱۱ را میخواهد . لطفا نحوه محاسبه حقوق و …. طبق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل را اعلام نمایید.با تشکر

 126. رسول می گوید

  با سلام
  بنده از سال ۸۶ در شرکت های پیمان کاری وابسته به شرکت گاز مشغول به کار هستم.با مدرک فوق دیپلم در واحد تعمیرات (قسمت ابزار دقیق) ، با توجه به فنی بودن کار، آیا شامل طرح طبقه بندی مشاغل می شویم؟اگر میشویم در چه گروهی قرار داریم؟و آیا پیمانکار میتواند با بنده به عنوان یک کارگر ساده با حداقل حقوق قرارداد ببندد؟و ما حق شکایت داریم؟

 127. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  شركت هايي كه جنبه تامين نيرو دارند تحت هر شرايطي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل هستند و ضريب ريالي آنها توسط اداره كار اعلام ميشود.

 128. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آروزي موفقيت
  محاسبات بسته به گروه كاري و ضريب ريالي محل كارتان تعين ميشود و بصورت يكنواخت قابل محاسبه نيست.
  بااحترام

 129. محمد می گوید

  تشکر فراوان و تبریک پیشاپیش سال نو خدمت جنابعالی. با آرزوی موفقیت.

 130. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما
  بنده هم به نمايندگي از طرف همكاران عزيزم در سايت تازه هاي حسابداري ، سال نو را خدمت جنابعالي و همه عزيزان و كاربران سايت تبريك عرض ميكنم.
  باآرزوي بهترين ها

 131. مقداد می گوید

  با سلام
  مهندس مکانیک هستم با۴ سال سابقه کاری.در حال مصاحبه با ۱ شرکت جهت استخدام موقت هستم.لطف میکنید بفرمایید با این شرایط چه گروهی و چه حقوقی درخواست کنم؟؟

 132. صديق می گوید

  سلام اينجانب از تاريخ ۲۲/۲/۱۳۸۲ تا الان در شركت مخابرات واحد حسابداري مشغول بكارم داراي دو فرزند و مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري ميباشم در طي اين چند سال در تمام اين مدت درگير پيمانكاريم جهت طرح طبقه بندي مشاغل كه دقيقا” سه سال است كه اصلا” گير ما نيامد خواهشمند است ۱- گروه بنده در سال ۹۱ ۲- حقوق دريافتي اينجانب در فروردين ماه ۹۱ را برايم محاسبه و بفرستيد

 133. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  بصورت كلي نمي توان حقوقي را براي شما مشخص كردن و بستگي دارد حقوق محل كارتان در چه سطحي تعين شده باشد.
  ضمن اينكه گروه ، در شركتهايي كه طرح طبقه بندي دارند مشخص ميشود.

 134. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  درصورتي كه طرح در شركت شما اجرا نشده باشد گروه و حقوق در قالب طرح طبقه بندي قابل محاسبه نيست.
  ضمن اينكه اجراي طرح بجز شركتهاي پيمانكاري تابع ضوابط طراحي شده در هر كارگاه است.

 135. کیا رستمی می گوید

  با عرض سلام و باتشکر از زحمات شما در ارائه مطالب ارزشمند
  چون خواسته بودید در تالار گفتگوی تخصصی حسابداری سوالات مطرح شود
  متاسفانه تالار فیلتره
  امیدواریم سریعتر این مشکل یرطرف گردد
  سوال: من قبلا درشرکت آبو فاضلاب بعنوان حسابدار با مدرک کاردانی گروه شغلی ۱۱ از طریق شرکت خدماتی تامین نیرو به مدت ۴هار سال مشغول به کار بودم و حال که ازاونجا رفتم اگه در جایی دیگه مشغول به کار شوم همون گروه مد نظر قرار خواهد گرفت یا گروه جدید مثلا پایین تتر

 136. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام ، احترام و تشكر از اظهار لطف شما
  بله حق باشماست و اين درخواست مربوط به قبل از مسدودي تالار بوده است.
  به هر حال اميدوارم مشكل هر چه سريعتر حل شود و بنده هم در حد بضاعت در خدمت هستم.
  در خصوص سوال جنابعالي
  به نظر بنده چنانچه بازهم ار طريق شركت خدماتي مشغول به كار شويد گروه شما ثابت است و فقط همان مفروضات متغير منجمله تغير ضريب حقوق و اضافه شدن به پايه سنوات اتفاق خواهد افتاد هرچند بصورت قطع و يقين هم نمي شود دراين خصوص اظهار نظر كرد.
  باآرزوي موفقيت

 137. شکری می گوید

  با عرض سلام و باتشکر از زحمات شما در ارائه مطالب ارزشمند
  بنده دریکی از پالایشگاههای کشور که چند سالی است خصوصی شده بصورت قرارداد مستقیم استخدام شدم ولی هنوز طرح طبقه بندی مشاغل با آنکه بیش از صد نفر نیرو مانند من استخدام نموده اجرایی نشده وبا توجه به اینکه بنده با مدرک لیسانس فنی استخدام شدم و در واحد عملیاتی خدمت می نمایم می خواستم بدانم:
  ۱-نرخ پایه سنواتی بنده برای سال جدید چقدر است با توجه به پایه حقوق ۴۱۴۰۰۰ تومانی من در سال ۹۰
  ۲- گره شغلی بنده چند می باشد
  با تشکر

 138. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشكر از اظهار لطف شما ؛ با رسيدن ليست بيمه پرسنل كارگاه به عدد ۵۰ نفر ، اجراي طرح طبقه بندي الزامي خواهد شد لذا چون مي فرمائيد طرح اجرا نشده ، پرداخت حقوق شما درقالب ضوابط طرح طبقه بندي(فعلا) نخواهد بود.
  با اين تفاسير حقوق سال ۹۱ شما بعد از تبديل به روز ، با ضريب ۷% + ۱۲،۰۹۳ ريال محاسبه خواهد شد.
  باآرزوي موفقيت

 139. محمدرضا می گوید

  با سلام
  اینجانب دریکی از مجامع امور صنفی با تعداد ۸ نفر کارمند قراردادی یکی قرارداد دائم و مابقی قرارداد یک ساله که حداقل هر نفر ۳ سال سابقه کار در همین واحد را دارند، آیا طرح طبقه بندی مشاغل شامل این نیرو ها می شود یا خیرو آیا طبق قانون کار ما می توانیم درخواست قرارداد دایم بنماییم در ضمن نیرو های بازرسی اصناف شامل مشاغل سخت و زیان آور می شوند یا خیر(با توجه به تنشی که بین بازرس و کسبه وجود دارد) .
  باتشکر l

 140. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  قانونا” خير ولي درصورت تمايل هم منعي دراجراي طرح طبقه بندي نيست.
  فكر نمي كنم اين شغل به عنوان سخت و زيان آور محسوب شود.
  بااحترام

 141. آیت می گوید

  سلام . سوالی که خدمتتون داشتم این بود که چه شرکتهایی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می شود آیا فقط شرکت های تولیدی است که مشمول این قانون می شوند؟ بنده در یک شرکت تعاونی کار می کنم که طی قراردادی با اداره بندر ودریانوردی اغلب کارهای مربوط به ادره بندر ازجمله تخلیه انبارداری و بارگیری کالا را انجام میده و مدت قرار داد ۲۵ ساله آیا شرکت ما ملزم به اجرای طرح طبقه بندی هست یا نه؟ ضمنا تعداد افراد مشغول به کار بالای ۵۰ نفر میباشد.

 142. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  كارگاههايي كه تحت پوشش قانون كار هستند ، به محض رسيدن عدد افراد درليست بيمه به ۵۰ نفر ،(به استثناي شركتهاي تامين نيرو) ملزم به اجراي طرح هستند.
  باتشكر

 143. saeed می گوید

  با سلام خدمت جنابعالی
  آیا شما برای طرح طبقه بندی جدولی (همراه با فرمول) دارید ؟ اگه میتوانید برام ایمیل کنید.
  متشکرم

 144. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خير متاسفانه جدولي دراين خصوص ندارم.

 145. mohammad می گوید

  با سلام و تشكر از سايت بسيار خوبتان
  ما در شركتي از شركتهاي دولتي در عسلويه (پتروشيمي) بصورت پيمانكاري مشغول بكاريم . از ابتداي فعاليتمان تا سال ۹۰ حقوقمان ساليانه افزايش يافته است البته بسته به شايستگي و فعاليت افراد و سمت هايي كه در آن قرار داريم ، مبلغي را تحت عنوان ساير مزايا در فيش حقوقي دريافت مي نموديم . در اواخر سال كارشناسي از بازرسي استان بوشهر به شركت مراجعه و اعلام نمود حقوق اين كاركنان بايد بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل پرداخت شود. در قرارداد پيمانكاري جديد كه از اواسط بهمن ماه جاري شده است ، قرار شد حقوق و مزاياي ما بر اساس طرح طبقه بندي محاسبه و پرداخت شود . چون حقوقمان به طور چشم گيري كاهش يافته بود مسئولين شركت صلاح ندانستند كه حقوق جديد را به ما پرداخت كنند (شايد به دليل اعتراضاتي كه قبل از عيد ممكن بود رخ دهد) از فروردين ماه حقوق جديد را پرداخت نموده اند به اين ترتيب كه دريافتي مثلاً اينجانب از ۹۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسيده است . خواهشمند است راهنمايي بفرمائيد آيا اين اقدام مسئولين منطق با قانون كار است يا خير ؟
  طبيعي است كه زندگي ما بر اساس حقوق دريافتي تنظيم شده است و اين اقدام باعث اختلال در نظم زندگي امان خواهد شد .
  مجدداً‌از لطف شما به دليل پاسختان سپاسگزارم

 146. مريم می گوید

  با سلام دو سئوال دارم ايامديران سازمان اجرا كننده طرح طبقه بندي مي توانند سرپرستان را از طرح مستثني بدانند؟وايا طرح در مورد نيروهايي كه قبل از اجراي طرح از شركت رفته اند اجرا ميشود؟

 147. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  متوجه منظورتان نشدم.
  سرپرستان قاعدتا جزو پرسنل شركت هستند لذا استثناي آنها منطقي به نظر نمي رسد.
  چنانچه تاريخ اجراي طرح به دوره اي بخورد كه پرسنلي در شركت مشغول به كار بوده اند و بعد از آن با شركت تسويه حساب كرده اند ، بله مشمول دوره مذكور هستند.
  بااحترام

 148. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و تشكر از اظهار لطف شما
  لطفا اين پاسخ را مطالعه بفرمائيد:
  عرض سلام وادب حضور جنابعالی
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما ؛ پس از تطبیق فرد با شغل ، قانونا حقوق ایشان نسبت به قبل از اجرای طرح ، کاهش نخواهد یافت.
  دراین شرایط پس از محاسبه حقوق با ضوابط طرح ، کسری حقوق وی را در قالب آیتمی به نام تفاوت تطبیق به وی پرداخت میکنند لیکن این آیتم جزو مزد پایه نیست و مثلا درنرخ اضافه کاری موثر نمی باشد.
  هرسال که حقوق طرح با ضریب جدید محاسبه میشود ، قاعدتا تفاوت تطبیق را کاهش خواهد داد لیکن تا حداکثر ۴ سال میتوان این آیتم را مستهلک کرد و پس از آن چنانچه حقوق ایشان باز هم تفاوت تطبیق داشت ، بصورت همیشگی در حکم ایشان(با همان عدم تاثیر درحقوق پایه) منظور و پرداخت خواهد شد.
  موفق باشید.

  براي شماهم آرزوي موفقيت ميكنم.

 149. مريم می گوید

  من در شركتي كار مي كنم كه طرح جديدا اجرا شده ولي

  من در شركتي كار مي كنم كه طرح جديدا اجرا شده ومن فكر مي كنم يكي از اهداف طرح ازبين رفتن اختلافات نجومي در دستمزدهاي پرسنل ويكسان سازي حقوقها مي باشد ولي در شركت ما نور چشميها به عنوان سرپرست از طرح مستثني شده وهمچنان حقوق بالا ميگيرند ويكساني براي افرادبدون پارتي انجام شده واين كار را تحت عنوان اين كه قانون طبقه بندي اين راه دست را براي مديران گذاشته كه سرپرستان را فريز نماييد واز طرح خارج كندوكما في السابق از مزد وحقوق بالا برخوردار شوند.واگر اين خلاف مقررات است چرا طرح از طرف وزارت كارتاييد ودر حال اجرامي باشد؟

 150. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  تاييد طرح طبقه بندي دراداره كار الزاما به معني بدون نقص بودن آن نيست و درنامه هاي تاييد وزارت كار هم به نوعي به اين موضوع اشاره ميشود كه مسئوليت صحت اطلاعات ارائه شده متوجه شركت ، كميته طبقه بندي و مشاور فني طرح است.
  درهرصورت ممكن است محل كارتان با استناد به اين تبصره ماده ۶ اقدام كرده باشد:
  تبصره : درصورتیکه جدول مزد موضوع این ماده در شرایطی بلحاظ کمبود عرضه دربازار کارنتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب ونگهداری متصدیان مشاغل مدیر ومتخصصین همطراز ومشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی وتایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ، میتوان متصدیان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثنی نمود .
  بااحترام

 151. موسی زاده می گوید

  با سلام من فوق دیپلم حسابداری هستم و سه سال هم سایقه کاری دارم با بیمه میخواستم بدونم حقوق من بر اساس قانون وزارت کار چقدر باید باشه با تشکر از راهنمایی شما

 152. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  حقوق شما بنا بر مصوبه اخير وزارت كار (وچنانچه مشمول طرح طبقه بندي نباشيد) به عنوان حداقل حقوق محاسبه و براي مازاد برآن سقفي مقرر نشده است.
  بااحترام

 153. محمد می گوید

  من کارمندی هستم با ۲۲ سال سابقه کار شغلی که در طرح طبقه بندی برای من زده شده کارشناس رتبه یک است با گروه ۱۲ ولی شرح وظائف و امورادواری من درسازمان شغل رئیس واحد بوده با گروه ۱۵ ولی این شرکت خصوصی بدلیل اینکه به من اضافه حقوق ندهد با همان شغل اول سمتی تحت عنوان مسئول واحد داده تا هم مسئولیت این واحد به عهده من باشد و هم اضافه حقوق به من نداده باشد . آیا این کار با قانون طبقه بندی مغایر است یا دراختیار شرکت است . چه کار باید بکنم ؟

 154. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  يكي از اهداف طرح طبقه بندي ، همين متناسب بودن شغل با حقوق فرد است.
  البته ممكن است نظام شما ، پست و شغل باشد ولي نمي تواند باگروه كاري بيشتر و حقوق گروه كمتر محاسبه شود.
  باتشكر

 155. محمد می گوید

  با سلام ، چنانچه شخصي در دوره كاري خود دچار بيماري گردد كه نتواند به شغل خود ادامه دهد (مثلا دچار كمر درد يا ديسك كمر گردد) و به توسعه پزشكان مجبور به تغيير شغل گردد و شغل سبك تري اختيار نمايد در طرح طبقه بندي چگونه شغل او محاسبه مي گردد يعني گروه و پايه او كم مي شود يا قابل تغيير نيست.

 156. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا چنانچه به دليلي كه فرموديد ، نياز به كار درشغل سبك تري داشته باشيد ، پس با رضايت اين شغل را انتخاب كرده ايد كه به تبع نيز مشمول مزاياو گروه همان شغل خواهيد شد.

 157. روح الله کریمی می گوید

  با عرض سلام و ادیب
  ببخشید میخواستم بدون این قانون در کدام یک از ادارات اجرایی شده لیست دارید یا خیر متشکر؟

 158. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراداراتي كه تحت پوشش قانون كار باشند (مثل شركت مخابرات) اين ضوابط اجرايي شده است.

 159. مريم می گوید

  باسلام وتشكر ايا زماني كه مديربا استناد به تبصره ماده ۶كليه سرپرستان را از طرح منفك كرده باشد واين درحالي است كه امكان همطرازي وجايگزيني باتوجه به نيروي كار جوياي كار در جامعه وجود دارد ودر واقع يك نوع سواستفاده از قانون باشد امكان متوقف كردن طرح واصلاح وجود دارد چگونه؟قابل ذكر است كه افراد از تجربه انچناني برخوردار نيستند

 160. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  فكر نمي كنم امكان توقف طرح وجود داشته باشد ولي طرحهاي طبقه بندي ، در قالب ” طرح بازنگري ” اصلاح مي شوند.
  باتشكر

 161. بابا قرشپور می گوید

  در سازمان ما طرح طبقه بندي سال۸۹ اجرا شده ومابهالتفاوت سالهاي قبل پرداخت نشده
  لطفا بفرماييد از چه تاريخي شامل دريافت تفاوت ميشويم
  استخدام سال۸۴
  اجراسال۸۹
  تعداد پرسنل سال۸۵حدود۶۰نفر
  سال۹۱تعداد خيلي بشتر

 162. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  از تاريخي كه ليست به عدد۵۰ برسد.

 163. حسن می گوید

  با سلام
  من لیسانس فیزیک هستم و ۶ سال سابقه کار دارم با سمت کارشناس ، شرکت تازه داره طبقه بندی میکنه من برای اینکه بدونم گروهی که به من تعلق میگیره درست محاسبه شده و حقی از من ضایع نشه چطور میتونم جدول مربوط به تعیین گروهها رو ببینم اگه من و راهنمائی کنی ممنون میشم

 164. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بايد در چارت سازماني شركت ، شغل فعلي شما پيش بيني شده باشد و بعد از آن طراح ، اقدام به بررسي و امتياز دهي اين شغل ميكند كه حاصل اين امتيازدهي گروه شغلي شما را مشخص ميكند.
  موفق باشيد.

 165. مسلم پورعبیات می گوید

  باعرض سلام وخسته نباشید دریک اداره دولتی مشغول بکار می باشم وتابع قانون کار مشمول طرح طبقه بندی نمی باشم ایا مزایای مناطق محروم که در مناطق محروم مشغول بکارمی باشم شامل ما میشود یاخیر باتوجه به اینکه شامل پرسنل رسمی وپیمانی شده است وایا این ممکن است که دو نفر دریک منطقه محروم کار کنند ومزایای مناطق محروم درحکم یک نفر درج شود ودر حکم نفر دیگرمنظور نشود خواهشمندم این تبعیضات واین دوگانگی ها اصلاح فرمایید ودرجواب تسریع فرمایید

 166. صفری می گوید

  با سلام خدمت شما
  من نزدیک به ۱۶سال است که در یک شرکت خصوصی کار میکنم ولی تا کنون طرح طبقه بندی اجرا نشده است.
  این در حالی است که در طی این سالها حقوق و مزایای بنده و سایرین حداقل حقوق وزارت کار در لیست بیمه رد میشود.
  اگر این طرح اجراشود آیا تفاوت محسوس در حقوق و مزایای ما دارد یا خیر؟
  این در حالی است که یک بار قرار شد این طرح را اجرا کنند اما از اجرای آن خودداری کردند.
  چرا کارفرما تمایل چندانی به اجرای این طرح ندارد؟
  آیا جدولی برای محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک تحصیلی وسابقه کار وجود دارد یا خیر؟
  چگونه میتوان به آن دسترسی داشت؟
  با تشکر
  ممنون میشوم در صورت امکان پاسخ خود را برای بنده ایمیل کنید.

 167. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چنانچه ليست بيمه كارگاه به ۵۰ نفر برسد اجراي طرح الزامي است كه اگر كارگاه از اجراي آن خودداري كند ، اداره كار مي تواند راسا طراحي و اجراي آنرا به سرانجام برساند.
  صرفا از اجراي طرح توقع افزايش حقوق نمي رود بلكه مشاور و مديريت ميتوانند طرح را طوري برنامه ريزي كنند كه تفاوت چنداني با گذشته نكند.
  تعين شرح و حدود وظايف ، اعمال سنوات حقوق سالانه ، تطبيق حقوق فرد با شغلي كه درآن مشغول است و… مي تواند از مزاياي اجراي آن باشد.
  موفق باشيد.

 168. بابا قرشپور می گوید

  با سلام
  احتراما
  گروه و رتبه چگونه محاسبه ميشود
  يعني بعد از اجراي طرح چند سال بعد گروه يا رتبه به كارگر تعلق ميگيرد
  ونقش تحصيل ودريافت مدرك كارشناسي ارشد چه تاثيري دارد

 169. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  گروه براساس تطبيق فرد با شغل و رتبه هم طبق :
  ماده ۱۴ :

  به منظور تقویت‏ انگیزه های شغلی وارتقاء کمیت وکیفیت کار دربین کارکنان وپویایی هرچه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از اجرای طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرایط احراز شغل ، یک رتبه درگروه مربوطه به کارکنان اعطا می شود .
  .
  .
  ج -علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد هریک از افراد و نقشی که درپیشبرداهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی دارند می تواند باتوجه به سیستم ارزیابی عملکرد وشایستگی کارکنان اعطای رتبه را سه سال یکبار تعیین نماید .
  چنانچه فرد دراين شغل كمبود تحصيل داشته باشد ، با دريافت مدرك ، كسر سابقه وي براي تحصيل منتفي ميشود.

 170. بابا قرشپور می گوید

  ضمن تشكر از پاسخ
  سوال من اين بود كه اگر براي پستي مدرك كارشناسي لازم باشد وشخص مدرك را داشته باشد وطرح اجرا شود وبعد از آن شخص ادامه تحصيل داده ومدرك كارشناسي ارشد اخذ نمايد اين اضافه تحصيلات جايي درج ميشود تاثير دارد يا نه؟

 171. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  خير تاثيري دراين شغل ندارد مگر اينكه مديريت اين امتياز را درقالب اعطاي رتبه يا حق جذب جبران كند.

 172. مهدي می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشيد لطفاً من را راهنمايي كنيد با تشكر:
  اينجانب طبق قراردادكار اوليه اي كه با شركت منعقد نموده ام و همچنين مطابق با قانون كار جهت ترميم مزد، از ابتداي ورود به شركت ، مبلغي را به عنوان فوق العاده شغل دريافت مي كردم كه پس از لغو حكم رياست اينجانب در شهريور سال ۸۷ مبلغ حق پست از فيش حقوقي حذف شد كه پس از مذاكره و ارائه ادله قانوني به مسئولين منابع انساني وقت، در مهرماه همان سال، مجدداً مبلغ مذكور با عنوان “فوق العاده سرپرستي” و با صدور حكم جديد در تاريخ ۲۴ مهرماه به اينجانب پرداخت شده و پس از طبقه بندي مشاغل نيز ( به استناد اين امر كه پس از تطبیق فرد با شغل ، قانونا حقوق فرد نسبت به قبل از اجرای طرح ، کاهش نخواهد یافت) مبلغ فوق تحت عنوان ” فوق العاده پست” به اينجانب پرداخت شده است. در زمان اجراي طرح، اينجانب توضيحات شفاهي به مسئولين اجراي طرح ارائه دادم و درخواست نمودم كه مبلغ مذكور به ” مزد گروه” يا ” تفاوت مبنا” اضافه شود ليكن مسئول مربوطه اظهار داشت كه اين مبلغ بايستي با همين عنوان باقي بماند زيرا در آينده شما مجدداً حكم مسئوليت دريافت مي كنيد و در آن صورت اين مبلغ دوبار به شما پرداخت مي شود كه انصاف نيست و اينجانب نيز ادله وي را پذيرفته و قبول كردم كه با همين عنوان در فيش حقوقي باقي بماند.
  لذا با عنايت به اينكه حكم رياست اينجانب قبل از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل لغو گرديده و پس از لغو حكم به مدت يكسال و نيم (قبل از اجراي طرح طبقه بندي) و همچنين به مدت دو سال ( پس از اجراي طرح طبقه بندي )، مبلغ حق پست با اطلاع و علم كارفرما و همچنين موافقت اوليه و ثانويه به منظور ترميم مزد به اينجانب پرداخت گرديده است، آيا قطع يكباره اين مبلغ توسط كارفرما، قانوني است؟

 173. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالي
  باتوجه به اين كه پس از تطبيق فرد با طرح ، حقوق پايه و ثابت وي طبق طرح محاسبه ميشودپس عوامل ضميمه به حقوق ، به عنوان ثابت و مبنا شناخته نمي شوند.
  ضمنا آيتمي كه به عنوان تفاوت تطبيق در حكم شما درج شده تا چهار سال (چهار نوبت اعطای پایه)قابل مستهلك شدن است و از سال چهارم به بعد قابل كاهش نيست.
  باتشكر

 174. مهدي می گوید

  با سلام و تشكر از پاسخ جنابعالي
  آيا من ميتوانم پس از دو سال كه از اجراي طرح مي گذرد به نحوه تطبيق خود اعتراض كنم؟ اگر بله لطفاً راهنمايي كنيد كه به كجا مراجعه كنم. متشكرم

 175. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظرم در مقطع فعلي و گذشت دوسال ، فرض بر قبول شرايط توسط شما باشد ولي به هر حال در مرحله ي اول كميته طرح طبقه بندي شركت ، محل مراجعه است و در مرحله بعدي مي توانيد به اداره كار مراجعه كنيد.
  بااحترام

 176. مسعود . ش می گوید

  سلام،

 177. مدیر سایت می گوید

  سلام

 178. میثم می گوید

  باسلام : ایا در سایت شما دستمزد روزانه هرسطح شغلی مشخص شده وجود دارد؟ اگر بله لطفا راهنمایی کنید

 179. میثم می گوید

  با سلام معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد سال ۹۱ چقدر است؟

 180. مدیر سایت می گوید

  سلام
  خير وجود ندارد و فكر نمي كنم بصورت عمومي چنين جدولي وجود داشته باشد.
  بااحترام

 181. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  معافيت حقوق و دستمزد ۹۱ به تصويب مجلس رسيده ولي تا تصويب كامل لايحه بودجه و ابلاغ آن (وبخشنامه سازمان امور مالياتي ) قابل اجرا نيست.
  جهت اطلاع بيشتر به اين مسير مراجعه كنيد:
  سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۱ تعیین شد.

 182. میثم می گوید

  با سلام و خسته نباشید. دستمزد روزانه کارشناس الکترونیک با یک سال سابقه کار چقدر است؟

 183. محمد می گوید

  باسلام وتشكر
  بنده ۶سال است به عنوان حسابدار بامدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري در يك شركت تعاوني مصرف مشغول به كار مي باشم ولي قردادي كه شركت با من منعقد ميكند به عوان كارگر ساده مي باشد حال باتوجه به سابقه كاري ومدرك تحصيلي ايا از طريق مراجع ذيصلاح قادر به پيگيري مطالبات خود بابت طبقه بندي مشاغل مي باشم؟ لطفا راهنمايي فرمائيد.

