ACCPress.com – تازه های حسابداری

ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار

 • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

تطبیق وضع با طرح :

ماده ۱ :

کلیــه کــارکنــان مشمـول قــانــون کــار بــا تــوجــه بــه وظایفــی که درزمان تصویب طرح (۱/۴/۸۶) تصدی آنرا برعهده دارند با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی و ضوابط این دستورالعمل با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل با طرح تطبیق خواهندیافت .

منظور از تطبیق وضع انطباق شرایط فرد با شغل مصوب در طرح وتعیین گروه ومزد شغل ومزد سنوات وی در اجرای مفاد این دستورالعمل است .

ماده ۲ :

رعایت شرایط احراز مندرج در شناسنامه های شغلی درمورد متصدیان آنها الزامی است ، لیکن در صورتیکه صرفا” هنگام تطبیق وضع ( در تاریخ مقرر درماه یک ) افرادی از نظر تحصیلات شرایط احراز شغل موردتصدی را نداشته باشند از سوابق تجربی آنان به ترتیب مقرر درجدول ضمیمه این دستورالعمل جایگزین کمبود مدرک تحصیلی خواهد گردیدمعادل ریالی سال های کمبود با استفاده از جدول موضوع ماده۵ ( ازبالا به پایین ) کسرمی گردد. درصورتیکه در این مرحله تمام سابقه تجربی فردنتواند کمبود تحصیل وی را جبران کند این امرمانع از تطبیق وضع او در شغل مربوط نخواهدشد .

تبصره ۱ : گواهینامه های‏آموزشی موضوع ماده ۳ این دستورالعمل درصورت ارتباط با شغل نیز میتواند جایگزین سابقه تجربی مقرر در این ماده شوند .

تبصره ۲: درمورد کارکنانی که هنگام تطبیق وضع در اجرای این ماده بلحاظ کمبود تحصیلات سابقه تجربی از آنان کسرگردیده است ، درصورت اخذمدرک تحصیلی لازم و یا گواهینــامه آمــوزشی درحیــن کــار ، ســوابق مـزبور متناسب با مدرک تحصیلی یا گواهینامه آموزشی ارائـه شده از تاریخ ارائـه به آنان مسترد ومزد سوابق کسر شده از تاریخ اخیرالذکر در باره آنان برقرار خواهد شد .

مزدسوابق کسرشده عبارت از رقم ریالی مزبور درهنگام تطبیق با شغل موردتصدی به اضافه تاثیر درصدهای افزایش مزدناشی از مصوبات شورای عالی کار درسالهای بعداز تطبیق تا زمان ارائـه مدارک است .

ماده ۳ :

دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بترتیب آنچه که درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گردیــده است ( و پیوست این دستورالعمل میباشد ) جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه خواهد گردید .

تبصره ۱ : سایرگواهینامه های‏آموزش فنی وحرفه ای و یا تخصصی که ازطریق مراجع رسمی صادرو یا تایید شده باشند با نظر کمیته طبقه بندی مشاغل ( ازجهت مرتبط بودن با شغل) بازاء هرده ساعت آموزش معادل یک ماه تجربه شغلی تلقی میشوند . حداکثر تجربه ای که به این طریق محاسبه می گردد ۳ سال است .

تبصره ۲ : در صورتیکه بدلایلی‏ امکان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت ونوع آموزش واهمیت گواهینامه مربوطه انجام می شوند .

تبصره ۳ : در صورتیکه برخی دوره های آموزشی تخصصی موضوع تبصره های فوق بتواند جایگزین بیش از ۳ سال تجـربــه شوند ، موضوع پس از پیشنهاد مدیریت وکمیته طبقه بندی مشاغل باید به تایید اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد وبهره وری برسد .

تبصره ۴ : چنانچه ضوابط دیگری راجع به جایگزینی دوره های آموزشی به جای تجربه از سوی وزارت کار واموراجتماعی اعلام شود ، حسب مورد ملاک اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ :

سوابق کارکارکنان ‏درخارج‏ ازکارگاه محل خدمت در صورتیکه مرتبط بودن آن با شغل موردتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل باشد جهت جانشینی شرایط احراز شغل از لحاظ کمبودتحصیل به ترتیب مقرر در این دستورالعمل محاسبه می گردد.

احتساب این سوابق برای محاسبه مزد سنوات پایه های گذشته با توجه به ضوابط این دستورالعمل با موافقت مدیریت امکان پذیر خواهدبود .

تبصره : سوابق کارکارکنان در کارگاههای تابعه یک شخصیت حقوقی درصورت انتقال آنان از یک کارگاه به کارگاه دیگر ، دراحتساب سوابق خدمت وتجربه آنان منظور خواهدشد .

تعیین مزد مبنا ( مزدسنوات گذشته و مزدشغل ) هنگام تطبیق وضع

ماده ۵ :

مزدپایه سنوات بابت خدمت گذشته کارکنان تازمان تطبیق پس از کسر سوابق جایگزیـن شده بابت کمبود مدرک تحصیلی موضوع ماده ۲ ، براساس جدول ضمیمه ( که تا پایان سال ۱۳۸۵ تنظیم شده است ) محاسبه و بعنوان مزدسنوات گذشته (مزد پایه سنواتی قبل ازاجرای طرح ) درمورد آنان منظور خواهدشد . افزایش مزد سنوات ( پایه ) تابع مصوبات بعدی شورای عالی کار است.

تبصره : حق جبهه افراد نیزحسب مـوردبه این مــزد سنـوات افـزوده شـده لیکن در تعیین مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح ملاک محاسبه قرار نمی گیرد .

ماده ۶ :

با اجرای این طرح تعیین مزد شغل کلیه کارکنان مشمول براساس جدول مزد که براساس ضـوابط و روشهــای مــوردعمل اداره کل نظارت بـرنظامهای جبران خدمت تنظیم وتایید می شود صورت خواهدگرفت . این جدول که حاوی مزد شغل گروهها و نرخ پایه سنوات آتی هرگروه است جزء لاینفک طرح بوده وپس از اجرای آن نیز ماخذ تعیین مزدافراد مشمول هنگام استخدام ، ارتقاء وجابجایی های شغلی است . تغییرات بعدی در جدول مزدبستگی به تصمیمات شورای عالی کاردراین زمینه دارد.

تبصره : درصورتیکه جدول مزد موضوع این ماده در شرایطی بلحاظ کمبود عرضه دربازار کارنتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب ونگهداری متصدیان مشاغل مدیر ومتخصصین همطراز ومشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی وتایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ، میتوان متصدیان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثنی نمود .

ماده ۷:

درصورتیکه پس از اجرای طرح مزد مبنای برخی از افراد به نسبت مزد ثابت قبل از اجرای طرح کاهش یابد مابه التفاوت مزد قبلی با مزد جدید به عنوان تفاوت تطبیق درباره آنان برقرار می شود.این تفاوت تطبیق طی چهار نوبت اعطای پایه که بر اساس مصوبات شورایعالی کار یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام می شود مستهلک شده وباقیمانده احتمالی کماکان جدا از مزد گروه وپایه به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ :

به کارکنانی که خدمت سربازی را قبل از استخدام در کارگاه انجام داده اند باموافقت مدیریت معادل ریالی یک پایه با نرخ تعیین شده برای هرگروه ( برطبق جدول مزد) قابل اعطاست .

تبصره : مدت خدمت سربازی درموردکسانیکه خدمت مزبوررادرحین اشتغال درکارگاه انجام داده اند ، برطبق تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون کار جزء خدمت آنان درکارگاه محسوب می شود .

شرایط ترفیع ، ارتقاء ، جابجایی شغلی ، استخدام ، احراز رتبه

ماده ۹‌ :

از اول‏سال ۱۳۸۷ به بعد ، درصورت تصویب شورای عالی کار ( یا سایرمراجع ذیصلاح ) به ازاء یک سال خدمت ، مزد پایه سنواتی تعیین شده برای هرگروه ، به مزد سنوات کارکنان اضافه می شود .

تبصره : اعطای پایه سنوات اضافی جز آنچه که در این دستورالعمل پیش بینی شده و یاممکن است برطبق ضوابط قانونی مقرر شوند به هیچ وجه مجاز نیست .

ماده ۱۰ :

پس از اجرای طرح و تطبیق کارکنان با آن ( به ترتیب مقرر در ماده یک ) هرگونه استخدام ، ارتقاء یا جابجایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل ( به ترتیب پیش بینی شده در شناسنامه شغلی مربوطه ) خواهد بود .

تبصره ۱ : درموردمشمولین این ماده که فاقد مدرک تحصیلی لازم بوده ولی دارای تجربه کافی برای جایگزینی تحصیل باشند و تجربه بتواند پاسخگوی کمبودتحصیل پیش بینی شده در شرایط احراز شغل شود سابقه خدمت تجربی به ترتیب مقرر درجدول موضوع ماده ۲ و یادوره آموزش به ترتیب مقرر درماده ۳ می تواندجایگزین کمبودتحصیل شود . اعاده سوابق کسر شده از این بابت نیز براساس شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲ عملی است .

تبصره ۲ : درمورد مشمولین این ماده که دارای تحصیلات بالاتر از مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای تصدی شغل جدید بوده ولی فاقد تجربه لازم باشند به شرط آنکه ارتباط رشته تحصیلی با شغل پیشنهادی مورد تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه قرار گیرد . معادل هر سال تحصیل بالاتر از شرایط احراز می تواند جایگزین یکسال کمبود تجربه شود ، این جایگزینی در هر حال باید بتواند کمبود تجربه را کاملا” جبران کند .

تبصره ۳ : مشاغلی که برای تصدی آنها برابر مقررات وضوابط مدارک و رشته های تحصیلی خاص پیش بینی گردیده باشد مشمول تبصره ۱ این ماده نبوده و باید براساس ضوابط پیش بینی شده عمل شود .

تبصره ۴ : درمورد برخی مشاغل تخصصی که عرضه آنها در بازارکار با کمبود روبروست به شرط داشتن مدرک تحصیلی لازم با تایید مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل میتوان استثنائاَ ازکمبود تجربه صرفنظر کرداستفاده از این تبصره تنها یکبار در طول خدمت فرد مجاز خواهد بود .

احراز رتبه این افراد موکول به تکمیل سابقه تجربی آنان در شغل مربوط است .

ماده ۱۱:

در صورت وجود شرایط زیر ورعایت مفادماده ۱۰ کارکنان را میتوان از گروه شغلی مربوطه به گروه شغلی بالاتر ارتقاء داد . منظور از ارتقاء قرارگرفتن فرد در شغلی در گروه بالاتر است .

الف – موافقت مدیریت با ارتقاء

ب   – وجود شغل بلاتصدی در گروه بالاتر

ج   – تــاییـد کمیته طبقه بندی مشاغل در مـورد دارابودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید ( براساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل ) .

د   – درصورت لزوم گذارندن حداکثرر دوره سه ماهه آزمایشی با مزد و مزایای شغل جدید ، مدت خدمت آزمایشی باید در حکم صادره قید شود در غیراین صورت حکم قطعی تلقی می گردد .

ماده ۱۲ :

مزدشغل کارکنانی که ارتقاء می یابند ، مزدشغل گروه موردارتقاء است . درمورد تعیین میزان مزدسنوات این افراد به ترتیب زیرعمل می شود :

الف – چنانچه دارای شرایط احراز کامل گروه جدید از نظر تجربه و تحصیل باشند ، مزد سنوات آنان همان مزدسنوات قبل از ارتقاء است .

ب   – درصورتی که به لحاظ کمبودتحصیل براساس تبصره ماده ۱۰ مشمول کسر سوابق شدند ، معادل ریالی سال های کسرشده با استفاده از جدول پیوست وتغییرات بعدی آن از مزد سنوات آنان کسر می گردد .

تبصره ۱ : افزایش های بعدی مزد سنوات کارکنانی که ارتقاء می یابند ، متناسب با گروه جدید تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره ۲ : در هیچ شرایطی ارتقاء نباید موجب کاهش مزدمبنای کارگر ( به نسبت مزد قبلی ) شود مگر آنکه این امر کتبا” موردموافقت وی قرار گرفته باشد .

ماده ۱۳:

تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

ضمنا” درصورتی که قبلا” سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسرشده باشدو درشغل جدید دارای شرایط تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسرشده به آنان از تاریخ تغییر شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

تبصره ۲ : تنزل گروه شغلی کارکنان به دلایل پزشکی درصورت صدور رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدی و عدم توانایی وی به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏کتبی فردذیربط امکان پذیربوده‏ و ‏در این صورت مزد وی‏ به طریق‏ مذکور درتبصره یک درشغلی که بانظرمدیریت وتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل برای وی تعیین می شود درگروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ کاهش دستمـزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا ازمزد گروه وپایه می باید به عنوان مابه التفاوت مزدبه وی پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

توضیح : مشمولین تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار تابع حکم تبصره مذکور میباشند .

ماده ۱۴ :

به منظور تقویت‏ انگیزه های شغلی وارتقاء کمیت وکیفیت کار دربین کارکنان وپویایی هرچه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از اجرای طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرایط احراز شغل ، یک رتبه درگروه مربوطه به کارکنان اعطا می شود .

تبصره ۱ : آن بخش از سوابق تجربی که در اجرای ضوابط این دستورالعمل جایگزین کمبود تحصیل شده اند در محاسبه سابقه تجربی این ماده منظور نمی شود .

تبصره ۲ : عوامل زیر می تواند جایگزین تجربه مقرر در این ماده شوند .

الف – هرسال تحصیل مازاد برشرایط احراز تحصیل معادل یکسال تجربه

ب   – هرده ساعت دوره آموزشی مرتبط با شغل معادل یک ماه تجربه

ج   -علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد هریک از افراد و نقشی که درپیشبرداهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی دارند می تواند باتوجه به سیستم ارزیابی عملکرد وشایستگی کارکنان اعطای رتبه را سه سال یکبار تعیین نماید .

تبصره ۳: در اعطای رتبه تایید کمیته طبقه بندی مشاغل صرفا” از نظر ارتباط تجربه با شغل مـوردتصـدی و نیز رعایت تبصره یک و همچنین حصول شرایط مقرر در بندهای “الـف” و ” ب ” تبصره ۲ این ماده ضروری است .

تبصره ۴ : تاخیر در اعطای رتبه هریک از افراد با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته انضباط کار کارگاه بنابه دلایل انضباطی حداکثر به مدت یکسال برای هر رتبه امکان پذیر است .

تبصره ۵ : در صورت اقتضا کارگاه میتواند با هماهنگی و تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ضوابط دیگری را برای اعطای رتبه به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۱۵ :

در صورت تغییر شغل هریک از کارکنان ، تعیین رتبه جدید بایستی مجددا” براساس ضوابط ماده ۱۴ صورت گیرد .

ماده ۱۶ :

نرخ هر رتبه معادل حاصلضرب امتیاز در گروه مربوطه ( طبق جدول پیوست ) در ضریب ریالی جدول مزد است .

تبصره ۱ : نــرخ رتبــه ‏، جــزیـی ‏از مزدگروه فــرد تلقــی شــده و بخشـی ازمزدمبنای وی را تشکیل می دهد.

تبصره ۲ : تاریخ اجرای رتبه ۱/۱/۱۳۸۶ می باشد .

مـزایـا :

ماده ۱۷ :

با اجرای ‏طرح طبقه بندی مشاغل به دلیل آن که برای تعیین گروه شغلی ومزدشغلی ، عوامل اصلی‏ متشکله ‏شغل ‏مانندمهارت و مسئولیت و فعالیتهای فکری وجسمی وعوامل فرعی آنها ملاک عمل بوده و امتیازلازم به شغل تعلق گرفته است ، لذاپس ازاجرای طرح کلیه پرداختهای مستمر که تاقبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل درکارگاه پرداخت گردیده است مانند حق جذب ، فوق العاده شغل و امثال آن بــه همراه مــزدکارکنان در بـودجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ( مزد ثابت ) منظور گردیده و ازتاریخ تصویب نهایی طرح به بعد هیچگونه مزایایی جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر میشود پرداخت نخواهد شد .

الف – حق مسکن‏، خواربار ، حق اولاد ، کمک های جنسی ، بن خواربار ، ایاب وذهاب ، انواع پاداش‏، عیدی ونظایرآنها که برطبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می شوند .

ب   – حق شیفت ، نوبتکاری ، شبکاری ، اضافه کاری ، فوق العاده ماموریت وفوق العاده کارایی و نظایر آنها که باتوجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می شود.

ج   -حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه .

ه   – امتیازات پست سرپرستی و سختی کار براساس عوامل ارزیابی تعیین وبراساس دستورالعملهای پیوست به کارکنان ذیربط تعلق خواهد گرفت .

تبصره : علاوه برمزایای مذکور در این ماده برای شاغلین مشاغل تخصصی که زمینه عرضه آنها دربازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت ویژه وظایف ، سختی و صعوبت کار ویا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آنها ضعیف است ومتناسب با وضعیت شغل ومیزان نیاز کارگاه به اینگونه شغل ها ، میتوان مزایایی را باموافقت مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و تصویب وزارت کار و امور اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب ( بازارکار ) برقرار وپرداخت نمود .

میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوط باشد لیکن در موردمشاغل تخصصی یا درسطوح مدیران ، با ارائه دلایل توجیحی تا ۵/۱ برابر مزد شغل گروه مربوط نیز میتواند مورد درخواست وتصویب قرار گیرد .

استفاده هریک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه وتحصیل است.

موارد مختلف :

ماده ۱۸ :

در صورت‏ایجادمشاغلی‏درکارگاه که در طرح مصوب پیش بینی نشده باشند ، مراتب توسط مدیریت به وزارت کار واموراجتماعی اعلام وپس از تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت با نظارت اداره کل مذکور ارزیابی و به طرح الحاق خواهد شد .

ماده ۱۹ :

با اجرای طرح برای هر یک از شاغلین احکام جدید طبق فرم نمونه پیوست ممهور به مهر واحد مربوط وامضاء مقام مسئول با رعایت سایر ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه ای از آن در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط ضبط می شود.

ماده ۲۰ :

درصورت‏بروز هرگونه ‏اختلاف در مراحل اجرای طرح در وهله اول کمیته طبقه بندی مشاغل به موضوع رسیدگی نموده و درصورت عدم حصول نتیجه دراجرای تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کار وامور اجتماعی ارجاع می گردد .

——————————————————————————————————————————————-

در اجرای تبصره ماده ۱۰ آیین نامه ایجاد مراکز کارآموزی و جوارکارگاه و بین کارگاهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب (۲۷/۱۰/۷۱)هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون مذکور (۱۲/۲/۷۱)و براساس بخشنامه شماره ۴۶۶۰/ن مورخ ۲۴/۲/۷۳ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظوابط جایگزینی و احتساب دوره های آموزش فنی و حرفه ای به جای تجربه شغلی (سوابق کار)در طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل می باشد:

۱-مشخصات دوره ها و میزان حداکثر تجربه های معادل آنها:

الف) طی دوره آموزش هیجده ماهه (برابر ۲۸۰۰ ساعت)تربیت مربی معادل ۸ سال تجربه

ب) طی دوره آموزش هیجده ماهه (برابر ۲۷۰۰ ساعت)کارگر ماهر معادل ۷ سال تجربه

ج) طی دوره آموزش ۹ ماهه (برابر ۱۲۰۰ ساعت)کارگر درجه یک معادل ۶ سال تجربه

د) طی دوره آموزش ۶ ماهه (برابر ۹۰۰ ساعت)کارگر درجه دو معادل ۴ سال تجربه

ه) طی دوره آموزش مراکز جوار و ضمن کار آموزش ارتقاء مهارت کمتر از ۶ ماه به تناسب مدت دوره حداکثر ۳ سال تجربه

۲-شرایط جایگزینی:

الف) احتساب دوره های مذکور به جای تجربه شغلی مستلزم و صدور گواهینامه تعیین درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

ب) احتساب دوره های مذکور در بند یک به جای تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بایستی با رعایت شرایط احراز پیش بینی برای شغل مورد نظر صورت گیرد.

ج) در صورت طی دوره آموزشی به ترتیب مندرج در بند یک به شرط تناسب دوره آموزشی با شغل از تاریخ  صدور گواهینامه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای سوابق کسر شده بابت شرایط احراز یا تحصیلی حداکثر معادل سالهای تجربه ای که برای دوره مشخص شده به فرد ذیربط مسترد می گردد.

د) با توجه به ظوابط جایگزینی تجربه به جای کمبود مدرک تحصیلی در طرحهای طبقه بندی شده مشاغل در صورت تکمیل سابقه تجربی مورد نیاز (از مجموع سوابق عملی و آموزشهای جایگزین شده)باقیمانده تجربه اکتسابی ناشی از آموزش (به ترتیب مقرر در بند یک)می تواند جایگزین کمبود مدرک تحصیلی (تا حداکثر لیسانس )شود.

ه) در احتساب دوره های آموزشی به جای تجربه یا تحصیل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در زمینه ارتقاء لازم الرعایه است.

تبصره:(براساس دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹)دارندگان گواهینامه مهارت حرفه ای که دارای تخصص و توانایی لازم مطابق با استانداردمربوطه می باشندو در آزمون صلاحیت های فنی و حرفه ای بصورت آزاد شرکت و توفیق حاصل نمایند، متناسب با نوع گواهینامه نیز مشمول این دستورالعمل میگردند.

محسن خواجه نوری

معاون نظارت برروابط کار

————————————————————————————————————————————————-

لینک مرتبط:

دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 25 دسامبر 2010
 • ۶۸۴ نظر
 • آمار : 227,550 بازدید
 • ناصر اميري در ساعت 7:51 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2011

  با سلام
  ضمن تشکر ازارائه مطالب فوق خواهشمنداست پیرامون طرح طبقه بندی
  مشاغل وانواع آن مطالبی یا منابع اعلان فرمائید
  با تشکر

  [پاسخ]

  تاریخ: ژانویه 2011
  nima در ساعت 11:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2011

  باسلام.طبق طرح طبقه بندی سمتی که من در آن قرار دارم با مدرک لیسانس و ۲سال سابقه کاری گروه۱۳ تعلق گرفته.حال با توجه که من مدرکم فوق دیپلم است و سابقه کاری هم ندارم با توجه به سمتم حقوق وگروه من چند خواهد بود. با تشکر

  [پاسخ]

  حسيني در ساعت 12:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2011

  سلام
  بنده دنبال اشخاصی با عنوان طراح طبقه بندی مشاغل می گردم تا طرح رادر شرکت ما اجرا و مجوز لازم را بتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 27th, 2011 4:31 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده این اشخاص دارای صلاحیت از طرف اداره ی کار معرفی میشوند لذا برای این منظور از اداره ی کار محل موضوع را پیگیری بفرمائید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  تاریخ: فوریه 2011

  سلام
  این موضوع از جمله وظایف کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل است که وضعیت موجود شما را با شرایط شغل تطبیق می دهد لذا به صورت عمومی نمی توان گفت که با این شرایط گروه شما چند خواهد بود.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 6:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2011

  طرح طبقه بندی برای چند نفر در سازمان قابل اجراست

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ آوریل 25th, 2011 8:54 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  موقعی که لیست بیمه پرسنل به تعداد ۵۰ نفر برسد ، قانونا” مکلف به اجرای طرح طبقه بندی هستید.
  البته بنا به تمایل مدیریت واحد ، منعی برای اجرای طرح به تعداد کمتر هم وجودندارد.