 184. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  در صورتي كه نفرات ليست بيمه به ۵۰ نفر رسيده اند موضوع قابل پيگيري از اداره كار است.
  باتشكر

 185. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  بصورت عمومي نمي توان (بجز همان حداقل قانون كار) رقمي را مشخص كرد.
  موفق باشيد.

 186. بابك می گوید

  عرف رايج تصميمات كميته طبقه بندي شركت ما اين بوده كه اگر دامنه كف و سقف گروه شغلي پست سازماني اجازه دهد اگر فرد مدك كارداني ارائه دهد در كف شرايط احراز كاردان(گروه ۱۰)واگر مدرك كارشناسي ارائه دهد در كف كارشناسي (گروه۱۳)قرار مي گيرد(البته اگر كف سقف پست مربوطه اجازه دهد).اما براي كارشناسي ارشد كه كف متناسب با آن گروه ۱۶ مي باشد رعايت نمي شود (چون تعداد ارائه دهندگان محدود است)لذا نظر به وجود چنين عرفي براي ساير مدارك تحصيلي آيا براي كارشناسي ارشد نيز چنين مزيتي بايد رعايت گردد؟

 187. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينكه براساس مدرك ، گروه بندي را انجام داده اند رايج نيست بلكه روال مرسوم ، تطبيق شرايط موجود فرد با آن پست است كه نهايتا يا مدركي كمتر ، مساوي يا بيشتر از آن پست را دارد.

 188. بابك می گوید

  سلام:گروه بندي برمبناي پست است ولي شرايط احراز شغل (مدرك تحصيلي و سابقه فرد) در كتابچه تخصيص پست به شغل بطور مثال براي پست خاصي كف و سقفش(۱۵الي ۱۷) چنين قيد گرديده است(كف گروه ۱۵ با ۵سال سابقه و مدرك كارشناسي،گروه۱۶ با ۵ سال و مدرك كارشناسي ارشد، گروه ۱۷ با ۷سال و كارشناسي ارشد)آيا فردي كه با مدرك كارشناسي ارشد و ۱۳سال سابقه مرتبط به اين پست منصوب مي شود در چه گروهي بايد قرار گيرد؟

 189. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب مجدد
  همانطوري كه فرموديد براي احراز آن پست ، حداقل ها مشخص شده است كه اختصاصادر باره ي كارشناسي ارشد و شغل مد نظر شما ، به نظر بنده با گروه ۱۵ و ۵ سال سابقه و داشتن مدرك كارشناسي قابل تطبيق است.
  بااحترام

 190. محمد می گوید

  باتشكر از پاسخ شما-حال باصرف نظر از قانون طبقه بندي مشاغل اگر تعداد ليست بيمه به ۵۰ نفر نرسيده باشد آيا قانون يا مرجع قابل استناد ديگري براي پيگيري اين موضوع وجود دارد؟

 191. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از حضور شما
  خير قانونا” الزامي براي اين كار نيست مگر رضايت كارفرما دراين بين باشد.
  بااحترام

 192. پريسا می گوید

  باتشكر و سلام
  مرا تقريبا با ۱۵ سال سابقه در سال ۸۷ از رسته آموزش و پژوهش به رسته اداري جابجا نمودندگفتني است اين جابجايي بدون مواقفت اينجانب و به صورت كاملا شفاهي و با حفظ پستم انجام شد. ميخواستم بدونم اگر بعد از ۳ سال تجربه در امور اداري بخواهند پستم را تغيير بدهند به نفع من خواهد بود يا نه و در صورت تغيير چه اتفاقي مي افتد ممنون

 193. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام حضور شما
  تغيراتي بصورت معمولي موقعي به نفع شما خواهد بود كه افزايش حقوقي داشته باشيدبنابراين بصورت قطع و يقين نمي توان دراين خصوص اظهار نظر كرد.
  موفق باشيد.

 194. ali می گوید

  سلام
  من در کارخانه کار می کنم که قبلا در ازمایشگاه کار می کردم من را ربه کار گزینی اوردند ۴ سال و ۵ ماه سابقه کار با مدرک دیپلم در ازمایشگاه و ۴ ماه سابقه کار مدرک لیسانس کامپیوتر در کارگزینی دارم . ایا به من گروه ۹ تعلق می گیرد (کاردان منابع انسانی )

 195. x y می گوید

  با سلام
  سال۸۹ طبقه بندي مشاغل اجرا شده وتفاوت هاي سال ۸۹ و۹۰ پرداخت شده وسال ۹۱ هم طبق طرح طبقه بندي ادامه دارد
  خواستم بدونم تفاوتهاي سالهاي قبل يعني از زماني كه تعداد پرسنل به ۵۰ نفر رسيده كه مربوط به سال۸۵ ميشه وتفاوت اين چهار سال چگونه بايد محاسبه گردد واصلا بايد پرداخت بشه يا ميتونند پرداخت نكنند وطريقه محاسبه را بفرماييد خيلي مهمه

 196. مدیر سایت می گوید

  سلام
  به دستورالعمل طرح طبقه بندي محل كارتان مراجعه كنيد.
  باتشكر

 197. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله اين مابه التفاوتها هم قابل پرداخت است و قاعدتا به نرخ سال پرداخت خواهد بود.
  باتشكر

 198. x y می گوید

  به نرخ سال يعني چه؟ به نظر ميايد ميخواهند مبلغ ثابت ۱۰۰۰تومان براي هر روز پرداخت كنند

 199. مدیر سایت می گوید

  یعنی همان نرخی که قرار است درحال حاضر به شما حقوق بپردازند.

 200. نسترن می گوید

  سلام و عرض ادب . من کارگر قراردادی هستم که در شهرداری مشغول بکار میباشم با مدرک فوق لیسانس و ما نیز در شهرداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. بنا به این دلیل که نحوه دریافت ما از حقوق مزایایمان و افزایش را شهردار تعیین کند به ما پیشنهاد گردیده که درخواست داده و از طرح خارج شوید تا رئیس بتواند با آزادی عمل بیشتر به شما حقوق دهد.چرا که با توجه به قانون کار ما خیلی حقوقمان ناچیز است.آیا با درخواست دادن و خارج شدن
  از طرح طبقه بندی مشاغل به ما ضرری نمیرسد؟و به نظر شما چه کار کنیم؟

 201. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  در اين خصوص اطلاعات كاملي ندارم ولي جوياي آن مي شوم.
  موفق باشيد.

 202. رها می گوید

  با سلام و احترام
  من کارمند قراردادی دانشگاه هستم.میخواستم بپرسم رشته مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری و آبخیزداری توی کدام پست سازمانی در دانشگاه میتواند قراربگیرد که برای تبدیل وضعیت به پیمانی مشکل ساز نشود؟

 203. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه بي اطلاعم.
  بااحترام

 204. مقدم می گوید

  با سلام خسته نیاشید من از سال ۷۳ مشغول به کا ر در یک اداره هستم وهرساله با ما قرداد می بندند قر داد قانون کار هستیم همیشه با قرداد حداقل حقوق ولی چون تعداد ما ۱۰ نفر میباشد به ما اداره میگوید طبقه بندی مشاغل شامل ما نمی شود مدرک که فوق دیپلم هستم استفاده نمیکنند پایه سنوات هم تا سال پیش نمی دادن و گروه شامل ما نمی شود خیلی سلیقه قرداد مارا می بندند ماکه امسال گفتیم از نظر قانون کار باید پایه سوات بدهند امسال در قراداد ما اینگونه نوشتن پایه حقوق ۳۹۰ مسکن ۱۰هزار حق اولاد ۷۴هزار خورده بن کارگری ۳۵ هزارومهمتر ازهمه پایه سنوات بعد از ۱۸ سال سابقه نوشتن ۹۶۰۰۰ ریال ایا وقتی سوال کردم گفتند گروه ۸ محاسبه کردیم ایا این درست است تا به حال نه گروه نه پایه سنوات این مبلغ از کجا اوردن از اداره کار پرسیدم مبلغ که نوشتن درست نیست به ما بگویید ما چه کار کنیم تا حق ما که این همه ضایع شده بتوانتم بهعد از این از بین نرود. با تشکر از شما

 205. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام واحترام
  با تعداد۱۰ نفر ، كارفرما تكليفي براي اجراي طرح ندارد ولي به افراد خارج از طرح هم سنوات تعلق ميگيرد كه با توجه به سابقه ي جنابعالي بهترين مرجع براي مبلغ اين مدت ، همان اداره كار است كه معمولا جداولي به عنوان حقوق فرد براساس مدت كاركرد دارند.
  موفق باشيد.

 206. مقدم می گوید

  سلام خسته نباشید سوالی که دارم این است با گرفتن حداقل حقوق که من میگیرم مدرک تحصیلی که دارم ولی اداره هیچ گونه تاثیری از نظر داشتن مدرک فوق دیپلم درحال حاضردر پرداختن حقوق ندار د در هنگام بازنشستگی از نظر بیمه کارگری مدرک تحصیلی من تاثیر دارد یانه یا برحسب حقوقم که در حال حاضر دریافت میکنم محاسبه میشود

 207. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حقوق بيمه پردازي شما دراين خصوص موثر است و مدرك تاثيري در بازنشستگي ندارد.
  موفق باشيد.

 208. کاوه می گوید

  با سلام
  وتشکر بخاطر محتوای ارزشمند سایت شما
  میخواستم بپرسم اگر چند ماه قبل طرح طبقه بندی شرکت ما به تصویب اداره کار برسد ولی بعد از حدود ۷ ماه میزان حقوق مشخص و من حدوود ۵۰۰۰۰۰ تومان فریز گردم از حالا به بعد اضافه کاری من با این پایه جدید پرداخت میشود یا تغییر نخواهد کرد؟
  در صورت محاسبه با پایه جدید، تکلیف ۷ ماه گذشته که بر اساس پایه قبل پرداخت شده چه میشود؟
  آیا میبایست به شرکت عودت داده شود؟!!!
  لطفا بنده را راهنمایی فرمایید؟

 209. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از اظهار لطف شما
  همين كه تاريخ اجراي طرح به تصويب اداره كار برسد ملاك محاسبات خواهد بود وچنانچه از تاريخ مذكور گذشته باشد ، مابه التفاوت آن قابل پرداخت خواهدبود.
  خير عودتي به شركت نخواهيد داشت.
  موفق باشيد.

 210. کاوه می گوید

  با سلام مجدد
  و تشکر فراوان بخاطر پاسخگویی سریع شما
  یعنی در صورتی که پایه حقوق من از ۱،۳۳۰،۰۰۰ تومان به حدود ۷۰۰،۰۰۰ تومان تقلیل یابد از این به بعد اضافه کار بنده با کدامین رقم محاسبه خواهد شد؟

  همچنین در صورت استعفا از شرکت ، مبنای محاسبه سنوات سالیانه بر اساس کدام پایه حقوق میباشد؟؟؟

  قبلا از راهنمایی ارزشمند شما کمال تشکر را دارم

 211. مدیر سایت می گوید

  ضمن تشكر
  الان متوجه منظور شما شدم.
  ملاك محاسبه اضافه كار در طرح هاي طبقه بندي ، مزد مبنا يا همان حقوق پايه خواهد بود.
  درصورتي كه بر اثر تطبيق فرد با طرح ، حقوق وي كاهش يابد ، اين كاهش تحت عنواني به نام ” تفاوت تطبيق به حقوق وي اضافه خواهد شد تا حداقل حقوق ايشان كمتر از قبل از طرح نشودولي ملاك محاسبات مزايايي ازقبيل اضافه كار، عيدي و پاداش و سنوات همان مزد مبناي وي خواهدبود.
  بااين تفاسير به نظر بنده وقتي مابه التفاوت مثبت قابل پرداخت است ، مابه التفاوت منفي عواملي كه وابسته به مزد مبنا بوده اند هم قابل وصول است.
  در هرحال تجربه ي شخصي دراين باره ندارم لذا پيشنهاد ميكنم موضوع را از اداره ي كار محل هم پرس و جو فرمائيد.
  بااحترام

 212. نیکی می گوید

  با سلام و احترام
  چند ماهی است که طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ما اجرا شده و مدیرعامل برای کاهش هزینه ها تا جای ممکن گروهها را در پایین ترین جایگاه قرار داده و تا کارشناس را طبق آن عمل کرده بطوریکه خیلی ها تا ۱۰۰ هزار تومان فریز شده اند و حقوقشان نا چیزتر هم شده است و از طرفی مدیرعامل اطرافیانش ،سرپرستان و رییس و مدیر را در طرح قرار نداده چرا که حقوق یک رئیس در طرح ۶۳۰ هزار تومان می شودو روسای ما بالای یک میلیون تومان حقوق می گیرند، آیا این کار قانونی است و نمی توان شکایتی مطرح کرد

 213. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اينطور كه شما ذكر كرده ايد به هرحال هركاري دراين دنيا شدني است!
  پيشنهاد بنده اينست كه چنانچه شرايط خودتان منطبق با طرح و كار فعلي كه انجام مي دهيد نيست ، ابتدا موضوع را به كميته طرح طبقه بندي شركت منتقل كنيد و در صورت عدم نتيجه ، آنرا با اداره كار مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 214. قاسم زاده می گوید

  با سلام و عرض ادب. سؤال بنده در خصوص فوق العاده مخصوص (حق پیمانی) که به کارکنان پیمانی دولت تعلق می گیرد می باشد.آیا اگر این آیتم در حکم کارگزینی قبل از اجرای طرح قانون هماهنگ (۱۳۸۸)لحاظ نشده باشد اکنون قابل پیگیری نیست.ما تعدای از کارکنان پیمانی سازمان فنی وحرفه ای در یکی از استانها نسبت به لحاظ نشدن این بند در حکم کارگزینی خود اعتراض نمودیم اما مسؤلان معتقدند باید قبل از سال ۸۸ اعتراض تسلیم می شد تا قابل پیگیری باشد.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید آیا راهی برای پیگیری وجود دارد حتی از طریق دیوان عدالت اداری؟با تشکر

 215. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه در باره ي احكام حقوقي كاركنان دولت اطلاعات قابل توجهي ندارم.
  البته مراجعه به همكاران مشابه و حتي طرح موضوع در ديوان عدالت در صورتي كه فكر ميكنيد استحقاق حق پيماني مذكور را داشته ايد قابل اقدام است.
  موفق باشيد.

 216. سیروس خانی می گوید

  با سلام من در شرکت آب وبرق کیش کار می کنم شرکت ما در اردی بهشت ۸۹ به خصوصی سازی واگذار شده و۵% سهام می بایست به پرسنل تعلق گیرد ومبلغ حقوق پرسنل در در یافت سها م اثر مستقیم دارد
  سوال من این است شرکت ما که بیش از ۲۰۰ نفر نیرو دارد قانونا از چه تاریخی ملزم به اجرای طرح طبقه بند مشاقل میشود ؟واینکه تا کنون این طرح برای ما اجرا نشده به کجا مراجعه کنیم؟متشکرم

 217. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چنانچه شركت شما تحت پوشش قانون كار باشد ، تارسيدن عدد افراد در ليست بيمه به ۵۰ نفر ، الزامي به اجراي طرح ندارد ولي درصورت تمايل هم منعي براي اجرا با تعداد كمتر وجود ندارد.
  اداره كار ، محل مراجعه شمابراي الزام كارفرما به اجراي طرح است.
  موفق باشيد.

 218. مهدی می گوید

  سلام . میخواستم بدونم مهلت اجرای طرح طبقه بندی در یک شرکت تولیدی پس از امضای قرارداد مشاور و تایید اجرای طرح چه مدت می باشد . با تشکر

 219. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اطلاع دقيقي ندارم واين موضوع بيشتر وابسته به توافق طرفين و پيشنهاد مشاوراست.

 220. اسدالله سرمستی می گوید

  من خدمت سربازی درجبهه بودم ایا سختی کار ومرخصی ۳۵روز شامل من می شود خدمت را خریده ام

 221. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  خير خدمت سربازي تاثيري دراين خصوص ندارد.
  بازهم براي اطمينان بيشتر از مراجع مسئول سوال كنيد.

 222. احمدي می گوید

  با سلام و عرض تشكر از شما.بنده در يكي از شركتهاي تابعه شهرداري تهران مشغول ميباشم و به تازگي مدرك ليسانس عمران اخذ كرده و به شركت ارائه نموده ام.طبق شناسنامه شغلي رشته هاي مرتبط با شغل بنده برق،الكترونيك و مكانيك ميباشد.ولي حتي يك ريال بابت مدرك تحصيلي بنده به حقوق من (گروه و رتبه)اضافه نشده است.لذا با توجه به اينكه بنده حدود ۸ سال در اين شغل تجربه دارم،آيا سابقه كاري مرتبط بنده ميتواند جايگزين عدم ارتباط مدرك تحصيلي بنده شود؟

 223. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چنانچه در شغلي كه الان در آن تطبيق يافته و مشغول به كار هستيد ، مدرك ليسانس (عمران) مورد نياز بوده ، ارائه اين مدرك مي تواند كسري سوابق به خاطر احراز اين پست درزماني كه شما اين مدرك را نداشته ايد ، جبران كند وگرنه با ارائه مدرك نمي توان توقع پست جديدي داشت مگر اينكه كارفرما موافق اين موضوع باشد.
  موفق باشيد.

 224. احد می گوید

  سلام من درقالب شرکت خدماتی ازسال ۷۸در شرکت توزیع برق مشغول به کار می باشم ودر حال حاضر با مدرک کار دانی به عنوان جانشین یکی از ادارات اقماری مشغول به کار هستم در طبقه بندی مشاغل جزِء کدام گروه شغلی قرار دارم

 225. احسان می گوید

  با سلام
  احتراماً خواهشمند است راهنمائي فرمائيد:
  براي يك پرسنل قراردادي (داراي قراردادهاي۶ماهه) در يك شركت توليدي خصوصي داراي طرح طبقه بندي مشاغل كه در گروه ۷ قرار دارد؛ با توجه به اينكه پايان قرارداد آن سنوات سالانه و كليه حق و حقوقات پرداخت مي شود، آيا در قراردادهاي آتي به مزد شغل، مزد سنوات گروه ۷ نيز تعلق مي گيرد يا خير؟

 226. اسدالله سرمستی می گوید

  با سلام تشکرمابه التفاوت کلا از چه تاریخی شامل می شودوفرق شرایط دستور العمل ۱/۴/۷۵ بین ۵۰ تا ۳۰۰ و ردیف ۲ بند الف ضوابط شماره ۶۱۴۶۲-۱۰/۱۱/۱۳۶۱ که اعلام می کند .کارگاه هابا داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر می توانند نسبت به تهیه طرح اقدام کنند چیست با تشکر

 227. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  پس ازارزيابي شغل و كيفيت آن ، گروه تعين ميشود.

 228. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله افزايش هاي پيش بيني شده سالانه (مندرج در بخشنامه وزارت كار) مشمول ميشود.
  موفق باشيد.

 229. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  مابه التفاوت از زمان قرارگرفتن در عدد مرز قابل پرداخت است و كارفرما قانونا نمي تواند با به تاخير انداختن اجراي طرح ، معوقات را نپردازد.
  در هرصورت دستورالعمل جديد تر نافذ است.
  موفق باشيد.

 230. جعفری می گوید

  با سلام و عرض ادب
  من کارگر رسمی در سال ۷۶ با مدرک دیبلم به استخدام شهرداری درامده و دارای حکم کار گزینی (ابراتور کارخانه اسفالت )هستم ۱- ادامه تحصیل داده ودارای مدرک فوق دیبلم و دانشجوی کارشناسی برق هستم ۲-هرچه به کارگزینی اداره واستان مراجعه می کنم میگویند که طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۸۲ منحل شده و برای گارگران هیچ ارتقای وجود ندارد حال از شما خواهش میکنم که مرا راهنمای فرمایید که چکار کنم مدرکم منظور و بر حقوقم تاثیر داشته باشد
  از لطف شما ممنونم و خدا نگهدار

 231. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طرح طبقه بندي مشاغل از جمله مواد قانون كار و تا كنون نيز منحل نشده است.
  براي اطلاع از متن قانون به اين مسير (مواد۴۸ لغايت ۵۰)مراجعه فرمائيد:
  فصل سوم – شرایط کار (مواد۳۴تا۸۴)
  موفق باشيد.

 232. عيوض می گوید

  با سلام و عرض ادب
  در شركت ما از گرفتن مدرك و ارتقاع دادن جلوگيري مي شود ولي از طرف ديگر هر يكي حكم رئيس مي شود و كسي با از كارشناسي رئيس مي شود در صورتي كه بنا به دستور مدير عامل هيچگونه مدرك ترتيب اثر داده نمي شود لطفا” بفرمائيد اين چگونه قانوني است ؟

 233. نیما می گوید

  باسلام وخسته نباشید خواهش میکنم جواب منو علاوه برسایت میل کنید واسم لطفا چند روزی است که من بعنوان نماینده انتخابی جهت کمیته طرح طبقه بندی انتخاب شدم چه راهکاری درنظر داشته باشم که حق هیچ کسی ضایع نشه باتشکر واینکه مدیرعامل مجموعه میگن خواست من که میخوام اجرا بشه آیا این یک الزام قانونی است که طرح بایست اجرا بشه؟

 234. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  احتمالا شما به عنوان نماينده ي كاركنان انتخاب شده ايد ولي از آنجايي كه مي فرماييد مدير عامل بنابه خواست شخصي مجري اين ضوابط شده پس نقش شما را هم ناديده خواهد ديد وبه نظر مي رسد هدف از اين انتخاب صرفا چينش شكل قانوني قضيه بوده است ضمن اينكه كميته هاي طبق بندي نقش قابل توجهي قبل از اجراي طرح ندارند و همكاري آنها صرفا جنبه ي مشورتي به مشاور طرح كه منتخب مديريت است دارد.
  موفق باشيد.

 235. حسین می گوید

  با سلام و احترام
  اینجانب در شرکت فولاد خوزستان مشغول به فعالیت میباشم.
  سابقا این شرکت دولتی بود و اینک به بخش خصوصی واگذار شده و احکام استخدامی ما نیز پیرو آن از سال قبل ، مشمول قوانین کار تنظیم شده است .
  اینجانب در سمت سازمانی تکنسین هستم و سال گذشته مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شغلی که درآن مشغول فعالیت هستم را اخذ نمودم.
  متاسفانه مدیران مجموعه شرایط احراز حکم کارشناسی را علی رغم خالی بودن چارت سازمانی آن که عملا اجرای آن را به عهده دارم ، منوط به شرکت در آزمون دانسته و نفی کرده اند . این درحالی ست که تا چند سال آینده احتمال برگزاری آزمون استخدامی مشخص نیست
  آیا در قوانین اداره کار ماده و تبصره ای ثبت شده که به استناد آن بتوان ادعای حق در خصوص ارتقاء پست سازمانی داشت یا خیر ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 236. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چنانچه تطبیق پست فعلی شما با مدرک کارشناسی بوده ، الان می بایست با ارائه مدرک ، سنواتی که به خاطر کسر مدرک از شما کم کرده اند را حذف کنند وگرنه تطبیق مجددمنوط به موافقت مدیریت و کمیته ی طرح طبقه بندی شرکت شماست.
  موفق باشید.

 237. حسین می گوید

  واقعا از محبت و حوصله شما در پاسخ به سوالم کمال تشکر رو دارم …
  متاسفانه من با مدرک فوق دیپلم و حکم تکنسین تطبیق شدم …
  به فرموده شما با این تفاصیل نباید ادعای ارتقاء شغل داشته باشم مادامی که معاونت نیروی انسانی سازمان این اجازه را دهند… و عملا قانون مواردی را جهت اجبار به این کار لحاظ نکرده است ؟؟
  ضمنا جسته و گریخته از دوستان شنیده ام که در صورت تطبیق شدن با قوانین اداره کار ، کارفرمایان ان ملزم به تغییر شرایط پرداخت حقوق و مزایا مطابق با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده (مثلا کارشناسی) و البته بدون احراز جایگاه شغل و سمت سازمانی کارشناسی هستند … آیا این صادق است؟؟
  با سپاس

 238. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  ضمن تشكر ازاظهار لطف ؛ اينطور كه بنده اطلاع دارم كميته طرح طبقه بندي اولين مرجع رفع اختلاف در نظامهاي طبقه بندي مشاغل است و چنانچه شما همچنان خودتان را ذيحق مي دانيد و ازكميته نتيجه نگرفته ايد ميتوانيد به اداره ي كار مراجعه داشته باشد.
  ممكن است عرايض بنده الزامامطابق با طرح طبقه بندي شركت شما نباشد لذا با پرس و جوي بيشتر به نتيجه برسيد.
  متاسفانه از سوال شما بي اطلاعم.
  موفق باشيد.

 239. حسین می گوید

  حوصله کردید … واقعا سپاسگذارم
  دیگه تو این دوره و زمونه کمتر کسی پیدا میشه که برای دیگران وقت بذاره …
  کار شما واقعا خداپسندانه اس …
  چشم … حتما به اداره کار هم مراجعه میکنم و مشاوره ای از اونها میگیرم …
  شرکتما یه شرکت دولتی بود و من هم استخدام وزارت صنایع …
  متاسفانه با واگذاری اون به بخش خصوصی کاملا سیستم آینده ای ما هم تغییر کرده و دغدغه ذهنی من این روزها ارتقای شغلیم شده … واقعا برام سخته که کسی از راه برسه و حکم کارشناسی رو با اینکه من مدرکه مرتبطم دستمه ، احراز کنه … من سالها تو واحدی که توش مشغولم کار کردم
  در هر صورت ببخشید سر درد دلم هم باز شد و شمار و وقت شمار و گرفتم
  واقعا از شما سپاسگذارم
  یا علی

 240. مدیر سایت می گوید

  از لطف و بزرگواري شما تشكرميكنم و برايتان آرزوي سلامتي توام با ارتقاء شغلي دارم.
  بااحترام

 241. محسن نیک می گوید

  باسلام:
  اینجانب ۵سال سابقه کار(بصورت قراردای)بامدرک دیپلم دارم آیاباتوجه به ارائه مدرک فوق دیپلم خود،گروه شغلی بنده بامدرک جدیدمحاسبه می شودوگروهی که بامدرک دیپلم داشته ام دیگه محاسبه واعمال نخواهدشدوازصفرمحاسبه می شود؟
  لطفا”راهنماییم کنید
  باایمیل وسایت

 242. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين موضوع بستگي به نحوه تطبيق شما با شغل فعلي و دستورالعمل طرح طبقه بندي شركت شما دارد.
  موفق باشيد.

 243. باقری می گوید

  با سلام
  آیا این مطلب صحت دارد که پس از گذشت چند سال از اجرای طرح طبقه بندی ، پرسنل الزاماً بایستی از سوی کارفرما رسمی شوند ؟

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده طرح طبقه بندي عاملي براي رسمي شدن پرسنل نيست.
  موفق باشيد.

 245. سعید می گوید

  سلام من مدرک کاردانیس برق و مدرک فنی حرفه ای درجه یک و دو برق صنعتی دارم و دارای دو سال سابقه بیمه در شزکت تاسیساتی.آیا طرح هماهنگ سازی شامل بنده میشود یا اینکه چگونه میتوانم از مدارکم استفاده بهینه کنم.

 246. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا درباره طرح هماهنگ سازي توضيح بيشتري بفرمائيد.
  اگر منظورتان طرح طبقه بندي مشاغل است كه در صورت اجراي طرح در محل كارتان ، اين موضوع مشمول حال شما هم خواهد شد.

 247. مانا می گوید

  با سلام ميخواستم بدونم هنگام تسويه پرسنل مبناي عيدي و حق سنوات و مانده مرخصي در طرح طبقه بندي مشاغل مزد مبنا ( مزد گروه + مزد سنوات ) مي باشد يا فقط مزد گروه مد نظر هست ؟ و اينكه اگر در پايان هر سال همه پرسنل تسويه شوند در قرارداد سال بعد مزد سنوات بايد به آنها تعلق گيرد يا نه ؟ ممنون ميشم سريع جوابمو بدين آخه خيلي عجله دارم

 248. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پايه اين محاسبات مزد مبنا خواهد بود كه شامل عواملي مثل مزد شغل، مزد سنوات ، حق پست ، حق رتبه ، ماندگاري و….است.
  درباره مزد سنوات درسالهاي بعد از تسويه حساب هم به نظر بنده تعلق ميگيرد و بسته به دستورالعمل طرح طبقه بندي ، سنوات داخل و يا خارج شركت مبناي محاسبات است.
  موفق باشيد.

 249. niki می گوید

  با سلام و احترام
  ۸ ماه است که طرح طبقه بندی در شرکت اجرا شده ولی رتبه بندی اعمال نشده است و می گویند می توانیم رتبه بندی نکنیم . آیا این امر امکان پذیر است که رتبه اعمل نشود و سابقه ۱۵ ساله من دیده نشود و با یک فرد تازه کار برابر حقوق بگیرم؟

 250. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  رتبه بندي وابسته به مندرجات طرح طبقه بندي مشاغل است و به نظربنده درابتداي اجراي طرح ، رتبه اي اعطا نمي شود بلكه بعد ازمثلا سه يا چهار سال رتبه تعلق مي گيرد.
  چنانچه حقوق شما با يك فرد تازه كار يكي است اين موضوع به خاطر گروهي است كه به شما تعلق گرفته و تعين گروه هم وابسته به شغلي است كه درآن شاغل هستيد.
  سابقه ۱۵ سال شما رادرآيتمي به نام مزد سنوات(كه رقم قابل توجهي نيست) بايد ديده باشند.
  موفق باشيد.

 251. مانا می گوید

  ممنون از لطفتون

 252. سوسن محمدی می گوید

  سلام من از سال ۷۴ در شبکه بهداشت مشغول بکار میباشم و طبق طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۷۵ عنوان شغلی اینجانب متصدی آمار زده شد(گروه ۱۰) و از آن سال تا کنون به گروههای ما اضافه نشده و با توجه به اینکه اینجانب مدرک کاردانی حسابداری خود را دریافت کرده ام آیا حق اعتراض نسبت به احتساب مدرک کاردانی و استفاده از مزایای حقوقی مدرکم را دارم یا خیر ؟

 253. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه در طرح طبقه بندي شركت شما رتبه بندي پيش بيني شده باشد امكان ارتقاء وجود دارد درغيراينصورت خير.
  ضمنا اگر در تبطيق شما مدرك كارداني مورد نياز بوده و با مدرك پايين تري تطبيق شده باشيد ارائه مدرك كارداني موثر است.
  موفق باشيد.

 254. طاها می گوید

  طرح طبقاتي مشاغل براي كساني كه بصورت اقماري (۲۰روز كار در جزايرو۱۰استراحت)تدابيري انديشيده است.

 255. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت عمومي و كلي خير ولي طراح طرح مي تواند اين موضوع را در طرح پيشنهادي خود لحاظ كند.
  موفق باشيد.

 256. مهدی می گوید

  با سلام .لطف بفرمائید راهنمایی بفرمائید . شغل اینجانب مربوط به امور بیمه ای ( تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ) و رفاهی ۱۲۰۰ نفر از پرسنل به همراه افرا تبعی ایشان میباشد مدرک تحصیلی لیسانس فقه و حقوق میباشد آیا مدرک تحصیلی با کاری که انجام میدهم مرتبط میباشد .؟

 257. جواد می گوید

  با سلام ، من حدود ۱۱ سال در سازمان آموزش فنی و حرفه ای بصورت قراردادی مشغول بکار بوده ام (به غیر از بخش حراست)حال به شرکت دخانیات ایران آمده ام و در قسمت حراست مشغول بکار شده ام می خواستم بدانم با توجه به اینکه در این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود آیا می توانند طبق قانون سوابق قبلی مرا تطبیق بزنند و جزء سابقه کارم بیاورند یا خیر ؟

 258. احسان می گوید

  با سلام و خسته نباشيد.
  بنده در شركتي مشغول بكار هستم كه يكي از زير مجموعه هاي شهرداري تهران است، اما امكانات رفاهي شهرداري به ما تعلق نميگيرد.
  در اين شركت طرح طبقه بندي مشاغل اجرا مي شود و در ابتداي امر براي اين شغل مدرك ديپلم تعريف شده بود. پس از گذشت چند سال فوق ديپلم فني و با آزمون ورودي استخدام نمودند، اما جديدا نيروهاي ديپلمه و بدون آزمون استخدام كرده اند. در طرح طبقه بندي مشاغل شركت شرايط بسيار سختي را براي دريافت گروه در اين شغل تعريف كرده اند كه تقريبا محال و فقط بايد منتظر ماند و هر ۶سال يك گروه گرفت و سقف آن ۱۵ تعريف شده است. در حاليكه تقريبا ۹۸% نيروهاي فعال داراي مدرك فوق ديپلم و حدود ۶۰-۷۰% مدرك ليسانس هستند براي مدرك ليسانس فقط يك رتبه مي دهند. آيا استخدام نيروي ديپلمه خلاف قانون بوده است؟ آيا امكان بازبيني اين طرح و پيگيري براي اينكه گروهي به مدرك مرتبط بدهند هست يا نه؟

 259. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  امكان بازبيني طرح در صورت درخواست مديريت فراهم است.

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع منوط به پيش بيني آن درطرح وموافقت مديريت است.
  موفق باشيد/

 261. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  پاسخ بنده چه تاثيري در وضعيت شغلي جنابعالي دارد؟
  اين تشخيص قاعدتا به عهده محل كارتان است ولي به نظر بنده خير ، مرتبط نيست.
  موفق باشيد.

 262. شميم می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشيد
  من به عنوان ماشين نويس در يك اداره دولتي كار مي كنم البته به عنوان نيروي شركتي، حال مي خواستم بدانم با مدرك ليسانس و يك سال سابقه كار با پرداخت حق بيمه داراي چه گروه شغلي مي باشم؟ (ناگفته نماند كه در قراردادي كه با شركت امضا كردم به جاي عنوان شغلي ماشين نويس، متصدي امور دفتري ثبت شده بود و طبق گفته رييس شركت گروه شغلي هر دو يعني ماشين نويسي و متصدي امور دفتري يكسان مي باشد)
  قبلا از راهنمايي شما كمال تشكر دارم.

 263. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تعين گروه وابسته به طرح طبقه بندي شركت است و نمي توان (بجز شركتهاي پيمانكاري تامين نيرو) براي همه گروه ثابتي را مشخص كرد.
  از قرار معلوم طرح طبقه بندي شركت شما بصورت پست و شغل است به اين مضمون كه شغل شما متصدي امور دفتري و پست شما ماشين نويسي است.
  موفق باشيد.

 264. محمد رضا می گوید

  با سلام ، همانگونه كه استحضار داريد وزارت كار طي بخشنامه هايي نصاب شمول واحدها را براي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل اعلام نموده است از جمله اينكه به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ از تاريخ ۱/۴/۷۵ هر واحدي كه به نصاب ۵۰ نفر كارگر يا بيش از آن برسد موظف به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد حال سوال اينجاست كه تهيه ليست تطبيق و پرداخت مابه تفاوت ناشي از اجراي طرح از زمان شمول طرح به واحد و يا از زمان تصويب طرح در وزارت كار مي باشد . مثلا اگر تعداد كاركنان واحدي در تاريخ ۱/۱/۸۷ به ۵۰ نفر رسيده و بر اساس بخشنامه وزارت كار مشمول و موظف به اجراي طرح طبقه بندي باشد اما در سال ۹۰ طرح را پياده و به تاييد برساند ۱ – پست و شغل كاركنان براي تطبيق با طرح ۱/۱/۸۷ است يا زمان تصويب طرح و ۲- تفاوت تطبيق از چه تاريخي مشمول مي گردد ؟ با تشكر

 265. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اين مابه التفاوت از زمان رسيدن به تعداد مقرر، قابل پيگيري و پرداخت است چراكه تاخير آن عملا در يد كارفرما بوده است.
  موفق باشيد.

 266. مهدی می گوید

  ۱- من در شرکتی کار میکنم که جدیدا طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نموده اند و در این طرح فاصله حقوقی بین مسئولین و سرپرستان با پرسنل عادی بسیار بسیار بالا درنظر گرفته شده است میخواستم ببینم چقدر با قانون مطابقت دارد؟
  ۲- مزد مبنای تمامی پرسنل بجز مسئولین از حقوق روزانه قبلی بسیار پایین آمده و با دادن موارد ی مانند حق سنوات – مزد سطح و غیره و جمع آن با مزد مبنا سقف حقوق را به حقوق قبلی رسانده یا کمی افزایش داده اند حال اگر در سال جدید افزایش حقوق داشته باشیم این افزایش به جمع مزد مبنا تعلق میگیرد یا نه فقط به مزد مبنا تعلق میگیرد؟
  ۳- و اینکه تمامی پرسنل اداری را کارمند ساده دیده اند و هیچ فرقی بین یه کارمند اداری ساده مانند نامه رسانی با یک مسئول دفتر مدیر عامل ندیده اند راه حل این مشکل چیست ؟ و آیا این نوع یکسان دیدن در سیستم اداری و مالی صحیح میباشد؟
  با تشکر

 267. رضا امینی می گوید

  سلام من مدت ۱۵سال است که در شرکتی مشغول به کارم .در سال ۱۳۸۰ طبقه بندی مشاغل در ان شرکت اجرا شد ومن به عنوان اپراتور تولید ۲ گروه ۱۰ شدم امااز ان سال تاکنون هیچ گونه تغییری در گروه ها نشده است ایا این کار قانونی است یا خیر اگر هست راه کار ان را شرح بفرمایید ….در ضمن شرکت از سال ۱۳۸۱ به بخش خصوصی واگذار شده است…با تشکراز شما

 268. آذر می گوید

  باسلام – آیا نوبتکاری پرسنل که طبق نرخ های مربوطه است بر اساس روزهای کارکرد محاسبه وپرداخت می شود یاخیرمثلا کسی که ۲۸ روز کارکرد دارد وتمامی مزایاو کسورات طبق همان ۲۸ روز است آیا نوبتکاری هم طبق ۲۸ روز است یا ۳۱ روز کامل – باتشکر

 269. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه در طرح طبقه بندی شرکت شما رتبه بندی پیش بینی شده باشد میتوان به آن استناد کرد وگرنه افزایش ها صرفا براساس درصد قانونی سالانه خواهد بود.
  موفق باشید.

 270. مدیر سایت می گوید

  به سلام و احترام
  قاعدتا این مبلغ وابسته به نوع قرارداد شماست واگر روزهای کاری ۲۸ روزه باشد به نظر بنده ملاک محاسبه ی نوبتکاری هم برهمین مبناست منتها بازهم پرس و جویی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

 271. آذر می گوید

  باسلام -از حضورتان چند سوال دارم:
  ۱-اگر در شرکتی قبلا کار کرده باشیم و تمامی مزایا وحقوق رادریافت وتسویه حساب کرده باشیم اما الان که سابقه بیمه خودم را گرفتم به خاطر اینکه بیمه چند ماه رد نشده یااینکه چند روز کمتر ردشده ویا اینکه حقوق پرداختی کمتر از حقوق اداره کار باشد می توانیم بعد از گذشت چندسال از حق خود دفاع کنیم اگه می شود به کجا مراجعه کنم
  ۲-اگر در شرکتی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد باید فقط سنوات بر اساس طرح جدید پرداخت کرد یا اینکه حقوق و مزایای چند سالی که گذشته است و در انجا کار کرده را هم باید پرداخت تعداد نفرات هم از سال۸۲ به ۵۰ نفر رسیده است و ۶ ماه هم است که طرح اجرا شده مثلا اگر کسی از سال ۸۸ شروع به کار کرده باید معوقه حقوق این چندسال پرداخت شود یا فقط زمان تسویه حساب باید سنوات او طبق طرح جدید محاسبه و پرداخت گردد

 272. رضا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . اینجانب حدود ۱۵ سال سابقه کاری دارم که ۱۰سال آن در شرکت مخابرات با سمت طراح شبکه کابل و فیبر نوری میباشد .
  میخواستم بپرسم که شغل بنده جز مشاغل سخت میباشد یا خیر ؟گروه شغلی چند میباشم؟(مدرک بنده دیپلم میباشد و در خال گذراندن ترم آخر کاردانی هستم ) با تشکر

 273. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  از سخت بودن شغل شما بی اطلاعم و گروه شما هم بستگی به طراحی طرح طبقه بندی شرکت شما دارد.
  موفق باشید.

 274. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۱-بله با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و ارائه سوابق مغایر, این موضوع قابل پیگیری است.
  ۲- این موضوع معمولا در طرح پیش بینی و از جمله اختیارات مدیریت است ولی اجباری دراعطای آن نیست.
  موفق باشید.

 275. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۱و۳ – این موضوع بستگی به نوع طراحی و گروه بندی طرح طبقه بندی شرکت دارد.
  ۲- آیتمهایی که به عنوان مزد مبنا(مثل مزد شغل- مزد سنوات-حق پست و مزد رتبه) شناخته می شوند مشمول افزایش هستند.
  موفق باشید.

 276. شهلا می گوید

  با سلا م ۱۲ سال سابقه کار در یکی از سازمانهای شهرداری را دارم طرح طبقه بندی مشاغل در حال اجرا است. لیسانس زمین شناسی دارم مرتبط کار میکنم اما چون خانم هستم ماموریتی بیرون اجازه ندارم بروم کارهای داخلی انجام میدهم. در تعریف شغلم کارشناسی من در نظر گرفته نشده در اعتراض هم بهم گفته اند این تعریف صندلی شما است نه خود شما . آیا این امر صحت دارد ؟ آیا این مسئله در تعیین گروه شغلی ام تاثیر دارد؟

 277. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  البته اینکه در طرح طبقه بندی , شغل تعریف میشود و نه شخص , حرف درستی است ولی اینکه چون خانم هستید ماموریت بیرون ندارید دقیقا همان نقض تعریف شغل است.اگرشغل تعریف شده پس جنسیت درآن دخیل نیست.
  به نظر بنده شناسنامه شغلی خود را مرور و به آن استناد کنید.
  موفق باشید.

 278. علی می گوید

  سلام
  من در یک شرکت خصوصی با مدرک فوق لیسانس با ۲سال ۱۰ ماه سابقه کار میکنم قرار داد امسال من با طرح طبق بندی مشاغل حدود ۶۹۸۰۰۰ تومان شده است که بیمه و مالیات نیز از آن کم خواهد شد خواهشمنم در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید که آیا قرار داد من درست است یانه؟
  ضمنا در این حقوق ۱۳۶۰۰۰ تومان به عنوان حق جذب برای من در نظر گرفته اند

 279. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين محاسبات وابسته به طرح طبقه بندي مختص شركت شماست و بصورت عمومي و كلي نمي توان محاسبات آنرا تاييد كرد.
  موفق باشيد.

 280. محمد می گوید

  سلام
  در شركتي كار ميكنم كه با وجود اينكه تعداد پرسنل بالاي ۵۰ نفر ميباشد مسئولين شركت تمايلي به اجراي طرح طبقه بندي ندارند؛ خواهشمندم راهنمايي فرماييد:
  مراحل قانوني جهت پيگيري پرسنل شركت جهت اجراي طرح مذكور؟

 281. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مراجعه به اداره کار!

 282. mahtab می گوید

  باسلام وتشکر از لطف شما به راهنمایی هموطنان و تحسین بردباری وصبوری و حس انسان دوستی شما در پاسخ به سوالات
  اینجانب مدت شش ماه است که در کارخانه ای خصوصی با مدرک مهندسی صنایع به سمت مسئول تضمین کیفیت مشغول به کار شده ام که مدت سه ماه از آن آزمایشی بوده و بیمه به من تعلق نگرفته پس از مدت سه ماه قرارداد به صورت ماهیانه توسط یک شرکت پیمانکاری با اینجانب بسته شده که به خاطر اینکه حقوق کمتری بدهند من را در گروه ۶ قرار داده و در قراردادم عنوان شغلم را متصدی امور دفتری نوشته اند!! میخواستم اینجانب را راهنمایی بفرمایید که این امر برای سابقه کاری من زمانی که از این شرکت یا به کشوری دیگر بروم با توجه به اینکه بیمه من با این عنوان رد میشود مشکلی به وجود نخواهد آورد؟چگونه پیگیری کنم؟

 283. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.
  ابتدابه استحضارتان برسانم که بیمه حتی در دوره ی آزمایشی هم منتفی نمی شود وکارفرما موظف به ارسال لیست شماست.
  درمرحله بعد شما می توانستید با توجه به شغلی که درآن مشغول به کار هستید آنرا نپذیرید که احتمالا این عدم قبول (بعد از دوره آزمایشی) باعث اخراج از کار شما می شد.
  درخصوص قسمت آخر کامنت شما؛ به این موضوع واقف باشید که به هر حال سابقه ای که بصورت مستند و قانونی برای شما درحال ارسال و ثبت و ضبط است همین عنوان خواهد بود.
  موفق باشید.

 284. habib می گوید

  میزان تجربه در سایر کارگاهها “مرتبط با شغل و یاغیر مرتبط با شغل در تطبیق وضع کارکنان چند سال است

 285. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  این موضوع اگر در طرح پیش بینی شده باشد قابل اعمال است وگرنه بصورت عمومی تاثیری ندارد.
  موفق باشید.

 286. محمد می گوید

  سلام
  چند سال سابقه كار در يك شركت خصوصي دارم كه كارفرما تمايلي به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل ندارد،شخصا به اداره كار مراجعه كردم:
  من خطاب به رئيس اداره كار: …داره حقمون ضايع ميشه و… بياين طرحو اجرا كنين
  رئيس اداره كار : ۱-يا بايد كارفرما درخواست بده۲- يا نامه اي با امضاي حداقل ۵۰ نفر از پرسنل شركت (با اسم و رسم) برام بياري
  من: اولي كه هيچي اگه ميخواست اجرا كنه تو اين چند سال اجرا ميكرد ولي درخواست پرسنل واسه چيه؟(تو قانون كه يه چيز ديگه اومده)
  رئيس اداره كار:چون احتمال داره كارفرما با اجراي اين طرح پرسنلش اخراج كنه
  با اين تفاسير به نظر شما چيكار كنم؟

 287. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي قانون اينطور از طرف مرجع قانوني توجيه ميشود توقع داريد بنده چه بگويم؟!

 288. علی می گوید

  با سلام همان طور که مطلع میباشید شرکت مخابرات خصوصی شده الان حدود ۱۲سال است در این اداره باشرکت های ییمانکاری کار کردم تعدادمون ۲۰ نفره هر سال پیمانکار عوض میشه بعد از ۱۲سال هنوز همه ما حداقل حقوق رو ۰۰۰/۳۵۰ تومان رو میگیریم مزایای پایان کار عیدی پاداش و… هم خبری نیست ایا این طرح شامل ما هم میشه ممنون

 289. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  شرکتهای تامین نیروبا هر تعداد مشمول اجرای طرح هستند.
  موفق باشید.

 290. رسول می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  ما یک گروه ۵۰ نفری هستیم که به مدت ۱۰ سال به صورت پیمانکاری در عسلویه با شرکت هایی که هر ۲ سال یک بار در مناقصه برنده می شوند کار میکنیم.
  کار این شرکت ها فقط تامین نیرو هست.و نحوه ی کا ما به صورت اقماری ۲۳ روز کار ۷ روز استراحت هست.
  و این شرکت ها بر اساس گروه شغلی و حداقل قانون کار به ما دستمزد عیدی و سنوات میدهند.
  خواستم بپرسم همین که این شرکت ها بر اساس گروه شغلی به ما حقوق میدهند یعنی جدول طبقه بندی مشاغل برای ما لحاظ شده یا نه جدول طبقه بندی مشاغل چیزه دیگه ای هست که حقوق و مزایای مارو تغییر خواهد داد؟
  و در شرح پیمان در مناقصات بیان شده که شرکت ها باید بر طبق طرح طبقه بندی مشاقل حقوق بدهند؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید ما را

 291. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم اين شركتها موظفند براساس ضريبي كه همه ساله توسط اداره كار اعلام ميشود (با رعايت حق سنوات براي كساني كه كاركردي بيش از يكسال دارند)حقوق بپردازند كه دراين صورت عيدي و سنوات آخر سال هم وابسته به اين حقوق خواهد بود.
  موفق باشيد.

 292. مسعود می گوید

  با سلام بنده دقیقا ۲ ساله که در یک شرکت خدماتی مشغول به کار هستم با مدرک لیسانس با حقوق اداره کار که حقوق ثابتم الان در حال حاضر ۴۳۴ هزار است البته مدرکم با کارم هیچ سنخیتی نداره تا ۲ماه دیگه مدرک فوق لیسانس رو هم میگیرم . میخواستم ازتون بپرسم با طرح طبقه بندی مشاغل حقوق اینجانب چگونه محاسبه میگردد بیشتر میشه یا کمتر؟

 293. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا افزایش و چنیش صحیح افراد مد نظر است ولی این موضوع بستگی به نظر مدیریت و طراحی طرح دارد.
  موفق باشید.

 294. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  قاعدتا افزایش و چنیش صحیح افراد مد نظر است ولی این موضوع بستگی به نظر مدیریت و طراحی طرح دارد.
  موفق باشید.

 295. داود رفعتی می گوید

  با سلام
  احتراما ضمن تشکر از مطالب شما من بمدت ۸سال رئیس دفتر مدیر یک سازمان بودم و سپس بنده را به قسمت دیگری منتقل کردند و بعنوان کارمند مشغول کار هستم درحال حاضر طبقه بندی مشاغل راانجام دادند سئوال بنده این است در طبقه بندی می بایستی حقوق و مزایای من براساس شغل قدیم محاسبه گردد و یا شغل جدید که با تنزل شغلی همراه می باشد؟
  با تشرک و تقدیم احترام

 296. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده شغل فعلي شما ملاك است.
  موفق باشيد.

 297. سعید یوسفی می گوید

  با سلام وتشکر از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات می گذارید

  دوست عزیز شرکت ما به تازگی قصد دارد طزح طبقه بندی مشاغل را به اجرا در آورد، سوال ما این است که در شغلی که شرایط احرازش کارشناسی است و شاغل فعلی آن کارشناسی ارشد است آیا باید پس از اجرای طرح، در حد کارشناسی به فرد پرداخت گردد یا در حد بیس کارشناسی ارشد.
  با تشکر مجدد

 298. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشکر از اظهار لطف شما
  خیر کارشناسی ملاک پرداخت خواهد بود و مدارک بالاتر تاثیری در احراز شغل ندارد.
  البته درصورتی پیش بینی درطرح مدیریت می تواند درقالب حق جذب به ایشان مازادی بپردازد.
  موفق باشید.

 299. سعید یوسفی می گوید

  سپاسگزارم، ممنون از جوابتون

 300. مدیر سایت می گوید

  متشكرم

 301. مهدی می گوید

  با سلام و تشکر از حوصله و التزام به پاسخگویی و راهنمایی کاربران
  من ۱.۵ سال است که پستی گرفته ام که طبق کتابچه طرح گروه متعلقه آن ۱۶(نظام کارگری) می باشد و مدیریت هم می داند اما از اعطای گروه و مزایای متعلقه و بویژه فوق العاده شغلی که سایر مدیران همتراز دارند خودداری می کند به بهانه اینکه هیئت مدیره مجوز نمی دهد. تکلیف من چیست؟چه راهکار قانونی پیشنهاد می فرمایید؟
  با تشکر مجدد

 302. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  روشي كه دراين خصوص مطرح شده ابتدا مراجعه و طرح شكايات به كميته طرح طبقه بندي منتخب در شركت است و درصورت عدم حصول نتيجه ، طرح آن دراداره كاراست.
  باتشكر

 303. فرشاد مختاري می گوید

  با عرض سلام مي خواستم بدونم چطور مي شود يك كارگاه را در سيطره اين آيين نامه آورد؟

 304. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به دوشكل:
  ۱- تمايل كارفرما
  ۲- رسيدن تعداد ليست پرسنل به عدد۵۰نفر
  موفق باشيد.

 305. اميد می گوید

  سلام و خسته نباشيد

  باتشكر از سايت خيلي خوبتان مي خواستم بپرسم من طبق طرح طبقه بندي در سال ۹۱ گروه ۱۴ و رتبه ۳ را كسب كردم ، آيا در سال آينده رتبه و گروه من دوباره افزايش پيدا مي كند؟ اگر نه افزايش رتبه و گروه هر چند سال مي باشد؟ باتشكر فراوان

 306. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  گروه كه صرفا درصورت جابجايي شغلي(يا پيش بيني درطرح) ارتقا مي يابد ولي رتبه معمولا هر سه تا چهار سال ارتقاء مي يابد.
  موفق باشيد.