  [پاسخ]

  مصطفائی در ساعت 1:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2011

  با سلام
  موسساتی که بموجب اصل ۱۴۴ قانون اساسی چند سالی است خصوصی و مشمول قانون کار شده اند از اجرای بسیاری از مفاد قانون کار مثل طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل شوراهای اسلامی کار و ۰۰۰خودداری میکنند چگونه میتوان این موضوع را پیگیری نمود .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 3rd, 2011 9:12 ق.ظ:

  باسلام
  قانون کار
  ماده۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ ) واگذار خواهد کرد.
  تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰% هزینه های مشاوره ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

  [پاسخ]

  مجید علی زاده در ساعت 9:42 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2011

  بنده ۶ سال است که در شرکت جهاد توسعه ( پناه ساز ایران کار میکنم ) و شامل بیمه و خدمات هستم می خواستم بدانم که بعد از گذشت ۵ سال یک گروه به بنده اضافه گردید و از گروه ۷ به گروه ۸ ارتقا پیدا کردم . حالا بنده کاردانی گرفته ام می خواستم بدانم که چند گروه شغلی به بنده اضافه میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 11th, 2011 12:23 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام
  یکی از وظایف کمیته طرح طبقه بندی مشاغل شرکت شما ، تطبیق شرایط پرسنل با مصوبات طرح طبقه بندی است.
  به نظر بنده بهترین مرجع برای سوال شما ، این کمیته است ضمن اینکه ممکن است طرح طبقه بندی شرکت شما ، اخذ مدرک جدید را حائز ارتقاء گروه نداند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عطا در ساعت 9:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2011

  سلام میخوام بیشتر در مورد کارشناس منابع انسانی بدونم که زمان استخدام با اطلاعات کامل شرکت کنم ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 23rd, 2011 10:38 ق.ظ:

  سلام
  سوال جنابعالی مرتبط با کارکرد این سایت نیست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  رسول در ساعت 11:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2011

  با سلام

  در شرکت ما ۳ سال پیش طرح طبقه بندی اجرا شده است. در حال حاضر آیا راهی برای تعریف یک پست جدید که در طرح طبقه بندی موجود نیست ؛ راهی وجود دارد؟ چه شرایطی دارد؟
  منظورم از پست جدید این است که در چارت یک واحد ؛ مدیر و سرپرست وجود دارد ایا میتوان پست جدیدی با سمت “رئیس” ایجاد کرد؟
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 26th, 2011 8:15 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  ماده ۱۸ :
  در صورت‏ایجادمشاغلی‏درکارگاه که در طرح مصوب پیش بینی نشده باشند ، مراتب توسط مدیریت به وزارت کار واموراجتماعی اعلام وپس از تایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت با نظارت اداره کل مذکور ارزیابی و به طرح الحاق خواهد شد .
  http://www.accpress.com/news/1389/10/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86/

  [پاسخ]

  علی رضا حمزه ای در ساعت 2:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2011

  با سلام و احترام آیا آئین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار صادر شده و در هر صورت من با کارگاهی زیر ۱۰ نفر آیا می توانم از مفاد این ماده استفاده کنم؟ متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 12th, 2011 1:56 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب خدمت جنابعالی
  آئین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار را ازاین مسیر ملاحظه فرمائید:
  http://www.accpress.com/news/1390/01/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
  لیکن به نظر بنده چون این کارگاه ها از شمول قانون کار خارج هستند اجباری دراستفاده از این ضوابط ندارنداما درصورت تمایل هم به نظر بنده منعی برای استفاده ازطرح ندارید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد حسنلو در ساعت 4:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  سلام- من با مدرک لیسانس در یکی از بانکهای خصوصی قبول شدم -از کسی شنیدم که در طر ح طبقه بندی در گروه ۸ قرار میگیرم خواستم بدونم حقوق پایه ان در سال ۹۰ چطوریه ؟با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 6th, 2011 12:41 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام
  جمع امتیازات گروه ۸ ، ۱۲۰ است که بسته به اینکه ضریب ریالی محل کارتان چقدر باشد حقوقتان مشخص خواهد شد.
  درابتدای هر سال ، طبق بخشنامه اداره ی کار افزایش این ضریب اعلام و درحقوق افراد مشمول طرح اعمال میشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مسلم در ساعت 2:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  سلام می خواستم موارد زیر را بدونم:
  ۱٫ شیوه محاسبه جدول امتیاز گروهها در تعیین نرخ رتبه و فرمول آن(یک مثال کاربردی لطفا)
  ۲٫ شیوه محاسبه حق مدیریت و سرپرستی برای مدیران، کارشناس مسئول و …
  ۳٫ شیوه محاسبه مزد سنوات گذشته در بازنگری طبقه بندی مشاغل

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 30th, 2011 9:34 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  لطفا سوالتان را دربخش قوانین تالار گفتگوی تخصصی حسابداری مطرح بفرمائید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  الهه در ساعت 12:10 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2011

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتان
  من ۱۳ سال سابقه کار دارم با سمت مسئول دفتر. فوق دیپلم حسابداری و ترم آخر کارشناسی روابط عمومی هستند. جدیدا” مقرر شده است طرح طبقه بندی مشاغل در اداره مبا ا اجرا شود. ( مناطق آزاد) به نظر شما با این سابقه رتبه من چند می شود؟ آیا حق جذب به من تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 8th, 2011 8:18 ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  اینطور که بنده اطلاع دارم فی البداهه نمی توان گروه کسی را مشخص کرد بلکه پس از تعریف چارت سازمانی و مشخص شدن شغل مصوب شما، طراح طرح طبقه بندی برای هر شغل حداقل هایی را تعین میکند که براین اساس گروه هر شغل مشخص و براساس ضریب ریالی آن شرکت حقوق آن شغل مشخص میشود.
  استحضار داشته باشید که در طرح طبقه بندی ، شخص تعین رتبه نمی شود بلکه این شغل است که ( براساس ضوابطی که برایش تعین شده) رتبه بندی خواهد شد ولی بصورت عمومی گروه کاردان در محدوده ۱۰قرار میگیرد که بسته به ضریب ریالی شرکت ، حقوق وی محاسبه میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  الهه در ساعت 10:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2011

  با سلام و خسته نباشید.

  ضمن عرض تشکر و قدردانی. پس سابقه کار برای من که در یک نهاد مشخص از سال ۷۷ تا کنون مشغول بکارم ملاکی نیست برای اینکه رتبه از ۱۰ بالا تر برود؟ یا اینکه رتبه فقط به سطح تحصیلات مربوط می شود؟ اگر اینطور باشد در اداره ما افرادی که فوق دیپلم دارند ولی پست کارشناسی دارند با سابقه بالای ۱۵ سال رتبه ۱۴ را کسب کرده اند.
  ممنون می شوم چنانچه راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 17th, 2011 8:07 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور شما
  اگر طراحی طرح براساس وضعیت شرکت باشد میتوان رتبه های بالاتری را هم کسب کرد.
  رتبه ای که بنده اعلام کردم تقریبا کف است و ممکن است غیر از این (بنا به فرموده ی شما) هم باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  mehdi در ساعت 10:58 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2011

  باسلام اگرشخصی درشرکت دولتی -باقانون کار- پست وسمت مدیریتی داشته باشدوازآن پست کناربرود چنانچه طرح طبقه بندی درآن شرکت درحال اجرا باشدوآن شخص هم درحال حاضرسمتی نداشته باشدآیابراساس سابقه مدیریتی نامبرده درپایه وگروه ایشان تفاوتی دارد؟ باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 17th, 2011 8:29 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور mehdi
  لطفا سوالتان را با ذکر جزئیات بیشتری بفرمائید.
  الان در شرکت مشغول به کار هستید؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  alireza در ساعت 9:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  سلام
  من مدت سه ساله در یک کارخانه که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده مشغول به کار هستم از دوسال پیش من را بعنوان رئیس یکی از واحد ها معرفی کردند(حکم رئیسی زدند)اما پس از گذشت دو سال هنوز گروه من تغییری نگرده (الان ۷ است در صورتی که کلیه پست های رئیسی ۱۳ می باشند) بعدا بهانه آوردند که شغل شما در چارت وجود ندارد حال اگر بخواهم از طریق اداره کار پیگیر شوم وحق وحقوق این دوسال خود را بگیرم امکانش وجود دارد یا حق با کارخانه است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2011 10:20 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت
  اولین مرجع طرح شکایت ، کمیته طبقه بندی مشاغل محل کار شماست.
  اگر از این کمیته نتیجه ای نگرفتید به اداره ی کار مراجعه بفرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  ماني در ساعت 8:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  با سلام و ادب
  من شاغل یک شرکت زیر نظر مجموعه نفت می باشم با ۱۱ سال سابقه کار ، و مدرک کاردانی که گروه شغلی من ۹ است و مابقی کارکنان گروه شغلی آنان سلیقه ای است یعنی کسانی رو می شناسم که هنوز دانشجو کاردانی و دیپلم می باشند با گروه ۱۱ به بالا ! هر وقت صحبت می کنم می گویند قرارداد پیمانکار که عوض شد گروه شغلی شما هم ارتقاء پیدا می کند . می خواستم بدانم آیا مرجعی هست که منو راهنمایی کنه ؟ البته من با دیپلم سرکار اومدم . ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 3rd, 2011 10:52 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام به مانی
  – اینطور که متوجه شدم شما درقالب قرارداد شرکت خدماتی مشغول به فعالیت هستید لذا گروههای شغلی و ضریب ریالی آنها همه ساله طی بخشنامه اداره کار تعین و ابلاغ میشود.
  دراینصورت گروه شما بسته به اینکه در چه شغلی انجام وظیفه میکنید مشخص میشود و صرف مدرک به تنهایی نمی تواند معیار تعین گروه باشد.
  به نوعی این شغل شماست که تعین کننده گروه است.
  مثلاچنانچه یک فوق دیپلم را به عنوان مدیر اداری تعین کنند ، گروهی متفاوتی با همین مدرک که در قسمتی مثل کارمند اداری فعالیت میکند ،خواهد داشت.
  در شرکتهای خدماتی ، کمیته ای به نام کمیته طرح طبقه بندی وجود ندارد بنابراین طرح شکایت مستقیما با خود اداره کار خواهد بود.
  بخشنامه سال ۹۰اداره کار را ازاین لینک دریافت کنید:
  http://www.accpress.com/news/1390/01/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87122554%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-891223-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1390/
  – درباره استفاده از مدارک فنی حرفه ای درصورتی که درشغل خود (شرایط احراز) کمبود مدرک تحصیلی داشته باشید بله این مدارک (به شرط ارتباط باشغل) مورد قبول و باعث جبران کسرتحصیل شما خواهند شد درغیر اینصورت خیر

  – در خصوص اضافه کار نیز درماده ۵۹ قانون کار آمده:
  ماده۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
  الف – موافقت کارگر
  ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
  تبصره- ساعات کار اضافی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید، ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)
  بنابراین بااین استدلال ، بیش از ۱۲۰ ساعت اضافه کار درماه را قانونی نمی دانند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ماني در ساعت 8:54 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  سلام
  آیا من می تونم از مدارک فنی حرفه ای که بیش از ۹۰۰ ساعت آموزش هست + مدرک کاردانی کامپیوتر جهت ارتقاء گروه شغلی استفاده کنم ؟
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ می 15th, 2014 10:02 ق.ظ:

  با سلام مورد فوق سوال اینجانب نیز میباشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 16th, 2014 5:12 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر کسر سابقه به خاطر کمبود مدرک داشته باشیدبلی این مدارک می تواند امتیاز کسر شده شما را برگرداند.

  [پاسخ]

  ماني در ساعت 9:06 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  باسلام
  آیا در رابطه با وضعیت سقف اضافه کاری نیروهای پیمانکاری هم میشه بیشتر صحبت کنید؟
  بنده در یک واحد کار می کنم که به ظاهر منشی اونجا هستم ولی کارهایی که انجام می دهم در حد اجرایی است و همیشه بنا به احتیاج کار اونجا پنجشنبه ها و جمعه ها سرکار می باشم یعنی از صبح ساعت ۷ سرکار تا زمانی که برنامه ها و کارهای آنجا تمام بشه که کمتر از ساعت ۱۷ هر روز نمی باشد ، و کار چند واحد را انجام می دهم متاسفانه زمان اضافه کاری ۱۸ ساعت در ماه در نظر گرفته می شود و هر زمان که صحبت می کنم که من در ایام تعطیل هم سرکار بودم ، مسئولین می فرمایند که اضافه کاری شما سقف دارد و نمی توان بیش از این برایتان پرداخت کرد آیا این صحبت صحیح می باشد و سقف را چه کسی تعیین می کند؟
  ممنون میشم جواب شما رو ببینم.

  [پاسخ]

  ماني در ساعت 11:42 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  ممنونم از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  فرشید پاسخ در تاريخ دسامبر 31st, 2013 6:25 ب.ظ:

  با سلام . اضافه کار هیچ گونه سقف برای پرداخت به شخص ندارد . اما با توجه به شرایط استراحت نفر شخص بیشتر از ۱۲۰ ساعت مجاز به اضافه کار نیست . اما از جهت پرداخت هر عددی را به شما میتوانند پرداخت کنند

  [پاسخ]

  تاریخ: اکتبر 2011

  سلام
  برای تغییر نمایندگان طرح و بازنگری آن باتوجه به گذشت ۶ سال از آن و نیز نداشتن نماینده کارگری و تسویه نمودن یکی از نمایندگان طرح راهکار قانونی اقدام برای این موارد چیست. ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 4th, 2011 11:42 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام به جناب خدابخشی
  توجه جنابعالی رابه دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها جلب میکنم:

  ۲- مدت عضویت :
  عضویت درکمیته تابع محدودیت زمانی نیست. در صورت عزل، استعفاء، قطع رابطه خدمتی و یا فوت هریک از اعضای کمیته، انتخاب جانشین به ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت می گیرد.

  ۵- پایان فعالیت اعضاء در کمیته:
  پایان دادن به فعالیت هریک اعضا در کمیته با تصمیم انتخاب کنندگان آنها امکان پذیر است در این صورت باید بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی جانشین اقدام شود.
  تبصره- در کارگاههایی که شورای اسلامی کار یا سایر تشکیلات کارگری جدید بخواهند افراد دیگری را به عنوان نمایندگان کارکنان انتخاب کنند مادام که افراد جدید دوره آموزشی لازم را طی ننموده و در آزمون مربوطه موفقیت حاصل نکرده باشند افراد قبلی به فعالیت خود در کمیته ادامه می دهند و افراد جدید بدون داشتن حق رای در جلسات کمیته شرکت خواهند نمود.
  یادآوری: در هریک از حالات فوق و نیز در صورت استعفاء یا قطع رابطه خدمتی یا فوت هر یک از اعضاء باید موضوع ضمن معرفی عضو یا اعضای جدید جهت طی دوره آموزشی به اداره کل امور اجتماعی محل و نیز به اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری کتباٌ اعلام شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: اکتبر 2011

  با سلام
  آقا جان الان یکی از نمایندها که مدیر کارخانه شده دوتا شون هم از کارخونه رفتند هیچ اطلاعاتی نه به ما نه به کسی دیگه نمی دند شده ابزار دست همین مدیر و امتیازات وایجاد شغلهای جدید و دلخواهش در کارخونه ۱۰۰ نفری . ما چه کنیم . ؟ پس مادام عمری است پس بازنگری بعد از ۶ سال چی می شه؟
  راهکار قانونی برخورد چیه؟
  ممنون از راهنمایی.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 5th, 2011 11:09 ق.ظ:

  سلام
  دستور العمل۲۶۳۸۰/ن مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶مربوط به ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها را مطالعه و یا به اداره کار مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  تاریخ: اکتبر 2011

  سلام
  ازنمایندگان اولیه امتحان داده یکیشون در کارخانه است اونم بادیپلم حالا مدیر کارخنمون شده حالا چی میشه . و ۶سال مهلت بازنگری طی شده چطور اقدام کنیم.
  ممنون

  [پاسخ]

  mr در ساعت 1:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  باسلام
  اینجانب کارشناس حسابداری بامدرک مرتبط با۹سال سابقه دراین شرکت دولتی ،به مدت حدود۱۴ ماه هم مدیرمالی وذیحساب این شرکت در
  سالهای۸۶و ۸۷ بوده ام ولی اکنون سمتی ندارم ودرطبقه بندی مشاغل که درسال۹۰ اجراشده باسمت کارشناس مسئول بودجه درگروه ۱۳ قرار گرفته ام
  خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید: سابقه مدیریتی ،سابقه کار، مسئول بودجه ،مدرک تحصیلی ومرتبط بودن مدرک اینجانب ،هرکدام چه تاثیری درگروه وحقوق دارد ؟
  ضمن اینکه همکاراینجانب با۱۴سال سابقه ومدرک دیپلم نیزدرگروه ۱۳ طبقه بندی شده است.یافرددیگربالیسانس غیرمرتبط و۳سال سابقه نیزدرگروه ۱۳ میباشد. باتشکر

  [پاسخ]

  مهسا در ساعت 1:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  سلام
  من مهندس برق-الکترونیک هستم و سه سال سابقه کار (پرداخت بیمه) دارم. لطفا بفرمایید گروه من برای احتساب حقوق چند است؟
  اضافه می کنم من سابقه مهندسی فروش داشتم و هم اکنون در یک شرکت خصوصی جدید مهندس فنی می باشم.

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ اکتبر 27th, 2011 5:59 ب.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  در فرصت بعدی خدمت می رسم ولی پاسخ شما درهمین صفحه وبه سایر کاربران داده شده.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 9:00 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  من در واحد حسابداری شرکت کارمی کنم و مسئول حقوق دستمزد هستم با گروه ۱۱ و هجده سال سابقه کار جدیدا مدرک کاردانی حسابداری ام را به شرکت ارائه نموده ام آیا گروهم ارتقاء می یابد

  [پاسخ]

  mr در ساعت 1:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  باعرض سلام
  ببخشید پاسخ سوالهای بالا را کی ویاکجا میدهید؟
  چندروز یاچند… باید منتظرجواب باشیم؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ نوامبر 6th, 2011 9:08 ق.ظ:

  عرض سلام حضور آقای mr
  بنده در منوی ” شرایط استفاده ” هم عرض کرده ام که پرسش و پاسخهای خود را درسایت تالار گفتگو مطرح بفرمائید ولی به جهت احترامی که برای کاربران سایت قائلم ، در حد توان ووقت پاسخگوخواهم بود.
  در مرود این سوالات جنابعالی:
  باسلام
  اینجانب کارشناس حسابداری بامدرک مرتبط با۹سال سابقه دراین شرکت دولتی ،به مدت حدود۱۴ ماه هم مدیرمالی وذیحساب این شرکت در
  سالهای۸۶و ۸۷ بوده ام ولی اکنون سمتی ندارم ودرطبقه بندی مشاغل که درسال۹۰ اجراشده باسمت کارشناس مسئول بودجه درگروه ۱۳ قرار گرفته ام
  خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید: سابقه مدیریتی ،سابقه کار، مسئول بودجه ،مدرک تحصیلی ومرتبط بودن مدرک اینجانب ،هرکدام چه تاثیری درگروه وحقوق دارد ؟
  ضمن اینکه همکاراینجانب با۱۴سال سابقه ومدرک دیپلم نیزدرگروه ۱۳ طبقه بندی شده است.یافرددیگربالیسانس غیرمرتبط و۳سال سابقه نیزدرگروه ۱۳ میباشد. باتشکر

  اینطور که بنده تجربه دارم طرحهای طبقه بندی مشاغل بسته به نوع فعالیت و کارکرد شرکتها متفاوت است وتنها در شرکتهای تامین خدمات نیرو ، طرح و ضریب ریالی بصورت یکنواخت مشاهده میشود که توسط اداره کار ابلاغ میشوند.
  هدفم از این توضیحات اینست که بنده نمی توانم فی البداهه راجع به گروه و طبقه ی شما اظهارنظر کنم.
  باتوجه به اینکه فعلابه عنوان کارشناس بودجه تطبیق یافته اید ، شرایط احراز این پست مورد استفاده برای شماست و چنانچه در طرح پیش بینی شده باشد حتی ممکن است یک نفر لیسانس با مثلا ۵سال سابقه این پست را احراز کندلذا شرایط مازاد بر احراز ، استفاده ای برای شخص ندارد.
  بنابراین تفاوت اساسی این طرح در قانون کار با استخدام کشوری های دراین است که در طبقه بندی شغل رتبه بندی میشود و در خدمات کشوری شخص.
  از متن سوال شما هم معلوم است که شخص دیگری با سابقه بیشتر و مدرک تحصیلی پایین تر ، گروه شما را کسب کرده است.
  امیدوارم به پاسخ خود رسیده باشید هرچند که در پاسخهای قبلی هم مشابه این توضیحات را عرض کرده ام.
  بااحترام

  [پاسخ]

  روح ا.. در ساعت 11:17 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  سلام
  عده ای از کارکنان فنی و حرفه ای در استان فارس هستیم که بصورت قرارداد انجام کار مشخص
  متأسفانه فقط حقوق که مبلغ ۵۵۸۴۵۶۰۰ شامل موارد زیراست :
  کارمزد بابت کار ارجاعی موضوع قرارداد:۳۳۰۳۰۰۰
  – حق اولاد: ۰
  – بن خوار و بار : ۲۸۰۸۰۰
  حق مسکن : ۱۰۰۰۰۰
  سایر : ۹۷۰۰۰۰
  جمع : ۴۶۵۳۸۰۰
  ضمن اینکه مدرک اینجانب لیسانس می باشد
  اضافه کار ۷ماه هست که پرداخت نشده و مبلغ اضافه کار ۱۸۷۶۷ بدون کم شدن مالیات .
  لطف فرمائید اینجانب را راهنمایی کنید که چگونه حق و حقوق خود را طلب کنیم بدون اینکه اخراج شویم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 12th, 2011 9:27 ق.ظ:

  سلام حضور جناب آقای روح ا…
  به نظر می رسد حقوق و مزایای شما برپایه حداقل های قانونی اداره کار مشخص شده است.
  باتوجه به اینکه بخش نامه های اداره کار ، تکلیفی اختصاصی برای مدرک تحصیلی ندارد به نظر بنده با توافق میتوان به میزان بالاتری از حقوق رسید.
  البته نرخی به عنوان پایه سنوات به صورت سالانه به حقوق افراد اضافه میشود که در سال ۹۰ بدین شرح بوده است:
  ۲- به کارگرانی که در سال۱۳۹۰ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
  باآرزوی موفقیت

  [پاسخ]

  محمد حسن در ساعت 9:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام و خسته نباشید.

  آیا طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان شاغل بصورت قرارداد دائم می شود. منظور م این است که طبقه بندی باعث می شود که مسئولین نتوانند بی علت کارکنان را بیرون کنند. یعنی اطمینان خاطری برای کارکنان است؟
  با احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 12th, 2011 9:34 ق.ظ:

  باسلام حضور جناب آقای محمدحسن
  طبقه بندی مشاغل برای کارکنانی که در لیست بیمه باشند (صرف نظر از نوع قراردادآنها) و به سقف ۵۰نفر رسیده باشند ، قابل اجراست.
  شرایط اخراج کارکنان هم مطابق با ماده ۲۷ قانون کار و آئین نامه های مرتبط خواهد بود و ارتباطی با طرح طبقه بندی ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد حسن در ساعت 10:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام و احترام, از راهنماییتان متشکرم. با آرزوی موفقیت روزافزون.

  [پاسخ]

  مجید شیر علیا در ساعت 7:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام
  بنده دارای مدرک لیسانس بوده و دارای ۴سال سابقه با سمت سرپرست انبار در یک شرکت خصوصی مشغول به کار میباشم شرکت در حال اجرای طرح طبقه بندی میباشد لطفا راهنمای بفرمائید با توجه به گسترش فعالیتهای مالی شرکت و مسولیت سنگین صلاح است که درخواست ارتقائ سمت نمایم اگر جواب بله است لطفا عنوان سمت را بفرمائید
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 23rd, 2011 8:59 ب.ظ:

  عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما
  در طرح طبقه بندی هر کس براساس کار ، سمت و شغل فعلی در طرح ارزیابی میشود و لازمه این کار تهیه چارت سازمانی شرکت است.
  چنانچه در چارت ، سمت جدیدی خالی است و موافقت مسئولین شرکت هم برقرار ، می توانید درخواست ارتقاء داشته باشید.

  [پاسخ]

  hamid در ساعت 8:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام من پرسنل قراردادی شمول قانون کار با سمت مسئول دفتر با مدرک فوق دیپلم حسابداری در دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشم وحکم اینجانب با مدرک دیپلم وسرایدار خدمتگذار است می خواستم بدانم ضمن پیگیریهای اینجانب مدرک من اعمال نشده است درحکمم وآیاطرح طبقه بندی مشاغل برای من اجرا می شود ومدرکم قابل قبول است وحقوقم اضاف می شود ومدرکم متناسب با شغلم است ./باتشکر

  [پاسخ]

  حسين در ساعت 8:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  سلام
  من طبق قوانین نفت با ۷سال سابقه کار دارم حقوق میگیرم .قراره طرح طبقه بندی اجرا بشه بنظر شما برم زیر طرح بهتره؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 16th, 2011 11:16 ب.ظ:

  سلام و آرزوی موفقیت برای شما
  به نظرم چنانچه طرح در سطح کل اداره قراراست اجرا شود ، شما هم اجبارا” به طرح خواهید پیوست.
  بااحترام

  [پاسخ]

  بابك عبدل نژاد در ساعت 1:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  بعد از اجرای طرح طبقه بندی وتصویب واجرای آن بعد از یک سال ودر قرارداد جدید میتوان رتبه یا گروه پرسنل را تنزیل داد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 18th, 2011 10:29 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده بعد از تطبیق با طرح ، امکان تنزل بصورت عادی وجود نداردمگر اینکه شخصی از سمت مدیریتی برخوردار باشد و حق پستی به این خاطر دریافت کند که بعد از تغیر سمت ، حق پست وی کاهش می یابد.
  به این بخش هم توجه بفرمائید:
  ماده ۱۳:

  تغییر شغل با حفظ گروه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندی مشاغل و در صورت داشتن شرایط احراز و به شرطی که مانع ارتقاء شغل آتی فردنشود و وی قادر به انجام وظایف محوله در شغل جدید باشد بلامانع است .

  تبصره ۱ : تغییر‏شغل هریک از کارکنان در صورتی که منجر به تنزل گروه گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است . مزد شغل این افراد پس از تنزل ، مزد شغل گروه جدید و مزد سنوات آنان ، همان مزد سنوات قبل از تغییر شغل است ، لکن افزایش های بعدی مزد سنوات متناسب با گروه جدید ، تابع مصوبات شورای عالی کار خواهد بود.

  ضمنا” درصورتی که قبلا” سوابقی بابت کمبود تحصیل از این قبیل افراد کسرشده باشدو درشغل جدید دارای شرایط تحصیلی آن شغل باشند استرداد سوابق کسرشده به آنان از تاریخ تغییر شغل مطابق با تبصره ۲ ماده ۲ صورت خواهد گرفت .

  تبصره ۲ : تنزل گروه شغلی کارکنان به دلایل پزشکی درصورت صدور رای کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی دال برنامتناسب بودن شغل موردتصدی و عدم توانایی وی به انجام‏آن ، در صورت موافقت‏کتبی فردذیربط امکان پذیربوده‏ و ‏در این صورت مزد وی‏ به طریق‏ مذکور درتبصره یک درشغلی که بانظرمدیریت وتاییدکمیته طبقه بندی مشاغل برای وی تعیین می شود درگروه جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ومبلغ کاهش دستمـزد ناشی از تنزل گروه نیز جدا ازمزد گروه وپایه می باید به عنوان مابه التفاوت مزدبه وی پرداخت شود . ضمنا” غرامت متعلقه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .

  توضیح : مشمولین تبصره یک ماده ۹۲ قانون کار تابع حکم تبصره مذکور میباشند .
  بااحترام

  [پاسخ]

  بابك عبدل نژاد در ساعت 10:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  ضمن عرض سلام وتقدیر و تشکر بابت پاسخ
  من سال۹/۶/۸۴ در سازمان منطقه آزاد ارس استخدام شدم
  بعد از کش وقوسهای فراوان در سال۸۹ این طرح اجرا شده
  پست من درآن زمان در واقع کارشناس بوده ولی بنده در جایگاه کارشناس ارشد مشغول بودم که برای طبقه بندی نیز به عنوان کارشناس ارشد معرفی شده بودم .حکمی که سال۸۹ بعد از تایید وزارت کار صادر شده بود گروه ۱۴ورتبه ۲درج وحقوق ومزایای اینجانب نیز با این حکم پرداخت گردید
  سال ۹۰برج ۹حکم سال ۹۰ صادر گردیده که بصورت ذیل میباشدگروه۱۴و رتبه ۱ — با این که افزایش سال ۹۰ نیز لحاظ شده حقوقم کمتر از سال ۸۹ میباشد لطفا راهنمایی کنید چکار کنم ودرستش چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 20th, 2011 8:35 ق.ظ:

  سلام و تشکر از لطف شما
  لطفا بفرمائید که در حکم جدید ، آیتمی به نام تفاوت تطبیق ( یا شبیه به آن ) هم مشاهده میشود؟
  و علت این کاهش رتبه چیست؟
  بااحترام

  [پاسخ]

  بابك عبدل نژاد در ساعت 10:34 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  با سلام مجدد
  در حکم چنین آیتمی وجود ندارد
  و علت آن را محاسبه اشتباه در مراحل اولیه اعلام کردند
  و جالب اینجاست که حقوق ومزایای من با افزایش سال۹۰وافزایش ایتم حق مسکن از ۱۰۰۰۰تومان به ۴۰۰۰۰تومان باز از حقوق سال ۸۹ کمتر میباشد
  من نتونستم قانع کنم بفرض اگر اشتباهی هم صورت گرفته تنزل امکان پذیر نیست طبق قوانین مگر با رضایت کتبی اینجانب
  طبق اعلام امور اداری برای هر ۴سال یک رتبه اختصاص می یابد که نمیدونم درست است یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 20th, 2011 10:50 ق.ظ:

  لطفا بررسی بفرمائید که این اشتباه محاسباتی در حقوق همه افراد اتفاق افتاده یا خیر ؟ ضمن اینکه به نظر من نحوه محاسبات قبل و بعد را هم مرور بفرمائید.
  استحضار دارید که نحوه محاسبات خیلی کار مشکلی نیست و با تعین ضریب ریالی و گروه فرد در شرکت ، قسمت اعظم محاسبات قابل انجام است.
  اینطور که متوجه شدم ، تعین رتبه و گروه شما در هنگام تطبیق اشکال داشته که چنانچه شرایط تطبیق فعلی با طرح طبقه بندی شرکت شما صحیح باشد به نظر بنده قابل اغماض است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بابك عبدل نژاد در ساعت 10:19 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  با سلام مجدد
  مشکل من با نحوه محاسبه نیست
  محاسبه خیلی راحت است
  محاسبه اینکه کی وچگونه به کارگری یا کارمندی رتبه یا گروه تعلق میگرد مشکل است چون شیوه نامه مشخصی ندارد.وسوال من این بود رتبه من وفقط من یک نفر کسر شده است نه بقیه همکاران
  در ضمن رتبه من ۲بوده ولی اونهایی که استخدامشان با من در یک تاریخ بوده رتبه ۱خورده وفقط تنها فرقی که داریم رشته تحصیلی انها مرتبط نبوده
  ببخشید که زیاد مزاحمت شدیم

  [پاسخ]

  ل.لطیفی در ساعت 3:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  با سلام
  می خواستم بدونم اگر حکم شخصی با مدرک تحصیلی لیسانس ، کاردان باشه و بعد از گذشت مدتی ، بخواد به کارشناس ارتقاء پیدا کنه ، در هنگام محاسبه حقوق ، سنوات سالهای قبل هم در نظر گرفته میشه؟
  و اینکه اگر شخصی با مدرک تحصیلی بالاتر در شغل پایینتری مشغول به کار باشه ، این موضوع در رتبه بندی و گروه و حقوق و مزایا تأثیری داره؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2011 9:06 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور ل.لطیفی
  عنایت داشته باشید که در طرح طبقه بندی مشاغل ، شغل سنجیده و امتیاز گذاری میشود ونه شخصی که درآن پست مشغول به کار است.
  بعد از سنجش شغل ، فردی که آن پست را پذیرفته با شرایط این شغل تطبیق می یابد و ممکن است مدرکی بیشتر (که بی تاثیر است ) ، کمتر (که دراین صورت از امتیاز سنوات خدمت وی کسر میشود) و یا معدل آنرا داشته باشد بنابراین شرایط بعدی شغل و جابجایی وی ، وابسته به طراحی طرح طبقه بندی آن شرکت است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قربان در ساعت 10:00 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  باعرض سلام
  بابت زحمات که در جهت تنویر آگاهی متحمل میشید متشکرم
  در سازمان ما طبقه بندی صورت گرفته و انهایی که قرادادشان قبل از تطبیق کارشناس بوده و سابقه ۴سال داشته گروه ۱۴ وانهایی که متصدی بوده در هنگام طبقه بندی کارشناس با گروه ۱۳ طبقه بندی گردیده اند
  حال برای گروه ۱۴با ۶ سال سابقه یک رتبه اختصاص یافته
  وبرای گروه۱۳ با ۶سال سابقه دو رتبه اختصاص یافته
  حال سوال من این است که سابقه کارشناسی من که باعث اخذ گروه ۱۴ شده چرا هیچ فرقی با اون کسی که گروه۱۳ بوده ولی رتبه دریافت کرده ندارد یعنی گروه به چه دردی میخورد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2011 10:17 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جناب قربان و تشکر از اظهار لطف شما
  رتبه بندی در کار گاههای مشمول طرح ، الزامی نیست و در صورت موافقت مدیریت این موضوع در طرح طبقه بندی هر شرکت بصورت اختصاصی پیش بینی میشود.
  در رتبه بندی به ازای هر ۴ سال سابقه ، یک رتبه تعلق می گیرد وممکن است علت کمتر بودن رتبه ی شما به همین خاطر باشد.
  البته میتوان به تحصیلات مازاد هم رتبه داد و معمولا نظام رتبه بندی را برای ارتقاء طرح و راکد نبودن آن پیش بینی میکنند.
  فرمول رتبه به این صورت است:
  تعداد رتبه* امتیاز رتبه هر گروه * ضریب ریال جدول مزد
  باآروزی موفقیت

  [پاسخ]

  حمیدرضا دهقانیان در ساعت 2:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  باسلام اینجانب حمید رضا دهقانیان از سال۱۳۷۵بامدرک فوق دیپلم عمران درقسمت فنی وشهرسازی شهرداری کلیشاد وسودرجان اصفهان مشغول کار شدم ولی با حکم کارگزینی کارگر انبار با مدرک سیکل استخدام شدم وتا به حال نیز علی رغم پیگیریهای متعدد به دلیل سلیقه شخصی مسولین وقت ودلیل نبود قانون انطباق پست کارگری به کارمندی با اینکه دارای سمتهای مسول تاکسیرانی -نوسازی -توافقات و محاسبات هستم حقوق حداقلی اداره کار میگیرم خواهشمندم راهنمایی نمایید چگونه پستم کارمندی شود و به حقوق ازبین رفته ام برسم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2011 10:54 ق.ظ:

  سلام حضور جناب دهقانیان
  چنانچه طرح طبقه بندی در شرکت پیاده شده باشد اولین مرجع طرح شکایت ، کمیته طرح طبقه بندی و در مرحله ی بعدی اداره کار است و در غیر اینصورت اداره کار محل طرح شکایت است.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  یاسرشکری در ساعت 12:17 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  با سلام .من دارای مدرک فنی حرفه ای درجه یک ودرجه دو برق هستم وکاردانی برق را نیز دارم میخواستم بدانم با توجه به داشتن این سه مدرک میتوانم مدرک لیسانس یامعادل انرا داشته باشم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2011 10:57 ق.ظ:

  عرض سلام حضور جناب شکری
  متوجه سوال جنابعالی نشدم.
  منظورتان استفاده از مدارک موجود برای شغل با مدرک لیسانس است؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  یاسرشکری در ساعت 10:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  بله .باتوجه به شرایطی که گفتم مدرک کاردانی تبدیل به لیسانس میشود؟ چه برای جایی که مشغول به کار هستم چه برای جای دیگری ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 31st, 2011 9:21 ق.ظ:

  عرض سلام مجدد حضور جناب شکری
  اگر برای شغلی که درآن مشغول هستید ، مدرک لیسانس بخواهد ، برای اینکه شما راباشغل تطبیق دهند ، از سابقه کار شما کسر و به امتیاز مدرک تحصیلی شما اضافه میکنند تا شرایط تطبیق فراهم شود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  یاسرشکری در ساعت 4:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  باسلام مجدد خدمت شمادوست عزیز باتوجه به صحبت شما ایا طبق قانون کاراین کار صورت می گیرد وباداشتن ۱۰سال سابقه کاری +داشتن دومدرک فنی حرفه ای جمع سوابق من به ۲۰سال میرسد .لطفاماده قانونی ان رانیز بگویید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 2nd, 2012 10:06 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جناب شکری
  لطفا این قسمت را ملاحظه فرمائید:
  -شرایط جایگزینی:

  الف) احتساب دوره های مذکور به جای تجربه شغلی مستلزم و صدور گواهینامه تعیین درجه استاندارد مهارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

  ب) احتساب دوره های مذکور در بند یک به جای تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بایستی با رعایت شرایط احراز پیش بینی برای شغل مورد نظر صورت گیرد.

  ج) در صورت طی دوره آموزشی به ترتیب مندرج در بند یک به شرط تناسب دوره آموزشی با شغل از تاریخ صدور گواهینامه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای سوابق کسر شده بابت شرایط احراز یا تحصیلی حداکثر معادل سالهای تجربه ای که برای دوره مشخص شده به فرد ذیربط مسترد می گردد.

  د) با توجه به ظوابط جایگزینی تجربه به جای کمبود مدرک تحصیلی در طرحهای طبقه بندی شده مشاغل در صورت تکمیل سابقه تجربی مورد نیاز (از مجموع سوابق عملی و آموزشهای جایگزین شده)باقیمانده تجربه اکتسابی ناشی از آموزش (به ترتیب مقرر در بند یک)می تواند جایگزین کمبود مدرک تحصیلی (تا حداکثر لیسانس )شود.

  ه) در احتساب دوره های آموزشی به جای تجربه یا تحصیل هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه در زمینه ارتقاء لازم الرعایه است.

  تبصره:(براساس دستورالعمل ۲۰۷۸/ن مورخ ۲۳/۱/۷۹)دارندگان گواهینامه مهارت حرفه ای که دارای تخصص و توانایی لازم مطابق با استانداردمربوطه می باشندو در آزمون صلاحیت های فنی و حرفه ای بصورت آزاد شرکت و توفیق حاصل نمایند، متناسب با نوع گواهینامه نیز مشمول این دستورالعمل میگردند.

  [پاسخ]

  ق.ب در ساعت 11:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  اگر در سازمان دولتی که بصورت خصوصی اداره میشود طبقه بندی اجرا وبعد از اجرا مشخص گردد که برای کلیه پرسنل گروه ورتبه اضافی تعلق گرفته
  ۱میتوانند سال بعد اصلاح کنند حتی اگر با افزایش سالیانه باز کمتر از سال قبل باشد
  ۲میتوانند همه را فریز یا ثابت نگهدارند وفقط یک نفر یا چند نفر را کم کنند
  ۳ در صورت انجام این عمل به کجا باید مراجعه کرد غیر از امور اداری که خود بانی این کار است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 7th, 2012 9:35 ق.ظ:

  با سلام به ق.ب
  به نظرم چنانچه این موضوع جنبه عمومی و محاسباتی داشته باشد قابل اصلاح و اعمال است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  zand در ساعت 12:35 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  با سلام ..میخواستم بدونم چطور میتونم به دستورالعمل اجرای طرح طبقه بندی دسترسی پیدا کنم . منظورم اون دستورالعملی که توضیح داده مزد پایه رو چطور حساب میشه و عوامل سابقه و مدرک . تخصص چطور در نحوه محاسبه ان تاثیر میگذارد .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 7th, 2012 9:33 ق.ظ:

  عرض سلام حضور کاربر محترمzand
  تنها برای شرکتهای تامین نیرو از دستورالعمل یکنواختی استفاده میشود و تاآنجا که بنده می دانم ، طرح طبقه بندی بسته به شرایط کاری همان شرکت تهیه و اجرایی میشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  ق.ب در ساعت 9:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  ببخشید ولی برای عموم اگه اعمال نشه وفقط برای یک نفر اعمال بشه چکار باید کرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 8th, 2012 9:36 ق.ظ:

  سلام
  اولین مرجع برای طرح شکایت برای این موارد ، کمیته طرح طبقه بندی مشاغل محل کار شماست.
  اگر به نظرتان قانع کننده نبود می توانید به اداره کار مراجعه داشته باشید.