 307. علی می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم سوالی رو بپرسم که امیدوارم جواب شما مشکل من و چندتن از دوستانم رو حل کنه
  با مدرک فوق دیپلم استخدام و در واحدی مشغول به کار شدم که بامدرکم همخوانی داشت بعد ۷ سال سابقه با دستور مدیرعامل شرکت به واحدی دیگر منتقل شدم که هیچ همخوانی با مدرکم نداشت و ازنظر کلاس شغلی تنزل به حساب می آید ولی بهرحال حکم اداری من هموم حکم قبلی بود تا اینکه الان من مدرک کارشناسی خود رو در همان رشته اخذ کردم ولی متاسفانه باوجود باکس خالی در همون واحد از تغییر وضعیت شغلی من امتناع مینمایند لازم به ذکر است درموقع جابجایی واحد از من هیچ گواهی مبنی بر رضایت مندی کتبی جهت جابجایی گرفته نشد میخواستم بدونم برای گرفتن حق خود چه کاری باید انجام بدهم و آیا میتوانم به اداره کار شکایت کنم؟خواهشا راهنمایی بفرمایید . باتشکر

 308. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  معلوم نشدکه جابجایی شما درپست قبلی باتغیر حکم و تغیر حقوق وبوده یاخیر؟
  ضمنا چنانچه پستی که الان به دنبال ان هستید مدارک شما را لازم دارد و با شغل فعلی شما هم قابل تطبیق باشد در مقطع فعلی رضایت مدیریت لازم است.
  موفق باشید.

 309. خ-ض می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  لطفا اگر امکان دارد ایین نامه تصویبی طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران که توسط وزارت کار ابلاغ شده برایم ایمیل کنید
  باتشکر

 310. مسعود ایرنی می گوید

  با سلام و احترام
  خواهشمندم جداولی که در متن ظوابط اجرایی به آن استناد شده را نیز در سایت قرار دهید
  باتشکر

 311. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه نسخه ي متني آنرا دراختيار ندارم و فايل pdfآن هم واضح نيست.
  چنانچه جنابعالي دسترسي داريد از طريق بخش تماس با ما ارسال تا درسايت منعكس شود.
  بااحترام

 312. علی رضاپور می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  با توجه به ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت مزایا و حقوق در ماههای ۳۱ می بایست ۳۱ روز پرداخت گردد آیا منظور از مزایا و حقوق شامل حقوق مبنا و مزایای انگیزه است و ایا حق مسکن یا عائله مندی که ۳ برابر حداقل دستمزد می باشد در صورت پرداخت در ماههای ۳۱ روزه از سقف ۳ برابر حداقل دستمزد تجاوز نمی کند خواهشمند است راهنمایی فرمایید

 313. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  آيتمهايي كه وابسته به مزد هستند و مبناي پرداخت آنها روزانه است درماههاي ۳۰، ۲۹ و۳۱ روزه متفاوت خواهند بود وآنهايي كه ماهانه تعين شده اند مشمول اين موضوع نيست.
  مثل بن ، خواروبار ومسكن و…

 314. میرفتاح موسویان باسمنج می گوید

  سلام
  اینجانب می خواستم مجوزی را بگیرم که یکی از شرایط ان داشتن مدرک حداقل فوق دیپلم است ولی من داری دیپلم هستم و نیز ۹ عدد گواهینامه فنی و حرفه ای و در پشت این گواهینامه ها ذکر شده که سوابق کاری میتواند جایگزین مدرک تحصیلی تا مقطع لیسانس شود ایا این حرفها صحت دارد و در ضمن ما به کجا مراجعه کنیم
  باتشکر

 315. مسعود می گوید

  با سلام لطفا درباره فوق العاده شغل -نحوه محاسبه ان -حق سرپرستي -توضيح بدهيد ؟بنده مدت ۱۰سال است كه در شركت پتروشيمي ابادان كارميكنم مدت ۲ماه است كه شروع به پرداخت فوق العاده شغل كردند.لازم بذكر است كه در شركت ما هنوز طرح طبقه بندي مشاغل اجرا نشده است .بنده مدت ۵سال بعنوان سرپرست شيفت با مدرك ليسانس ميباشم .با تشكر

 316. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چه مجوزي؟
  اين موضوع مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل است.

 317. آرزو سلیمانی می گوید

  با سلام
  احتراماً به استحضار می رسانم اینجانب آرزو سلیمانی کارشناس اداری شرکت فنر سازی زر عضو گروه خودرو سازی سایپا جهت تکمیا پاره ای از اطلاعات اداری خود نیاز به گذراندن شرح کاملی از طرح طبقه بندی مشاغل دارم .
  خواهشمند است در صورت امکان موسسه یا آموزشگاهی را جهت تکمیل اطلاعاتم معرفی نمایید .
  با تشکر

 318. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بهترين مكان ادارت كار هستند كه بخشهاي وابسته به آن بصورت دوره اي اين آموزش را ارائه و آزمون هم برگزار ميكنند.
  موفق باشيد.

 319. ماشالله می گوید

  باسلام
  احتراماٌ. بنده از سال ۸۴ عنوان شغلی ام از کاردان مالی با گروه ۱۰ به کفیل کارشناس مالی با گروه ۱۱ ارتقاع یافت ولی کفیلکارشناس مالی در چارت سازمانی وجود ندارد با اعتراض اینجانب عنوان شغلی ام را به کارشناس مالی تبدیل کردن و کارشناس مالی گروه ۱۳ می باشد ولی بنده با همان گروه یازده میباشم لطفا مرا راهنمایی کنید

 320. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  يكي از اهداف طرح طبقه بندي ، تطبيق شغل فرد با چارت و اعطاي حقوق متناسب باآن است.
  وقتي چنين عنواني نيست ، عملا دادن اين پست بي مفهوم است و حالا كه كارشناس مالي را به شما داده اند بايستي گروه مرتبط بااين شغل را هم محاسبه كنند.
  موفق باشيد.

 321. اكبر می گوید

  با تشكر از شما
  در چارت و طبقه بندي شركتي كه بنده كار ميكنم و دولتي نيز مي باشد پست بنده كارشناس… ميباشد و با توجه به چارت و طرح ظبقه بندي الآن بايد گروه ۱۴ شغلي باشم ولي به من گروه ۱۲ داده اند. لازم به ذكر است كه قراردادي بوده و براي يك سال گذشته ام نيز قرارداد نداشته ام و به تازگي براي همان سال قبل قرارداد نوشته اند و موضوع قرارداد م را چيزي نوشته اند كه همان گروه ۱۲ به من تعلق بگيرد نه بيشتر. حال سؤال اصلي من اين است كه گروه و حقوق و مزايايي من براساس قراردادم است يا همان چارت سازماني

 322. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا گروهي است كه درقرارداد ذكر شده.

 323. رحیم می گوید

  ظرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای دولتی چرا درست و حسابی اجرا نمی شود

 324. حبیب امیدوار می گوید

  با سلام و احترام و تشکر از عملکرد فوق العاده خوب شما ، بنده از آزادگان و جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس با ۲۸ سال سابقه کار واحد های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن هستم و میخواستم بدونم در اجرای تطبیق مشاغل کارکنان ، مزایای ایثارگری چگونه لحاظ می شود و آیا حق و حقوق ایثارگران در این طرح رعایت می شودیا خیر ؟
  با تشکر از حسن توجه شما بزرگواران

 325. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از اظهارلطف شما ؛ به نظر بنده مزايايي كه بصورت مصوبه اي براي اين عزيزان تعين شده بعد از تطبيق و بصورت آيتمي جداگانه درحقوق ايشان اعمال خواهد شد ولي حقيقتا اطلاعات دقيقي دراين خصوص ندارم.
  موفق باشيد.

 326. مهدی می گوید

  با سلام لطفا بفرمائید حداقل مدرک تحصیلی در طبقه بندی مشاغل برای رئیس دفتر در یه یک شرکت چنده؟؟؟دیپلم ریاضی چطوره؟؟

 327. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بستگي به اين دارد كه چه مدركي را درطرح شما پيش بيني كرده باشند.

 328. مجید می گوید

  آیا کسی که در صحافی مشغول به کار بوده شامل سختی کار می شه؟

 329. رزقی می گوید

  آیا ارتقا همان تغییر شغل است درتغییر شغل رتبه به تاخیر می افتد وآیا کسی که در گروه شغلی خودش ارتقا می یابد باید رتبه اش را به تاخیر بیاندازنید یا اصلا ارتقا ربطی به حذف رتبه ندارد

 330. ابوالفضل می گوید

  با سلام و احترام ، پست اينجانب در شركت مسئول ميباشد و كف و سقف گروه اختصاص يافته به آن ۱۰ تا ۱۳ ميباشد كه گروه ۱۰ و ۱۱ آن با شرايط داشتن مدرك فوق ديپلم و كارداني و گروه ۱۳ آن با داشتن مدرك ليسانس و كارشناسي بوده . اينجانب با داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در سال ۸۹ در گروه ۱۰ قرار گرفتم و سپس از اتمام درس و گرفتن ليسانس و ارائه آن به اينجانب گروه ۱۲ دادند و جوابيه كميته طبقه بندي مشاغل اين است كه طبق قانون چون گروه ۱۳ در سقف اين پست است ما به شما گروه ۱۲ را مي دهيم و مطابق قانون شما بعد از ۵ سال از آخرين دريافت آخرين گروه ، گروه ۱۳ را مي دهيم . مي خواستم ببينم اين مطابق قانون و مقررات طبقه بندي مشاغل مي باشد و اگر راهكارهائي در اين زمينه وجود دارد لطفا مرا راهنمائي نمائيد .

 331. افسانه می گوید

  با سلام
  احتراما به عرض میرساند اینجانب مسئول شبکه کامپیوتری در بیمارستان خصوصی هستم ولی بر اساس کتاب طرح طبقه بندی مشاغل گروه داده شده گروه ۱۰ است که مدرک مورد نیاز برای این شغل دیپلم می باشد در حالی که مدرک اینجانب کارشناس کامپیوتر هستش لطفا منو در این زمینه راهنمایی بفرمائیدکه چه گروههی باید به من داده شود؟
  و در ضمن کارشناس نرم افزار و سخت افزار جزء مشاغل سخت محسوب میشوند؟
  با تشکر

 332. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل شركت شما ، براي اين شغل مدرك ديپلم ديده شده است ، بالاتر بودن مدرك تاثيري دراحراز شغل ندارد.
  موفق باشيد.

 333. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ارتقا الزاما به معني تغير شغل نيست چون ممكن درهمان شغل هم با اعطاي گروه ارتقا يابيد.
  خير رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است.

 334. سهيلي می گوید

  با سلام

  در خصوص طبقه بندي مشال در شركتهاي قابل واگذاري در قالب اصل ۴۴ قانون اساسي،ملاك پرداخت تفاوت تطبيق از زمان واگذاري است و يا تصويب طرح طبقه بندي مشاغل توسط وزارت كار؟

 335. خلیل نیکو می گوید

  با سلام
  میخواستم مفاد طرح ۲۰ماده ای طرح طبقه بندی در وزارت نیرو را بدانم
  اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشوم

 336. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مابه التفاوتها از زمان تصويب طرح قابل اعمال است.

 337. رزقی می گوید

  فاصله محل کار با محل سکونت کارگر از جه حدی بیشتر باشداضافه کار تعلق میگیردمحلی که ما کار میکنم رفت وبرگشتش نزدیک ۵۰کیلومتر است ایا اضافه کارتو راهی شامل ما میشود یا خیر

 338. رزقی می گوید

  ماپرتوکارگروه Bهستیم ودرسال ۷۹ طبق طبقه بندی تقریبا ۷درصد به حقوق ما فوق العاده کار با اشعهافزایش دادند که چهارده هزار تومان شد وازان سال یعنی از۷۹ فقط مبلغ ثابت چهارده هزار تومان را به ما می دهند اصلا افزایش ندادند لطفا ما را راهنمایی کنید سالانه افزایش فوق العاده کار با اشعه چقدر است ما حالا که ۱۵سال با اشعه کار میکنیم چند درصد باید فوق العاده کار با اشعه بگیریم متشکرم

 339. بهروز رضامنش می گوید

  با سلام و تشکر از زاهنماییهای شما
  در تاریخ۹۱/۰۳/۱۰ از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین (مشخص) تبدیل وضعیت شده ایم اما باتوجه به اینکه تعداد ما بیش از ۵۰ نفر میباشد چرامشمول طرح طبقه بندی قرار نگرفته ایم برای پیگیری به چه ارگانی مراجعه نماییم
  با تشکر عده ای از نیروهای راه اهن

 340. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم ضوابطي براي پرداخت اضافه كار توراهي نداريم.

 341. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  اگر الان تحت پوشش قانون كار هستيد مي توان به اداره كار محل مراجعه و تقاضاي الزام كارفرما به اجراي طرح كرد.
  موفق باشيد.

 342. زندگی می گوید

  با سلام و وقت بخیر، لطفا راهنمایی ام بفرمایید چون با دوگانگی مواجه شدم،آیا کارمندان مجامع امورصنفی مشمول قانون کار میباشند؟ اداره کار شهرستان میگه نیست ولی مجامع استان و شورای اصناف تمامی قرارداداش با اداره کار هست و پیش رییس اداره کار استان مراجعه کردم میگه هست،جالب اینجاست موقعی قرارداد رو نشون اداره کار شهرستان دادم گفت مجمع اشتباه کرده،لطفا راهنمایی بفرمایید قانون کار شامل میشه؟با سپاس

 343. نجمه می گوید

  باسلام و درود .میخواستم بدونم با گواهی نامه نقشه کشی ساختمان از اداره کل فنی حرفه ای و لیسانس معماری میشه دفتر تاسیس کرد؟.یعنی فقط واسه طراحی پلان و نقشه ،نه امضا ونظارت.ایا این گواهینامه در سازمان نظام مهندسی سابقه محسوب میشه؟باتشکر

 344. عسگر رزقي می گوید

  با سلام و تشکر از زاهنماییهای شما شركت فوق العاده كار با اشعه مارا طبق قانون وايين نامه سازمان انرژي اتمي نمي دهد و۱۵سال است كه يك مبلغ ناچيز به عنوان فوق العاده كار با اشعه مي دهد دراين مورد هم توافق نكرده ايم ودو بار هم در سازمان انرژي اتمي به مدت ۱۴روز و۷ روز دوره ديده ايم و در امتحان هايش نمره قبولي گرفته ايم وگواهي پرتو كار Bرا هم داريم آياما پس از اتمام خدمت وبازنشست شدن مي توانيم شكايت كنيم و حقوق ومزاياي خويش را از شركت بگيريم يا مشمول مرور زمان ميشود وما نمي توانيم
  آيا ما متوانيم ازكسي كه بدون توجه به ماده قانوني طبق استنباط خودش عمل كند وباعث خسران تعدادي زيادي از كارگران شود به دادگاه صالح شكايت بكنيم

 345. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بحث شما تخصصي و از جهتي حقوقي است كه بنده اطلاعات كافي دراين زمينه ندارم

 346. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاع ندارم
  موفق باشيد.

 347. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مجامع صنفي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و يا قوانين اختصاصي نباشد ، اجبارا تحت پوشش قانون كاراست.
  موفق باشيد.

 348. نگار می گوید

  با عرض سلام من در سال ۸۳در يك شركت خصوصي در قسمت بازرگاني شروع بكار كردم .رشته تحصيلي من مديريت بازرگاني مي باشد و با شغلم كاملا” مرتبط مي باشد .گروه شغلي كه در شركت به من اعطا شده ۱۲ بود كه در سال ۹۱ يك گروه افزايش يافته و اينك ۱۳ مي باشد .با توجه به سابقه كاري اينجانب آيا گروه اعطايي طبق طبقه بندي مشاغل صحيح مي باشد يا گروه شغلي من مي بايست بيشتر از ۱۳ باشد؟

 349. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع وابسته به طراحي طرح طبقه بندي شركت شماست .
  موفق باشيد.

 350. نظری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  مدرک کارشناسی کامپیوتر در کتاب طبقه بندی مشاغل وجود ندارد و بنده مسئول انفورماتیک بیمارستان خصوصی هستم و حکمی که به بنده در هنگام استخدام داده شده حکم فرد دیپلم است در حالی که مدرک اینجانب کارشناسی می باشد . لطفا منو در این زمینه راهنمایی فرمائید.

 351. عسگر رزقي می گوید

  آيا درقانون كار بحث مرور زمان داريم مثلا كسي كه زماني شيفتي كار مي كرد حالا شيفتي نيست حق شيفتش را بريده اند بعد از چند سال متوجه شده ميتونه حق شيفتش را بگيره

 352. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  كدام كتاب طبقه بندي مشاغل را مي فرمائيد؟
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم فقط براي نيروهاي شركتهاي پيمانكاري تامين نيرو سطح مشخصي داريم درغيراينصورت خير.
  براي طرح شما هم كف مدرك يك فرد را درنظر گرفته اند.
  يعني نياز شركت شما با يك ديپلمه هم رفع ميشود حالا مدرك بالاتر تاثيري درحقوقتان ندارد.

 353. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اگر سوابقي دال بر اثبات اين موضوع مثل شروط قرارداد يا ريز كاركردها داريد بله پيگيري آن بي نتيجه نخواهدبود.
  موفق باشيد.

 354. بهروز می گوید

  با سلام و تشكر
  قانون مرخصي زايمان شامل همسران مرد قرارداد كار مشخص ميشود و اگر ميشود مدت ان جند روز ميشود

 355. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  خير اين موضوع مطرح شده ولي هنوزبصورت مصوبه درنيامده است.

 356. ارسلان می گوید

  درود بر شما دوست ایرانی
  ممنون از راهنمایی هاتون
  من کارمند رسمی شرکت پتروشیمی ایلام استخدامی دیپلم سال ۱۳۸۵ هستم تا الان طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده . الان هم یه خبرایی هست . بعضی از دوستان میگن دیپلم تو چارت قرار نمیگیره ( جایگاهی که الان هستم مدرک کارشناسی میخواد ) میخواستم بدونم شرایط جایگزینی سابقه کار به جای مدرک تحصیلی در مورد بنده که سابقه کاریم همین چند سال شرکته میتونه جواب بده
  سپاس دوست عزیز

 357. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  هدف از اجراي طرح طبقه بندي حذف كسي از چارت نيست و براي موضوع شما هم پيش بيني شده كه سابقه ي كارتان جايگزين مدرك شود و مي توان بعضي از مدارك فني حرفه اي را هم جايگزين كسر مدرك كرد.
  درهرصورت دربخشنامه اداره كار هم ترتيب اين جايگزيني آمده است:
  بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)
  موفق باشيد.

 358. عطیه احمدی می گوید

  سلام من کارمند یکی از شرکتهای بزرگ که به بخش خصوصی ( اصل ۴۴) واگذار شده میباشم زمان واگذاری ما در حال ارتقاء مدرک تحصیلی از دیپلم به لیسانس بودیم و دو سال پس از خصوصی سازی فارغ التحصیل شدیم و متاسفانه بدلیل اینکه طرح طبقه بندی تصویب واجرائی نشده بود مدارک تحصیلی ما اعمال نگردید اکنون پس از گذشت سه سال واندی از خصوصی سازی طرح طبقه بندی اجرا شد ولی متاسفانه حقوق ومزایای ارتقا مدارک تحصیلی را از سه ماه پیش تابحال ( بهمن ۹۱) محاسبه نموده اند ومیگویند زمانی که شما فارغ التحصیل شدید طرحی تصویب نشده پس تکلیف مزایای ۲ سال ارتقاء تحصیلی چه میشود
  از مزایای خصوصی سازی پایمال شدن حقوق ومزایای ارتقا تحصیلی در طول ۲ سال بی برنامگی شرکت می باشد!!!!!
  آیا راهی برای حل این معزل می باشد
  به کجا باید مراجعه کنیم

 359. بهروز می گوید

  با سلام و تشكر
  باتوجه به كم شدن ساعت كاري در ماه مبارك رمضان براي كاركنان اداري و عدم اجراي اين طرح براي مشاغل شيفتي جبران اين كسري به شكلي خواهد بود ايا تدبيري براي اين موضوع شده است

 360. مهدی می گوید

  با سلام
  آیا کسی که در یک ارگان دولتی یا نظامی استخدام شده می تواند در یک شرکت تعاونی بعنوان عضو یا هیات مدیره یا مدیر عامل مشغول باشد؟ این کار منع قانونی ندارد؟
  با تشکر
  مهدی

 361. HAMAN می گوید

  با سلام ، من در فروردین از شما سئوالاتی در خصوص طرح طبقات مشاغل پرسیدم ولی بی پاسخ ماند؟!

 362. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست عزيز سوال شما خيلي طولاني و تخصصي است ليكن به هرحال كميته طبقه بندي مستقر درشركت موظف به رفع ابهام شماست.
  موفق باشيد

 363. عطیه احمدی می گوید

  سلام من کارمند یکی از شرکتهای بزرگ که به بخش خصوصی ( اصل ۴۴) واگذار شده میباشم زمان واگذاری ما در حال ارتقاء مدرک تحصیلی از دیپلم به لیسانس بودیم و دو سال پس از خصوصی سازی فارغ التحصیل شدیم و متاسفانه بدلیل اینکه طرح طبقه بندی تصویب واجرائی نشده بود مدارک تحصیلی ما اعمال نگردید اکنون پس از گذشت سه سال واندی از خصوصی سازی طرح طبقه بندی اجرا شد ولی متاسفانه حقوق ومزایای ارتقا مدارک تحصیلی را از سه ماه پیش تابحال ( بهمن ۹۱) محاسبه نموده اند ومیگویند زمانی که شما فارغ التحصیل شدید طرحی تصویب نشده پس تکلیف مزایای ۲ سال ارتقاء تحصیلی چه میشود
  از مزایای خصوصی سازی پایمال شدن حقوق ومزایای ارتقا تحصیلی در طول ۲ سال بی برنامگی شرکت می باشد!!!!!
  آیا راهی برای حل این معزل می باشد
  به کجا باید مراجعه کنیم

 364. paria می گوید

  ba salam
  bande az bahman mahe sale pish mashqol b kar shodeam b onvane karshenase azmayeshgah ba madrake lisanse shimi…tarhe tabaqe bandi dar sherkat vojod darad va az mahe ayane tebqe qarar dad bande niz jozve in list khaham booood.ba tavajo b noee semat va nabooode sabeqe kareh qabli darkhast daram b bande etelaatiii raje be shomare goroh bedahiiiid

  ba tashakor

 365. مدیر سایت می گوید

  لطفا به فارسي تايپ بفرمائيد.

 366. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاريخي كه طرح طبقه بندي در اداره كار مورد قبول قرار ميگيرد ملاك استفاده از مزاياي آن مي باشد.
  موفق باشيد.

 367. ارسلان می گوید

  درود بر شما دوست عزیز سپاسگزارم بابت راهنمایی هاتون
  یه سوال دیگه هم داشتم در این رابطه
  اگه لطف کنی جواب بدی ممنون میشم در صورتی که این طرح اجرا بشه وبنده تو چارت مورد نظر قرار نگیرم ( یعنی اگه تو قسمت فنی بودم تا حالا ، منو تو چارت اداری قرار بدن )
  آیا میتونم اعتراض کنم
  و خلاصه راهکار شما در این صورت چیه ؟
  سپاس فراوان

 368. ارسلان می گوید

  درود بر شما دوستان عزیز
  اطلاعاتی در مورد نحوه امتیاز دهی مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میخوام
  و اینکه چه جوری مشه فهمید برای قرار گرفتن در چارت مشخصی چه امتیازی باید داشته باشی
  ( مثلا”: کارشناس مکانیک یکی از واحدهای تولیدی شرکت پتروشیمی چه امتیازی باید داشته باشه ؟ و این امتیاز چطوری محاسبه میشه ؟ )
  سپاس

 369. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  امتياز (گروه ) هر شغل توسط طراح طرح طبقه بندي و بنا به شرايط و اقتضاهر شغل سنجيده و تعين ميشود كه معمولا براي كارشناسان كمتر از ۱۲ نيست.
  موفق باشيد.

 370. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  قاعدتا نبايد اينطور باشد چراكه چارت مقدم بر طرح است.
  درهرصورت مي توانند شغلي همطراز و همگروه با كار شما پيشنهاد كنند.
  موفق باشيد.

 371. رضا می گوید

  با سلام و احترام و عرض تبریک عید مبعث
  در شرکت هایی که طرح طبقه بندی در حال اجراست آیا امکان لغو حکم ریاست برای روسا به دلیل عدم رضایت عملکرد و توانایی برای مدیریت وجود دارد؟
  لطفاَ ارائه رهنمود فرمایید.
  با تشکر

 372. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تبريك
  اين موضوع معمولا وابسته به آيين نامه انضباطي (موضوع ماده ۲۷ قانون كار) است كه درصورت احراز آن قابل تغير خواهند بود ليكن درجريان باشيد كه درصورت تغير ، گروه فرد قابل تغير نخواهد بود.
  موفق باشيد.

 373. رضا می گوید

  ممنون از بذل توجه حضرتعالی
  موفق و سربلند باشید

 374. عليرضا می گوید

  با سلام
  بنده حقير داري مدرك تحصيلي كارشناسي مديريت بازرگاني ودانشجوي ارشدمهندسي MBA هستم وداراي۱۴سال سابقه كار درشركتهاي خصوصي كه عقيده دارم دانستن مطلب يا علمي كه توان عملي كردن ان وجود نداشته باشد هيچ گونه ارزشي ندارد اينكه كارمندان وكاركنان درمورد طرح طبقه بندي مشاغل بدانند عالي است ولي اينكه مكاني براي اثبات و حمايت از ادعاي برحقشان وجود ندارد جاي تاسف دارد. چرا كه مشكل اصلي طرح طبقه بندي واجراي ان نيست بلكه وجود سيستم اشتباه وناكارامدي به نام خصوصي سازي است كه نه براي دولت سودمند است نه براي نيروي انساني(كاركنان) وكماكان تيشه به ريشه نيروي انساني ميزند وتنها پيامدش ايجاد فاصله وشكاف طبقاتي شديد درجامعه است (پيمانكاران) و….

 375. مدیر سایت می گوید

  متشكرم.