  [پاسخ]

  علي58 در ساعت 9:51 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  با سلام
  مدرک تحصیلی من لیسانس است در شرکتی کار میکنم که حقوق پایه من و آبدارچی شرکت برابر می‌باشد و نه تنها تفاوتی بین حقوق ما نیست بلکه پرداختی آخر ماه اون بیشتر از من و سایرین هست الان با مدیرعامل شرکت صحبت کرده‌ام و قبول کرده که حق مدرک پرداخت کنند اما گفته برای قانع کردن هیئت مدیره باید استدلالی مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی ارائه بدهم
  شرکت ما طرح طبقه بندی مشاغل ندارد آیا مورد قانونی هست که بتوان بر اساس آن حق مدرک تحصیلی من پرداخت شود؟
  اگر هست لطفا مشخص کنید که بابت حق مدرک من چقدر باید پرداخت شود؟
  اگر نیست هم راهنمایی کنید که چگونه میتوانم این را دریافت کنم

  البته چندجا سؤال کردم می‌گویند طبق توافق با کارفرما، کارفرما به هر میزان که مایل باشد می‌تواند پرداخت کند
  از چند شرکت هم استعلام کردیم که به صورت توافقی بابت حق مدرک چقدر به کارمند لیسانس پرداخت می‌کنند به طور متفاوت مبالغ ۷۰، ۱۰۰ و ۱۷۰ هزار را اعلام کردند که گفتند به صورت توافقی پرداخت می‌کنند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 15th, 2012 12:38 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  رقمی که توسط اداره کار اعلام میشود , کف حقوق و دستمزد است که ارتباطی با مدرک تحصیلی ندارد بنابراین به نظر بنده هم شرکت شما می تواند بنا به قوانین داخلی خودش از آیتم دیگری (مثلا به عنوان حق جذب ) استفاده و حقوق شما را ترمیم کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  موسوي ارسباران در ساعت 10:20 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2012

  سلام
  ممنون که هر سوالی که داریم راحت امکان سوالش را فراهم نمودین
  آیا در طرح طبقه بندی مشاغل بعد از اجرا اعطای گروه یا رتبه تشویقی لحاظ شده؟
  در صورت اعطاء رتبه یا گروه تاریخ محاسبه رتبه بعدی از چه تاریخی محاسبه میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 29th, 2012 11:55 ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از حضور شما
  چنانچه در طراحی طرح طبقه بندی محل کار شما این موضوع پیش بینی شده باشد ، بله قابل اجراست.
  معمولا در این نوع طراحی ، موضوعی به نام رتبه بندی می گنجانند که مثلا هر چهار سال یکبار یک رتبه به شخص تعلق بگیرد که این رتبه هم جزو مزد مبناست.
  بااحترام

  [پاسخ]

  سارا در ساعت 12:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام آیا فردی که در ارگان دولتی به عنوان مهندس به شکل قراردای کار میکند وبیمه کارمند نیز از آن سازمان پرداخت می شود می تواند ازسابقه ومدرک مهندسی خود در رتبه بندی شرکت استفاده کند؟

  [پاسخ]

  مدير سايت پاسخ در تاريخ فوریه 4th, 2012 8:26 ق.ظ:

  باسلام
  متاسفانه اطلاعاتی در این خصوص ندارم ولی می توانید از معاونت برنامه ریزی و بصورت شفاهی موضوع را جویا شوید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  رضا خامی در ساعت 3:35 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام
  من در یک کارخانه تولیدی با۳۰۰ نفر پرسنل کار میکنم طرح طبقه بندی مشاغل۸سال پیش در این کارخانه اجرا شده که بعد از اجرای طرح قرارداد ما به یکساله بعد ششماه وبعد سه ماه رسیده ولی سه ماه ۹۰ روزه یعنی بین قرارداد ما وقفه نیفتاده مابه التفاوت طرح را بعد از ۶سال انهم بصورت قسطی در۱۲قسط دریافت کرده ایم بعد از طرح هیچگونه رتبه یا گروهی به ما نداده اند حالا که تعدادی از پرسنل در حال بازنشستگی هستند و پیگیر کارشان شده اند کارخانه هم دستورالعملی اورده که به امضای اداره کار هم رسیده به این متن ( که گروه و رتبه و ما به التفاوت ان شامل حال پرسنل قراردادی نمی شود چون که بعد از ۳ ماه تسویه کرده اید وفقط شامل پرسنل رسمی میشود .ضمنا تسویه ما در پایان قرارداد شامل : عیدی_سنوات و بن کارگری بوده .
  می خواستم از جنابعای راهنمایی بخواهم که این کار قانونی است اگر هم قانونی است طبق چه ماده و تبصره
  از زحمات شما در این سایت کمال تشکر را داریم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 7th, 2012 9:32 ق.ظ:

  سلام و احترام حضور جنابعالی
  در صورتی که در طرح ، رتبه بندی پیش بینی شده باشدمی توان بنا به این پیش بینی و برای ثابت نماندن فرد درگروه مربوطه ، به وی رتبه داد.
  اینطور که شما می فرمائید این دستور العمل جدیدا” طراحی و ابلاغ شده لذا چنانچه تاریخ تایید آن توسط اداره کار بروز باشد ، از این تاریخ ملاک محاسبه است.
  پیشنهاد میکنم به کمیته طرح طبقه بندی محل کارتان مراجعه بفرمائید یا بررسی بفرمائید که تاریخ تایید دستور العمل جدید (که به عنوان بازنگری طرح مطرح است ) از چه زمانی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا خامی در ساعت 10:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  با عرض سلام و خسته نبا شید
  بعد از تحقیق از کمیته طبقه بندی فهمیدیم که کارخانه از طریق حقوقی اقدام کرده وملاک کار را تسویه حسابی که پایان قرارداد انجام داده ایم قرار داده و وکیل کارخانه گفته است چون تسویه حساب کرده اند چیزی بنام ما به التفاوت و گروه و رتبه به انان تعلق نمی گیرد.
  لذا از جنابعالی راهنمای می خواستیم که طبق قانون کار چنین چیزی امکان دارد یا خیر
  لطفا ما را راهنمایی کنید
  پیشاپیش از زحمات جنا بعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

  رضا خامی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 11th, 2012 9:11 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  اینطور که از شواهد پیداست تاریخ اجرای رتبه بندی ، بعد از بازنشست شدن شماست لیکن عرایض بنده نمی تواند مانع از اقدامات شما باشد.
  چنانچه فکر میکنید شبه ای دراین موضوع هست ، مرجع بعدی پیگیری ، اداره کار است چون با توجه به عدم دسترسی به سوابق ، به طور قطع و یقین نمی توان در این خصوص اظهار نظر کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  م باقری در ساعت 6:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  ببخشید من دارای چندین گواهینامه مهارت از سازمان فنی حرفه ای می باشم.
  من چگونه می توانم گواهی سابقه کار اخذ نمایم ؟
  با تشکر باقری

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 18th, 2012 9:45 ق.ظ:

  باسلام
  متوجه منظور شما نشدم ولی به نظر بنده با گواهینامه های مهارت امکان اخذ سابقه نیست.
  سابقه کار وابسته به موضوعاتی مثل لیست بیمه ارسالی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علي در ساعت 5:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  اینجانب درشرکتی کارمی کردم که طرح طبقه بندی مشاغل دارد.درماه مهر بازنشسته وازکار منفصل گردیدم.دراذرماه شرکت ضریب ریالی طرح را افزایش وازابتدای سال اجرا وتفاوت حقوق را به پرسنل پرداخت مینماید
  آیا این تفاوت حقوق به اینجانب که درماه مهر ازشرکت جدا شده ام (برای ماههایی که ازشرکت حقوق گرفته ام میشود یا خیر؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 21st, 2012 9:55 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  بله از ابتدای تاریخ تصویب طرح تا تاریخی که شما مشغول به کار بوده اید این مابه التفاوت قابل محاسبه و مطالبه است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 4:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  باسلام و تشکر و قدردانی از زحمتتاتون
  در سازمان ما که همه قرارداد یکساله دارند و طرح طبقه بندی هم اجرا شده و حقوقها بسیار بالا رفته است. قرار شده تعاونی ایجاد شود و حدود ۱۰۰۰ نفر زیر نظر تعاونی با طرح طبقه بندی حقوق بگیرند.
  ۱- آیا امکان دارد طرح طبقه بندی که برای تعاونی انجام می دهند با طرحی که برای خودشان انجام دادند فرق بکند و حقوق ما کمتر بشود . از این ۱۰۰۰ نفر حدود ۲۰۰ نفر مدرک لیسانس و فوق دیپلم دارند که در رده های کارشناسی مشغول بکارند.
  ۲- ضمن اینکه سنوات ما را که بالای ۱۵ سال است و تاکنون از یکی از شرکتهای تابعه سازمان حقوق دریافت می کردیم را امکان دارد که بتوانند انتقال ندهند و ما را با سنوات صفر استخدام تعاونی کنند.
  ۳-آیا تعاونی ها مشمول قانون کار می شوند و مثل همین شرکتها با سابقه های مشخص شده در تامین اجتماعی می توانیم بازنشست شویم.
  ۴- آیا می توانند کلیه مزایایی که خودشان می گیرند مثل حق مسکن پاداش کارانه عیدی کمکهای غیرنقدی حق بلیط هواپیما و… را به کارکنان تعاونی ندهند؟
  ۵- به نظر شما زیر نظر تعاونی بودن به ضرر کارکنان نیست.
  ۶- در ضمن از همه پرسنل چه خدماتی چه کارکنان درخواست شده است با پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان عضو تعاونی شوندو ز سود حاصله هم استفاده کنند.
  باشتکر و قدردانی .ممنون می شوم پاسخ بدهید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 25th, 2012 10:33 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  ۱ و ۲ و ۴ – علت انتقال به شرکت تعاونی چیست؟
  تعاونی ها در شرایط ایجاد شدند که پرسنل در قالب شرکت خدماتی مشغول بودند.
  مگر این ۱۰۰۰ نفر با واسطه شرکت خدماتی در این سازمان مشغول بکار بوده اند؟
  ۳- بله تعاونی ها هم می توانند تحت پوشش قانون کار باشند.
  ۵- اگر باعث قطع ارتباط سازمانی شود ممکن است از مزایای آن سازمان محروم شوند.
  ۶- معمولا در تعاونی ها اهداف غیر انتفاعی پیش بینی میشود و بیشتر جنبه ارائه خدمات به خود اعضا مد نظر است.
  باتشکر و احترام

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ فوریه 27th, 2012 11:27 ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  بله این ۱۰۰۰ نفر , ۸۰۰ نفر زیر نظر شرکت خدماتی بوده اند.
  ۲۰۰ نفر مابقی به نوعی حقوق بگیر سازمان بوده اند. حال قرار است زیر نظر تعاونی باشند.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 28th, 2012 8:54 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  بااین تفاسیر شرکت تعاونی به عنوان سازمانی جدا شناخته شده و طرح طبقه بندی خاص خود را خواهد داشت.
  بااحترام

  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام وعرض ادب
  اینجانب شاغل در یکی از شرکت های دولتی جدیدا به طرح طبقه بندی مشاغل ملحق شدیم.با توجه به اینکه اینجانب با مدرک فوق لیسانس وسابقه بیش از ۸سال وتالیف ۳کتاب در زمینه شغلی وارائه دوطرح جدید که مورد تایید نظام پیشنهادات شرکت هم قرار گرفته ومنجر به افزایش فروش ودرآمد زایی هم شده وهمچنین ۲۰۰ساعت آموزش فنی موردتایید شرکت راهم سپری نموده ام با این سوابق بازهم گروه ۱۴ به من تعلق گرفته ولی همکار من هم با مدرک لیسانس وسابقه ۳سال بدون هیچگونه از موارد بالا گروه ۱۳ گرفته است آیا می توانم درخواست تجدید نظر بدهم وآیا مدارک وسوابق من می تواند در ارتقاءگروه من تاثیر مستقیم داشته باشد.لطفا راهنمایی فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 26th, 2012 10:38 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چنانچه بتوانید به شغل بالاتری ارتقا پیدا کنید در گروه بندی موثر است وگرنه تاموقعی که درهمین شغل فعالیت میکنید گروه فعلی قابل ارتقا نیست مگر اینکه طرح بازنگری شود.
  ضمنا در احراز مشاغل در طرح طبقه بندی ، عمومیت شغل مورد بررسی و گروه بندی قرار میگیرد تا همه افراد با داشتن آن شرایط بتوانند گروه مذکور را کسب کنند.
  چنانچه در طرح محل کارتان پیش بینی شده باشد ، پیشنهاد میکنم از آیتمی به نام حق جذب که از جمله اختیارات مدیریت است استفاده بفرمائید که البته این آیتم جزو حقوق پایه نیست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  علی در ساعت 10:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام.
  ضریب ریالی طرح طبقه بندی شرکت ما در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۶۹ ریال بوده است. این ضریب در سال ۹۰ چقدر می شود. طریقه محاسبه افزایش چگونه است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 26th, 2012 10:42 ق.ظ:

  با سلام
  ضریب ریالی سال پایه بسته به درصدی که همه سال توسط اداره کار برای طرحهای طبقه بندی اعلام میشود ، اضافه و در سال بعد نیز با این ضریب تعدیل می گردد.
  برای سال ۹۰ لطفا به این مسیر مراجعه بفرمائید :
  بخشنامه ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳( تعیین مزد سال ۱۳۹۰)
  که البته لازم است ضریب تجمیعی سال قبل را دراین بخشنامه اعمال کنید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام مجدد
  ضمن تشکر از راهنمایی شما
  ۱- می خواستم بدانم در طرح طبقه بندی مشاغل آیا مدارک آموزشی موردتایید سازمانی که درآن شاغل هستم درمیزان گروه اعطایی می تواند تاثیر داشته باشد یاخیر؟
  ۲- وآیا تحصیلات وسابقه تنها آیتم تعیین گروه است؟
  ۳- وآیا بهره وری و رضایت مدیریت از شاغل هیچ تاثیری نمی تواند داشته باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 27th, 2012 7:53 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  ۱- مدارک آموزشی وقتی میتواند موثر باشد که در احراز آن شغل ، از تجربه ی شما ، برای کمبود تحصیل استفاده کرده باشند که در صورت ارائه مدرک ، تجربه مازاد برآن شغل برای مزد سنوات مورد استفاده قرار میگیرد. البته طبق دستورالعمل دوره های آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش فنی وحرفه ای وزارت کار وامور اجتماعی بترتیب آنچه که درضوابط شماره ۴۶۶۰/ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۳ اعلام گردیــده است ( و پیوست این دستورالعمل میباشد ) جایگزین شرایط احراز شغل پیش بینی شده برای مشاغل از نظر تجربه خواهد گردید .

  ۲- خیر صرفا تحصیلات و سابقه برای تعین گروه کافی نیست بلکه وقتی برای شغلی گروه تعین میشود ، عوامل مختلف آن شغل از قبیل شرایط فیزیکی ، عوامل شیمیایی ، تعداد افراد تحت سرپرستی و … سنجیده و جمع امتیازها باعث تعین گروه آن شغل میشود که یکی دیگر از عوامل آن ، تحصیلات و سابقه است.
  حال وقتی شخصی دراین شغل قرار میگیرد ، شرط احراز آن تحصیلات و سابقه است که پس از تطبیق ، گروه آن شغل را از آن خود می کند.
  ۳- در طرحهای طبقه بندی عواملی از قبیل رتبه و یا حق جذب پیش بینی میشود که میتواند این سوال جنابعالی را پوشش دهد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد صيفوري در ساعت 1:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما
  بنده دانشجوی مدیریت صنعتی هستم و در حال حاضر، پروژه دانشگاهی خود را که در زمینه واحد تولیدی سیم و کابل با حدود۴۰نفر اشتغال است تکمیل می‌کنم.
  در واحد پیش‌بینی شده، مشاغلی شامل کارگر ساده، نیمه ماهر، ماهر، راننده، تکنسین آزمایشگاه، کارشناسان برنامه‌ریزی و مالی و فروش، و مدیر عامل وجود دارد.
  برای محاسبه دستمزد سالانه، تمام اطلاعات مربوط به قوانین کار، از جمله نرخ‌های سال ۹۰ و انواع گروه‌های بیست‌گانه را استخراج کرده‌ام، اما نمی‌دانم هر شغل به کدام گروه بیست‌گانه اختصاص دارد و در جستجو‌های خود، توضیحی در این مود ندیده‌ام.
  با توجه به آنکه کارخانه آشنایی در دسترس بنده نیست، اگر امکان دارد در مورد تخصص‌هایی که ذکر کردم، توضیحی بفرمایید یا اینکه شماره تلفنی که بتوانم در حدود ۵ دقیقه اطلاعات کسب کنم را اعلام بفرمایید.
  ضمناً آنچه عرف صنعت است، مد نظرم است و عدد خیلی دقیق مهم نیست، لذا سوابقی در این مورد اگر در اختیار شما باشد، کفایت می‌کند.
  “با تشکر فراوان- صیفوری”

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 3rd, 2012 8:18 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالی
  ضمن آرزوی موفقیت ؛ درطرح های طبقه بندی ، مشاورینی از اداره کار مجوز دارند که شغلهارا ارزیابی و گروه بندی کنند بنابراین بصورت ثابت نمی توان به شغلی امتیاز و گروه داد.
  به هر شغل بسته به عوامل کاری ، محیطی ، فیزیکی و… امتیاز داده میشود و جمع این امتیازها گروه آن شغل را مشخص میکند.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مسلم در ساعت 2:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باعرض سلام و خشته نباشید . ضمن تشکر از زحماتی که متحمل میشوید ، باستحضار می رساند اینجانب از سال ۱۳۸۱ تاکنون در یکی از شرکت های خدماتی زیر مجموعه وزارت نفت (بصورت پیمانکاری) مشغول بکارم . از سال های گذشته تا بهمن ماه سالجاری حقوق و مزایای ما بصورت سلیقه ای توسط کارفرما تعیین و از طرف پیمانکار پرداخت میگردید. اخیراً کار فعلی را به پیمان گذاشته و قرار شده مطابق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق ما را پرداخت نمایند ولی اگر این قانون اجرا شود ، حقوق بنده حدود ۱۰۰ هزار تومان کسر میشود (حقوق اینجانب هم اکنون ۹۰۰ هزار تومان است) مدرک تحصیلی اینجانب دیپلم و سابقه فعالیتم حدود ۱۰ سال می باشد لذا با اعلام امور اداری حقوق اینجانب تقریباً ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد.خواهشمند است راهنمایی بفرمائید آیا این روش صحیح است یا خیر؟ ضمناً‌اینجانب را در گرید ۹ قرار داده اند . چه راهکاری وجود دارد حقوق اینجانب را به مانند قبل پرداخت نمایند .
  بسیار از لطف و محبت شما ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 8:18 ق.ظ:

  عرض سلام وادب حضور جنابعالی
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما ؛ پس از تطبیق فرد با شغل ، قانونا حقوق ایشان نسبت به قبل از اجرای طرح ، کاهش نخواهد یافت.
  دراین شرایط پس از محاسبه حقوق با ضوابط طرح ، کسری حقوق وی را در قالب آیتمی به نام تفاوت تطبیق به وی پرداخت میکنند لیکن این آیتم جزو مزد پایه نیست و مثلا درنرخ اضافه کاری موثر نمی باشد.
  هرسال که حقوق طرح با ضریب جدید محاسبه میشود ، قاعدتا تفاوت تطبیق را کاهش خواهد داد لیکن تا حداکثر ۴ سال میتوان این آیتم را مستهلک کرد و پس از آن چنانچه حقوق ایشان باز هم تفاوت تطبیق داشت ، بصورت همیشگی در حکم ایشان(با همان عدم تاثیر درحقوق پایه) منظور و پرداخت خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مسلم پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 1:41 ب.ظ:

  با سلام . مجدداً از لطف شما صمیمانه سپاسگزارم . پاسخ شما را به امور اداری ارائه خواهم نمودم . انشاء الله که مساعدت کنند و حقوق ما در این دوران گرانی کم نشود .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 6th, 2012 7:54 ق.ظ:

  عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما

  علي در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام/اینجانبدرشرکتی کارمیکردم که طرح طبقه بندی مشاغل دارد. درمهرماه بازنشسته شده ام .دربهمن ماه ضریب ریالی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت افزایش یافته وصورتجلسه ای که به امضاکارفرما ونماینگان کمیته طبقه بندی مشاغل رسیده است “توافق گردیده لیست حقوقی بهمن ماه سال ۹۰ برپایهمزدشغلهای جدول مزدجدیدازتاریخ ۱/۱۱/۹۰ محاسبه وپرداخت گرددوافزایش های آن نیز برپایه آمارکارکنان بهمن ماه (لیت حقوقی بهمن ماه ) ازتاریخ ۱/۱/۹۰ پرداخت شود.کارفرما درپرداخت مابه التفاوت بدلیل اینکه درمهرماه ازکار منفک شده ام اینجانب را مشمول نمیداند.ومیگوید در لیست بهمن ماه نبوده ای. آیا این مابه التفاوت به اینجانب تعلق میگیرد یا خیر .فکر میکنم حقم ضایع شده است.باتشکر لطفا راهنمایی فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 8:12 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  تاریخ تایید طرح(ونه ابلاغ) در اداره کار ، ملاک شروع شرایط جدید است.
  ممکن است مزایای طرحی از بهمن ماه شروع شود ولی تاریخ تایید آن مثلا شهریور باشد.
  البته این شرایط برای همه پرسنل و نه الزاما بازنشسته ها اجرا میشود لذا چنانچه به همکاران شاغل شما ، مثلا از همان شهریور مابه التفاوت پرداخت شود ، به مدت متناسب شامل حال شما هم خواهد بود.
  باآرزوی موفقیت

  [پاسخ]

  علي در ساعت 12:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  لطفا در پاسخ سوال قبلی تسریع فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 6th, 2012 7:58 ق.ظ:

  باسلام
  سوال پاسخ داده نشده ای دراین پست نداریم.

  [پاسخ]

  علي در ساعت 1:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام اینجانب درشرکتی کار میکردم وسنوات خدمتم بازخرید شد.اینجانب از حداقل به مدت ۱۰ سال بدون اینکه کارت ساعت بزنم همه ماه ۱۲۰ ساعت اضافه کار درلیست حقوق دریافت نموده ام. کارفرما درموقع تسوی حساب وپرداخت سنوات خدمت مبلغ ۱۲۰ ساعت اضافه کار ثابت را مبنای محاسبه حق سنوات خدمت قرارنداده است .ایا این نحوه عمل درست است .اگر نه چه باید کرد؟ باامتنان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 7th, 2012 9:42 ق.ظ:

  باسلام
  حق سنوات وابسته به حقوق پایه شماست و ارتباطی به اضافه کار ندارد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  علي در ساعت 4:59 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام لطفا بفرمایید پاسخ های شما درمراجع وادارات کار ودرهنگام رسیدگی یا صدور رای قابل استناد است؟ وآیا میتواند راسا توسط کارفرمایان با اتکا به آنها اجرا شود وسیستم های نظارتی ازکارفرمایان در اجرای پاسخ ها اشکالی نخواهند گرفت؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 7th, 2012 9:41 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  عرایض بنده جنبه مشورتی و متکی به بخشنامه های مرتبط است که در استفاده از آنها مخیر هستید.
  لطفا منوی شرایط استفاده را هم مرور بفرمائید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  سامان در ساعت 9:04 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام من کارمند شرکتی با مدرک فوق دیپلم برق و در قسمت تاسیسات سازمان …. مشغول به کار هستم. در این سازمان طبقه بندی شغلی هیچ معنایی ندارد و حقوق من با یک کارگر خدمات برابر است. حال برای مشخص شدن حقوق واقعی به کجا مراجعه و اعتراض کنم. ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 11th, 2012 9:26 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چنانچه شما در قالب شرکت واسطه با این سازمان همکاری میکنید ، این شرکتها با هر تعداد نیرو موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند که محل اعتراض شما دراین خصوص اداره کار خواهد بود.
  ضمنا مباحث زیادی در خصوص حذف شرکتهای واسطه و تامین نیرو در همین سایت مطرح شده که پیشنهاد میکنم آنها را هم مطالعه کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سامان در ساعت 9:46 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  یا سلام و تشکر از جواب زو دهنگام شما. سوال بعدی من در این مورد این است که ایا کارکنان شرکتی (قراردادای) سازمان …. جزء نیروهای خدمات کشوری که باید در طرح حذف شرکت های نیروی انسانی قرار دارند یا نه؟ و این طرح تصویب شده چه زمانی به اجرای ۱۰۰ درصد خواهد رسید . ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 11th, 2012 10:04 ق.ظ:

  عرض ادب مجدد و تشکر از حضور شما
  به نظر بنده استثنایی دراین خصوص قائل نشده اندو این طرح می بایست از ۹۰/۱۱/۱۵ برای این کارکنان اجرایی می شده است.
  البته به این موضوع هم عنایت داشته باشید که حذف ضربتی این شرکتها تبعات خاص خودش را دارد.
  منجمله اینکه سازمانهای طرف قرارداد ، تحت چه ضوابطی با پرسنلی که مقرر شده به عنوان شرکت تعاونی تشکیل شوند ، وارد عمل شود؟
  کارفرمای ایشان تا موقع تشکیل شرکت تعاونی(که به هر حال زمانی برای تاسیس آن لازم است) چه کسی است؟
  لیست بیمه و حقوق این پرسنل تا موقع تشکیل شرکت تعاونی به چه طریقی کارسازی شود که دچار معوقه هم نشود؟
  و….

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 10:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام و تشکر فراوان از مطالب ارزشمندتان
  تعاونی که جدیداً در منطقه ازاد … شکل گرفته است آیا باید طرح طبقه بندری را برای کارکنان انجام بدهد یا می تواند این کار را نکند؟
  آیا تعاونی مشمول قانون کار می شود یا مشمول قوانین مناطق آزاد؟
  آیا کارکنان سازمانهای مناطق آزاد جزو کارکنان دولت حساب نمی شوند؟

  بااحترام و تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 15th, 2012 8:46 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر ؛ به نظر بنده استثنایی دراین خصوص نیست و قانون کار برای این شرکتها هم برقرار است.
  عذرخواهم که از قوانین مناطق آزاد بی اطلاعم.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ مارس 19th, 2012 12:28 ق.ظ:

  تشکر فراوان و تبریک پیشاپیش سال نو خدمت جنابعالی. با آرزوی موفقیت.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 19th, 2012 9:50 ب.ظ:

  سلام و تشکر از لطف شما
  بنده هم به نمایندگی از طرف همکاران عزیزم در سایت تازه های حسابداری ، سال نو را خدمت جنابعالی و همه عزیزان و کاربران سایت تبریک عرض میکنم.
  باآرزوی بهترین ها

  محسن فقیهی-شیراز در ساعت 1:36 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  باسلام لطفا راهنمایی نمایید. استخدام رسمی ۷۳/۶ بامدرک فوق دیپلم هستم. ۸۶/۱۱ لیسانس الکترنیک گرفتم . طبق رای قطعی حل تشخیص کارفرما ملزم به تطبیق شده است. اجرای احکام دادگاه حقوق،حق جذب، مزایا و تاخیرات از ۸۶/۱۱ را میخواهد . لطفا نحوه محاسبه حقوق و …. طبق طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل را اعلام نمایید.با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 17th, 2012 8:58 ق.ظ:

  عرض سلام و آروزی موفقیت
  محاسبات بسته به گروه کاری و ضریب ریالی محل کارتان تعین میشود و بصورت یکنواخت قابل محاسبه نیست.
  بااحترام

  [پاسخ]

  رسول در ساعت 7:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  با سلام
  بنده از سال ۸۶ در شرکت های پیمان کاری وابسته به شرکت گاز مشغول به کار هستم.با مدرک فوق دیپلم در واحد تعمیرات (قسمت ابزار دقیق) ، با توجه به فنی بودن کار، آیا شامل طرح طبقه بندی مشاغل می شویم؟اگر میشویم در چه گروهی قرار داریم؟و آیا پیمانکار میتواند با بنده به عنوان یک کارگر ساده با حداقل حقوق قرارداد ببندد؟و ما حق شکایت داریم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 17th, 2012 8:54 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  شرکت هایی که جنبه تامین نیرو دارند تحت هر شرایطی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند و ضریب ریالی آنها توسط اداره کار اعلام میشود.

  [پاسخ]

  مقداد در ساعت 12:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  با سلام
  مهندس مکانیک هستم با۴ سال سابقه کاری.در حال مصاحبه با ۱ شرکت جهت استخدام موقت هستم.لطف میکنید بفرمایید با این شرایط چه گروهی و چه حقوقی درخواست کنم؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 28th, 2012 10:49 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  بصورت کلی نمی توان حقوقی را برای شما مشخص کردن و بستگی دارد حقوق محل کارتان در چه سطحی تعین شده باشد.
  ضمن اینکه گروه ، در شرکتهایی که طرح طبقه بندی دارند مشخص میشود.

  [پاسخ]

  صديق در ساعت 9:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  سلام اینجانب از تاریخ ۲۲/۲/۱۳۸۲ تا الان در شرکت مخابرات واحد حسابداری مشغول بکارم دارای دو فرزند و مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری میباشم در طی این چند سال در تمام این مدت درگیر پیمانکاریم جهت طرح طبقه بندی مشاغل که دقیقا” سه سال است که اصلا” گیر ما نیامد خواهشمند است ۱- گروه بنده در سال ۹۱ ۲- حقوق دریافتی اینجانب در فروردین ماه ۹۱ را برایم محاسبه و بفرستید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 28th, 2012 10:51 ق.ظ:

  باسلام
  درصورتی که طرح در شرکت شما اجرا نشده باشد گروه و حقوق در قالب طرح طبقه بندی قابل محاسبه نیست.
  ضمن اینکه اجرای طرح بجز شرکتهای پیمانکاری تابع ضوابط طراحی شده در هر کارگاه است.

  [پاسخ]

  کیا رستمی در ساعت 12:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  با عرض سلام و باتشکر از زحمات شما در ارائه مطالب ارزشمند
  چون خواسته بودید در تالار گفتگوی تخصصی حسابداری سوالات مطرح شود
  متاسفانه تالار فیلتره
  امیدواریم سریعتر این مشکل یرطرف گردد
  سوال: من قبلا درشرکت آبو فاضلاب بعنوان حسابدار با مدرک کاردانی گروه شغلی ۱۱ از طریق شرکت خدماتی تامین نیرو به مدت ۴هار سال مشغول به کار بودم و حال که ازاونجا رفتم اگه در جایی دیگه مشغول به کار شوم همون گروه مد نظر قرار خواهد گرفت یا گروه جدید مثلا پایین تتر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 30th, 2012 2:31 ب.ظ:

  عرض سلام ، احترام و تشکر از اظهار لطف شما
  بله حق باشماست و این درخواست مربوط به قبل از مسدودی تالار بوده است.
  به هر حال امیدوارم مشکل هر چه سریعتر حل شود و بنده هم در حد بضاعت در خدمت هستم.
  در خصوص سوال جنابعالی
  به نظر بنده چنانچه بازهم ار طریق شرکت خدماتی مشغول به کار شوید گروه شما ثابت است و فقط همان مفروضات متغیر منجمله تغیر ضریب حقوق و اضافه شدن به پایه سنوات اتفاق خواهد افتاد هرچند بصورت قطع و یقین هم نمی شود دراین خصوص اظهار نظر کرد.
  باآرزوی موفقیت

  [پاسخ]

  شکری در ساعت 6:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با عرض سلام و باتشکر از زحمات شما در ارائه مطالب ارزشمند
  بنده دریکی از پالایشگاههای کشور که چند سالی است خصوصی شده بصورت قرارداد مستقیم استخدام شدم ولی هنوز طرح طبقه بندی مشاغل با آنکه بیش از صد نفر نیرو مانند من استخدام نموده اجرایی نشده وبا توجه به اینکه بنده با مدرک لیسانس فنی استخدام شدم و در واحد عملیاتی خدمت می نمایم می خواستم بدانم:
  ۱-نرخ پایه سنواتی بنده برای سال جدید چقدر است با توجه به پایه حقوق ۴۱۴۰۰۰ تومانی من در سال ۹۰
  ۲- گره شغلی بنده چند می باشد
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 4th, 2012 8:35 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما ؛ با رسیدن لیست بیمه پرسنل کارگاه به عدد ۵۰ نفر ، اجرای طرح طبقه بندی الزامی خواهد شد لذا چون می فرمائید طرح اجرا نشده ، پرداخت حقوق شما درقالب ضوابط طرح طبقه بندی(فعلا) نخواهد بود.
  با این تفاسیر حقوق سال ۹۱ شما بعد از تبدیل به روز ، با ضریب ۷% + ۱۲،۰۹۳ ریال محاسبه خواهد شد.
  باآرزوی موفقیت

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت 1:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام
  اینجانب دریکی از مجامع امور صنفی با تعداد ۸ نفر کارمند قراردادی یکی قرارداد دائم و مابقی قرارداد یک ساله که حداقل هر نفر ۳ سال سابقه کار در همین واحد را دارند، آیا طرح طبقه بندی مشاغل شامل این نیرو ها می شود یا خیرو آیا طبق قانون کار ما می توانیم درخواست قرارداد دایم بنماییم در ضمن نیرو های بازرسی اصناف شامل مشاغل سخت و زیان آور می شوند یا خیر(با توجه به تنشی که بین بازرس و کسبه وجود دارد) .
  باتشکر l

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 4th, 2012 4:27 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  قانونا” خیر ولی درصورت تمایل هم منعی دراجرای طرح طبقه بندی نیست.
  فکر نمی کنم این شغل به عنوان سخت و زیان آور محسوب شود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  آیت در ساعت 11:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  سلام . سوالی که خدمتتون داشتم این بود که چه شرکتهایی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می شود آیا فقط شرکت های تولیدی است که مشمول این قانون می شوند؟ بنده در یک شرکت تعاونی کار می کنم که طی قراردادی با اداره بندر ودریانوردی اغلب کارهای مربوط به ادره بندر ازجمله تخلیه انبارداری و بارگیری کالا را انجام میده و مدت قرار داد ۲۵ ساله آیا شرکت ما ملزم به اجرای طرح طبقه بندی هست یا نه؟ ضمنا تعداد افراد مشغول به کار بالای ۵۰ نفر میباشد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 15th, 2012 1:04 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  کارگاههایی که تحت پوشش قانون کار هستند ، به محض رسیدن عدد افراد درلیست بیمه به ۵۰ نفر ،(به استثنای شرکتهای تامین نیرو) ملزم به اجرای طرح هستند.
  باتشکر

  [پاسخ]

  saeed در ساعت 5:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام خدمت جنابعالی
  آیا شما برای طرح طبقه بندی جدولی (همراه با فرمول) دارید ؟ اگه میتوانید برام ایمیل کنید.
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 16th, 2012 8:03 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  خیر متاسفانه جدولی دراین خصوص ندارم.

  [پاسخ]

  mohammad در ساعت 4:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام و تشکر از سایت بسیار خوبتان
  ما در شرکتی از شرکتهای دولتی در عسلویه (پتروشیمی) بصورت پیمانکاری مشغول بکاریم . از ابتدای فعالیتمان تا سال ۹۰ حقوقمان سالیانه افزایش یافته است البته بسته به شایستگی و فعالیت افراد و سمت هایی که در آن قرار داریم ، مبلغی را تحت عنوان سایر مزایا در فیش حقوقی دریافت می نمودیم . در اواخر سال کارشناسی از بازرسی استان بوشهر به شرکت مراجعه و اعلام نمود حقوق این کارکنان باید بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شود. در قرارداد پیمانکاری جدید که از اواسط بهمن ماه جاری شده است ، قرار شد حقوق و مزایای ما بر اساس طرح طبقه بندی محاسبه و پرداخت شود . چون حقوقمان به طور چشم گیری کاهش یافته بود مسئولین شرکت صلاح ندانستند که حقوق جدید را به ما پرداخت کنند (شاید به دلیل اعتراضاتی که قبل از عید ممکن بود رخ دهد) از فروردین ماه حقوق جدید را پرداخت نموده اند به این ترتیب که دریافتی مثلاً اینجانب از ۹۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است . خواهشمند است راهنمایی بفرمائید آیا این اقدام مسئولین منطق با قانون کار است یا خیر ؟
  طبیعی است که زندگی ما بر اساس حقوق دریافتی تنظیم شده است و این اقدام باعث اختلال در نظم زندگی امان خواهد شد .
  مجدداً‌از لطف شما به دلیل پاسختان سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 20th, 2012 10:27 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما
  لطفا این پاسخ را مطالعه بفرمائید:
  عرض سلام وادب حضور جنابعالی
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما ؛ پس از تطبیق فرد با شغل ، قانونا حقوق ایشان نسبت به قبل از اجرای طرح ، کاهش نخواهد یافت.
  دراین شرایط پس از محاسبه حقوق با ضوابط طرح ، کسری حقوق وی را در قالب آیتمی به نام تفاوت تطبیق به وی پرداخت میکنند لیکن این آیتم جزو مزد پایه نیست و مثلا درنرخ اضافه کاری موثر نمی باشد.
  هرسال که حقوق طرح با ضریب جدید محاسبه میشود ، قاعدتا تفاوت تطبیق را کاهش خواهد داد لیکن تا حداکثر ۴ سال میتوان این آیتم را مستهلک کرد و پس از آن چنانچه حقوق ایشان باز هم تفاوت تطبیق داشت ، بصورت همیشگی در حکم ایشان(با همان عدم تاثیر درحقوق پایه) منظور و پرداخت خواهد شد.
  موفق باشید.

  برای شماهم آرزوی موفقیت میکنم.

  [پاسخ]

  مريم در ساعت 5:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام دو سئوال دارم ایامدیران سازمان اجرا کننده طرح طبقه بندی می توانند سرپرستان را از طرح مستثنی بدانند؟وایا طرح در مورد نیروهایی که قبل از اجرای طرح از شرکت رفته اند اجرا میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 20th, 2012 10:19 ب.ظ:

  باسلام
  متوجه منظورتان نشدم.
  سرپرستان قاعدتا جزو پرسنل شرکت هستند لذا استثنای آنها منطقی به نظر نمی رسد.
  چنانچه تاریخ اجرای طرح به دوره ای بخورد که پرسنلی در شرکت مشغول به کار بوده اند و بعد از آن با شرکت تسویه حساب کرده اند ، بله مشمول دوره مذکور هستند.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مريم در ساعت 6:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  من در شرکتی کار می کنم که طرح جدیدا اجرا شده ولی

  من در شرکتی کار می کنم که طرح جدیدا اجرا شده ومن فکر می کنم یکی از اهداف طرح ازبین رفتن اختلافات نجومی در دستمزدهای پرسنل ویکسان سازی حقوقها می باشد ولی در شرکت ما نور چشمیها به عنوان سرپرست از طرح مستثنی شده وهمچنان حقوق بالا میگیرند ویکسانی برای افرادبدون پارتی انجام شده واین کار را تحت عنوان این که قانون طبقه بندی این راه دست را برای مدیران گذاشته که سرپرستان را فریز نمایید واز طرح خارج کندوکما فی السابق از مزد وحقوق بالا برخوردار شوند.واگر این خلاف مقررات است چرا طرح از طرف وزارت کارتایید ودر حال اجرامی باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 22nd, 2012 10:16 ق.ظ:

  باسلام مجدد
  تایید طرح طبقه بندی دراداره کار الزاما به معنی بدون نقص بودن آن نیست و درنامه های تایید وزارت کار هم به نوعی به این موضوع اشاره میشود که مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده متوجه شرکت ، کمیته طبقه بندی و مشاور فنی طرح است.
  درهرصورت ممکن است محل کارتان با استناد به این تبصره ماده ۶ اقدام کرده باشد:
  تبصره : درصورتیکه جدول مزد موضوع این ماده در شرایطی بلحاظ کمبود عرضه دربازار کارنتواند پاسخگوی ضرورت های کارگاه برای جذب ونگهداری متصدیان مشاغل مدیر ومتخصصین همطراز ومشابه گردد با پیشنهاد مدیریت و بررسی وتایید اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمت ، میتوان متصدیان مشاغل مزبور را از شمول جدول مزد مستثنی نمود .
  بااحترام

  [پاسخ]

  موسی زاده در ساعت 8:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام من فوق دیپلم حسابداری هستم و سه سال هم سایقه کاری دارم با بیمه میخواستم بدونم حقوق من بر اساس قانون وزارت کار چقدر باید باشه با تشکر از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 23rd, 2012 8:44 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  حقوق شما بنا بر مصوبه اخیر وزارت کار (وچنانچه مشمول طرح طبقه بندی نباشید) به عنوان حداقل حقوق محاسبه و برای مازاد برآن سقفی مقرر نشده است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  تاریخ: آوریل 2012

  من کارمندی هستم با ۲۲ سال سابقه کار شغلی که در طرح طبقه بندی برای من زده شده کارشناس رتبه یک است با گروه ۱۲ ولی شرح وظائف و امورادواری من درسازمان شغل رئیس واحد بوده با گروه ۱۵ ولی این شرکت خصوصی بدلیل اینکه به من اضافه حقوق ندهد با همان شغل اول سمتی تحت عنوان مسئول واحد داده تا هم مسئولیت این واحد به عهده من باشد و هم اضافه حقوق به من نداده باشد . آیا این کار با قانون طبقه بندی مغایر است یا دراختیار شرکت است . چه کار باید بکنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 23rd, 2012 9:54 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  یکی از اهداف طرح طبقه بندی ، همین متناسب بودن شغل با حقوق فرد است.
  البته ممکن است نظام شما ، پست و شغل باشد ولی نمی تواند باگروه کاری بیشتر و حقوق گروه کمتر محاسبه شود.
  باتشکر

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 3:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام ، چنانچه شخصی در دوره کاری خود دچار بیماری گردد که نتواند به شغل خود ادامه دهد (مثلا دچار کمر درد یا دیسک کمر گردد) و به توسعه پزشکان مجبور به تغییر شغل گردد و شغل سبک تری اختیار نماید در طرح طبقه بندی چگونه شغل او محاسبه می گردد یعنی گروه و پایه او کم می شود یا قابل تغییر نیست.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2012 7:44 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا چنانچه به دلیلی که فرمودید ، نیاز به کار درشغل سبک تری داشته باشید ، پس با رضایت این شغل را انتخاب کرده اید که به تبع نیز مشمول مزایاو گروه همان شغل خواهید شد.

  [پاسخ]

  روح الله کریمی در ساعت 11:56 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با عرض سلام و ادیب
  ببخشید میخواستم بدون این قانون در کدام یک از ادارات اجرایی شده لیست دارید یا خیر متشکر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2012 10:47 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  دراداراتی که تحت پوشش قانون کار باشند (مثل شرکت مخابرات) این ضوابط اجرایی شده است.

  [پاسخ]

  مريم در ساعت 7:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  باسلام وتشکر ایا زمانی که مدیربا استناد به تبصره ماده ۶کلیه سرپرستان را از طرح منفک کرده باشد واین درحالی است که امکان همطرازی وجایگزینی باتوجه به نیروی کار جویای کار در جامعه وجود دارد ودر واقع یک نوع سواستفاده از قانون باشد امکان متوقف کردن طرح واصلاح وجود دارد چگونه؟قابل ذکر است که افراد از تجربه انچنانی برخوردار نیستند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 8:18 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  فکر نمی کنم امکان توقف طرح وجود داشته باشد ولی طرحهای طبقه بندی ، در قالب ” طرح بازنگری ” اصلاح می شوند.
  باتشکر

  [پاسخ]

  بابا قرشپور در ساعت 12:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  در سازمان ما طرح طبقه بندی سال۸۹ اجرا شده ومابهالتفاوت سالهای قبل پرداخت نشده
  لطفا بفرمایید از چه تاریخی شامل دریافت تفاوت میشویم
  استخدام سال۸۴
  اجراسال۸۹
  تعداد پرسنل سال۸۵حدود۶۰نفر
  سال۹۱تعداد خیلی بشتر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 6:01 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  از تاریخی که لیست به عدد۵۰ برسد.

  [پاسخ]

  حسن در ساعت 10:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام
  من لیسانس فیزیک هستم و ۶ سال سابقه کار دارم با سمت کارشناس ، شرکت تازه داره طبقه بندی میکنه من برای اینکه بدونم گروهی که به من تعلق میگیره درست محاسبه شده و حقی از من ضایع نشه چطور میتونم جدول مربوط به تعیین گروهها رو ببینم اگه من و راهنمائی کنی ممنون میشم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 2nd, 2012 12:59 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا باید در چارت سازمانی شرکت ، شغل فعلی شما پیش بینی شده باشد و بعد از آن طراح ، اقدام به بررسی و امتیاز دهی این شغل میکند که حاصل این امتیازدهی گروه شغلی شما را مشخص میکند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: می 2012

  باعرض سلام وخسته نباشید دریک اداره دولتی مشغول بکار می باشم وتابع قانون کار مشمول طرح طبقه بندی نمی باشم ایا مزایای مناطق محروم که در مناطق محروم مشغول بکارمی باشم شامل ما میشود یاخیر باتوجه به اینکه شامل پرسنل رسمی وپیمانی شده است وایا این ممکن است که دو نفر دریک منطقه محروم کار کنند ومزایای مناطق محروم درحکم یک نفر درج شود ودر حکم نفر دیگرمنظور نشود خواهشمندم این تبعیضات واین دوگانگی ها اصلاح فرمایید ودرجواب تسریع فرمایید

  [پاسخ]

  صفری در ساعت 9:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام خدمت شما
  من نزدیک به ۱۶سال است که در یک شرکت خصوصی کار میکنم ولی تا کنون طرح طبقه بندی اجرا نشده است.
  این در حالی است که در طی این سالها حقوق و مزایای بنده و سایرین حداقل حقوق وزارت کار در لیست بیمه رد میشود.
  اگر این طرح اجراشود آیا تفاوت محسوس در حقوق و مزایای ما دارد یا خیر؟
  این در حالی است که یک بار قرار شد این طرح را اجرا کنند اما از اجرای آن خودداری کردند.
  چرا کارفرما تمایل چندانی به اجرای این طرح ندارد؟
  آیا جدولی برای محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک تحصیلی وسابقه کار وجود دارد یا خیر؟
  چگونه میتوان به آن دسترسی داشت؟
  با تشکر
  ممنون میشوم در صورت امکان پاسخ خود را برای بنده ایمیل کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 8th, 2012 7:37 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  چنانچه لیست بیمه کارگاه به ۵۰ نفر برسد اجرای طرح الزامی است که اگر کارگاه از اجرای آن خودداری کند ، اداره کار می تواند راسا طراحی و اجرای آنرا به سرانجام برساند.
  صرفا از اجرای طرح توقع افزایش حقوق نمی رود بلکه مشاور و مدیریت میتوانند طرح را طوری برنامه ریزی کنند که تفاوت چندانی با گذشته نکند.
  تعین شرح و حدود وظایف ، اعمال سنوات حقوق سالانه ، تطبیق حقوق فرد با شغلی که درآن مشغول است و… می تواند از مزایای اجرای آن باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بابا قرشپور در ساعت 9:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام
  احتراما
  گروه و رتبه چگونه محاسبه میشود
  یعنی بعد از اجرای طرح چند سال بعد گروه یا رتبه به کارگر تعلق میگیرد
  ونقش تحصیل ودریافت مدرک کارشناسی ارشد چه تاثیری دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 9th, 2012 12:04 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  گروه براساس تطبیق فرد با شغل و رتبه هم طبق :
  ماده ۱۴ :

  به منظور تقویت‏ انگیزه های شغلی وارتقاء کمیت وکیفیت کار دربین کارکنان وپویایی هرچه بیشتر طرح طبقه بندی مشاغل پس از اجرای طرح به ازاء هرچهار سال تجربه مازاد برشرایط احراز شغل ، یک رتبه درگروه مربوطه به کارکنان اعطا می شود .
  .
  .
  ج -علاوه بر موارد الف و ب مدیریت با توجه به نحوه عملکرد هریک از افراد و نقشی که درپیشبرداهداف سازمانی و ارائه مطلوب خدمات و ایفای وظایف شغلی دارند می تواند باتوجه به سیستم ارزیابی عملکرد وشایستگی کارکنان اعطای رتبه را سه سال یکبار تعیین نماید .
  چنانچه فرد دراین شغل کمبود تحصیل داشته باشد ، با دریافت مدرک ، کسر سابقه وی برای تحصیل منتفی میشود.