 376. سعید می گوید

  مدیریت محترم سایت
  باسلام
  بنده دریک شرکت اوایل استخدامم باعنوان وحکم کارگربمدت ۶سال که شرایط سختی کار به آن تعلق میگیرد سابقه دارم ومابقی آن حکم کارمندی میباشد .باتوجه به ۶سال شرایط سختی کار که نیم برابر (۳)به آن اضافه میشودبالای ۲۵سال میشود . آیا من میتوانم از قانون ۲۵سال غیر متوالی برای بازنشستگی باسن ۴۶سال بهره مندشوم؟ با تشکر…
  لطفا”در صورت امکان پاسخ سوالم را ایمل کنید.

 377. مرادقلیچ قره جه می گوید

  بنده ازسال ۶۶ لغایت ۷۰ بیمه پرداز تامین اجتماعی بوده ام واز سال ۷۰ تابحال بیمه پرداز خدمات درمانی چون استخدام سازمان دیگری شده ام و۲۴ماه سوابق حضور در جبهه دارم ایااز مزایای یک ونیم برابر سنوات جزئ مشاغل سخت وزیان اوربهره مند گردیم؟

 378. عسگر رزقي می گوید

  در استان اردبيل كاشناس محترم اداره كارواموراجتمايي هرگونه ارتقا شغلي را تغييرشغل تلقي كرده ونظرشان را به شركت ما اعمال نموده اند وهركس در شغل خود گروه مي گيرد بدون اينكه شغلش عوض شود يا جابجايي صورت بگيردمزد رتبه اش را نمي دهند مثال اگر كسي دوسال ونه ماه كاركند يعني بعداز يك ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در اين مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش براي اخذ رتبه سنواتي لحاظ نمي شود تازه بايد سه سال هم صبر كند تا وقت اخذ رتبه سنواتي اش برسد يعني اگر كسي يك گروه بگيرد بايد حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتي كه در طبقه بندي مشاغل چنين چيزي نداريم وطبق فرموده شما به سوال اينجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقاي گروه شغلي چهار شرط است كه درهيچ كدام به تعويق يا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش مي كنم مارا ياري كنيد پرسنل ما خيلي تاوان مي دهد

 379. شهدادي می گوید

  سلام كمك كار شناس انبار و انبار دار با ۱۰ سال سابقه كار در چه گروه شغلي قرار ميگيرد؟ا تشكر

 380. محمد می گوید

  با سلام چند سال سابقه جایگزین یک سال مدرک بالاتر از دیپلم محاسبه میگردد؟

 381. مدیر سایت می گوید
 382. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  گروه ثابت و يكنواختي نمي توان تعين كرد منتهي براي كمك كارشناس گروه ۱۰ مرسوم است.

 383. عسگر رزقي می گوید

  عسگر رزقی پاسخ در تاريخ تیر ۳م, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۹ ب.ظ:
  در استان اردبیل کارشناس محترم اداره کارواموراجتمایی هرگونه ارتقا شغلی را تغییرشغل تلقی کرده ونظرشان را به شرکت ما اعمال نموده اند وهرکس در شغل خود گروه می گیرد بدون اینکه شغلش عوض شود یا جابجایی صورت بگیردمزد رتبه اش را نمی دهند مثال اگر کسی دوسال ونه ماه کارکند یعنی بعداز یک ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در این مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش برای اخذ رتبه سنواتی لحاظ نمی شود تازه باید سه سال هم صبر کند تا وقت اخذ رتبه سنواتی اش برسد یعنی اگر کسی یک گروه بگیرد باید حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتی که در طبقه بندی مشاغل چنین چیزی نداریم وطبق فرموده شما به سوال اینجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقای گروه شغلی چهار شرط است که درهیچ کدام به تعویق یا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش می کنم مارا یاری کنیدكجاشكايت كنيم پرسنل ما خیلی تاوان می دهد

 384. عسگر رزقي می گوید

  كارگري كه باابلاغ داخلي به يك قسمت رفته وبصورت شيفتي دو سال كار كرده وحق شيفت گرفته اولا تا چند مدت از كارگر مي توان بدون حكم وبا ابلاغ در يك قسمت كار كشيد ثانيا كارگري گه با ابلاغ كار مي كند ودو سال شيفتي است ميخواهند قسمتش را عوض كنند مي توانند حق شيفتش را بردارند ثالثا اگر حق شيفتش را بردارندحقوقش مي آد پايين خيلي افت مي كند آيا آن از جاي ديگر باييد تامين شود يا خير

 385. احسان می گوید

  با سلام خواستم بدونم فردی با مردک دیپلم با ۱۰ سال سابقه کار با کدام گروه شغلی حقوق بگیرد؟ کلا به ازای چند سال گروه ارتقا می یابد و به چه میزان؟ با تشکر

 386. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  گروه شغلي مشخصي نمي توان بصورت واحد اعلام كردو اين موضوع بسته به طرح طبقه بندي شركت شما دارد.

 387. احسان می گوید

  تشکرررررر

 388. ملیحه می گوید

  سلام من ۵ سال در ارگان دولتی کار می کنم قراداد یک ساله می بستند با پایه حقوق مورد نظر روسای همان سازمان . حال نوع قرارداد را کارگری و بر اساس سازمان کار بستند قانونی است؟ به جای پیشرفت پسترفت کردیم.

 389. دانیال می گوید

  باسلام و احترام
  وهمچنین سپاس فراوان از وب سایت مفید تون
  من بیش از دو ماه هست که در شرکتی استخدام شده ام با مدرک دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر ، فنی حرفه ای (کار و دانش)
  شرایط استخدام من تا ۳ ماه آزمایشی است وبعد از ۳ ماه در صورت تایید مدیران مربوطه به قرداد ۳ یا احتمالا ۶ ماهه تبدیل میشود
  سمت من هم نگهبان در واحد انتظامات،من گواهی نامه های سازمان فنی حرفه ای را دارم که مجموع ساعات آموزش آن ۹۴۵ ساعت میباشد
  با این احتساب و در نظر گرفتن ضوابط مربوط به احتساب دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي لطفا من رو راهنمایی کنید که از کجا و به چه شکل پیگیر این عمر بشم تا حداقل سابقه کار و ریت کاری خود را بالا ببرم
  در ضمن تا قبل از استخدام در هیچ ارگان دولتی و خصوصی سابق کار نداشته ام
  باتشکر

 390. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگر درمحل كارتان طرح طبقه بندي اجرا و دوره هاي شما هم مطابق باپست اختصاص يافته به شما باشد و مدركتان براي آن پست كمتر از سوابق طرح باشد مورد استفاده براي جبران كسر مدرك قرار ميگيرد و درغيراينصورت استفاده اي براي بالابردن سابقه ي كاريتان ندارد.
  موفق باشيد.

 391. دانیال می گوید

  ممنون

 392. معصومه می گوید

  با سلام
  من دارم روی یک پروژه طراحی ایجاد کارخانه کار می کنم. می خواستم بدونم چه جوری باید تعیین کنیم هرفرد مثل مدیر کارخانه یا مدیر تولید و یا کارگران در چه گروهی قرار می گیرند تا بتونم حقوق ها رو بدست بیارم؟

 393. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تعين اين گروه ها به منظور اجراي طرح طبقه بندي مشاغل صورت ميگيرد و لذامي بايست از كمك شركتهايي كه داراي مجوز همين امر هستند استفاده كنيد.

 394. امیر می گوید

  با سلام
  درخصوص اجرای طرح طبقه بندی آیا می توان به تمامی شغل ها حق جذب تعلق گیرد؟ اگر پاسخ منفی است به چه عناوین شغلی حق جذب تعلق می گیرد؟ و مبنای محاسبه حق جذب چه روشی می باشد؟
  با تشکر

 395. azam می گوید

  با سلام و تشکر فراوان برای سایت خوبتون
  من در حال گذروندن طرح پزشکی هستم.در یکی از شبکه های بهداشت به عنوان پزشک خانواده کار میکنم.به من گفتن بعد از یک سال اگه از شبکه شهر دیگه اعلام نیاز بگیرم میتونم برم اونجا.ولی اگه مبدا تسویه حساب نده بهم نمیدونم چیکار باید بکنم؟
  یعنی میتونن نذارن برم
  خواهش میکنم راهنمایی کنین.

 396. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا حق جذب را دراختيار مديريت ميگذرند و بصورت عمومي نيست.

 397. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهارلطف شما
  متاسفانه به موضوع مد نظر شما اشنا نيستم.
  با آرزوي موفقيت

 398. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  طرح طبقه بندي درمجموعه شما اجراشده ؟
  دراين صورت جابجايي فرد بدون رضايت وي مطابق با مفاد طرح نيست مگر اينكه مشكلات پزشكي حادث شود.
  موفق باشيد.

 399. فراغتی می گوید

  سلام
  من بعد مدرک کارشناسی دارم

  الان یک ماهه که منشی یه شرکتم
  باهام قرار داد نبستن
  الان هم که حقوق می خوام بهم حقوق نمی دن
  و می گن فعلا پول نداریم
  می خواستم ببینم اگر بخوام از شرکت بیام بیرون ، چگونه می تونم به حقوقم برسم
  ممنونم

 400. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است سوابقي دال بر حضور و كاركردتان درشركت داشته باشيد و بعد از طريق اداره كار اقدام كنيد.

 401. ر.م می گوید

  با سلام
  من سايت شمارو امروز مطالعه كردم ضمن تشكر از توجه شما عزيزان به سوالات سايتتون واقعا عالي بود و از پاسخهايتان خيلي لذت بردم كاملا كارشناسانه و طبق قوانين كار مي باشد .
  من مدت ۱۷ سال است در يكي از شركتهاي متعلق به ايران خودرو ديزل استخدام رسمي بوده و مشغول به كار مي باشم كه داراي شغل كارشناس برنامه ريزي و سيستم ها رده ۱ در گروه ۱۲و پست مسول مي باشم و توانسته ام مدرك خود را از ليسانس به فوق ليسانس(كارشناسي ارشد) در ارتباط با پست و شغل خود از دانشگاه معتبر ارتقا دهم و مدرك كارشناسي ارشد بگيرم مي خواستم راهنمايي بفرماييد در شركت ما كه طبقه بندي مشاغل اجرا شده ارتقا شغلي اينجانب از كارشناسي به كارشناسي ارشد امكانپذير است ؟ و در صورت ارتقا شغلي حداكثر چند گروه به اينجانب تعلق مي گيرد ؟

 402. ايوب ريگي می گوید

  سلام
  من در يك شركت سيمان به صورت رسمي كار مي كنم در اين شركت در با توجه به اجراي طرح طبقه بندي هر از گاهياقدام به افزايش چند درصدي به حقوق كارشناسان و فوق ديپلمها مي نمايند وبه حقوق كارگران ديپلم و پايين تر چيزي اضافه نمي شود . و اختلاف حقوق كارگر و كارشناس چند ميليون تومان است
  سوال ۱- آيا اين اقدام موجب تغيير ضريب ريالي نمي شود
  ۲ – آيا نبايد به حقوق كارگران هم چيزي اضافه شود
  لطفا راهنمايي بفرماييد
  موقع اجراي طرح حقوق به اندازه گروه اختلاف داشت ولي حالا چندين برابر اختلاف دارد

 403. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۱- خير ضريب ريالي براي همه يكسان است و اين گروه و يا حق پست و … است كه باعث تفاوتها مي شود.
  ۲- افزايش هاسالانه و درصورت پيش بيني درطرح بصورت سه ساله با اعطاي رتبه امكان پذير است اما اينكه چگونه درشركت شما اينگونه است نياز به بررسي طرح دارد.
  موفق باشيد.

 404. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر ازاظهار لطف شما
  نياز به مطالعه طرح شركت شما دارم وگرنه بصورت كلي نمي توان گفت اين ارتقا موثر است.
  لطفا بررسي كنيد كه درشغل شما نياز اوليه به چه مدركي است؟
  اگر كسري مدرك داشته باشيد ميتوان ازاين موضوع استفاده كرد.
  موفق باشيد.

 405. عسگر رزقي می گوید

  درشركتي كه طرح طبقه بندي اجرا شده است به كارگر وعده بدهندكه حكم بريش خواهند داد او هم راضي باشد جايش را عوض كنند در اين صورت ۱-اگر به او حكم ندهند برايش در پست جديداتفاق بيافتد چه عواقبي دارد ۲-اگر اورا باابلاغ جابجا كنند بايد پس از چه مدت ابلاغش به حكم تبديل شود ازاينكه به سوالات قشر زحمتكش جواب مي دهيد بسيار متشكريم

 406. عسگر رزقي می گوید

  در استان اردبیل کارشناس محترم اداره کارواموراجتمایی هرگونه ارتقا شغلی را تغییرشغل تلقی کرده ونظرشان را به شرکت ما اعمال نموده اند وهرکس در شغل خود گروه می گیرد بدون اینکه شغلش عوض شود یا جابجایی صورت بگیردمزد رتبه اش را نمی دهند مثال اگر کسی دوسال ونه ماه کارکند یعنی بعداز یک ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در این مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش برای اخذ رتبه سنواتی لحاظ نمی شود تازه باید سه سال هم صبر کند تا وقت اخذ رتبه سنواتی اش برسد یعنی اگر کسی یک گروه بگیرد باید حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتی که در طبقه بندی مشاغل چنین چیزی نداریم وطبق فرموده شما به سوال اینجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقای گروه شغلی چهار شرط است که درهیچ کدام به تعویق یا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش می کنم مارا یاری کنیدکجاشکایت کنیم پرسنل ما خیلی تاوان می دهد

 407. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا هرگونه ناهماهنگي كار با سمت ممكن است تبعاتي داشته باشد ولي به محض ابلاغ حكم جديد ، اجراي آن نافذ ميشود.
  موفق باشيد.

 408. محمدرضا برازنده می گوید

  با سلام احتراماً به استحضار مي رساند كه اينجانب مدت ۱۹.۵ سال است كه در شركت سيمان اردبيل كار ميكنم حدود ۱۰ سالي هم هست كه در پست مديرآموزش و تحقيقات با حكم رسمي دو مديرعامل قبلي و مديرعامل جديد در همين پست خدمت انجام مي دهم و در طرح طبقه بندي مشاغل كه از ۱۵ سال قبل به اجرا در آمده گروه هفده و پستم مدير و زير نظر رياست كارخانه مطابق چارت سازماني كار مي كنم .
  از دو سال قبل كه مدير عامل جديد آمده چارت سازماني شركت را دو باره با شغل هاي كم طراحي نموده است كه از جمله تغييرات اين چارت تنزل مدير آموزش به سرپرست آموزشهاي ضمن خدمت مي باشد و لكن چون من حكم دارم نمي توانند اين كار را انجام دهند و چندين بار هم كه اين چارت را به اداره كار استان برده اند اداره كار چارت جديد را بدليل داشتن متصدي در پست ها قبول نكرده و الان در اداره كار چارت بايگاني شده است لكن شركت فشار مي اورد كه چارت جديد را در سازمان اجرائي كند حال سوالم اين است :
  ۱- آيا چارت سازماني شركت با وجود طرح طبقه بندي مشاغل مي تواند به يكباره بعداز ۲۳ سال از زمان تدوين تغيير كند ؟
  ۲- در صورت مثت بودن جواب سرانجام مشاغلي كه متصدي دارند چگونه خواهد بود ؟
  ۳- آيا گروه شغلي هفده را مي توان زير نظز گروه شغلي هفده يا سيزده قرارداد (براي روشن شدن مثال مي زنم : من مديرآموزش گروه هفده و زير نظر رئيس كارخانه بودم حالا با همين گروه شغلي زير نظر مدير اموراداري با گروه هفده قرار مي گيرم كه البته هم اكنوندر همين شغل نفري قرارداده اند كه بعنوان سرپرست امور اداري كار مي كند و گروه شغلي ايشان ۱۳ مي باشد و انتظار دارند كه من از ايشان اطاعت كنم )
  خواهشمند ام كه در صورت امكان ماده و تبصره را هم ذكر بفرمائيد ممنون از لطف شما .

 409. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هرگونه تغير خصوصا در طرح طبقه بندي مشاغل بدون تصويب اداره كار ميسر نيست.

 410. مهری می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من در شرکتی کار می کنم که یک سال و نیم است طرح طبقه بندی اجرا شده است و کارشناسان و کارکنان عادی در طرح اصلی و در یک دفترچه قرار دارند و سرپرستان و روسا در یک طرح دیگر با حقوق بالاتر قرار دارند لذا اکنون مدیرعامل قبول دارد به خاطر اجحافی که در حق برخی کارشناسان شده ما را از طرح خارج کند ولی امور اداری می گوید امکان ندارد و لیست کارکنان چون در دفترچه آمده است امکان خارج شدن از طرح را ندارند . خواهشمندم با توجه به اینکه قبلا شما به برخی راهنمایی کرده بودید که می توانند از طرح خارج شوند راهنمایی های لازم را بفرمایید . با نهایت تشکر از جنابعالی

 411. مهری می گوید

  با سلام و احترام خواهشمندم در صورت امکان سوال ۲ روز پیش من را پاسخ دهید . با نهایت تشکر

 412. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و اب
  ضمن عذرخواهی ؛ ممکن است به سوالاتان اشنا نبوده ام.
  موفق باشید.

 413. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع مي بايست درطرح پيش بيني شده باشد و ازجمله اختيارات مديريت است.
  موفق باشيد.

 414. امیر می گوید

  سلام من مدرک کارشناسی دارم اما سازمان به من ‍کاردانی داده تو طبقه بندیوچه کار باید بکنم که کارشناس بشم؟

 415. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سازمان به شما كارشناسي نداده بلكه كف احراز اين شكل كارداني بوده است حالا شما با مدرك كارشناسي تفاوت حقوقي نداريد.
  موفق باشيد.

 416. امیر می گوید

  با سلام
  به کارگران رسمی هر چند سال گروه تعلق میگیرد؟
  من با سابقه ۹ سال و حکم کارگررسمی در پست سازمانی راننده سبک در گروه ۸ قرار گرفته ام حال آنکه مدرک کارشناسی خود را ارئه و در این مدت هیچ گروهی به من اضافه نشده است چگونه میتوانم اقدام کنم
  با تشکر

 417. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  گروه بندي افراد برابر با طرح طبقه بندي مشاغل است و اگر بنابه شغل شما گروه ۸ تعلق گرفته و شغل شمانيازي به مدرك بالاتر ندارد، اخذ آن تاثيري درگروه شما نخواهد داشت.
  موفق باشيد.

 418. مجتبی خلیلی فر می گوید

  با سلام کد طبقه بندی شغلی من ۱۵۱۱۷ است می خواستم بدونم بر مبنای این کد حقوق دریافتی ماهیانه من باید چه قدر باشد؟

 419. بهاره می گوید

  سلام. آیا طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به کارمندان رسمی هم میشود یا فقط مربوط به کارمندان قراردادیست.؟

 420. عبدا... فراهاني می گوید

  باسلام
  اگر مصوبه افزايش حق مسكن وخواروبار در سال ۹۲را داريد بي زحمت برام ارسال كنيد

 421. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هركسي كه درليست بيمه ي كارفرما (بيش از ۵۰نفر) ومشمول قانون كارباشد از اين طرح استفاده ميكند.

 422. جلال می گوید

  با سلام و احترام
  اینجانب دارای مدرک فوق لیسانس هستم. برای آزمون استخدامی که قبول شدم گفتن گرایش ارشدت را قبول نمی کنیم.بنابراین مدرک لیسانسم را ارائه دادم حالا میخواستم بدونم که آیا ارائه مدرک لیسانس در صورتی که ازرشد باشی در گزینش مشکلی پیش نمیاد. ممنون میشم اگر جواب مفصل بدهید.نفر اصلی آزمون و معرفی شده جهت گزینش میباشم. الان شدیدا استرس دارم که اگر بگم لیسانسم و گزینش بفهمه ارشدم چی میشه؟

 423. محمد می گوید

  سلام
  ازپرسنل تکنسین نیرگاه رامین اهوازهستم و۱۶سال سابقه کار درنیروگاه دارم.بامدرک فوق دیپلم،جایگاه کاری من به کارشناسی طبق چارت جدید ارتقا یافته،آیا طرح طبقه بندی مشاغل جهت استفاده ازمزایای کارشناسی شامل اینجانب میشود؟تشکر

 424. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين در شركت شما تصويب و اجرا مي شود؟

 425. جلال می گوید

  جناب مدیر لطفاً جواب سوال ما را هم بده. لیسانس آمار و فوق لیسانس آمار ریاضی

 426. محمد می گوید

  باسلام بله اجراميشودومقدمات آن درحال انجام است.

 427. ابی می گوید

  با سلام.گروه شغلی افراد بدون سابقه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم در چه گروهی است؟ لیسانس چطور؟ ممنون

 428. مدیر سایت می گوید

  بله و براي اين تطبيق از سابقه كاري شما براي جبران كمبود مدرك استفاده ميكنند.
  موفق باشيد.

 429. محمدرضا می گوید

  سلام لطفادقیق راهنمایی بفرمایید بنده با ۱۲سال سابقه کار در حراست شرکت مخابرات که ۹سال ان با مدرک دیپلم و۳سال ان یعنی ازسال ۹۰تاالان با مدرک لیسانس در یکی ازرشته های مهندسی دراین شغل حراست چه گروهی به من تعلق می گیرد ایا به حقوق من اضافه می شود وبرای پیگیری به کجا مراجعه کنم

 430. کامران می گوید

  با سلام. بنده در یک شرکت هواپیمایی با مدرک کارشناسی وزارت علوم در رشته مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما در سال ۱۳۸۲ استخدام شدم. این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۲ طرح طبقه بندی مشاغل را اعمال کردند. با توجه به اینکه ۵ سال و ۵ ماه سابقه بیمه قبل از سال ۱۳۸۲، و تا آخر سال ۱۳۹۱ نیز ۹ سال و ۵ ماه سابقه بیمه در این شرکت دارم که جمعا” ۱۴ سال و ۱۰ ماه سابقه بیمه میشود، اما گروه ۱۰ و رتبه ۳ برایم اعمال نموده اند که کاملا” با چهار چوب اصل قانون طبقه بندی مشاغل مغایر است و خارج از آن عمل نموده اند. نیمی از همکارانم مثل خود من متضرر شده اند. آیا نباید مدرک کارشناسی را حداقل ۱۳ لحاظ کنند و سوابق بیمه ای و ساعتهای آموزش و …. را لحاظ میکردند که گروه و رتبه محاسبه میشدند؟ چه کار کنم؟ لطفا” مرا راهنمایی کنید. ممنونم.

 431. مسعود می گوید

  من در سال ۱۳۶۰ در دفتر فنی استانداری مشغول کار بودم و در آن سال فقط نصف بیمه من را پرداخت نمودهاند به اداره کار شکایت نمودم اعلام نمود شما جز قانون کار نیستید برابر بخشنامه امور اداری و استخدامی در سال ۶۴ ایا صحت دارد لطفا من را راهنمایی نمایید متشکرم

 432. سيلوا می گوید

  سلام يه سوال داشتم اينكه بنده هشت سال تو يه ارگان كاملا دولتي به مبلغ ناچيز ماهي ۶۰ هزار تومن بدون بيمه كار كردم الان وقتي از اداره كار شكايت كردم تا بيمه من واريز شه در اينصورت با عنايت به اينكه اين حقوق خلاف قانون كار هست بيمه بنده چطور محاسبه ميشه البته من حق و حقوق ديگه نخواستم فقط بيمه خواستم خواهشا منو راهنمايي كنيد

 433. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم مبناي محاسبه از حداقل حقوق اداره كار كمتر نخواهد بود.

 434. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سابقه كار قبلي درصورت موافقت كارفرماو پيش بيني درطرح قابل اعمال است لذا شرايطتان را با سابقه همان شركت بسنجيد و نهايتا موضوع را با كميته طبقه بندي محل كارتان مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 435. محمد می گوید

  سلام کارگزینی نیروگاه(محل کارم)میگن ازاین قانون مستثنی هستیم!چنین چیزی ممکن باشه؟تشکر

 436. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر تعداد نفرات ليست بيمه كمتر از۵۰ نفر باشد الزامي به اجراي طرح نيست.

 437. محمد رضا می گوید

  با سلام و عرض ادب فراوان
  بنده با مدرک فوق لیسانس به اتفاق ۷ نفر دیگر از دوستان استخدام دائم (قرارداد دائم مشمول قانون کار) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هستیم. بغیر از ما چند نفر، به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان به صورت قرار داد کار معین در این دانشگاه مشغول به کار هستند که طرح نطبیق برای همه آنها اجرا گردید ولی برای ما ۸ نفر اجرا نشده و همچنان بر اساس قانون حداقل حقوق دریافت می کنیم در صورتی که سابقه کار همگی بیش از ۱۴ سال می باشد.لذا از شما دوستان دانا و توانمند استدعا داریم ما را راهنمایی بفرمایید. با تشکر

 438. صادق زارع دوست می گوید

  با عرض سلام .
  بنده بعنوان یک نیروی رسمی با حدود ۱۵ سال سابقه کاری در یک چاپخانه موسسه فرهنگی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کار میکنم که متاسفانه حدود چندین سالی است که این طرح نه بازنگری شده و نه به صورت قانونی اجرا میشود . سئوال بنده این است که ایا کارفرما این طرح مصوب شده ودر چند سال قبل اجرا شده را میتواند برای همیشه به دلیل داشتن هزینه نادیده بگیرد و انرا کان لم یکن تلقی نماید ؟ضمنا کارگران این موسسه بیش از ده سال از سرویس جهت رفت و امد استفاده میکردند و در حدود ۸ سال است که به جای سرویس هزینه حق ایاب و ذهاب را بصورت کاملا قانونی ودر حکم کارگزینی دریافت نموده و با فیش حقوقی ماهیانه دریافت میکنند. حال ایا میتوان این حق ایاب و ذهاب را از آیتم های دریافتی حکم کارگزینی حذف نمود و بالطبع بعد از این کار حق ایاب و ذهاب را در فیش حذف و از دریافت این مزایا محروم کرد ؟در پایان ایا به حق ایاب و ذهاب باید سالیانه بر اساس نرخ تورم ویا …. مبلغی اضافه شودیا خیر ؟ خواهشا نظر تان را با استناد به قانون جهت ارائه بیان نمائید . با تشکر

 439. افسانه می گوید

  باسلام
  شرکت ما از زیر طبقه بندی مشاغل درمیرند بخاطر اینکه بهمون حقوق پایه میدن الان من با ۷ سال سابقه بیمه و مدرک مهندسی کامپیوتر دارم پایه حقوق میگیرم آیا راه قانونی برای شکایت ووجود داره؟ آیا الزام به طبقه بندی مشاغل نیست؟

 440. محمد می گوید

  سلام وعرض ادب،قبل از کلام تشکرازبابت جوابهایی که بی وقفه وکامل به سوالات میدین،درنیروگاه رامین اهواز بیش از۸۰۰نفرلیست بیمه ردمیشه وچارت جدید هم برای ۸۵۰نفر می باشد.تشکر

 441. کامران می گوید

  با سلام مجدد
  با عنایت به مطالب فوق، بنده با ۱۰ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی لیسانسم با حکم سازمانی کارشناسی تا قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشغول به کار بوده ام و پس از اجرای طرح نیز حقوق ماههای تیر و مرداد ۹۲ اینجانب با گروه ۱۴ بود ولی به یکباره از ماه شهریور۹۲ به بعد گروه بنده را به ۱۰ تنزل دادند! و هنوز هم هیچ حکمی به ما ندادند. لازم به ذکر است بعضی از همکاران بنده نیز متضرر شده اند. آیا به نظر شما این اجحاف در حق الناس نیست؟ لطفا” کمکم کنید

 442. میترا می گوید

  سلام

  من فوق لیسانس و شاغل در یک مطب کایروپراکتیک هستم که نیازمند تخصص و دوره مخصوص است بعلاوه قرارداد ما برطبق قانون کار کارگری است. آیا این نحوه قرارداد صحیح است یا این شغل نیازمند قوانین طبقه بندی مشاغل است؟

 443. شیدا می گوید

  باسلام من مدت ۱۱ سال است که با مدرک دیپلم در یک کارخانه خصوصی مشغول به کار میباشم ودر این شرکت انباردار هستم ولی در چارت سازمانی در طبقه سوم قراردارمدرصورتی که مدیر کارخانه با لیسانس و ۵ سال سابقه کار در طبقه اول-مدیر کنترل کیفی با فوق لیسانس و۴ سال سابقه کار در طبقه ۲-مدیرتولید با مدرک دیپلم و ۶ سال سابقه کار در طبقه دوم قرار دارند میشه بگید زبقه من درست هست یا نه؟واینکه هرسال تحصیل برابر با چندسال سابقه کار است؟
  با تشکر

 444. نسائی می گوید

  با سلام و عرض تشکر بابت زحمات مدیریت محترم سایت .
  چنانچه یک شرکت دولتی در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ لیست بیمه اش بیش از ۵۰ نفر باشد و طرح طبقه بندی مشاغل را تا کنون اجرائی ننموده باشد کارکنان بابت دریافت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل که اجرا نشده به چه مرجعی باید شکایت نمایند ( لطفا مستند قانونی را ذکر فرمائید ) .
  با احترام و ارادت

 445. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  لطفا ماده ۴۸ به بعد قانون كار را دراين مسير مروركنيد:
  http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF34%D8%AA%D8%A784/

 446. مهرداد می گوید

  با سلام . بنده دو سال سابقه كار در واحد مهندسي كارخانه بزرگ با بيش از ۲۰۰ پرسنل را دارم و مدرك بنده فوق ليسانس است . ولي به صورت پيمانكاري هستم و پايه حقوقم الان ۵۶۰ است . يعني كمي بيشتر از حداقل حقوق كارگري . چكار مي توان كنم و آيا با طرح طبقه بندي مشاغل حق ضايع شده من احيا مي شود ؟

 447. shahab می گوید

  سلام
  من حدود ۸ سال سابقه كار حسابداري دارم كه ۵سال بعنوان حسابدار بيمه ام رد ميشود و ۳ سال به عنوان مسئول حسابداري صنعتي بيمه پرداخت شده
  و سابقه حسابرسي هم دارم در موسسات معتبر اما به دليل مشغله كاري ۲بار از ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي انصراف دادم
  ميخواستم بدونم راهي هست با توجه به سابقه كار مدرك معادل بگيريم؟
  پيشاپيش از جواب شما كمال تشكر را دارم.

 448. جواد می گوید

  سلام
  بنده با مدرک دیپلم استخدام شرکت توزیع برق شدم و الان مدرک کاردانی گرفتم ایا میتوانم مدرکم را ارائه بدهم قانون در این مورد چه چیزی می گوید؟
  من مدرکم را ارائه دادم شرکت قبول نکرد ایا کارشان قانونی است؟

 449. كارگر پيمانكاري می گوید

  سلام در كارخانه ما طرح ۲ سالي هست اجرا شده ولي براي پيمانكاران گروه بيشتر از ۱۰ نميدهند و ميگويند بالاتر تعلغ نميگيرد ايا چنين چيزي صحت دارد همچنين در اين كارخانه كارگران قراردادي يا رسمي كه گروه ۱۰ دارند مزايايي مثل حق جذب ميگيرند ولي اين مبلغ را به ما نمي دهند ايا اين موضوع قانوني است

 450. sam می گوید

  با سلام و خسته نباشيد
  و با قدرداني از زحمات ارزنده شما در تهيه چنين پايگاه اطلاع‌رساني ارزشمندي كه ايجاد نموده‌ايد.
  بنده با سابقه ۱۵ ساله در شركتي كه قبلا دولتي بود ولي با قوانين جديد تغيير نوع مالكيت داده و به خصوصي تبديل شده است مي‌باشم.
  بيش از دو سال پيش براي اطلاع‌رساني به مديران و تصميم‌گيران شركت كه تقريباً دسترسي و توضيح مشكلات براي آنها مغدور نيست، اقدام به صدور چك نمودم و بدون اينكه آن را نقد كنم ايشان را متوجه مشكل و راه سو‌ء استفاده نمودم ولي متأسفانه آنها با تشكيل كميته انضباطي حكم بر تنزل مقام بنده از معاون اداره به كارشناس را صادر كردند.
  با توجه به آن حكم كه فقط به تنزل مقام اشاره شده بود حقوق و مزاياي بنده را نيز كاهش دادند كه به هيچ عنوان در حكم صادر به آن اشاره نشده بود.
  در حال حاضر سؤالم در اين مورد است كه آيا طبق قوانين كار مي‌توانم پيگيري حق و حقوق از بين رفته‌ام باشم.
  با سپاس

 451. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر؛كميته انضباطي تابع شرايط و مقرراتي است كه درلينك زير به آنها اشاره شده:

  http://www.accpress.com/news/1389/11/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9/

  لطفا شرايطتان را باآن تطبيق دهيد.
  موفق باشيد.

 452. نازنین می گوید

  با سلام
  من یکی از ۲۰۰۰ نفر پرسنل پیمانکاری شرکت مخابرات با ۱۰ سال سابقه و فوق لیسانس برق هستم در این صفحه ذکر کردید که طرح طبقه بندی برای شرکت مخابرات اجرا شده
  اما این طرح فقط برای پرسنل رسمی اجرا شده و تفاوت حقوق فاحشی بین ما و اونها به وجود اومده به طوریکه حقوق ما کف قانون کار و حقوق پرسنل رسمی بیش از ۴ برابر ما هست آیا این کار (اجرای قانون فقط برای پرسنل رسمی و عدم اجرا برای پرسنل پیمانکاری)قانونی هست؟

 453. فرزاد می گوید

  باسلام خدمت مدیر محترم سایت وخسته نباشید. طرح طبقه بندی در شرکت ما در اول مهر۸۸ تصویب و اجرا شده. ولی مزایای پست و سرپرستی از ابتدای ۹۱ تصویب و پرداخت شده.سوال من اینه که آیا شرکت قانونا” باید مزایای پست و سرپرستی مربوط به فاصله زمانی اول مهر ۸۸ تا پایان سال۹۰ را هم به پرسنل مربوطه( کسانیکه مزایا به ایشان تعلق گرفته) پرداخت کند یا خیر؟ در ضمن مستند قانونی آنرا هم بفرمائید ممنون میشم. باتشکر

 454. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همه مزاياي مندرج بعد از تصويب طرح در اداره كار قابل اعمال و پرداخت است.

 455. ahmad می گوید

  با سلام و احترام
  بنده با مدرک لیسانس مهندسی ۹ سال است که استخدام یکی از شرکتهای پتروشیمی با قرارداد دائم شده ام ولی در این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده و اضافه مزد ناشی از ارتقاء اینجانب سالیانه مطابق با گروه ۱ محاسبه میشود(مثال برای سال ۹۲ مبلغ ۳۰۰۰ ریال)
  لازم بذکر است که برای استخدامهای مدت معین در شرکت خودمان ،اضافه مزد ناشی از ارتقاء سالیانه ۵% محاسبه میشود.در ضمن در شرکت ما به تبع شغل مزایایی از قبیل سختی کار منطقه، فوق العاده جذب و … به همراه پایه حقوق پرداخت می شود.آیا مزایای ثابت فوق نیز در محاسبه اضافه کاری و عیدی باید لحاظ گردد یا خیر؟
  خواهشمند است در خصوص افزایش اضافه مزد ناشی از ارتقاء کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشند و همچنین طریقه محاسبه اضافه کاری راهنمایی فرمائید.

 456. محسن می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید

  پدر بنده از سال ۷۰ کارگر استخدامی یک شرکت خصوصی بودند که امسال بازنشست شدند. تا سال ۸۲ طرح طبقه بندی در شرکت رعایت می شده اما از سال ۸۲ به بعد کارفرما به بهانه اینکه تعداد کارکنان از ۵۰ نفر کمتر شده و به ۲۵ نفر کاهش پیدا کرده دیگه طرح طبق بندی رو تا الان رعایت نکرده. می خواستم بدونم آیا به این بهانه می توانسته این طرح رو در حق ایشون اجرا نکنه؟؟

  با تشکر فراوان

 457. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر بنده و با كاهش افراد ، طرح قابل برگشت نيست ولي بازهم پرس و جوي بيشتري خصوصا از اداره كار بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 458. نازنین می گوید

  با سلام
  من یکی از ۲۰۰۰ نفر پرسنل پیمانکاری شرکت مخابرات با ۱۰ سال سابقه و فوق لیسانس برق هستم در این صفحه ذکر کردید که طرح طبقه بندی برای شرکت مخابرات اجرا شده
  اما این طرح فقط برای پرسنل رسمی اجرا شده و تفاوت حقوق فاحشی بین ما و اونها به وجود اومده به طوریکه حقوق ما کف قانون کار و حقوق پرسنل رسمی بیش از ۴ برابر ما هست آیا این کار (اجرای قانون فقط برای پرسنل رسمی و عدم اجرا برای پرسنل پیمانکاری)قانونی هست؟

 459. صادق می گوید

  باعرض سلام
  بنده به مدت۲سال درشرکتی خصوصی کار میکردم که بیش از۳۰۰نفر نیرو داره چند روزی هست که استعفا دادم.شرکت چندین ساله که طرح طبقه بندی داره اما اجراش نکرده.سمتم توی قراردادکاردان مکانیکه ومدرکم فوق دیپلم مکانیک.ایا میتونم برای گرفتن حقم اقدام کنم؟چطوری؟ ممنون

 460. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  استعفا به اين معني است كه با اختيار خود ترك كار كرده ايد لذا پيگيري خاصي نمي توان كرد.
  البته بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 461. افشاری می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم نحوه محاسبه حق جدب و فوق العاده شغل را توضیح دهید.
  باتشکر.

 462. 123 می گوید

  سلام. به تازگي شنيدم كه براي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، شرط حداقل پرسنل ۵۰ نفر، فقط براي كارگاه هاي توليدي و صنعتي وجود داره.
  در مورد موسسات آموزش عالي آزاد كه طبيعتا تعداد كاركنانشون كمتر هست، اين قانون واجب الاجرا است يا خير؟
  ممنون.

 463. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  حداقل بنده بي اطلاعم.
  از اداره كار سوال بفرمائيد.

 464. ابراهیمی ع می گوید

  باسلام من دریک شرکت پیمانکاری اداره غله ازسال۸۷ بامدرک کارشناس وگروه شغلی۱۳مشغول به کارشدم هم اکنون بامدرک کارشناس ارشد در همان اداره مشغول هستم لگفا بفرمایید درحال حاضرگروه چند به من تعلق می گیرد

 465. علیرضا می گوید

  آیا خود موسسه یا کارگاه باتوجه به داشتن گروه خبره طبقه بندی مشاغل می توانند طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه خود نوشتن و به ورزات کار ارائه نماید بدون استفاده از کارشناسان فنی آن ورزات نحوه ارائه طرح فوق به آن ورزات خانه را توضیح می دهید

 466. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر
  این موسسات از قبل می بایست از اداره کارمجوز اجرای طرح راداشته باشند ضمنا قبل از تایید طرح توسط اداره کار امکان اجرای آن فراهم نیست.
  موفق باشید.

 467. علیرضا عالی دایی می گوید

  با سلام من در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شدم و قرار است از چند وقت دیگر در یکی از پروژه های این شرکت که به صورت پیمانکاری می باشد مشغول به کار بشوم در متن قرارداد فی مابین آیتم های دستمزد پایه حق عائله مندی حق مسکن بن خواربار حق جذب و حق شغل ذکر گردیده می خواستم راهنمایی بفرمایید از کجا بفهمم که شرکت ما دارای طرح طبقه بندی مشاغل هست و اینکه آیا پروژه های عمرانی هم مشمول این طرح میشوند یا خیر

 468. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرکتهایی که به ۵۰ نفر حقوق بگیر طبق لیست بیمه برسند مشمول خواهندبود.

 469. هادی می گوید

  باسلام من به مدت ۷سال و۴ ماه است که در یک معدن در قسمت تعمیر و نگهداری کار میکنم و قبل از این هم در جاهای مختلف کار کردم و در کل سابقه کار من ۹ سال است و در زمان استخدام در این شرکت با مدرک دیپلم شروع بکار کردم و سه سال بعد فوق دیپلم گرفتم ولی در آن زمان شرکت مدرک من رو قبول نکرد تا ۱۰ ماه پیش که قبول کرد و حقوقم افزایش یافت و با توجه به اینکه من در بدو استخدام بخاطر تجربه کاری بعنوان تکنسین مشغول بکار شدم و در این چند سال ۲ تا دوره هیدرولیک از طرف شرکت دیده ام میخواهم بدانم که گروه و رتبه و عنوان شغل من چی باید باشه چون در حکم کارگزینی که به من داده شده مدرکم فوق دیپلم زده شده ولی عنوان شغل و پست و گروه من با نیرویی که دو سال سابقه کار داره و مدرکش دیپلمه یکسانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تشکر

 470. فرشید می گوید

  با سلام . اضافه کار هیچ گونه سقف برای پرداخت به شخص ندارد . اما با توجه به شرایط استراحت نفر شخص بیشتر از ۱۲۰ ساعت مجاز به اضافه کار نیست . اما از جهت پرداخت هر عددی را به شما میتوانند پرداخت کنند

 471. مهدی می گوید

  باسلام . آیا سابقه حضور در جبهه تاثیری در مزد شغل و طبقه بندی مشاغل دارد؟

 472. اکبر می گوید

  ایا به ما به اتفاوت طرح طبقه بندی مالیات تعلق می گیرد؟

 473. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به هر حال اين مابه التفاوت به درآمد سالانه شما مي افزايد و نسبت به مازاد آن نسبت به معافيت مشمول ماليات است.

 474. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نظرم اين از مواردي كه است كه طرح طبق قانون مي بايست در طرح پيش بيني يا خود محل كارتان آنرا درحقوق اعمال ميكند.
  البته بيشتر درسازمانهاي دولتي

 475. محسن می گوید

  با سلام و احترام من لیسانس حسابداری هستم با ۳سالو ۸ماه سابقه کاری مرتبط وخدمت سربازی لطفا دریافتی ماهانه منو ذکر کنید با تشکر

 476. رضایی می گوید

  با سلام
  کارفرمای ما لیست افرادی که بیمه میکند بالای ۵۰ نفر است ولی در محل اصلی کارگاه که معدن است حدود ۴۵ نفر شاغل هستند .
  آیا ما میتوانیم نسبت به اجرای طرح طبقه بندی اقدام کنیم؟
  باسپاس.

 477. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته منعي در اجراي كمتر از اين تعداد نيست ولي الزام قانوني با ۵۰نفر برقرارميشود.
  ضمنا سرجمع ليست ملاك است.

 478. مجيد می گوید

  با سلام من در شركت مترو بصورت قرارداد دائم كار ميكنم . يك پست براي من پيشنهاد شد كه در كميته طبقه بندي رد شد ولي مديرعامل وقت دستور داد تا حقوق و مزاياي آن پست بصورت تطبيقي به من داده شود.حالا بعد از دريافت شش ماه از آن حقوق مديرعامل عوض شده و حقوق من را به حالت قبل در آورده و گروه صفر را براي من اعمال كرده اند با توجه به اينكه من بعد از دريافت حقوق تطبيقي چند تا وام با دريافت گواهي كسر اقساط از خود شركت دريافت كردم و حالا ديگه نمي تونم با اين شرايط از پس پرداخت وامها بر بيام چيكار بايد بكنم كه حقوقم برگرده بصورت قبل؟ لطفا كمكم كنيد.ممنونم

 479. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اين امتياز براساس اختيارات مدير عامل به شما داده شده قاعدتا توسط ايشان(صرف نظر از شخصيت فردي)قابل كسر است.
  البته به طرح طبقه بندي شركت مراجعه ، موضوع را با كميته طرح طبقه بندي خودتان نيز مطرح كنيد.

 480. حسن دارائی می گوید

  با سلام بامدرک لیسانس مدیریت و۱۵درصد جانبازی(فوق لیسانس جانبازی )وحدود ۳۰ ماه جبهه ودوسال خدمت سربازی و۲۷سال سابقه خدمت مرتبط با پست معاون مدیر معادل رئیس اداره تابع قانون کار هستم گروه ورتبه اینجانب را اعلام فرمایید .شرکت گروه ۱۸ورتبه ۱تعیین نموده است
  سپاسگزارم

 481. [amshid alipor می گوید

  با سلام:۲۲سال سابقه خدمت در دخانیات دارم.سال ۹۱مدرک فوق لیسانسم رو در رشته مدیریت دولتی گرفته ام ولی مدیریت آنرا اعمال نمیکند.(از سر لج ولجبازی)راهنمایی بفرمایید؟

 482. پورعرب می گوید

  آیا یک گروه صنعتی که چندین شرکت دارد، و طرح طبقه بندی هم دارد می تواند برای شرکتهای تاز تاسیس شده خود از همان طرح طبقه بندی گروه استفاده کند؟

 483. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت في البداهه خير بلكه بايد تاييد اداره كار رابراي اجرا بگيرد.

 484. عباس می گوید

  سلام آیا جانبازان ۵ در صد چند سال باید کار کنند تا باز نشسته شوند متچکرم

 485. yyyyy می گوید

  بنده ۱۰سال دریک شرکت تولید جوجه یکروزه کار میکنم باید چیکار کنیم طبقه مشاغل اجرا شود

 486. م - ق می گوید

  با سلام اینجانب ازسال ۷۹ دریک شرکت نقشه برداری که بطور متوسط
  بین ۵۵ تا ۶۵ پرسنل داشته است ولی طرح طبقه بندی مشاغل در آن اجرا نمیشده است ابتدا بعنوان مدیر اداری و حسابدار وسپس ازسال ۸۷ با توجه به حکمی که مدیریت به اینجانب دادند بعنوان مدیر مالی – اداری منصوب شدم و به الطبع باتوجه به افزایش مسئولیت های محول شده حقوق ودستمزد من حدود ا ۰۰۰ ۰۰۰ ۶ریال افزابش یافت وچون در سال ۹۰بعلت مشکلات مالی شرکت تعدیل نیرو شدم بمد ت یکسال بیمه بیکاری گرفتم وسپس مشمول بازنشستگی با ۲۰سال سابقه شدم آیا این افزایش حقوق ارتقا سمت که با تصمیم کارفرما بوده است میتواند ازنظربیمه تامین اجتماعی بعنوان افزایش غیر متعارف اعلام شود و باعث شودکه حقوق بازنشستگی اینجانب میانگین ۵ سال آخر محاسبه شود لطفا برای جلوگیری ضایع شدن حق اینجانب ، بنده را راهنمایی کنید چون تامین اجتماعی این افزایش حقوق را درصورتیکه طر ح طبقه بندی مشا غل درشرکت اجرا میگردید را قبول دارد . آیا شرکت ما برای افزایش حقوق پرسنل خود باید از مرجع خاصی مجوز میگرفت

 487. سمانه كاظمي می گوید

  با سلام و عرض ادب و احترام.جناب شما اطلاع دارين سازمان امور مالياتي از كدام روش براي ارزشيابي مشاغل سازمان استفاده ميكند و نحوه محاسبه حقوق و حكم كارمندان سازمان امور مالياتي كشور چگونه است؟ ممنون ميشم اگه اطلاع دارين اطلاعات كامل رو در اين رابطه به ايميل بنده بفرستيد.خيلي فوري نيازمند اين اطلاعات هستم از امروز هر لحظه ايميلم رو چك ميكنم تا ببينم پاسخي دريافت ميكنم يا نه.مثلا گروه يا رسته ها در حكم كارمندان سازمان امور مالياتي بر اساس چه مبنايي اضافه ميشوند و نحوه محاسبه حقوق و يا ارزشيابي مشاغل چگونه صورت ميگيره؟

 488. حامد فتح الهی می گوید

  باسلام
  من در شرکتی بمدت ۳.۵ بعنوان برنامه ریز کارمی کردم که آن شرکت طرح طبقه بندی را نیز اجراه کرده بعداز ۳سال فعالیت در آن شغل بنا به در خواست کارفرما با حفظ سمت با توجه به مدرک ام (عمران) بعنوان سرپرست قسمت نوسازی ساختمان بمدت ۱۱ماه انجام وظیفه کردم که پس از اتمام پروژه وقتی تقاضای ادامه کار در شغل قبلی را کردم اظهارکردن بجای بنده فرد دیگری جایگرین شده لطفا راهنمایی فرما یید

 489. علي می گوید

  سلام
  به اداره امور عمومی اداره امور مالیاتی شهرخود ( ترجیحا” اداره کل ) مراجعه ، فکر کنم بتوانی اطلاعاتی در این خصوص که نوشتی بگیری .
  موفق باشید /

 490. حامد رضازاده می گوید

  با سلام ، آيا كاركناني كه براساس تبصره ۲ ماده ۷ قرارداد كار قانون كار جذب شركت شده اند و حكم كارگزيني بهشان داده شده است بدون تاريخ پايان قرارداد و با توضيحات اينكه مديرعامل شركت موافقت كرده از موقت به دائمي تبديل وضعيت شوند مي توان سنوات پايان سال را با كاركنان تسويه كرد.

 491. علی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  در شرکتی که فعالیت آن تولید قوای محرکه خودرو می باشد در واحد IT و با مدرک فوق دیپلم (رشته مکانیک) پنج سال است که بعنوان تکنسین مشغول به کار می باشم و جدیداً طرح طبقه بندی در آن اجرایی گردیده و گروه بنده ۷ لحاظ گردیده و به نظرم این گروه شغلی صحیح نمی باشد ، خواهشمند است اعلام نظر فرمائید .
  با تشکر

 492. مهدي می گوید

  با سلام
  اينجانب به مدت ۷ سال است كه طبقه بندي شده ام ( مدركم ليسانس است) ولي از آن موقع ديگر جلسه اي بابت ارتقا انجام نداده اند. دستورالعمل طرح طبقه بندي نيز فقط در دست مديرعامل و مدير امور اداري شركت است.مي خواستم بدانم آيا جهت ارتقاي پرسنل در دستور العمل طرح طبقه بندي زمان مشخص مي گردد؟

 493. یعقوب بوذری می گوید

  با سلام
  کارگاه های بالای پنج نفر شامل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری میشوند واگر میشوند به چه صورت؟

 494. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانونا خير ولي توافقي بله

 495. قاسم مقدم می گوید

  باسلام
  ازپرسنل قرارداددائم نیروگاه رامین اهواز هستم با ۱۸سال سابقه وبا مدرک دیپلم.چند سوال داشتم
  ۱-باتوجه به وضعیت استخدامی ما که تابع قانون کار است آیا شرکت این حق را دارد که بخشنامه اداره کار را درخصوص اعمال جایگزینی تجربه بجای تحصیل اعمال نکند. درصورت عدم اعمال برای احقاق حق خود به چه مرجعی مراجعه کنم
  ۲-آیا شرکت می تواند چارت مصوب که درجکم بدون دلیل وصرفاجهت دور زدن قانون تغییر ذهد. درحکم بنده عنوان مسئول بویلر کمکی درج شده واز انجا که این عنوان مختص کارشناس است شرکت با اضافه نمودن واژه تکنسین به ابتدای آن عملا چارت را تغییر داده.

 496. رامین نصرتی اسکویی می گوید

  درقطارهای …. طرح طبقه بندی اجرا نشده ونمیشود واگر هم دنبالش را بگیریم اخراج میشویم یا انقدر اذیت میکنند ما را که استفائ بدهیم ان هم درصورت اخراج مزایای نا چیزی میدهند به نظر شما چه باید کرد

 497. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به اداره كار مراجعه كنيد. (با سنجش همه جوانب!)

 498. محمد می گوید

  با سلام و خسته نباشید به کارشناسان عزیز که برای جواب به سوالات ما کارگران وقت میگزارند
  طرح طبقه بندی در شرکت ما انجام شده و بعد از ۲۱سال کار کردن(من از سال ۷۳ در شرکت استخدام رسمی شدم) حقوق پایه من از ۹۹۰۰۰۰تومان به ۷۵۰۰۰۰ تومان تنزل پیدا کرده . میخواستم بدونم آیا شرکت میتواند این اندازه از حقوق من کم کند و این کار قانونیست ؟ با تشکر

 499. محمد عرب می گوید

  سلام
  باعرض ادب
  آیا پس از اجرای طرح طبقه بندی
  کارفرما میتواند حقوق پایه افراد استخدامی را با سابقه بالای ۱۵ سال تا ۳۰درصد کم کند؟

 500. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه نحوه ي تطبيق شما با طرح مشكلي نداشته باشد ، كاهش حقوق پايه اتفاق مي افتد ولي مي بايست با آيتمي به نام تفاوت تطبيق ، حقوق شما را به مبلغ قبلي برسانند.

 501. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه نحوه ی تطبیق شما با طرح مشکلی نداشته باشد ، کاهش حقوق پایه اتفاق می افتد ولی می بایست با آیتمی به نام تفاوت تطبیق ، حقوق شما را به مبلغ قبلی برسانند.