  [پاسخ]

  بابا قرشپور در ساعت 12:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  ضمن تشکر از پاسخ
  سوال من این بود که اگر برای پستی مدرک کارشناسی لازم باشد وشخص مدرک را داشته باشد وطرح اجرا شود وبعد از آن شخص ادامه تحصیل داده ومدرک کارشناسی ارشد اخذ نماید این اضافه تحصیلات جایی درج میشود تاثیر دارد یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 9th, 2012 12:31 ب.ظ:

  عرض سلام مجدد
  خیر تاثیری دراین شغل ندارد مگر اینکه مدیریت این امتیاز را درقالب اعطای رتبه یا حق جذب جبران کند.

  [پاسخ]

  مهدي در ساعت 2:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام و عرض خسته نباشید لطفاً من را راهنمایی کنید با تشکر:
  اینجانب طبق قراردادکار اولیه ای که با شرکت منعقد نموده ام و همچنین مطابق با قانون کار جهت ترمیم مزد، از ابتدای ورود به شرکت ، مبلغی را به عنوان فوق العاده شغل دریافت می کردم که پس از لغو حکم ریاست اینجانب در شهریور سال ۸۷ مبلغ حق پست از فیش حقوقی حذف شد که پس از مذاکره و ارائه ادله قانونی به مسئولین منابع انسانی وقت، در مهرماه همان سال، مجدداً مبلغ مذکور با عنوان “فوق العاده سرپرستی” و با صدور حکم جدید در تاریخ ۲۴ مهرماه به اینجانب پرداخت شده و پس از طبقه بندی مشاغل نیز ( به استناد این امر که پس از تطبیق فرد با شغل ، قانونا حقوق فرد نسبت به قبل از اجرای طرح ، کاهش نخواهد یافت) مبلغ فوق تحت عنوان ” فوق العاده پست” به اینجانب پرداخت شده است. در زمان اجرای طرح، اینجانب توضیحات شفاهی به مسئولین اجرای طرح ارائه دادم و درخواست نمودم که مبلغ مذکور به ” مزد گروه” یا ” تفاوت مبنا” اضافه شود لیکن مسئول مربوطه اظهار داشت که این مبلغ بایستی با همین عنوان باقی بماند زیرا در آینده شما مجدداً حکم مسئولیت دریافت می کنید و در آن صورت این مبلغ دوبار به شما پرداخت می شود که انصاف نیست و اینجانب نیز ادله وی را پذیرفته و قبول کردم که با همین عنوان در فیش حقوقی باقی بماند.
  لذا با عنایت به اینکه حکم ریاست اینجانب قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل لغو گردیده و پس از لغو حکم به مدت یکسال و نیم (قبل از اجرای طرح طبقه بندی) و همچنین به مدت دو سال ( پس از اجرای طرح طبقه بندی )، مبلغ حق پست با اطلاع و علم کارفرما و همچنین موافقت اولیه و ثانویه به منظور ترمیم مزد به اینجانب پرداخت گردیده است، آیا قطع یکباره این مبلغ توسط کارفرما، قانونی است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2012 7:55 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام حضور جنابعالی
  باتوجه به این که پس از تطبیق فرد با طرح ، حقوق پایه و ثابت وی طبق طرح محاسبه میشودپس عوامل ضمیمه به حقوق ، به عنوان ثابت و مبنا شناخته نمی شوند.
  ضمنا آیتمی که به عنوان تفاوت تطبیق در حکم شما درج شده تا چهار سال (چهار نوبت اعطای پایه)قابل مستهلک شدن است و از سال چهارم به بعد قابل کاهش نیست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  مهدي پاسخ در تاريخ می 12th, 2012 1:36 ب.ظ:

  با سلام و تشکر از پاسخ جنابعالی
  آیا من میتوانم پس از دو سال که از اجرای طرح می گذرد به نحوه تطبیق خود اعتراض کنم؟ اگر بله لطفاً راهنمایی کنید که به کجا مراجعه کنم. متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 13th, 2012 7:52 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظرم در مقطع فعلی و گذشت دوسال ، فرض بر قبول شرایط توسط شما باشد ولی به هر حال در مرحله ی اول کمیته طرح طبقه بندی شرکت ، محل مراجعه است و در مرحله بعدی می توانید به اداره کار مراجعه کنید.
  بااحترام

  مسعود . ش در ساعت 10:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام،

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 14th, 2012 11:01 ق.ظ:

  سلام

  [پاسخ]

  میثم در ساعت 11:30 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  باسلام : ایا در سایت شما دستمزد روزانه هرسطح شغلی مشخص شده وجود دارد؟ اگر بله لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 16th, 2012 12:07 ب.ظ:

  سلام
  خیر وجود ندارد و فکر نمی کنم بصورت عمومی چنین جدولی وجود داشته باشد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  میثم در ساعت 11:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد سال ۹۱ چقدر است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 16th, 2012 12:11 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  معافیت حقوق و دستمزد ۹۱ به تصویب مجلس رسیده ولی تا تصویب کامل لایحه بودجه و ابلاغ آن (وبخشنامه سازمان امور مالیاتی ) قابل اجرا نیست.
  جهت اطلاع بیشتر به این مسیر مراجعه کنید:
  سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۱ تعیین شد.

  [پاسخ]

  میثم در ساعت 3:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام و خسته نباشید. دستمزد روزانه کارشناس الکترونیک با یک سال سابقه کار چقدر است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 17th, 2012 11:02 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  بصورت عمومی نمی توان (بجز همان حداقل قانون کار) رقمی را مشخص کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 5:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  باسلام وتشکر
  بنده ۶سال است به عنوان حسابدار بامدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری در یک شرکت تعاونی مصرف مشغول به کار می باشم ولی قردادی که شرکت با من منعقد میکند به عوان کارگر ساده می باشد حال باتوجه به سابقه کاری ومدرک تحصیلی ایا از طریق مراجع ذیصلاح قادر به پیگیری مطالبات خود بابت طبقه بندی مشاغل می باشم؟ لطفا راهنمایی فرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 17th, 2012 10:59 ق.ظ:

  با سلام واحترام
  در صورتی که نفرات لیست بیمه به ۵۰ نفر رسیده اند موضوع قابل پیگیری از اداره کار است.
  باتشکر

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ می 21st, 2012 9:50 ق.ظ:

  باتشکر از پاسخ شما-حال باصرف نظر از قانون طبقه بندی مشاغل اگر تعداد لیست بیمه به ۵۰ نفر نرسیده باشد آیا قانون یا مرجع قابل استناد دیگری برای پیگیری این موضوع وجود دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 21st, 2012 10:50 ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از حضور شما
  خیر قانونا” الزامی برای این کار نیست مگر رضایت کارفرما دراین بین باشد.
  بااحترام

  بابك در ساعت 10:04 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  عرف رایج تصمیمات کمیته طبقه بندی شرکت ما این بوده که اگر دامنه کف و سقف گروه شغلی پست سازمانی اجازه دهد اگر فرد مدک کاردانی ارائه دهد در کف شرایط احراز کاردان(گروه ۱۰)واگر مدرک کارشناسی ارائه دهد در کف کارشناسی (گروه۱۳)قرار می گیرد(البته اگر کف سقف پست مربوطه اجازه دهد).اما برای کارشناسی ارشد که کف متناسب با آن گروه ۱۶ می باشد رعایت نمی شود (چون تعداد ارائه دهندگان محدود است)لذا نظر به وجود چنین عرفی برای سایر مدارک تحصیلی آیا برای کارشناسی ارشد نیز چنین مزیتی باید رعایت گردد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 20th, 2012 10:22 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اینکه براساس مدرک ، گروه بندی را انجام داده اند رایج نیست بلکه روال مرسوم ، تطبیق شرایط موجود فرد با آن پست است که نهایتا یا مدرکی کمتر ، مساوی یا بیشتر از آن پست را دارد.

  [پاسخ]

  بابك در ساعت 12:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام:گروه بندی برمبنای پست است ولی شرایط احراز شغل (مدرک تحصیلی و سابقه فرد) در کتابچه تخصیص پست به شغل بطور مثال برای پست خاصی کف و سقفش(۱۵الی ۱۷) چنین قید گردیده است(کف گروه ۱۵ با ۵سال سابقه و مدرک کارشناسی،گروه۱۶ با ۵ سال و مدرک کارشناسی ارشد، گروه ۱۷ با ۷سال و کارشناسی ارشد)آیا فردی که با مدرک کارشناسی ارشد و ۱۳سال سابقه مرتبط به این پست منصوب می شود در چه گروهی باید قرار گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 21st, 2012 8:49 ق.ظ:

  عرض سلام وادب مجدد
  همانطوری که فرمودید برای احراز آن پست ، حداقل ها مشخص شده است که اختصاصادر باره ی کارشناسی ارشد و شغل مد نظر شما ، به نظر بنده با گروه ۱۵ و ۵ سال سابقه و داشتن مدرک کارشناسی قابل تطبیق است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  پريسا در ساعت 9:32 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  باتشکر و سلام
  مرا تقریبا با ۱۵ سال سابقه در سال ۸۷ از رسته آموزش و پژوهش به رسته اداری جابجا نمودندگفتنی است این جابجایی بدون مواقفت اینجانب و به صورت کاملا شفاهی و با حفظ پستم انجام شد. میخواستم بدونم اگر بعد از ۳ سال تجربه در امور اداری بخواهند پستم را تغییر بدهند به نفع من خواهد بود یا نه و در صورت تغییر چه اتفاقی می افتد ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 23rd, 2012 10:04 ق.ظ:

  سلام و احترام حضور شما
  تغیراتی بصورت معمولی موقعی به نفع شما خواهد بود که افزایش حقوقی داشته باشیدبنابراین بصورت قطع و یقین نمی توان دراین خصوص اظهار نظر کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ali در ساعت 10:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام
  من در کارخانه کار می کنم که قبلا در ازمایشگاه کار می کردم من را ربه کار گزینی اوردند ۴ سال و ۵ ماه سابقه کار با مدرک دیپلم در ازمایشگاه و ۴ ماه سابقه کار مدرک لیسانس کامپیوتر در کارگزینی دارم . ایا به من گروه ۹ تعلق می گیرد (کاردان منابع انسانی )

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 24th, 2012 8:38 ق.ظ:

  سلام
  به دستورالعمل طرح طبقه بندی محل کارتان مراجعه کنید.
  باتشکر

  [پاسخ]

  x y در ساعت 8:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام
  سال۸۹ طبقه بندی مشاغل اجرا شده وتفاوت های سال ۸۹ و۹۰ پرداخت شده وسال ۹۱ هم طبق طرح طبقه بندی ادامه دارد
  خواستم بدونم تفاوتهای سالهای قبل یعنی از زمانی که تعداد پرسنل به ۵۰ نفر رسیده که مربوط به سال۸۵ میشه وتفاوت این چهار سال چگونه باید محاسبه گردد واصلا باید پرداخت بشه یا میتونند پرداخت نکنند وطریقه محاسبه را بفرمایید خیلی مهمه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 24th, 2012 8:58 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله این مابه التفاوتها هم قابل پرداخت است و قاعدتا به نرخ سال پرداخت خواهد بود.
  باتشکر

  [پاسخ]

  x y پاسخ در تاريخ می 24th, 2012 12:53 ب.ظ:

  به نرخ سال یعنی چه؟ به نظر میاید میخواهند مبلغ ثابت ۱۰۰۰تومان برای هر روز پرداخت کنند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 25th, 2012 2:13 ب.ظ:

  یعنی همان نرخی که قرار است درحال حاضر به شما حقوق بپردازند.

  نسترن در ساعت 3:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام و عرض ادب . من کارگر قراردادی هستم که در شهرداری مشغول بکار میباشم با مدرک فوق لیسانس و ما نیز در شهرداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستیم. بنا به این دلیل که نحوه دریافت ما از حقوق مزایایمان و افزایش را شهردار تعیین کند به ما پیشنهاد گردیده که درخواست داده و از طرح خارج شوید تا رئیس بتواند با آزادی عمل بیشتر به شما حقوق دهد.چرا که با توجه به قانون کار ما خیلی حقوقمان ناچیز است.آیا با درخواست دادن و خارج شدن
  از طرح طبقه بندی مشاغل به ما ضرری نمیرسد؟و به نظر شما چه کار کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 1st, 2012 2:40 ب.ظ:

  با سلام واحترام
  در این خصوص اطلاعات کاملی ندارم ولی جویای آن می شوم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رها در ساعت 11:58 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام و احترام
  من کارمند قراردادی دانشگاه هستم.میخواستم بپرسم رشته مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری و آبخیزداری توی کدام پست سازمانی در دانشگاه میتواند قراربگیرد که برای تبدیل وضعیت به پیمانی مشکل ساز نشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 7th, 2012 11:53 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه بی اطلاعم.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مقدم در ساعت 12:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام خسته نیاشید من از سال ۷۳ مشغول به کا ر در یک اداره هستم وهرساله با ما قرداد می بندند قر داد قانون کار هستیم همیشه با قرداد حداقل حقوق ولی چون تعداد ما ۱۰ نفر میباشد به ما اداره میگوید طبقه بندی مشاغل شامل ما نمی شود مدرک که فوق دیپلم هستم استفاده نمیکنند پایه سنوات هم تا سال پیش نمی دادن و گروه شامل ما نمی شود خیلی سلیقه قرداد مارا می بندند ماکه امسال گفتیم از نظر قانون کار باید پایه سوات بدهند امسال در قراداد ما اینگونه نوشتن پایه حقوق ۳۹۰ مسکن ۱۰هزار حق اولاد ۷۴هزار خورده بن کارگری ۳۵ هزارومهمتر ازهمه پایه سنوات بعد از ۱۸ سال سابقه نوشتن ۹۶۰۰۰ ریال ایا وقتی سوال کردم گفتند گروه ۸ محاسبه کردیم ایا این درست است تا به حال نه گروه نه پایه سنوات این مبلغ از کجا اوردن از اداره کار پرسیدم مبلغ که نوشتن درست نیست به ما بگویید ما چه کار کنیم تا حق ما که این همه ضایع شده بتوانتم بهعد از این از بین نرود. با تشکر از شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 11th, 2012 1:48 ب.ظ:

  عرض سلام واحترام
  با تعداد۱۰ نفر ، کارفرما تکلیفی برای اجرای طرح ندارد ولی به افراد خارج از طرح هم سنوات تعلق میگیرد که با توجه به سابقه ی جنابعالی بهترین مرجع برای مبلغ این مدت ، همان اداره کار است که معمولا جداولی به عنوان حقوق فرد براساس مدت کارکرد دارند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مقدم در ساعت 9:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  سلام خسته نباشید سوالی که دارم این است با گرفتن حداقل حقوق که من میگیرم مدرک تحصیلی که دارم ولی اداره هیچ گونه تاثیری از نظر داشتن مدرک فوق دیپلم درحال حاضردر پرداختن حقوق ندار د در هنگام بازنشستگی از نظر بیمه کارگری مدرک تحصیلی من تاثیر دارد یانه یا برحسب حقوقم که در حال حاضر دریافت میکنم محاسبه میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 12th, 2012 10:04 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  حقوق بیمه پردازی شما دراین خصوص موثر است و مدرک تاثیری در بازنشستگی ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کاوه در ساعت 8:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام
  وتشکر بخاطر محتوای ارزشمند سایت شما
  میخواستم بپرسم اگر چند ماه قبل طرح طبقه بندی شرکت ما به تصویب اداره کار برسد ولی بعد از حدود ۷ ماه میزان حقوق مشخص و من حدوود ۵۰۰۰۰۰ تومان فریز گردم از حالا به بعد اضافه کاری من با این پایه جدید پرداخت میشود یا تغییر نخواهد کرد؟
  در صورت محاسبه با پایه جدید، تکلیف ۷ ماه گذشته که بر اساس پایه قبل پرداخت شده چه میشود؟
  آیا میبایست به شرکت عودت داده شود؟!!!
  لطفا بنده را راهنمایی فرمایید؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 13th, 2012 8:38 ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما
  همین که تاریخ اجرای طرح به تصویب اداره کار برسد ملاک محاسبات خواهد بود وچنانچه از تاریخ مذکور گذشته باشد ، مابه التفاوت آن قابل پرداخت خواهدبود.
  خیر عودتی به شرکت نخواهید داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کاوه در ساعت 9:28 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام مجدد
  و تشکر فراوان بخاطر پاسخگویی سریع شما
  یعنی در صورتی که پایه حقوق من از ۱،۳۳۰،۰۰۰ تومان به حدود ۷۰۰،۰۰۰ تومان تقلیل یابد از این به بعد اضافه کار بنده با کدامین رقم محاسبه خواهد شد؟

  همچنین در صورت استعفا از شرکت ، مبنای محاسبه سنوات سالیانه بر اساس کدام پایه حقوق میباشد؟؟؟

  قبلا از راهنمایی ارزشمند شما کمال تشکر را دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 13th, 2012 9:44 ق.ظ:

  ضمن تشکر
  الان متوجه منظور شما شدم.
  ملاک محاسبه اضافه کار در طرح های طبقه بندی ، مزد مبنا یا همان حقوق پایه خواهد بود.
  درصورتی که بر اثر تطبیق فرد با طرح ، حقوق وی کاهش یابد ، این کاهش تحت عنوانی به نام ” تفاوت تطبیق به حقوق وی اضافه خواهد شد تا حداقل حقوق ایشان کمتر از قبل از طرح نشودولی ملاک محاسبات مزایایی ازقبیل اضافه کار، عیدی و پاداش و سنوات همان مزد مبنای وی خواهدبود.
  بااین تفاسیر به نظر بنده وقتی مابه التفاوت مثبت قابل پرداخت است ، مابه التفاوت منفی عواملی که وابسته به مزد مبنا بوده اند هم قابل وصول است.
  در هرحال تجربه ی شخصی دراین باره ندارم لذا پیشنهاد میکنم موضوع را از اداره ی کار محل هم پرس و جو فرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  نیکی در ساعت 2:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام و احترام
  چند ماهی است که طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ما اجرا شده و مدیرعامل برای کاهش هزینه ها تا جای ممکن گروهها را در پایین ترین جایگاه قرار داده و تا کارشناس را طبق آن عمل کرده بطوریکه خیلی ها تا ۱۰۰ هزار تومان فریز شده اند و حقوقشان نا چیزتر هم شده است و از طرفی مدیرعامل اطرافیانش ،سرپرستان و رییس و مدیر را در طرح قرار نداده چرا که حقوق یک رئیس در طرح ۶۳۰ هزار تومان می شودو روسای ما بالای یک میلیون تومان حقوق می گیرند، آیا این کار قانونی است و نمی توان شکایتی مطرح کرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 14th, 2012 7:58 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اینطور که شما ذکر کرده اید به هرحال هرکاری دراین دنیا شدنی است!
  پیشنهاد بنده اینست که چنانچه شرایط خودتان منطبق با طرح و کار فعلی که انجام می دهید نیست ، ابتدا موضوع را به کمیته طرح طبقه بندی شرکت منتقل کنید و در صورت عدم نتیجه ، آنرا با اداره کار مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قاسم زاده در ساعت 12:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام و عرض ادب. سؤال بنده در خصوص فوق العاده مخصوص (حق پیمانی) که به کارکنان پیمانی دولت تعلق می گیرد می باشد.آیا اگر این آیتم در حکم کارگزینی قبل از اجرای طرح قانون هماهنگ (۱۳۸۸)لحاظ نشده باشد اکنون قابل پیگیری نیست.ما تعدای از کارکنان پیمانی سازمان فنی وحرفه ای در یکی از استانها نسبت به لحاظ نشدن این بند در حکم کارگزینی خود اعتراض نمودیم اما مسؤلان معتقدند باید قبل از سال ۸۸ اعتراض تسلیم می شد تا قابل پیگیری باشد.خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید آیا راهی برای پیگیری وجود دارد حتی از طریق دیوان عدالت اداری؟با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 15th, 2012 6:46 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  متاسفانه در باره ی احکام حقوقی کارکنان دولت اطلاعات قابل توجهی ندارم.
  البته مراجعه به همکاران مشابه و حتی طرح موضوع در دیوان عدالت در صورتی که فکر میکنید استحقاق حق پیمانی مذکور را داشته اید قابل اقدام است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سیروس خانی در ساعت 5:07 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام من در شرکت آب وبرق کیش کار می کنم شرکت ما در اردی بهشت ۸۹ به خصوصی سازی واگذار شده و۵% سهام می بایست به پرسنل تعلق گیرد ومبلغ حقوق پرسنل در در یافت سها م اثر مستقیم دارد
  سوال من این است شرکت ما که بیش از ۲۰۰ نفر نیرو دارد قانونا از چه تاریخی ملزم به اجرای طرح طبقه بند مشاقل میشود ؟واینکه تا کنون این طرح برای ما اجرا نشده به کجا مراجعه کنیم؟متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2012 7:41 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چنانچه شرکت شما تحت پوشش قانون کار باشد ، تارسیدن عدد افراد در لیست بیمه به ۵۰ نفر ، الزامی به اجرای طرح ندارد ولی درصورت تمایل هم منعی برای اجرا با تعداد کمتر وجود ندارد.
  اداره کار ، محل مراجعه شمابرای الزام کارفرما به اجرای طرح است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 10:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  سلام . میخواستم بدونم مهلت اجرای طرح طبقه بندی در یک شرکت تولیدی پس از امضای قرارداد مشاور و تایید اجرای طرح چه مدت می باشد . با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2012 10:42 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  اطلاع دقیقی ندارم واین موضوع بیشتر وابسته به توافق طرفین و پیشنهاد مشاوراست.

  [پاسخ]

  اسدالله سرمستی در ساعت 1:38 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  من خدمت سربازی درجبهه بودم ایا سختی کار ومرخصی ۳۵روز شامل من می شود خدمت را خریده ام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 18th, 2012 5:34 ب.ظ:

  با سلام
  خیر خدمت سربازی تاثیری دراین خصوص ندارد.
  بازهم برای اطمینان بیشتر از مراجع مسئول سوال کنید.