 502. مهدی گلچین راد می گوید

  با سلام
  می خواهم بدانم که آیا کار در چاپخانه جزو کار های سخت و زیان آور است

 503. سیما می گوید

  اینجانب استخدام مشمول قانون کاردرسازمان بهزیستی هستم ازابتداهم بامدرک کارشناسی ازدانشگاه علامه جذب شدم وازسال ۷۵ شروع کارم است وازهمان ابتداهم حکم کارگزینی ما عنوان متصدی داشت و
  آخرین گروه ما۹ وپست سازمانی هم متصدی عنوان گردیده یکی ازهمکاران حقوقی بهزیستی پی گیرحکم ماشدندوبه مرحله تإییدبهریستی کشورپیش رفت ولی مسئولین امرمخالفت کردن وزیربارآن نرفتن .من دارای شرط سرپرست خانوارهستم وسرپرستی پدرم هم بامن است هزینه داروهای پارکینسون اوهم بعهده من است وهیچ حقی بابت این وضعیت به من تعلق نمی گیردودرحال حاضرنیزدانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی هستم ۳تاقسط پرداخت می کنم .خواهشمندم نسبت به مشکل من وامثال من رسیدگی فرمایید ماازترسمان سکوت می کنیم چون ازاخراج وبیکاری می ترسیم من تصمیم دارم با۲۰ سال بازنشست شوم چون خیلی اذیت می شوم نه حق ایاب ذهاب ونه هزینه غذا دریافت می کنیم .مرسی ازتوجه شمابه مشکلات ما

 504. علي می گوید

  با سلام مورد فوق سوال اينجانب نيز ميباشد

 505. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر كسر سابقه به خاطر كمبود مدرك داشته باشيدبلي اين مدارك مي تواند امتياز كسر شده شما را برگرداند.

 506. شهنازپناهی می گوید

  سوال:نحوه محاسبه حق پست وسرپرستی برای کارکنان قراردادانجام کارمعین چگونه است؟

 507. فائقه می گوید

  با عرض سلام و احترام
  با توجه به پاسخ های شما، پس از اجرای طرح کسانی که مزد مبنای آنها از مزد قبل از طرحشان کمتر میشود، این کاهش باید توسط تفاوت تطبیق پوشش داده شود؟ یعنی مبلغ تفاوت تطبیق هم باید به مزد پرداختی به آنها افزوده شده و پرداخت شود؟

 508. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بله این آیتم در ردیفی جدا (بدون تاثیر در ضرایب حقوق پایه) به حقوق شما افزوده و ظرف ۴سال مستهلک میشود.

 509. هیوا قادری می گوید

  با سلام و تشکر ویژه از اینکه وقت میگذارید و جواب میدید…
  میخواستم بپرسم که من در سال ۸۳ در یک شرکت دولتی به صورت قراردادی ۱ساله استخدام شدم و تا حالا یکبار بیشتر طرح طبقه بندی اجرا نشده است ..و در حال حاضر هم هیچگونه اقدامی در این راستا انجام نمیگیره..
  میخواستم ببینم چگونه میتوان ۹۰۰ نفر پرسنل تقاضای اینکارو از طریق قانونی و مراجع ذیر صلاح نمایند؟
  و اینکه ایا من که الان مدرک لیسانس گرفتم در سال ۹۰ و تا بحال در پست اپراتوری مشغول بکار هستم ایا میتوانم تقاضای پست بالاتر نمایم بصورت قانونی .؟
  ایا طرح طبقه بندی با توجه به مدرک تحصیلی من که لیسانس مدیریت بازرگانی میباشد و الان در بخش تولیدی در نقش یه اپراتور تولیدی مشغول هستم ایا با افزایش رتبه و یا حقوق …..شامل من میشود .

 510. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  …و تا حالا یکبار بیشتر طرح طبقه بندی اجرا نشده است ….
  متوجه منظورتان دراین خصوص نشدم.

 511. هیوا قادری می گوید

  اره بخدا در این ۱۰ سالی که من اونجا کار میکنم یکبار بیشتر اجرا نشده و کسی نمیتونه به کجا و کی مراجعه کنه برای حقوق خوشون..خواهش میکنم بگید چجوری میتونیم اینکارو انجام بدیم ؟ ایا از لحاظ قانونی میشه کاری کرد یا همه چی در دست کارفرما میباشد.الان من با مدرک لیسانس و ۱۰ سال سابقه کاری دارای رتبه ۶ و پایه ۹ می باشم ..ایا از لحاظ قانونی میتونم به حقم برسم ..

 512. مدیر سایت می گوید

  اگرطرح در شركت اجراشده و شما هم قرارداد مستقيم با ايشان داريد به تبع بايستي همه نيروها تحت پوشش طرح باشند .

 513. حسین آرمند می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  لازم میدونم یه توضیح مختصر خدمتتون عرض کنم طرح طبقه بندی مشاغل یکبار اجرا میشه و اینطور نیست که هرسال اجر شه اما کمیته طبقه بندی مشاغل که همراه با اجرای طرح در شرکت فعال میشه میتونه اونو اگه لازم بود با تایید اداره کار تغییرات قانونی رو در طرح اعمال کنه
  در خصوص گروه و پایه گروه در شرکت های مختلف با هم متفاوته و ثابت نیست بلکه هر شرکت متناسب با شرایط خود و رده های شغلی موجود در سازمان میتونه گروهای متفاوتی رو متناسب با مدرک تحصیلی سوابق کار و سایر عوامل تعریف کنه
  در مورد مشکل عدم تطابق تخصص و کاری که به شما محول گردیده بستگی به شرایط شما متفاوته آیا با همین مدرک استخدام شدید؟ آیا در طول کار موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اید؟آیا ابتدا شغل شما متناسب بوده بعدا کارفرما اونو تغییر داده ؟و آیا توافقی بین شما و کارفرما در این خصوص وجود داره یا نه؟ ولی مهمترین عامل عنوان شغلی اولیه شما در هنگام استخدام میباشد؟

 514. حسین آرمند می گوید

  با عرض سلام
  نحوه محاسبه حق پست و سرپرستی در شرکت های مختلف متفاوته و عموما بصورت آیین نامه ای تدوین میگردد اما آنچه مسلم است این است که موارد زیر باید رعایت گردد البته باید رده های سازمان مورد نظر رو هم مد نظر قرارداد
  امتیازی بابت مدرک تحصیلی و پست مربوطه اختصاص داده میشود
  امتیازی بابت سوابق فرد در پست های گذشته و مدت زمان تصدی در نظر گرفته میشود
  امتیازی بابت افراد تحت سرپرستی و همچنین درجه شغلی هرکدام از این افراد در نظر گرفته میشود
  کلیه امتیازها با هم جمع شده و در ضریب ریالی تعریف شده ضرب میشود

 515. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از توضيحات شما

 516. مازیاز می گوید

  با سلام
  آیا امکان این وجود دارد برای ارائه سابقه کار برای مهاجرت به کشوری دیگر از مدارک فنر و حرفه ای بهره برد؟
  منظور فردی دارای مدرک کارگر ماهر برق ساختمان است.آیا میتواند با ارائه مدارک فنی و حرفه ای مثلا به اداره کار از بابت این مدرک کارگر ماهر تائیدیه ۶ سال سابقه کار بگیرد؟
  برای توضیح بیشتر اینکه بشود از طریق این مدارک فنی و حرفه ای هرگونه مدرک یا تائیدیه ای مبنی بر سابقه کار قابل استناد از اداره کار یا مراکز ذیصلاح دریافت نمود تا به عنوان سابقه بشود ارائه کرد؟؟؟
  البته نه تنها جهت مهاجرت بلکه برای ارائه به عنوان سابقه جهت استخدام
  با تشکر

 517. کارمند می گوید

  سلام

  گروه شغلی بنده رو بعد از سه ماه دوره اموزشی و دو ماه حقوق کامل از ۱۲ به ۷ و بطبع حقوق بنده را نیز تنزل داده اند و در تاریخ ۹۳.۰۴.۰۲ هم نوبت حل اختلاف دارم لطفا بدادم برسین از هر کی می÷رسم ی جوابی میده میگن شرایط احراز نداشتی و ما اشتباه کردیم (البته این ی بهونست فقط ) میخوام بدونم که ایا اینکارشون قانونیه و رای به نفع کارفرما میدن یا من؟ توضیح اینکه شرایط احراز پست من لیسانس اما من فوق دیپلمه غیر مرتبطم با ۸ سال سابقه غیر مرتبط ) لطفا راهنمایی بفرمایید که چی بگم یا اگه حق با کارفرماست لطفا بفرمائید به چه ماده ای یا قانونی استناد میکن یا من به چی استناد کنم ممنون.

 518. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهترين كار دريافت شناسنامه شغلي و مشورت با كميته طرح طبقه بندي محل كارتان است.
  دراين فرم قيد شده كه اين پست چه مدرك و گروهي دارد.
  وقتي شرايط شما با اين پست تطبيق نداشته باشد ميبايست با كسر سنوات كار آنرا تطبيق داد.
  درهرصورت براي هرپستي كف گروه مشخص شده كه ازآن كمتر نمي باشد.

 519. دوست می گوید

  سلام، من دارای لیسانس مهندسی بوده و از آبان ۹۱ در یک مجتمع مشغول به کار شدم و از سال ۸۶ تا آبان ۹۱ نیز ۵ سال و ۱ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی مرتبط دارم که در مجموع حدود ۵ سال و ۵ ماه تا پایان سال ۹۱ سابقه بیمه ای دارم. اما حکم من برای سال ۹۲ کمترین گروه یعنی ۱۰ ثبت شده است. استدلال واحد اداری این است که سوابق خارج مجتمع با ضریب ۰.۵ محاسبه شده است! آیا این مورد قانونی است؟ بند قانونی مرتبط با این بحث را معرفی کنید.

 520. دوست می گوید

  با سلام مجدد،
  آیا دو سال سابقه مربوط به سرباز صنعت در ارتقاء گروه شغلی موثر است؟
  و برای کسانی که سربازی در یکی از ارگانهای نظامی گذرانده باشند موثر نیست؟ (با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل)

 521. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا سربازي درسابقه طرحهاي طبقه بندي لحاظ نمي شود ولي بايد ببينيد درطرح شما اين موضوع پيش بيني شده ياخير؟

 522. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع مي بايست درطرح طبقه بندي شركت شما لحاظ شده باشد.

 523. حمید می گوید

  سلام
  لطفا توضیح دهید مزایای ماندگاری پست که ۵درصد حق سرپرستی می باشد چگومه محاسبه می گردد؟ آیا این ۵ درصد از حق سرپرستی کسر میگردد؟ لطفا با ذکر مثال توضیح دهید .ممنون

 524. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي موضوع حق سرپرستي است پس مشمول كسورات نيست و به اين معني است كسي كه درپستي به مدتي كه درطرح پيش بيني شده باقي بماند به وي حق ماندگاري تعلق ميگيرد.

 525. مسلم متصدی می گوید

  با سلام
  بنده درمجتمع کک سازی وپالایش قطران زرندمشغول به کارهستم قرارداد اینجانب قرارداد دایم قانون کار است(روزمزددایم)بنده با مدرک دیپلم در سال ۸۷ استخدام این شرکت شدم که یک شرکت دولتی است ودر قسمت کنترل کیفیت این مجتمع کار میکنم وطی این چند سال مدرک لیسانس عمران گرفته ام که در هیچ جای این شرکت نیاز به فردی با مدرک عمران ندارند آیا با گرفتن این مدرک میتوان با ارایه آن روی حقوق ومزایا تاثیری گذاشت یا نه؟
  باتشکر

 526. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه طرح طبقه بندي داريد و درطرح ذكر شده كه شغل شما نياز به اين مدرك دارد بله موثر است.
  درهرصورت موضوع را باكارگزيني شركت مطرح كنيد.

 527. afshin می گوید

  با سلام و احترام

  ما یک موسسه مردم نهاد و غیر انتفاعی هستیم. آیا ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم؟
  تشکر

 528. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تحت پوشش قانون كارهستيد؟

 529. حسن می گوید

  با سلام ورض تشکر از زحمات شما
  جدول روندارتقائ گروه کارگری مورد نیاز بنده میباشد
  (گروه – مدرک تحصیلی- سابقه خدمت- شغل)

 530. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا با اين مسير مراجعه بفرمائيد.
  مزد ۹۳

 531. حسن می گوید

  با تشکر از لطف شما
  منظورم جدول ارتقائ گروه هستش
  مثلا ورودی یک نفر در پست خدمات یا پیک با مدرک مثلا سیکل ، با چه گروهی شروع میشه وتا چه گروهی ارتقائ پیدا میکنه هر چند سال یکبار؟
  البته برای کلیه رشته های پشتیبانی وخدماتی

 532. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي شركتهاي پشتيباني همان ادامه بخشنامه اداره كار ملاك است مگر اينكه شركتي براي خود اختصاصا طرح طبقه بندي تهيه كرده باشد كه دراين صورت ملاك ضوابط طراحي شده براي اين شركت خواهد بود.

 533. کیان فر می گوید

  سلام
  بنده از سال ۸۶تا۹۰ در یک شرکت مشغول بکار بودم که در آن زمان طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده بود و در سال ۹۰ با استعفا انصراف از کار دادم.در سال ۹۱ طرح طبقه بندی مشاغل در آن شرکت اجرا شد.آیا با اینکه من در زمان خروج تسویه کرده امبه لحاظ قانونی بدهکاری معوقه از شرکت دارم یانه؟واگر دارم از چه طریق باید اقدام کنم
  باتشکر فراوان.لطفا در صورت امکان جواب را برایم ایمیل کنید

 534. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بايد ببينيد از چه تاريخي اجراي طرح مورد تصويب اداره كار قرارگرفته است.

 535. رضا می گوید

  با سلام
  ميخواستم بدانم چنانچه پست سازماني و عنوان شغلي تغيير كند
  نحوه محاسبه گروه شغلي چگونه است و آيا سنوات پست قبلي تجربه حساب ميشود
  و چنانچه پست جديد و عنوان جديد شغلي مدارك تخصصي نياز داشته و اخذ گردد چه تاثيري در محاسبه براي جبران سابقه كاري در پست جديد شغلي دارد

  تشكر

 536. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  وقتي پست و عنوان شغلي تغير ميكند يعني شما را با پست جديد تطبيق داده اند لذا مشمول شرايط آن پست مي شويد(درصورت رضايت)

 537. گل محمدي می گوید

  با سلام و خسته نباشيد
  بنده ۱۶ سال سابقه كاري در شركت هاي قبلي داشتم و با مدرك كارداني در اين شركت در سال ۹۰ مشغول به كار شدم و در سال ۹۳ مدرك كارشناسي ام را گرفتم لطفا” راهنمايي كنيد كه در طبقه بندي مشاغل بعد از گرفتن مدرك كارشناسي آيا تغييري در گروه شغلي دارم يا خير و درصورت تغيير، گروه شغلي ام چند ميشود و آيا پايه حقوقم نيز تغيير ميكند. و اگر جواب مثبت است لطفا” متن و يا بند اين قانون را اعلام فرمائيد(طرح طبقه بندي در اين شركت اجرا ميشود)
  با تشكر

 538. عسکر رزقی می گوید

  باسلام پاداش اخر خدمت طبق ماده ۳۱قانون کاربرای کارگران به نسبت هر سال سابقه۳۰روز است برای کارگرانی که سخت وزیان اور شامل می شود این ارقام چقدر است ۳۰روز است یا ۴۵روز سوال دیگر اینکه ایا این پاداش برای ۲۰ سال در نظر گرفته می شود یا ۳۰سال (یعنی کارگر ۲۰ سال در شرایط سخت کار کرده وباز نشست میشود وقرار باشد برای هر سال سابقه۳۰روز بدهنداو ۲۰ماه پاداش می گیرد یا ۳۰ماه)

 539. محمدرضا می گوید

  با سلام

  من كارشناس و گروه دوازدهم اما شرايط احراز كارشناسو كه گروهش ۱۲ندارم البته نه سال سابقه دارم آيا شركت بايد به ازاي هر سه سال به من ۱ رتبه بدهد يعني الان بايد رطبه ام ۳باشد (در شركت ما هر سه سال يك رتبه ميدهند) يا صفر؟ممنون

 540. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  احتمالا به كسر سابقه شغل را با شما تطبيق داده اند كه اين موضوع ارتباطي با رتبه ندارد لذا بعد از هر سه سال يك رتبه مي گيريد.

 541. مریم -ص می گوید

  من ازسال ۷۴تا۸۱ درشرکتی مشغول به کار بودم وباانجا تسویه نمودم الان شنیدم که طرح طبقه بندی مشاغل درآنجا اجرایی شده که البته خیلی قبل تر از سال ۷۴ بیشتر از۵۰نفر پرسنل درانجا مشغول به کار بودند آیا بعداز گذشت ۱۲سال واینکه الان درجای دیگری مشغول به کار هستم حقی از آنجا بابت این طرح شامل حال من میشود یاخیر ؟واگر جواب مثبت است باید به کجا مراجعه کنم ؟قبلااز پاسخ شما نهایت سپاس رادارم

 542. محمدرضا می گوید

  با سلام
  آيا كارگري كه طبق درخواست كتبي خود و اعلام نياز شركت دوم با واريز مبلغ ثنوات خدمتي از شركت اول به شركت دوم منتقل ميشود مشمول ماده ۱۲ قانونكار ميشود؟ و اگر جواب بله است شركت دوم دقيقا و دقيقا چه اقداماتي بايد براي كارگر انجام دهد منظورم در صدور حكم كارگزيني كارگر چه نكاتي بايد درج شود با تشكر فراوان.

 543. نسرین می گوید

  با سلام و خسته نباشید در محل کار من سال ۷۵ طرح طبقه بندی اجرا شده و از سال ۷۶ تاکنون که من در این شرکت مشغول بکار می باشم این طرح مورد بازنگری قرارنگرفته و هم اکنون پرسنل با حقوق هایی خیلی بالاتر از ما قدیمیها استخدام میگردند طی شکایات چند تن از پرسنل به وزارت کار بابت جاری شدن طرح طبقه بندی ، جواب اداره کار ” بدلیل عدم وجود مستندات کافی درخواست مردود می باشد” بوده است . چه کاری میتوانیم برای رفع این بیعدالتی انجام دهیم. ممنون

 544. محمد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من مدرک مهندسی شیمی دارم
  در پتروشیمی کار میکنم
  کارم تخصصی و تجربه ای و همراه با آلودگی صوتی و شیمیایی میباشد
  گریدی که برای من تعیین گردیده ۱۱ میباشد.
  فقط و فقط روزی ۲۱۴,۵۷۴ به من تعلق میگرد+بن مسکن و خواربار و …
  آیا این حساب درست میباشد؟
  برای تخصص و سختی کار چیزی به من تعلق نباید بگیرد؟

 545. محمود می گوید

  با سلام و عرض ادب.

  بنده در شرکتی کار می کنم که در سال ۱۳۹۱ از دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون خصوصی است . طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ما اجرا شد و تابع قانون کار شدیم. بدلیل سختی شرایط کار ، آیتمی را بعنوان ” حق شرایط ” کار در حقوق مستمر ما اضافه کردند . آیا پرداخت حق سختی کار که بواسطه سختی شرایط کار است ، دلیلی بر ” سخت زیان آور بودن ” شغل نیست؟ چون شرکت ما ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان آور را به ما نمی دهد و با وجود اینکه مزایای آن را پرداخت می کند. آیا می توان سنوات افزوده مشاغل سخت و زیان آور را برای شغل ما گرفت؟

  با تشکر فراوان از پاسخی که می فرمائید.

 546. فرهمندحسنی می گوید

  باسلام من الان درحال حاضردرشرکت دولتی توسعه واماکن ورزشی کشورباسابقه سیزده سال ومدرک کاردانی وترم اخر کارشناسی هستم ولی مدرک تحصیلی درحقوق مااعمال نمیکنن وارتقای شغلی هم ندارن قرارداد ما جزمشاغل کارگری میباشد ایااین طرح شامل کار ما نمیشود

 547. عبدالمجید دولابی می گوید

  با سلام اینجانب سال ۷۸ بعنوان بهیار در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی استخدام شدم سال ۸۰ در رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدم علی رغم درخواستهای زیاد مدرکم تطبیق نخورد سال ۹۰ در رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی فارغ اتحصیل شدم باالاخره اواخر سال ۹۱ مدرک ارشدم تطبیق خورد.استدعا دارم برای حقوق از دست رفته خود وخانواده ام طی سالهای ۸۰لغا یت ۹۱ بعلت عدم پذیرش وتطبیق مدارک فوق الذکر ضوابط و دستورالعملهای مربوطه جهت احقاق حق راهنمایی فرمایید. سپاسگزارم: دولابی عبدالمجید

 548. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شايد پست شما نيازي به اين مدرك نداشته است پس دريافت هر مدركي را نمي توان با پستي كه درآن كار ميكنيد تطبيق داد.
  لطفا شناسنامه شغلتان را مطالعه كنيد و ببينيد چه شرايطي دارد.

 549. عبدالمجید دولابی می گوید

  با سلام ضمن تشکر از بذل توجه جنابعالی:بهتر بود سئوالم را اینگونه بپرسم که قوانین وبخشنامه های در اینگونه موارد برای تغییر عنوان وجود دارد؟ اگر وجود دارد لطفا راهنمایی و مساعدت فرمایید. سپاسگزارم

 550. جمال می گوید

  با سلام
  در شرکت تولیدی ما در سال ۸۰ طرح طبقه بندی اجرا و در سال ۸۲ بازنگری شده است. لطفا در مورد سئوالات زیر راهنمایی فرمایید:
  ۱) آیا قانونی برای الزام کارفرما به بازنگری طرح وجود دارد؟ مثلا در ۱۰ سال چندبار باید بازنگری صورت می گرفت؟
  ۲) اگر در این مدت بازنگری صورت می گرفت متوسط حقوق کارگری که در سال ۸۰ در طرح قرار گرفته است، تا کنون چند درصد تغییر می کرد؟

  با سپاس فراوان از راهنمایی تان

 551. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير قانوني نيست يا حداقل بنده بي اطلاعم
  درخود طرح پيش بيني بازنگري ميشود و يا ممكن است كميته طرح به اين نتيجه برسد.

 552. مدیر سایت می گوید

  طرحهاي طبقه بندي بسته به نياز شركت محل كار تنظيم ميشوند وقوانين مشخصي ندارند.
  بازهم پيشنهاد ميكنم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 553. رضا می گوید

  با سلام ، در ضوابط اجرايي طرح طبقه بندي اعمال شده براي شركتي ، به زمان مورد نياز براي دادن رتبه اشاره نشده است اما در بندي ، به مديرعامل شركت اختيار داده شده است تا با شرايطي و با ارفاق يكساله براي دريافت رتبه ، مدت لازم براي اعطاي رتبه را به حداقل سه سال كاهش دهد ، از اين بند اينگونه برداشت مي شود كه هر سال يك رتبه داده مي شود و باز در ضوابط همين طرح به جايگاه و وظايف كميته طبقه بندي در اعطاي رتبه اشاره شده و اينكه نرخ هر رتبه چگونه محاسبه مي شود .
  با اين تفاسير در طبقه بندي مشاغل مورد نظر براي هر پست ، چند رده شغلي با اختلاف يك گروه در هر عنوان شغلي ديده شده است و از طرفي به دريافت هر ۴ سال يك رتبه نيز تصريح گرديده است .
  سوال اينجاست كه در هر گروه شغلي ، يك فرد چند رتبه مي تواند بگيرد و چنانچه در يك پست مشخص عناوين شغلي ديده شده اختلاف سابقه ۴ سالي دارند ، چگونه و چه زماني بدليل افزايش سابقه فرد ارتقاي گروه و عنوان شغلي پيدا مي كند و چگونه و تا چند رتبه در يك عنوان شغلي و گروه آن ، يك فرد افزايش رتبه مي كند ؟
  ببخشيد طولاني شد اصل مشكل به ابهام در رابطه رتبه با گروه است.

 554. حاجی پور می گوید

  با سلام
  بنده در یم شرکت خصوصی کار می نمودم واز ابتدای سال حدود ۲۰ نفر از کارکنان قدیمی را اخراج نمودند وماتسویه حساب نمودیم واز سال ۸۲ از سقف ۵۰نفر تعداد کارکنانی که بیمه شده اند گذشته وطرح طبقه بندی انجام نشده است وچند بار خواستند انجام دهند لیکن عقب انداختند وما به تعداد ۲۰ نفر به اداره کار مراجعه وشکایت نموده ایم که طرح اجراء شود وماب التفاوت آن به ماپرداخت شود اما کارشناس اداره کار در هیئت حل اختلاف ظهار داشت که هیچگونه مبلغی شامل شما نمی شود در صورتی که در کتاب آقای کرم بیگی صفحه ۸۹ درج شده به افرادی کهبه هر دلیلی از شرکت خارج شده اند تعلق می گیرد لطفاٌ ما را راهنمائی نمائید ومحل مراجعه بعدی جهت پیگیری را بیان فرمائید

 555. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مراحل پيگيري قانوني كه همان اداره كار است و درصورتي كه راي از نظر شما قابل قبول نبود مي توانيد به ديوان عدالت اداري شكايت كنيد.

 556. مهدی می گوید

  با سلام
  بنده مدت ۱۱ سال است در شهرداری با تعداد نیروی ۶۵ نفر مشغول به کار هستم و در پست های اداری با مدرک فوق دیپلم مسئولیت داشته ام کارگزینی شهراری در سال ۸۷ طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمود و بدون اینکه با بنده در خصوص پستم صحبتی بکند من را به عنوان کارگر خدمات شهری معرفی نموده است و حکمی را با مجوز استانداری برای یک سال صادر نموده و به بنده نیز ابلاغ ننموده و سالهای بعد تا سال ۹۳ این حکم را که صرفا اعداد آن تعویض می شده حقوق پرداخت مینمودند و هیچ حکمی را به بنده ابلاغ نکردند و العان متوجه شده ام که حکم من کارگر خدماتی ایست آیا با توجه به مدت یکسال مجوز استانداری و عدم ارسال تصویر حکم به اداره کار و بی اطلاعی اداره کار شهر ستان این حکم قانونی ایست یا خیر ؟

 557. سارا ثانی می گوید

  با سلام و عرض احترام
  من با مدرک لیسانس حسابداری در یک شرکت بیمه ای مشغول بکار شده ام ابتدا با قرارداد ساعتی وپس دردسر فراوان وکلی اذیت شدن قرارداد مدت معین برایم تنظیم شد اما عنوان پست سازمانی ام کاردان تعیین شده است
  طرح طبقه بندی مشاغل گویی اختلاف طبقاتی را در شرکت ها رواج داده
  درمان کار تخصصی من نیست و شرکت بدون اطلاع من این قرارداد را تنظیم کرده است و پیگیری وتلاشم برای تغییر عنوان پستم بی نتیجه بوده

  سوال من این است آیا برای تعیین گروه شغلی سنخیت بین مدرک تحصیلی و شغل مورد تصدی اهمیتی ندارد

 558. تهرانی می گوید

  با سلام و احترام

  حق جذب اینجانب ۹۲درصد قبل از طرح بود اکنون به ۴۲درصد تقلیل داده اند اما همین کسر را بعلاوه مبلغی بالاتر در عنوان جدید مزد شغل بعد از طرح آورده اند لطفا فرق آنرا و اثر ش بر حقوق اینده ام را بفرمایید

 559. فرید می گوید

  با سلام و احترام. من در شرف افتتاح نمایندگی یکی از شرکت های بیمه ای هستم. و نیاز است ۲ نفر کارشناس خانم با مدرک لیسانس رشته های وابسته به پزشکی و پیراپزشکی استخدام کنم. ممنون میشم اگه به سئوالات پاسخ بدهید:
  ۱ – آیا استخدام ایشان در این دفتر مشمول قانون کار می شود؟
  ۲ – درصورت مثبت بودن گروه شغلیشان چند است و چه مزایایی قانوناً به آنها باید بدهم.
  ۳ – باید بیمه بشوند یا خیر.
  مجدداً عرض تشکر و سپاسگزاری دارم.

 560. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ۱- بله
  ۲- الزامي به گروه بندي با اين تعداد نيرو نداريد.قانونا همان است كه دربخشنامه اداره كار آمده + حق اولاد درصورتي كه ۷۲۰ روز سابقه بيمه داشته و تا دوفرزند+بن +عيدي +سنوات و…
  ۳-بله

 561. amir می گوید

  من حدود ۱۰ سال سابقه كار دارم و در يك سازمان مشغول به كار هستم عنوان شغلي من سرپرست كارگزيني مي باشد و قرار است طرح طبقه بندي در سازمان ما اجراءگردد داراي مدرك ديپلم هستم و به جهت اينكه مي خواهند طرح اجراء گردد مرا از سمتي كه دارم بركنار نمايند آيا اين جابجايي قانوني است.
  متشكرم

 562. عماد رضا می گوید

  سلام
  با عرض ادب و احترام

  ۱- من حدود ۵ سال سابقه کار دارم و در شهرداری مشغول به کار هستم عنوان شغلی من امور اداری شهرداری می باشد و طرح طبقه بندی در سازمان ما اجراء شده معادل گروه ۷برخوردارشدم دارای مدرک دیپلم هستم و حکم من امور اداری آیا معاون شهردار امور اداری باید باشه یا امور مالی آخه یه کارهای غیره قانونی ازش میبینم وقتی به شهردار میگم آقا شهردار به اش بر میخوره و طرفدار امور مالی هست آیاحدود ۵ سال سابقه کار امور اداری که دارم بخاطر حرفه حقیقت و قانونی به شهردار میگم که امور مالی داره مقررات مالی رو رعایت نمیکنه آقا شهردار می تونن من رو برکنار نمایند یا جابجایی به گروه پائین تر میتونه بکنه آیا اسم قانون که وسط باشه حق با کی هست

 563. رضا می گوید

  با سلام بنده مدت ۱۸ سال است که در مرکز تلفن یک مجموعه درمانی بعنوان اپراتور مرکز تلفن مشغول کار هستم وطی این چند سال تمام کارهای فنی مربوط به تلفخانه وبخش it را انجام داده ام وچون ۲۵ سال است که انجام کارهای فنی مربوط به تلفن و شبکه کامپیوتر را بصورت تجربی یاد گرفته ام در ضمن هنوز هم در بیرون از محجموعه به عنوان شغل دوم مشغول هستم ولی هیچ گونه مزایا یی برای بنده در نظر نگرفته اند واز دادن حق فنی به من سر باز می زنند ایا بصورت قانونی از طرف ادار کار می توانم برای حق ضایع شده ام اقدامی انجام بدهم لطفا اگر دوستی در این باره اطلاعات دارد راهنمایی کند

 564. سعید می گوید

  باسلام من در یک شرکت هواپیمای در قسمت فنی مشغول به کار هستم به علت استرس زیاد والودگی فرودگاه ناراحت و آلودگی صوتی دچار ناراحتی قلبی شدم آیا ما جز مشاغل سخت قرار میگیرم یا نه خواهشمندم راهنمای فرماید با تشکر

 565. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مسير را مرور فرمائيد:
  اينجا

 566. افروز می گوید

  با سلام بنده معلم مدرسه غیر انتفاعی هستم.میخواستم بدونم چطور باید بدونم که جز کدوم طبقه شغلی هستم.
  در حال حاضر ۵۰۰ هزار دریافتی ما هست که نمیدونیم چطور حساب شده.
  ممنون از پیگیری شما

 567. عظیمه عظیمی می گوید

  با سلام
  پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پست سازمانی من از کارشناس…….. به کاردان……. تنزل پیدا کرده، در حالی که من با مدرک تحصیلی کارشناسی در آزمون استخدامی سازمان پذیرفته شده ام، البته پس از اجرای طرح حقوق پایه افزایش یافته است اما گروه مربوط به کاردانی را به پست من اختصاص داده اند. آیا قانون به سازمان اجازه میدهد بدون رضایت شخص و نیز بدون هیچ گونه کم کاری از سوی شخص پست سازمانی وی را تنزل دهند

 568. بهار می گوید

  با سلام اجراي طرح طيقه بندي مشاغل براي كارگاهي كه زير ۵۰ نفر مي باشند به چه صورت مي باشد ؟
  خواهشمند است مساعدت و توضيح كامل بفرمائيد

 569. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  الزام قانوني اين طرح براي كارگاه بيش از ۵۰ نفر درليست بيمه مي باشدوتهيه آنرا شركتهاي مشاور انجام ميدهند.

 570. مهدی می گوید

  با سلام
  چنانچه پایه حقوقی شخصی قبل از طبق بندی مشاغل بالا باشد و پس اجرای طرح اعلام گردیده که بایستی حقوق کمتری دریافت نماید آیا این کار قانونی است یا خیر.؟؟؟

 571. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانوني نيست و بايد مابه التفاوت را درقالب تفاوت تطبيق بپردازند.

 572. سیدکاظم حسینی می گوید

  باسلام. بنده شاغل دریکی از شهرداریهای جنوب کشور هستم و قریب به ۲۶سال سابق کار دارم .هم اکنون دارای ۴پست سازمانی که حکم مسیولیت برایم صادرشده است واز قانون تامین اجتماعی تبعیت میکنم. حال این سوال است وضعیت پستهای اضافی که اینجانب درحال انجام انها را دارم و هیچ نیرویی تحت امرم نیست و تنهایی اقدام به انجام انها هستم را چگونه مورد محاسبه قرار میدهند.مدرک تحصیلیم دیپلم میباشد و از خانوادههای ایثارگر و خودم نیز از رزمندگان دفاع مقدس میباشم که متاسفانه ماهیانه مبلغ ۳۵۰۰۰تومان به حقوقم اضافه میشود. لطفا راهنمایی فرمایید.

 573. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما مشمول طرح طبقه بندي هستيد؟

 574. مصطفی میرزایی می گوید

  با سلام
  احترامااینجانب دارای مدرک مهندسی برق می باشم آیابرابرطرح طبقه بندی مشاغل قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت شرایط احرازدررشته شغلی مهندسی تاسیسات رادارم .لطفا مستندات قانونی راهم ارایه فرمایید

 575. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طرح طبقه بندي مربوط به شاغلين تحت پوشش قانون كاراست.

 576. مصطفی میرزایی می گوید

  باسلام واحترام
  منظورم ازطرح قانون مدیریت خدمات کشوریست.سپاسگزارم

 577. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  پرسنل اداري يا تحت پوشش قانون كارند يا مديريت خدمات يا لشكري و بانكي لذا كساني كه تحت پوشش قانون مديريت هستند مشمول قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل نمي باشند.
  البته بنده به ضوابط قانون مديريت خدمات آشنا نيستم.

 578. رحیم زاده می گوید

  اقای وزیر خود شما تا کنون چندتا مقاله علمی وتالیف وتحقیق ازخودتون بجا گذاشتید هیچی پس معلمان را به بازی نگیرید.

 579. مهدی می گوید

  با سلام مجدد
  چنانچه بصورت قراردادی باشم و قرارداد جدید نداشته با شم هم بایستی این مابالتفاوت پرداخت گردد.یا امکان عدم تمدید قرار داد وجود دارد.

 580. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ملاك ليست بيمه است كه اسم شما درآن باشد و قراردادي بودن تاثيري ندارد.

 581. رضايي می گوید

  با سلام بنده شش سال در يک ارگان دولتي و البته به صورت شرکتي (پيمانکار طرف قراداد با همان ارگان دولتي ) مشغول به کار مي باشم با ليسانس مرتبط و گروه ۱۲ هستم.
  مي خواستم بدونم
  ۱- ميتونم ارتقا گروه بگيرم يا نه؟
  ۲-قرارداد ما بصورت يکماهه مي باشد.آيا قانوني است اين کار؟

 582. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- درصورت موافقت مديريت و چنانچه درشناسنامه شغل شما پيش بيني گروه بالاتر شده باشد بله.ضمنا رتبه هم يكي از موارد پيش بيني شده مي تواند باشد.
  ۲- غير قانوني نيست.

 583. محمد می گوید

  سلام
  من تویه شرکت خصوصی کار میکنم.
  خبری از طرح طبقه بندی مشاغل نیست یا اگرم هست پشت پرده با اداره کار توافقاتی کردند که هیچکس تو شرکت خبر نداره !!!
  مثلا من اصلا نمیدونم گروه و رتبه و … من چیه و چه حق و حقوقی دارم !!!
  چطور میتونم از وضعیت خودم مطلع بشم؟

 584. توکلی می گوید

  با سلام و خسته نباشید. در ماده ۱۷ بند “ه” آمده “امتیازات پست سرپرستی و سختی کار براساس عوامل ارزیابی تعیین وبراساس دستورالعملهای پیوست به کارکنان ذیربط تعلق خواهد گرفت .” ضوابط تعیین امتیاز پست و سرپرستی چیست. و اینکه آمده بر اساس دستورالعمل های پیوست ، چطور میتوانم این دستورالعمل های پیوست را داشته باشم و مطالعه کنم
  بسیار ممنون و منتظر پاسخ هستم

 585. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما نسخه از قرارداد يا حكم كارگزيني را دراختيار داريد؟

 586. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موارد از طريق شناخت شغل و تهيه پرسشنامه شغلي و مصاحبه و آشنايي طراح طرح مشخص ميشود.

 587. محمد می گوید

  سلام
  ممنون از پیگیریتون.
  نه ندارم-ما سفید امضا میکنیم و هیچی دست ما نیست.
  شرکتمون حدود ۲۵۰ نفر پرسنل داره و کاملا خصوصیه.
  مدیر اداریمون دیروز بهم گفت که این قانون اینجا اجرا نمیشه !!!

 588. مهیار می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  یه سوال از حضورتون داشتم؛
  در شرکتهایی(خصوصی)که طرح طبقه بندی مشاغل نیست،تنزل مقام کارمند بدون دلیل آیا امکانپذیر است؟ یعنی از ابتدا با عنوان مدیر …استخدام بشوی ولی پس از مدتی بدون دلیل،کارشناس بشوی؟آیا می شود بخاطر این موضوع به اداره کار مراجعه کرد؟

 589. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شركت قانونامشمول اجراي طرح است ودرصورت مراجعه به اداره كار ايشان را مكلف به اجراي طرح ميكنند.
  چون مي فرمائيد هيچي در دست مانيست قطعا درشركت شما طرح اجرا نمي شود وپرداختهاي فعلي شما بصورت توافقي است.

 590. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون طرح اجرا نمي شود روابط شما توافقي تلقي ميشود لذا اگر باكارفرما دراين خصوص به توافق رسيده ايد مشكلي نيست.

 591. محمد می گوید

  سلام
  بازم ممنون
  چرا سایتی از طرف وزارت کار اعلان نمیشه که بشه شکایت کرد؟ مگه وظیفه اداره کار نیست که بصورت سرزده بیاد و قرارداد کارگرا رو در واحد اداری و در حضور کارگر به صورت تصادفی چک کنه؟
  بخدا این روش خیلی ساده و مشکل گشا تره.
  شما که میدونید کسی جرات رفتن به اداره کاری که دستش اینطوری با کارفرما تو یه کاسه هست و نداره!!!
  ولی من حاضرم مشخصات شرکت و براتون بفرستم تا بصورت سرزده بیاید و قرارداد ها رو به صورت تصادفی چک کنید.ولی من نمیتونم نون زن و بچم و با شکایت به اداره کار منطقه قطع کنم.
  اینجا مافیا جکومت میکنه!!!!

 592. مهیار می گوید

  سپاسگزارم از پاسختون،ولی با عرض معذرت متوجه نشدم،چون توافقی در رابطه با تنزل مقام بین ما نبوده،توافق ما برای پست مدیری بود،پس از مدتی(۳ ماه)بدون دلیل به صورت یکطرفه به بنده ابلاغ شد که منبعد حکم شما کارشناس بوده و با حقوق این حکم اگر مایلی ادامه بده…با این وجود چه اقدامی از دستم بر می آید؟

 593. زهرا می گوید

  با سلام و احترام

  بنده در شرکتی مشغول به کار هستم که در آن طرح طبقه بندی اجرا شده و بر اساس این طرح و بازنگری آخری که روی اون انجام شده، اومدن پایه حقوق رو به دو بخش مزد شغل و حق پست تقسیم کردن.حالا به راحتی از افراد پستشون رو می گیرن و حق پست رو حذف می کنن.که به این ترتیب چند اقدام غیر قانونی داره انجام میشه :
  ۱. تنزیل رتبه و گرفتن پست افراد بدون ارائه هیچ دلیلی .مثلا پست ریاست رو از فرد می گیرن و حکم کارشناس به او میدن و این کار رو حتی برای افرادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۸ سال سابقه کار در اون سازمان انجام دادن
  ۲.حذف حق پست و سایر مزایای قانونی متعلقه مرتبط با پست ، مثل هزینه ایاب و ذهاب ، آکورد و …
  اما مدعی هستن که کارشون کاملا قانونیه و فقط بعد از حذف حق پست یک آیتم تو فیش حقوق اضافه کردن تحت عنوان “مزایای ماندگار پست”.

  لطفا راهنمایی بفرمایید که موضوع به چه شکل قابل پیگیری هستش.

 594. علی می گوید

  سلام
  من کارمند مخابرات رسمی هستم با ۱۲ سال سابقه کار و کارشناسی ارشد مخابرات دارم و طبق اصل ۴۴ به قانون کار تبدیل شدیم(کارگر شدیم) و اعتراضی داشتیم به گروهمان که همچنان ۱۳ مانده و می گویند ارتقا گروه ندایم و مدرک ما با فوق دیپلم هم فرقی ندارد و همچنین بابت حق شیفت در روزهای تعطیل هیچ مبلغ و تعطیل کاری پرداخت نمی شود و اصلا قانون رعایت نمی شود لطفا راهنمایی کنید

 595. محمد می گوید

  با سلام وخسته نباشید

  بنده در یک شرکت خصوصی به صورت نوبت کار دو روز صبح دو روز عصر دو روز شب و دو روز استراحت مشغول به کار هستم که پس از ۴ سال سابقه شیفت کارفرما اضهار دارد که ساعت کاری پرسنل شیفت به حد نساب نمیرسد وحدود ۱۲ الی ۱۳ ساعت کسری ساعت کاری را از مقدار ساعت اضافه کاری کسر نموده است آیا عمل ایشان به صورت قانونی میباشد

  لطفا راهنمایی کنید

 596. ابراهیم صالحی می گوید

  من درحدود۱۸سال اندکی است که درسازمان میراث فرهنگی کار میکنم درسال ۸۵ تمام افرادراباسازمان قراردادبستندبغیرازتعدادی که انهرارا به شرکت دادند برای قرارداد من ازان سال چقدر نامه نگاری کردم تا ماراهم باسازمان قراردادی کنند ولی عصر رابطه بود نه ضابطه درسال ۹۰تمامی افراد سازمان قراردادشان تبدیل به وضعیت شد ودباره نوع قرار داد ماتقیر نکرد یعنی من کار اداری انجام می دهم ولی قراردادمن مشمول قانون کاراست من ازبدوورود به سازمان بامدرک دیپلم وارد شدم وازهمان سال درکار اداری مشغول بوده ام

 597. افسانه می گوید

  با سلام : من نزدیک به ۲۰ سال در یک شرکت مهندسی کار میکنم و به همین میزان سابقه خدمت بیمه تامین اجتماعی دارم حال آنکه از سه سال پیش مدرک دیپلم من به مهندسی ارتقاء پیدا کرده یعنی ۱۷ سال با مدرک دیپلم و سه سال با مدرک مهندسی خدمت کرده ام اما در قسمت پست سازمانی در بیمه هیچگونه تغییری برایم حاصل نشده همچنین میخواستم بدانم با توجه به ارتقاء مدرک چقدر میزان حقوق علاوه بر افزایش سالانه به من تعلق می گیرد . با تشکر فراوان از صبر شما

 598. مسعود می گوید

  آیا تغییر شرایط احرازشغل/پست که در طرح طبقه بندی شرکت مصوب می باشد توسط خود شرکت جایز است ؟
  برای مثال شرایط احراز مدرک تحصیلی پستی که فوق دیپلم در طرح درج شده است را خود شرکت به کارشناسی ارتقا دهد ؟
  در صورتیکه جایز نیست ، تغییر شرایط احراز پست/شغل طرح باید به تایید چه مقام یا سازمانی برسد ؟
  آیا بند ماده قانونی در این مورد وجود دارد؟
  با تشکر

 599. hadi می گوید

  نحوه مزد رتبه مثلا از ۱ به ۲ در طرح طبقه بندی مشاغل چگونه میباشد بعنوان مثال مناز شهریور۹۳ یک رتبه ارتقا پیدا کردم این بدان معنی است که مبلغ مزد رتبه در احکام کارگزینی در ۲ ضرب میشود ؟

 600. یداله کاظمی می گوید

  بنده کارمند رسمی بیست چهار سال سابقه خدمت مدرک دیپلم رسته کارشناس ارشد بوده طبقه شغل هشت هستم حال مدرک کارشناسی منطبق با شغلم ارائه داده‌ام منظور شده اما طبقه شغلی من تغییر نکرده کارمند ثبت اسناد م لطفا محاسبه و پاسخ لازم رابا تقبل زحمت به اینجانب بدهید متشکرم.

 601. اشکان می گوید

  با سلام
  احتراما بنده حدود ۸ سال سابقه قبلی داشته که وقتی به اداره جدید آمده ام حدود ۶ سال و ۴ ماه سابقه قبلی را در نظر گرفته اند، مضافا اینکه حدود ۱ سال و ۴ ماه هم در این اداره جدید مشغول بکار میباشم و استخدام پیمانی نیز هستم( از طریق آزمون)، لذا خواهشمند است در خصوص محاسبه پایه و طبقه شغلی اینجانب راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

 602. رضا احدی می گوید

  چرا سختی کار پرسنل بخش مالی و حسابداری پایین است

 603. هانیه می گوید

  با سلام
  بنده کارمند رسمی علوم پزشکی کارشناسی علوم تربیتی با سمت کارشناس آموزش هستم در سال ۹۲ موفق به گذارندن مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش رشته علوم تربیتی شده ام . متاسفانه مدرک ارشدم چون همون رشته علوم تربیتی نبوده اداره تعدیل نکرده ا. و من همچنان بلاتکلیف هستم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.

 604. شهلا می گوید

  با سلام ، حدود ۱۹ سال است که در علوم پزشکی سابقه کار دارم و از ابتدا با مدرک لیسانس درواحد حسابداری مشغول بکار می باشم و با توجه به اینکه مدرک تحصیلی ام نیز حسابداری می باشد متاسفانه درطرح طبقه بندی مشاغل گروه ۱۰ برایم اعمال شده و در حال حاضر نیز مدرک کارشناسی ارشد را گرفته ام ولی متاسفانه آنرا لحاظ نمی کنند لطفا راهنمایی بفرمایید .متشکرم

 605. شكيبا مرزبان می گوید

  با سلام
  چند تن از همكارن كه از پرسنل مشمول قانون كار ميباشند و از سال ۱۳۶۹ با مدرك ديپلم مشغول بكار در سازمان بهزيستي گرديدند و از سال ۱۳۸۰ كه مدرك ليسانس خود را اخذ كردند ولي طرح طبقه بندي مشاغل در سال ۱۳۸۲ فقط براي تحصيلات زير ديپلم اجرا گرديد .حال سوال اينجاست كه آيا سازمان بهزيستي را ميتوان الزام به اجراي صحيح و كامل طرح طبقه بندي مشاغل وفق مواد ۴۸و۴۹و۵۰ قانون كار و تبصره ماده ۵۰ قانون كار نمود؟و سازمان چه دفاعي در اينمورد ميتواند از خود بنمايد؟
  با تشكر

 606. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری هستید؟
  دراین صورت اطلاعات بنده دراین خصوص کامل نیست.

 607. مهرنا معبن می گوید

  سلام من با یک اداره دولتی قراداد داشتم دانشجوی ارشد بودم و با گاهی دانشجویی در قرادادم مدرک ارشد ان دانشگاه لحاظ شد .متاسفانه نتونستم درسم رو تموم کنم اما هنوز عنوان ارشد در قرارداد هست . الان که برای بیمه بیکاری میخوام مراجعه کنم کپی مدرک رو باید ارایه بدم .که بین مدرک قید شده در قرارداد و کپی مطابقت نیست .راهنمایی کنید که چه کار کنم.

 608. نوجوان می گوید

  عادلانه نیست که نیروهای تازه فارغ التحصیل استخدام شوند اما نیروی قراردادی دارای سابقه مثلاً ۱۵ساله طبق سنوات گذشته قراردادی بماند هیچ دفاعی هم نمی توانم بکنم بنده را راهنمایی بفرمائید
  باتشکر

 609. دلشاد عزیزی می گوید

  با سلام ما قرارداد با شهرداری در مورد خدمات رفت و روب داریم(رفتگری و جمع آوری زباله) حال مشخصات نیروها رو برای طبقه بندی به دفتر مشاوره ای داده ایم اونها طرح رو بر اساس طبقه بندی مشاغل در شهرداری تنظیم نموده اند مثلا رفتگر رو زدن گروه ۵ با مزد شغل ۲۸۷۲۷۰ در حالی که مزد شغل اعلامی از طرف اداره کار برای سال ۹۴ برای همین گروه ۲۴۱۵۵۰ یعنی اختلافی معادل ۴۵۷۲۰ریال حال حساب کنید برای مثلا ۸۰نفر با این وضعیت گروهبندی هزینه ای معادل ۱۵میلیون تومان در هر ماه برای شرکت در بر دارد آیا این روش طبقه بندی درست است یا نه چون ما کار رو به صورت حجمی و کامل گرفتیم نه تامین نیروی انسانی با تشکر

 610. حمیدرضا می گوید

  سلام.من مدرک برق ۲۸۰۰ ساعته دارم.خواستم ببینم این خارج از کشور قبول دارن؟! اسمش بین المللی اما واقعا هست؟!تو ایران معادل چند سال کار الان حساب میشه؟!

 611. علی می گوید

  با عرض سلام.اینجانب۷سال سابقه بیمه بدون خدمت سربازی دارم شاغل در تعمیر نگهداری پتروشیمی نیروی فنی هستم.۱سال هست که شاغلم شرکت قبلی بدلیل پایان قرارداش با پتروشیمی با ما تسویه کر د شرکت جدید طرح طبقه بندی مشاغل رو اجرا کرد شرکت قبلی هم اجرا کرده بود اما شرکت جدید پایه حقوق رو ۱۰۰هزار تومان کم کرده من جز گروه ۹ مشاغل هستم وحقوق من رو کف پایه حقوق ۷۴۱ هزار زده.خواستم راهنمایم کنید که میتونه پایه حقوق رو پایین بیاره.ومن که الان درصنعت پتروشیمی هستم حق وحقوم چقدر میشه با مدرک کاردانی قبل از سابقه بیمه

 612. صبا می گوید

  با سلام وخسته نباشيد چگونه با مدرك ليسانس كامپيوتر و فني و حرفه ا ي
  ۶ ماهه و بدون داشتن شغل مرتبط و بدون بيمه ميتوانم سابقه كار داشته باشم لطفا راهنماييم كنيد ممنون

 613. رضا می گوید

  سلام
  من تازه طبقه بندی شدم مدرک لیسانس مرتبط با کارم هستش ۴ سال هم سابقه کاری دارم ولی گروه من ۸ هستش می خواستم بدونم با شرایط من چه گروهی حق منه؟

 614. عادل می گوید

  سلام اینجانب اسفند ۹۳ بازنشسته شده ام ولی تا تاریخ فوق طرح طبقه بندی در شرکت ما اجرا نشده(بعلت کارشکنی کارفرما) آیا راهی برای گرفتن حقم وجود دارد.
  لازم به ذکر است بازنشتگی من بر اساس کار سخت و زیان آور بوده است با ۲۲ سال.

 615. عباس می گوید

  سلام خدمت مدير سايت ودوستان ،کسي ازحقوق يک کارمند فرمانداري خبر داره؟چقدره؟نظرتون درباره امريه گرفتني که بعدش استخدام باشه چيه؟؟

 616. حامد ستاری می گوید

  با سلام
  من در یک شرکت دولتی صنعتی مشغول به کار هستم و ۴ ماه است قرارداد دارم.با اجرای طرح طبقه بندی که رشته من مرتبط با شرکت بوده و دارای مدرک لیسانس و ۶۰۰ ساعت دوره فنی حرفه ای مرتبط با شرکت را گذرانده ام به من گروه ۸ داده اند.لطفا گروه متعلق به من را راهنمایی کنیذ