  [پاسخ]

  احمدي در ساعت 11:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام و عرض تشکر از شما.بنده در یکی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران مشغول میباشم و به تازگی مدرک لیسانس عمران اخذ کرده و به شرکت ارائه نموده ام.طبق شناسنامه شغلی رشته های مرتبط با شغل بنده برق،الکترونیک و مکانیک میباشد.ولی حتی یک ریال بابت مدرک تحصیلی بنده به حقوق من (گروه و رتبه)اضافه نشده است.لذا با توجه به اینکه بنده حدود ۸ سال در این شغل تجربه دارم،آیا سابقه کاری مرتبط بنده میتواند جایگزین عدم ارتباط مدرک تحصیلی بنده شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 23rd, 2012 8:10 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  چنانچه در شغلی که الان در آن تطبیق یافته و مشغول به کار هستید ، مدرک لیسانس (عمران) مورد نیاز بوده ، ارائه این مدرک می تواند کسری سوابق به خاطر احراز این پست درزمانی که شما این مدرک را نداشته اید ، جبران کند وگرنه با ارائه مدرک نمی توان توقع پست جدیدی داشت مگر اینکه کارفرما موافق این موضوع باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احد در ساعت 10:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  سلام من درقالب شرکت خدماتی ازسال ۷۸در شرکت توزیع برق مشغول به کار می باشم ودر حال حاضر با مدرک کار دانی به عنوان جانشین یکی از ادارات اقماری مشغول به کار هستم در طبقه بندی مشاغل جزِء کدام گروه شغلی قرار دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 4th, 2012 10:45 ق.ظ:

  باسلام
  پس ازارزیابی شغل و کیفیت آن ، گروه تعین میشود.

  [پاسخ]

  احسان در ساعت 6:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام
  احتراماً خواهشمند است راهنمائی فرمائید:
  برای یک پرسنل قراردادی (دارای قراردادهای۶ماهه) در یک شرکت تولیدی خصوصی دارای طرح طبقه بندی مشاغل که در گروه ۷ قرار دارد؛ با توجه به اینکه پایان قرارداد آن سنوات سالانه و کلیه حق و حقوقات پرداخت می شود، آیا در قراردادهای آتی به مزد شغل، مزد سنوات گروه ۷ نیز تعلق می گیرد یا خیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 4th, 2012 10:59 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله افزایش های پیش بینی شده سالانه (مندرج در بخشنامه وزارت کار) مشمول میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اسدالله سرمستی در ساعت 7:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام تشکرمابه التفاوت کلا از چه تاریخی شامل می شودوفرق شرایط دستور العمل ۱/۴/۷۵ بین ۵۰ تا ۳۰۰ و ردیف ۲ بند الف ضوابط شماره ۶۱۴۶۲-۱۰/۱۱/۱۳۶۱ که اعلام می کند .کارگاه هابا داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر می توانند نسبت به تهیه طرح اقدام کنند چیست با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 4th, 2012 11:16 ق.ظ:

  با سلام
  مابه التفاوت از زمان قرارگرفتن در عدد مرز قابل پرداخت است و کارفرما قانونا نمی تواند با به تاخیر انداختن اجرای طرح ، معوقات را نپردازد.
  در هرصورت دستورالعمل جدید تر نافذ است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت 12:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام و عرض ادب
  من کارگر رسمی در سال ۷۶ با مدرک دیبلم به استخدام شهرداری درامده و دارای حکم کار گزینی (ابراتور کارخانه اسفالت )هستم ۱- ادامه تحصیل داده ودارای مدرک فوق دیبلم و دانشجوی کارشناسی برق هستم ۲-هرچه به کارگزینی اداره واستان مراجعه می کنم میگویند که طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۸۲ منحل شده و برای گارگران هیچ ارتقای وجود ندارد حال از شما خواهش میکنم که مرا راهنمای فرمایید که چکار کنم مدرکم منظور و بر حقوقم تاثیر داشته باشد
  از لطف شما ممنونم و خدا نگهدار

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 5th, 2012 7:45 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  طرح طبقه بندی مشاغل از جمله مواد قانون کار و تا کنون نیز منحل نشده است.
  برای اطلاع از متن قانون به این مسیر (مواد۴۸ لغایت ۵۰)مراجعه فرمائید:
  فصل سوم – شرایط کار (مواد۳۴تا۸۴)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عيوض در ساعت 2:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام و عرض ادب
  در شرکت ما از گرفتن مدرک و ارتقاع دادن جلوگیری می شود ولی از طرف دیگر هر یکی حکم رئیس می شود و کسی با از کارشناسی رئیس می شود در صورتی که بنا به دستور مدیر عامل هیچگونه مدرک ترتیب اثر داده نمی شود لطفا” بفرمائید این چگونه قانونی است ؟

  [پاسخ]

  نیما در ساعت 10:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  باسلام وخسته نباشید خواهش میکنم جواب منو علاوه برسایت میل کنید واسم لطفا چند روزی است که من بعنوان نماینده انتخابی جهت کمیته طرح طبقه بندی انتخاب شدم چه راهکاری درنظر داشته باشم که حق هیچ کسی ضایع نشه باتشکر واینکه مدیرعامل مجموعه میگن خواست من که میخوام اجرا بشه آیا این یک الزام قانونی است که طرح بایست اجرا بشه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 14th, 2012 6:54 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  احتمالا شما به عنوان نماینده ی کارکنان انتخاب شده اید ولی از آنجایی که می فرمایید مدیر عامل بنابه خواست شخصی مجری این ضوابط شده پس نقش شما را هم نادیده خواهد دید وبه نظر می رسد هدف از این انتخاب صرفا چینش شکل قانونی قضیه بوده است ضمن اینکه کمیته های طبق بندی نقش قابل توجهی قبل از اجرای طرح ندارند و همکاری آنها صرفا جنبه ی مشورتی به مشاور طرح که منتخب مدیریت است دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 12:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام و احترام
  اینجانب در شرکت فولاد خوزستان مشغول به فعالیت میباشم.
  سابقا این شرکت دولتی بود و اینک به بخش خصوصی واگذار شده و احکام استخدامی ما نیز پیرو آن از سال قبل ، مشمول قوانین کار تنظیم شده است .
  اینجانب در سمت سازمانی تکنسین هستم و سال گذشته مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شغلی که درآن مشغول فعالیت هستم را اخذ نمودم.
  متاسفانه مدیران مجموعه شرایط احراز حکم کارشناسی را علی رغم خالی بودن چارت سازمانی آن که عملا اجرای آن را به عهده دارم ، منوط به شرکت در آزمون دانسته و نفی کرده اند . این درحالی ست که تا چند سال آینده احتمال برگزاری آزمون استخدامی مشخص نیست
  آیا در قوانین اداره کار ماده و تبصره ای ثبت شده که به استناد آن بتوان ادعای حق در خصوص ارتقاء پست سازمانی داشت یا خیر ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 16th, 2012 7:09 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چنانچه تطبیق پست فعلی شما با مدرک کارشناسی بوده ، الان می بایست با ارائه مدرک ، سنواتی که به خاطر کسر مدرک از شما کم کرده اند را حذف کنند وگرنه تطبیق مجددمنوط به موافقت مدیریت و کمیته ی طرح طبقه بندی شرکت شماست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ جولای 17th, 2012 11:18 ق.ظ:

  واقعا از محبت و حوصله شما در پاسخ به سوالم کمال تشکر رو دارم …
  متاسفانه من با مدرک فوق دیپلم و حکم تکنسین تطبیق شدم …
  به فرموده شما با این تفاصیل نباید ادعای ارتقاء شغل داشته باشم مادامی که معاونت نیروی انسانی سازمان این اجازه را دهند… و عملا قانون مواردی را جهت اجبار به این کار لحاظ نکرده است ؟؟
  ضمنا جسته و گریخته از دوستان شنیده ام که در صورت تطبیق شدن با قوانین اداره کار ، کارفرمایان ان ملزم به تغییر شرایط پرداخت حقوق و مزایا مطابق با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده (مثلا کارشناسی) و البته بدون احراز جایگاه شغل و سمت سازمانی کارشناسی هستند … آیا این صادق است؟؟
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 17th, 2012 12:13 ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  ضمن تشکر ازاظهار لطف ؛ اینطور که بنده اطلاع دارم کمیته طرح طبقه بندی اولین مرجع رفع اختلاف در نظامهای طبقه بندی مشاغل است و چنانچه شما همچنان خودتان را ذیحق می دانید و ازکمیته نتیجه نگرفته اید میتوانید به اداره ی کار مراجعه داشته باشد.
  ممکن است عرایض بنده الزامامطابق با طرح طبقه بندی شرکت شما نباشد لذا با پرس و جوی بیشتر به نتیجه برسید.
  متاسفانه از سوال شما بی اطلاعم.
  موفق باشید.

  حسین پاسخ در تاريخ جولای 17th, 2012 1:21 ب.ظ:

  حوصله کردید … واقعا سپاسگذارم
  دیگه تو این دوره و زمونه کمتر کسی پیدا میشه که برای دیگران وقت بذاره …
  کار شما واقعا خداپسندانه اس …
  چشم … حتما به اداره کار هم مراجعه میکنم و مشاوره ای از اونها میگیرم …
  شرکتما یه شرکت دولتی بود و من هم استخدام وزارت صنایع …
  متاسفانه با واگذاری اون به بخش خصوصی کاملا سیستم آینده ای ما هم تغییر کرده و دغدغه ذهنی من این روزها ارتقای شغلیم شده … واقعا برام سخته که کسی از راه برسه و حکم کارشناسی رو با اینکه من مدرکه مرتبطم دستمه ، احراز کنه … من سالها تو واحدی که توش مشغولم کار کردم
  در هر صورت ببخشید سر درد دلم هم باز شد و شمار و وقت شمار و گرفتم
  واقعا از شما سپاسگذارم
  یا علی

  تاریخ: جولای 2012

  از لطف و بزرگواری شما تشکرمیکنم و برایتان آرزوی سلامتی توام با ارتقاء شغلی دارم.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محسن نیک در ساعت 1:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  باسلام:
  اینجانب ۵سال سابقه کار(بصورت قراردای)بامدرک دیپلم دارم آیاباتوجه به ارائه مدرک فوق دیپلم خود،گروه شغلی بنده بامدرک جدیدمحاسبه می شودوگروهی که بامدرک دیپلم داشته ام دیگه محاسبه واعمال نخواهدشدوازصفرمحاسبه می شود؟
  لطفا”راهنماییم کنید
  باایمیل وسایت

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 29th, 2012 9:54 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این موضوع بستگی به نحوه تطبیق شما با شغل فعلی و دستورالعمل طرح طبقه بندی شرکت شما دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  باقری در ساعت 12:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام
  آیا این مطلب صحت دارد که پس از گذشت چند سال از اجرای طرح طبقه بندی ، پرسنل الزاماً بایستی از سوی کارفرما رسمی شوند ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 30th, 2012 8:59 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده طرح طبقه بندی عاملی برای رسمی شدن پرسنل نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 10:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  سلام من مدرک کاردانیس برق و مدرک فنی حرفه ای درجه یک و دو برق صنعتی دارم و دارای دو سال سابقه بیمه در شزکت تاسیساتی.آیا طرح هماهنگ سازی شامل بنده میشود یا اینکه چگونه میتوانم از مدارکم استفاده بهینه کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 31st, 2012 11:43 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا درباره طرح هماهنگ سازی توضیح بیشتری بفرمائید.
  اگر منظورتان طرح طبقه بندی مشاغل است که در صورت اجرای طرح در محل کارتان ، این موضوع مشمول حال شما هم خواهد شد.

  [پاسخ]

  مانا در ساعت 10:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام میخواستم بدونم هنگام تسویه پرسنل مبنای عیدی و حق سنوات و مانده مرخصی در طرح طبقه بندی مشاغل مزد مبنا ( مزد گروه + مزد سنوات ) می باشد یا فقط مزد گروه مد نظر هست ؟ و اینکه اگر در پایان هر سال همه پرسنل تسویه شوند در قرارداد سال بعد مزد سنوات باید به آنها تعلق گیرد یا نه ؟ ممنون میشم سریع جوابمو بدین آخه خیلی عجله دارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 5th, 2012 10:27 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  پایه این محاسبات مزد مبنا خواهد بود که شامل عواملی مثل مزد شغل، مزد سنوات ، حق پست ، حق رتبه ، ماندگاری و….است.
  درباره مزد سنوات درسالهای بعد از تسویه حساب هم به نظر بنده تعلق میگیرد و بسته به دستورالعمل طرح طبقه بندی ، سنوات داخل و یا خارج شرکت مبنای محاسبات است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  niki در ساعت 10:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام و احترام
  ۸ ماه است که طرح طبقه بندی در شرکت اجرا شده ولی رتبه بندی اعمال نشده است و می گویند می توانیم رتبه بندی نکنیم . آیا این امر امکان پذیر است که رتبه اعمل نشود و سابقه ۱۵ ساله من دیده نشود و با یک فرد تازه کار برابر حقوق بگیرم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 5th, 2012 11:06 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  رتبه بندی وابسته به مندرجات طرح طبقه بندی مشاغل است و به نظربنده درابتدای اجرای طرح ، رتبه ای اعطا نمی شود بلکه بعد ازمثلا سه یا چهار سال رتبه تعلق می گیرد.
  چنانچه حقوق شما با یک فرد تازه کار یکی است این موضوع به خاطر گروهی است که به شما تعلق گرفته و تعین گروه هم وابسته به شغلی است که درآن شاغل هستید.
  سابقه ۱۵ سال شما رادرآیتمی به نام مزد سنوات(که رقم قابل توجهی نیست) باید دیده باشند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مانا پاسخ در تاريخ آگوست 5th, 2012 11:20 ق.ظ:

  ممنون از لطفتون

  [پاسخ]

  سوسن محمدی در ساعت 1:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  سلام من از سال ۷۴ در شبکه بهداشت مشغول بکار میباشم و طبق طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۷۵ عنوان شغلی اینجانب متصدی آمار زده شد(گروه ۱۰) و از آن سال تا کنون به گروههای ما اضافه نشده و با توجه به اینکه اینجانب مدرک کاردانی حسابداری خود را دریافت کرده ام آیا حق اعتراض نسبت به احتساب مدرک کاردانی و استفاده از مزایای حقوقی مدرکم را دارم یا خیر ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 16th, 2012 9:56 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه در طرح طبقه بندی شرکت شما رتبه بندی پیش بینی شده باشد امکان ارتقاء وجود دارد درغیراینصورت خیر.
  ضمنا اگر در تبطیق شما مدرک کاردانی مورد نیاز بوده و با مدرک پایین تری تطبیق شده باشید ارائه مدرک کاردانی موثر است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  طاها در ساعت 5:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  طرح طبقاتی مشاغل برای کسانی که بصورت اقماری (۲۰روز کار در جزایرو۱۰استراحت)تدابیری اندیشیده است.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 18th, 2012 8:39 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بصورت عمومی و کلی خیر ولی طراح طرح می تواند این موضوع را در طرح پیشنهادی خود لحاظ کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 8:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام .لطف بفرمائید راهنمایی بفرمائید . شغل اینجانب مربوط به امور بیمه ای ( تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی ) و رفاهی ۱۲۰۰ نفر از پرسنل به همراه افرا تبعی ایشان میباشد مدرک تحصیلی لیسانس فقه و حقوق میباشد آیا مدرک تحصیلی با کاری که انجام میدهم مرتبط میباشد .؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 1st, 2012 11:54 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  پاسخ بنده چه تاثیری در وضعیت شغلی جنابعالی دارد؟
  این تشخیص قاعدتا به عهده محل کارتان است ولی به نظر بنده خیر ، مرتبط نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جواد در ساعت 10:57 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام ، من حدود ۱۱ سال در سازمان آموزش فنی و حرفه ای بصورت قراردادی مشغول بکار بوده ام (به غیر از بخش حراست)حال به شرکت دخانیات ایران آمده ام و در قسمت حراست مشغول بکار شده ام می خواستم بدانم با توجه به اینکه در این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود آیا می توانند طبق قانون سوابق قبلی مرا تطبیق بزنند و جزء سابقه کارم بیاورند یا خیر ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 1st, 2012 11:33 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع منوط به پیش بینی آن درطرح وموافقت مدیریت است.
  موفق باشید/

  [پاسخ]

  احسان در ساعت 5:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام و خسته نباشید.
  بنده در شرکتی مشغول بکار هستم که یکی از زیر مجموعه های شهرداری تهران است، اما امکانات رفاهی شهرداری به ما تعلق نمیگیرد.
  در این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود و در ابتدای امر برای این شغل مدرک دیپلم تعریف شده بود. پس از گذشت چند سال فوق دیپلم فنی و با آزمون ورودی استخدام نمودند، اما جدیدا نیروهای دیپلمه و بدون آزمون استخدام کرده اند. در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت شرایط بسیار سختی را برای دریافت گروه در این شغل تعریف کرده اند که تقریبا محال و فقط باید منتظر ماند و هر ۶سال یک گروه گرفت و سقف آن ۱۵ تعریف شده است. در حالیکه تقریبا ۹۸% نیروهای فعال دارای مدرک فوق دیپلم و حدود ۶۰-۷۰% مدرک لیسانس هستند برای مدرک لیسانس فقط یک رتبه می دهند. آیا استخدام نیروی دیپلمه خلاف قانون بوده است؟ آیا امکان بازبینی این طرح و پیگیری برای اینکه گروهی به مدرک مرتبط بدهند هست یا نه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 1st, 2012 11:20 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  امکان بازبینی طرح در صورت درخواست مدیریت فراهم است.

  [پاسخ]

  شميم در ساعت 2:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من به عنوان ماشین نویس در یک اداره دولتی کار می کنم البته به عنوان نیروی شرکتی، حال می خواستم بدانم با مدرک لیسانس و یک سال سابقه کار با پرداخت حق بیمه دارای چه گروه شغلی می باشم؟ (ناگفته نماند که در قراردادی که با شرکت امضا کردم به جای عنوان شغلی ماشین نویس، متصدی امور دفتری ثبت شده بود و طبق گفته رییس شرکت گروه شغلی هر دو یعنی ماشین نویسی و متصدی امور دفتری یکسان می باشد)
  قبلا از راهنمایی شما کمال تشکر دارم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 5th, 2012 8:59 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  تعین گروه وابسته به طرح طبقه بندی شرکت است و نمی توان (بجز شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو) برای همه گروه ثابتی را مشخص کرد.
  از قرار معلوم طرح طبقه بندی شرکت شما بصورت پست و شغل است به این مضمون که شغل شما متصدی امور دفتری و پست شما ماشین نویسی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت 9:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام ، همانگونه که استحضار دارید وزارت کار طی بخشنامه هایی نصاب شمول واحدها را برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعلام نموده است از جمله اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ از تاریخ ۱/۴/۷۵ هر واحدی که به نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن برسد موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد حال سوال اینجاست که تهیه لیست تطبیق و پرداخت مابه تفاوت ناشی از اجرای طرح از زمان شمول طرح به واحد و یا از زمان تصویب طرح در وزارت کار می باشد . مثلا اگر تعداد کارکنان واحدی در تاریخ ۱/۱/۸۷ به ۵۰ نفر رسیده و بر اساس بخشنامه وزارت کار مشمول و موظف به اجرای طرح طبقه بندی باشد اما در سال ۹۰ طرح را پیاده و به تایید برساند ۱ – پست و شغل کارکنان برای تطبیق با طرح ۱/۱/۸۷ است یا زمان تصویب طرح و ۲- تفاوت تطبیق از چه تاریخی مشمول می گردد ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 13th, 2012 10:09 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  این مابه التفاوت از زمان رسیدن به تعداد مقرر، قابل پیگیری و پرداخت است چراکه تاخیر آن عملا در ید کارفرما بوده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 4:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  ۱- من در شرکتی کار میکنم که جدیدا طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نموده اند و در این طرح فاصله حقوقی بین مسئولین و سرپرستان با پرسنل عادی بسیار بسیار بالا درنظر گرفته شده است میخواستم ببینم چقدر با قانون مطابقت دارد؟
  ۲- مزد مبنای تمامی پرسنل بجز مسئولین از حقوق روزانه قبلی بسیار پایین آمده و با دادن موارد ی مانند حق سنوات – مزد سطح و غیره و جمع آن با مزد مبنا سقف حقوق را به حقوق قبلی رسانده یا کمی افزایش داده اند حال اگر در سال جدید افزایش حقوق داشته باشیم این افزایش به جمع مزد مبنا تعلق میگیرد یا نه فقط به مزد مبنا تعلق میگیرد؟
  ۳- و اینکه تمامی پرسنل اداری را کارمند ساده دیده اند و هیچ فرقی بین یه کارمند اداری ساده مانند نامه رسانی با یک مسئول دفتر مدیر عامل ندیده اند راه حل این مشکل چیست ؟ و آیا این نوع یکسان دیدن در سیستم اداری و مالی صحیح میباشد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 8:59 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ۱و۳ – این موضوع بستگی به نوع طراحی و گروه بندی طرح طبقه بندی شرکت دارد.
  ۲- آیتمهایی که به عنوان مزد مبنا(مثل مزد شغل- مزد سنوات-حق پست و مزد رتبه) شناخته می شوند مشمول افزایش هستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا امینی در ساعت 11:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  سلام من مدت ۱۵سال است که در شرکتی مشغول به کارم .در سال ۱۳۸۰ طبقه بندی مشاغل در ان شرکت اجرا شد ومن به عنوان اپراتور تولید ۲ گروه ۱۰ شدم امااز ان سال تاکنون هیچ گونه تغییری در گروه ها نشده است ایا این کار قانونی است یا خیر اگر هست راه کار ان را شرح بفرمایید ….در ضمن شرکت از سال ۱۳۸۱ به بخش خصوصی واگذار شده است…با تشکراز شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 29th, 2012 1:10 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  چنانچه در طرح طبقه بندی شرکت شما رتبه بندی پیش بینی شده باشد میتوان به آن استناد کرد وگرنه افزایش ها صرفا براساس درصد قانونی سالانه خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آذر در ساعت 9:56 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  باسلام – آیا نوبتکاری پرسنل که طبق نرخ های مربوطه است بر اساس روزهای کارکرد محاسبه وپرداخت می شود یاخیرمثلا کسی که ۲۸ روز کارکرد دارد وتمامی مزایاو کسورات طبق همان ۲۸ روز است آیا نوبتکاری هم طبق ۲۸ روز است یا ۳۱ روز کامل – باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 29th, 2012 1:16 ب.ظ:

  به سلام و احترام
  قاعدتا این مبلغ وابسته به نوع قرارداد شماست واگر روزهای کاری ۲۸ روزه باشد به نظر بنده ملاک محاسبه ی نوبتکاری هم برهمین مبناست منتها بازهم پرس و جویی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آذر در ساعت 1:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  باسلام -از حضورتان چند سوال دارم:
  ۱-اگر در شرکتی قبلا کار کرده باشیم و تمامی مزایا وحقوق رادریافت وتسویه حساب کرده باشیم اما الان که سابقه بیمه خودم را گرفتم به خاطر اینکه بیمه چند ماه رد نشده یااینکه چند روز کمتر ردشده ویا اینکه حقوق پرداختی کمتر از حقوق اداره کار باشد می توانیم بعد از گذشت چندسال از حق خود دفاع کنیم اگه می شود به کجا مراجعه کنم
  ۲-اگر در شرکتی طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد باید فقط سنوات بر اساس طرح جدید پرداخت کرد یا اینکه حقوق و مزایای چند سالی که گذشته است و در انجا کار کرده را هم باید پرداخت تعداد نفرات هم از سال۸۲ به ۵۰ نفر رسیده است و ۶ ماه هم است که طرح اجرا شده مثلا اگر کسی از سال ۸۸ شروع به کار کرده باید معوقه حقوق این چندسال پرداخت شود یا فقط زمان تسویه حساب باید سنوات او طبق طرح جدید محاسبه و پرداخت گردد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 8:56 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ۱-بله با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و ارائه سوابق مغایر, این موضوع قابل پیگیری است.
  ۲- این موضوع معمولا در طرح پیش بینی و از جمله اختیارات مدیریت است ولی اجباری دراعطای آن نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 2:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با عرض سلام و خسته نباشید . اینجانب حدود ۱۵ سال سابقه کاری دارم که ۱۰سال آن در شرکت مخابرات با سمت طراح شبکه کابل و فیبر نوری میباشد .
  میخواستم بپرسم که شغل بنده جز مشاغل سخت میباشد یا خیر ؟گروه شغلی چند میباشم؟(مدرک بنده دیپلم میباشد و در خال گذراندن ترم آخر کاردانی هستم ) با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 8:49 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  از سخت بودن شغل شما بی اطلاعم و گروه شما هم بستگی به طراحی طرح طبقه بندی شرکت شما دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شهلا در ساعت 9:28 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  با سلا م ۱۲ سال سابقه کار در یکی از سازمانهای شهرداری را دارم طرح طبقه بندی مشاغل در حال اجرا است. لیسانس زمین شناسی دارم مرتبط کار میکنم اما چون خانم هستم ماموریتی بیرون اجازه ندارم بروم کارهای داخلی انجام میدهم. در تعریف شغلم کارشناسی من در نظر گرفته نشده در اعتراض هم بهم گفته اند این تعریف صندلی شما است نه خود شما . آیا این امر صحت دارد ؟ آیا این مسئله در تعیین گروه شغلی ام تاثیر دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 8th, 2012 9:12 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  البته اینکه در طرح طبقه بندی , شغل تعریف میشود و نه شخص , حرف درستی است ولی اینکه چون خانم هستید ماموریت بیرون ندارید دقیقا همان نقض تعریف شغل است.اگرشغل تعریف شده پس جنسیت درآن دخیل نیست.
  به نظر بنده شناسنامه شغلی خود را مرور و به آن استناد کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 10:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  سلام
  من در یک شرکت خصوصی با مدرک فوق لیسانس با ۲سال ۱۰ ماه سابقه کار میکنم قرار داد امسال من با طرح طبق بندی مشاغل حدود ۶۹۸۰۰۰ تومان شده است که بیمه و مالیات نیز از آن کم خواهد شد خواهشمنم در صورت امکان بنده را راهنمایی کنید که آیا قرار داد من درست است یانه؟
  ضمنا در این حقوق ۱۳۶۰۰۰ تومان به عنوان حق جذب برای من در نظر گرفته اند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 18th, 2012 9:11 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این محاسبات وابسته به طرح طبقه بندی مختص شرکت شماست و بصورت عمومی و کلی نمی توان محاسبات آنرا تایید کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 4:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  سلام
  در شرکتی کار میکنم که با وجود اینکه تعداد پرسنل بالای ۵۰ نفر میباشد مسئولین شرکت تمایلی به اجرای طرح طبقه بندی ندارند؛ خواهشمندم راهنمایی فرمایید:
  مراحل قانونی جهت پیگیری پرسنل شرکت جهت اجرای طرح مذکور؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 20th, 2012 10:15 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  مراجعه به اداره کار!

  [پاسخ]

  mahtab در ساعت 9:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  باسلام وتشکر از لطف شما به راهنمایی هموطنان و تحسین بردباری وصبوری و حس انسان دوستی شما در پاسخ به سوالات
  اینجانب مدت شش ماه است که در کارخانه ای خصوصی با مدرک مهندسی صنایع به سمت مسئول تضمین کیفیت مشغول به کار شده ام که مدت سه ماه از آن آزمایشی بوده و بیمه به من تعلق نگرفته پس از مدت سه ماه قرارداد به صورت ماهیانه توسط یک شرکت پیمانکاری با اینجانب بسته شده که به خاطر اینکه حقوق کمتری بدهند من را در گروه ۶ قرار داده و در قراردادم عنوان شغلم را متصدی امور دفتری نوشته اند!! میخواستم اینجانب را راهنمایی بفرمایید که این امر برای سابقه کاری من زمانی که از این شرکت یا به کشوری دیگر بروم با توجه به اینکه بیمه من با این عنوان رد میشود مشکلی به وجود نخواهد آورد؟چگونه پیگیری کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 24th, 2012 10:03 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.
  ابتدابه استحضارتان برسانم که بیمه حتی در دوره ی آزمایشی هم منتفی نمی شود وکارفرما موظف به ارسال لیست شماست.
  درمرحله بعد شما می توانستید با توجه به شغلی که درآن مشغول به کار هستید آنرا نپذیرید که احتمالا این عدم قبول (بعد از دوره آزمایشی) باعث اخراج از کار شما می شد.
  درخصوص قسمت آخر کامنت شما؛ به این موضوع واقف باشید که به هر حال سابقه ای که بصورت مستند و قانونی برای شما درحال ارسال و ثبت و ضبط است همین عنوان خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  habib در ساعت 8:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  میزان تجربه در سایر کارگاهها “مرتبط با شغل و یاغیر مرتبط با شغل در تطبیق وضع کارکنان چند سال است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 30th, 2012 7:46 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این موضوع اگر در طرح پیش بینی شده باشد قابل اعمال است وگرنه بصورت عمومی تاثیری ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 2:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  سلام
  چند سال سابقه کار در یک شرکت خصوصی دارم که کارفرما تمایلی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ندارد،شخصا به اداره کار مراجعه کردم:
  من خطاب به رئیس اداره کار: …داره حقمون ضایع میشه و… بیاین طرحو اجرا کنین
  رئیس اداره کار : ۱-یا باید کارفرما درخواست بده۲- یا نامه ای با امضای حداقل ۵۰ نفر از پرسنل شرکت (با اسم و رسم) برام بیاری
  من: اولی که هیچی اگه میخواست اجرا کنه تو این چند سال اجرا میکرد ولی درخواست پرسنل واسه چیه؟(تو قانون که یه چیز دیگه اومده)
  رئیس اداره کار:چون احتمال داره کارفرما با اجرای این طرح پرسنلش اخراج کنه
  با این تفاسیر به نظر شما چیکار کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 1st, 2012 10:52 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  وقتی قانون اینطور از طرف مرجع قانونی توجیه میشود توقع دارید بنده چه بگویم؟!

  [پاسخ]

  علی در ساعت 8:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام همان طور که مطلع میباشید شرکت مخابرات خصوصی شده الان حدود ۱۲سال است در این اداره باشرکت های ییمانکاری کار کردم تعدادمون ۲۰ نفره هر سال پیمانکار عوض میشه بعد از ۱۲سال هنوز همه ما حداقل حقوق رو ۰۰۰/۳۵۰ تومان رو میگیریم مزایای پایان کار عیدی پاداش و… هم خبری نیست ایا این طرح شامل ما هم میشه ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 11th, 2012 11:01 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  شرکتهای تامین نیروبا هر تعداد مشمول اجرای طرح هستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رسول در ساعت 9:39 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام و خسته نباشید
  ما یک گروه ۵۰ نفری هستیم که به مدت ۱۰ سال به صورت پیمانکاری در عسلویه با شرکت هایی که هر ۲ سال یک بار در مناقصه برنده می شوند کار میکنیم.
  کار این شرکت ها فقط تامین نیرو هست.و نحوه ی کا ما به صورت اقماری ۲۳ روز کار ۷ روز استراحت هست.
  و این شرکت ها بر اساس گروه شغلی و حداقل قانون کار به ما دستمزد عیدی و سنوات میدهند.
  خواستم بپرسم همین که این شرکت ها بر اساس گروه شغلی به ما حقوق میدهند یعنی جدول طبقه بندی مشاغل برای ما لحاظ شده یا نه جدول طبقه بندی مشاغل چیزه دیگه ای هست که حقوق و مزایای مارو تغییر خواهد داد؟
  و در شرح پیمان در مناقصات بیان شده که شرکت ها باید بر طبق طرح طبقه بندی مشاقل حقوق بدهند؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید ما را

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 24th, 2012 4:41 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  تاجایی که بنده اطلاع دارم این شرکتها موظفند براساس ضریبی که همه ساله توسط اداره کار اعلام میشود (با رعایت حق سنوات برای کسانی که کارکردی بیش از یکسال دارند)حقوق بپردازند که دراین صورت عیدی و سنوات آخر سال هم وابسته به این حقوق خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 2:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام بنده دقیقا ۲ ساله که در یک شرکت خدماتی مشغول به کار هستم با مدرک لیسانس با حقوق اداره کار که حقوق ثابتم الان در حال حاضر ۴۳۴ هزار است البته مدرکم با کارم هیچ سنخیتی نداره تا ۲ماه دیگه مدرک فوق لیسانس رو هم میگیرم . میخواستم ازتون بپرسم با طرح طبقه بندی مشاغل حقوق اینجانب چگونه محاسبه میگردد بیشتر میشه یا کمتر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 9th, 2012 8:40 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا افزایش و چنیش صحیح افراد مد نظر است ولی این موضوع بستگی به نظر مدیریت و طراحی طرح دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 9th, 2012 8:50 ق.ظ:

  باسلام
  قاعدتا افزایش و چنیش صحیح افراد مد نظر است ولی این موضوع بستگی به نظر مدیریت و طراحی طرح دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  داود رفعتی در ساعت 11:07 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام
  احتراما ضمن تشکر از مطالب شما من بمدت ۸سال رئیس دفتر مدیر یک سازمان بودم و سپس بنده را به قسمت دیگری منتقل کردند و بعنوان کارمند مشغول کار هستم درحال حاضر طبقه بندی مشاغل راانجام دادند سئوال بنده این است در طبقه بندی می بایستی حقوق و مزایای من براساس شغل قدیم محاسبه گردد و یا شغل جدید که با تنزل شغلی همراه می باشد؟
  با تشرک و تقدیم احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 10th, 2012 6:27 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده شغل فعلی شما ملاک است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید یوسفی در ساعت 3:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام وتشکر از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات می گذارید

  دوست عزیز شرکت ما به تازگی قصد دارد طزح طبقه بندی مشاغل را به اجرا در آورد، سوال ما این است که در شغلی که شرایط احرازش کارشناسی است و شاغل فعلی آن کارشناسی ارشد است آیا باید پس از اجرای طرح، در حد کارشناسی به فرد پرداخت گردد یا در حد بیس کارشناسی ارشد.
  با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 16th, 2012 5:42 ب.ظ:

  با سلام و تشکر از اظهار لطف شما
  خیر کارشناسی ملاک پرداخت خواهد بود و مدارک بالاتر تاثیری در احراز شغل ندارد.
  البته درصورتی پیش بینی درطرح مدیریت می تواند درقالب حق جذب به ایشان مازادی بپردازد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید یوسفی در ساعت 9:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  سپاسگزارم، ممنون از جوابتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 17th, 2012 9:50 ق.ظ:

  متشکرم

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 1:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و تشکر از حوصله و التزام به پاسخگویی و راهنمایی کاربران
  من ۱٫۵ سال است که پستی گرفته ام که طبق کتابچه طرح گروه متعلقه آن ۱۶(نظام کارگری) می باشد و مدیریت هم می داند اما از اعطای گروه و مزایای متعلقه و بویژه فوق العاده شغلی که سایر مدیران همتراز دارند خودداری می کند به بهانه اینکه هیئت مدیره مجوز نمی دهد. تکلیف من چیست؟چه راهکار قانونی پیشنهاد می فرمایید؟
  با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 23rd, 2012 8:55 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  روشی که دراین خصوص مطرح شده ابتدا مراجعه و طرح شکایات به کمیته طرح طبقه بندی منتخب در شرکت است و درصورت عدم حصول نتیجه ، طرح آن دراداره کاراست.
  باتشکر

  [پاسخ]

  ماشالله پاسخ در تاريخ فوریه 27th, 2013 11:10 ق.ظ:

  باسلام
  احتراماٌ. بنده از سال ۸۴ عنوان شغلی ام از کاردان مالی با گروه ۱۰ به کفیل کارشناس مالی با گروه ۱۱ ارتقاع یافت ولی کفیلکارشناس مالی در چارت سازمانی وجود ندارد با اعتراض اینجانب عنوان شغلی ام را به کارشناس مالی تبدیل کردن و کارشناس مالی گروه ۱۳ می باشد ولی بنده با همان گروه یازده میباشم لطفا مرا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 28th, 2013 12:56 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  یکی از اهداف طرح طبقه بندی ، تطبیق شغل فرد با چارت و اعطای حقوق متناسب باآن است.
  وقتی چنین عنوانی نیست ، عملا دادن این پست بی مفهوم است و حالا که کارشناس مالی را به شما داده اند بایستی گروه مرتبط بااین شغل را هم محاسبه کنند.
  موفق باشید.

  فرشاد مختاري در ساعت 12:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  با عرض سلام می خواستم بدونم چطور می شود یک کارگاه را در سیطره این آیین نامه آورد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 7th, 2013 12:27 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  به دوشکل:
  ۱- تمایل کارفرما
  ۲- رسیدن تعداد لیست پرسنل به عدد۵۰نفر
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اميد در ساعت 8:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  سلام و خسته نباشید

  باتشکر از سایت خیلی خوبتان می خواستم بپرسم من طبق طرح طبقه بندی در سال ۹۱ گروه ۱۴ و رتبه ۳ را کسب کردم ، آیا در سال آینده رتبه و گروه من دوباره افزایش پیدا می کند؟ اگر نه افزایش رتبه و گروه هر چند سال می باشد؟ باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 9th, 2013 10:01 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  گروه که صرفا درصورت جابجایی شغلی(یا پیش بینی درطرح) ارتقا می یابد ولی رتبه معمولا هر سه تا چهار سال ارتقاء می یابد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 9:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم سوالی رو بپرسم که امیدوارم جواب شما مشکل من و چندتن از دوستانم رو حل کنه
  با مدرک فوق دیپلم استخدام و در واحدی مشغول به کار شدم که بامدرکم همخوانی داشت بعد ۷ سال سابقه با دستور مدیرعامل شرکت به واحدی دیگر منتقل شدم که هیچ همخوانی با مدرکم نداشت و ازنظر کلاس شغلی تنزل به حساب می آید ولی بهرحال حکم اداری من هموم حکم قبلی بود تا اینکه الان من مدرک کارشناسی خود رو در همان رشته اخذ کردم ولی متاسفانه باوجود باکس خالی در همون واحد از تغییر وضعیت شغلی من امتناع مینمایند لازم به ذکر است درموقع جابجایی واحد از من هیچ گواهی مبنی بر رضایت مندی کتبی جهت جابجایی گرفته نشد میخواستم بدونم برای گرفتن حق خود چه کاری باید انجام بدهم و آیا میتوانم به اداره کار شکایت کنم؟خواهشا راهنمایی بفرمایید . باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 13th, 2013 9:16 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  معلوم نشدکه جابجایی شما درپست قبلی باتغیر حکم و تغیر حقوق وبوده یاخیر؟
  ضمنا چنانچه پستی که الان به دنبال ان هستید مدارک شما را لازم دارد و با شغل فعلی شما هم قابل تطبیق باشد در مقطع فعلی رضایت مدیریت لازم است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  خ-ض در ساعت 10:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  باسلام وخسته نباشید
  لطفا اگر امکان دارد ایین نامه تصویبی طبقه بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران که توسط وزارت کار ابلاغ شده برایم ایمیل کنید
  باتشکر

  [پاسخ]

  مسعود ایرنی در ساعت 3:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  با سلام و احترام
  خواهشمندم جداولی که در متن ظوابط اجرایی به آن استناد شده را نیز در سایت قرار دهید
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 20th, 2013 7:52 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه نسخه ی متنی آنرا دراختیار ندارم و فایل pdfآن هم واضح نیست.
  چنانچه جنابعالی دسترسی دارید از طریق بخش تماس با ما ارسال تا درسایت منعکس شود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  علی رضاپور در ساعت 11:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  با سلام و خسته نباشید
  با توجه به ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت مزایا و حقوق در ماههای ۳۱ می بایست ۳۱ روز پرداخت گردد آیا منظور از مزایا و حقوق شامل حقوق مبنا و مزایای انگیزه است و ایا حق مسکن یا عائله مندی که ۳ برابر حداقل دستمزد می باشد در صورت پرداخت در ماههای ۳۱ روزه از سقف ۳ برابر حداقل دستمزد تجاوز نمی کند خواهشمند است راهنمایی فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 26th, 2013 7:57 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  آیتمهایی که وابسته به مزد هستند و مبنای پرداخت آنها روزانه است درماههای ۳۰، ۲۹ و۳۱ روزه متفاوت خواهند بود وآنهایی که ماهانه تعین شده اند مشمول این موضوع نیست.
  مثل بن ، خواروبار ومسکن و…

  [پاسخ]

  میرفتاح موسویان باسمنج در ساعت 11:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2013

  سلام
  اینجانب می خواستم مجوزی را بگیرم که یکی از شرایط ان داشتن مدرک حداقل فوق دیپلم است ولی من داری دیپلم هستم و نیز ۹ عدد گواهینامه فنی و حرفه ای و در پشت این گواهینامه ها ذکر شده که سوابق کاری میتواند جایگزین مدرک تحصیلی تا مقطع لیسانس شود ایا این حرفها صحت دارد و در ضمن ما به کجا مراجعه کنیم
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 9th, 2013 10:24 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چه مجوزی؟
  این موضوع مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل است.

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 4:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2013

  با سلام لطفا درباره فوق العاده شغل -نحوه محاسبه ان -حق سرپرستی -توضیح بدهید ؟بنده مدت ۱۰سال است که در شرکت پتروشیمی ابادان کارمیکنم مدت ۲ماه است که شروع به پرداخت فوق العاده شغل کردند.لازم بذکر است که در شرکت ما هنوز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است .بنده مدت ۵سال بعنوان سرپرست شیفت با مدرک لیسانس میباشم .با تشکر

  [پاسخ]

  آرزو سلیمانی در ساعت 5:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2013

  با سلام
  احتراماً به استحضار می رسانم اینجانب آرزو سلیمانی کارشناس اداری شرکت فنر سازی زر عضو گروه خودرو سازی سایپا جهت تکمیا پاره ای از اطلاعات اداری خود نیاز به گذراندن شرح کاملی از طرح طبقه بندی مشاغل دارم .
  خواهشمند است در صورت امکان موسسه یا آموزشگاهی را جهت تکمیل اطلاعاتم معرفی نمایید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 10th, 2013 6:59 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بهترین مکان ادارت کار هستند که بخشهای وابسته به آن بصورت دوره ای این آموزش را ارائه و آزمون هم برگزار میکنند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اكبر در ساعت 2:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  با تشکر از شما
  در چارت و طبقه بندی شرکتی که بنده کار میکنم و دولتی نیز می باشد پست بنده کارشناس… میباشد و با توجه به چارت و طرح ظبقه بندی الآن باید گروه ۱۴ شغلی باشم ولی به من گروه ۱۲ داده اند. لازم به ذکر است که قراردادی بوده و برای یک سال گذشته ام نیز قرارداد نداشته ام و به تازگی برای همان سال قبل قرارداد نوشته اند و موضوع قرارداد م را چیزی نوشته اند که همان گروه ۱۲ به من تعلق بگیرد نه بیشتر. حال سؤال اصلی من این است که گروه و حقوق و مزایایی من براساس قراردادم است یا همان چارت سازمانی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 14th, 2013 9:16 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا گروهی است که درقرارداد ذکر شده.

  [پاسخ]

  رحیم در ساعت 3:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  ظرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای دولتی چرا درست و حسابی اجرا نمی شود

  [پاسخ]

  حبیب امیدوار در ساعت 12:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  با سلام و احترام و تشکر از عملکرد فوق العاده خوب شما ، بنده از آزادگان و جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس با ۲۸ سال سابقه کار واحد های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن هستم و میخواستم بدونم در اجرای تطبیق مشاغل کارکنان ، مزایای ایثارگری چگونه لحاظ می شود و آیا حق و حقوق ایثارگران در این طرح رعایت می شودیا خیر ؟
  با تشکر از حسن توجه شما بزرگواران

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 4th, 2013 9:00 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر از اظهارلطف شما ؛ به نظر بنده مزایایی که بصورت مصوبه ای برای این عزیزان تعین شده بعد از تطبیق و بصورت آیتمی جداگانه درحقوق ایشان اعمال خواهد شد ولی حقیقتا اطلاعات دقیقی دراین خصوص ندارم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 4:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  با سلام لطفا بفرمائید حداقل مدرک تحصیلی در طبقه بندی مشاغل برای رئیس دفتر در یه یک شرکت چنده؟؟؟دیپلم ریاضی چطوره؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 15th, 2013 10:54 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  بستگی به این دارد که چه مدرکی را درطرح شما پیش بینی کرده باشند.

  [پاسخ]

  مجید در ساعت 9:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  آیا کسی که در صحافی مشغول به کار بوده شامل سختی کار می شه؟

  [پاسخ]

  رزقی در ساعت 3:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  آیا ارتقا همان تغییر شغل است درتغییر شغل رتبه به تاخیر می افتد وآیا کسی که در گروه شغلی خودش ارتقا می یابد باید رتبه اش را به تاخیر بیاندازنید یا اصلا ارتقا ربطی به حذف رتبه ندارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 2nd, 2013 11:55 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ارتقا الزاما به معنی تغیر شغل نیست چون ممکن درهمان شغل هم با اعطای گروه ارتقا یابید.
  خیر رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است.

  [پاسخ]

  عسگر رزقي پاسخ در تاريخ ژوئن 24th, 2013 12:39 ب.ظ:

  در استان اردبیل کاشناس محترم اداره کارواموراجتمایی هرگونه ارتقا شغلی را تغییرشغل تلقی کرده ونظرشان را به شرکت ما اعمال نموده اند وهرکس در شغل خود گروه می گیرد بدون اینکه شغلش عوض شود یا جابجایی صورت بگیردمزد رتبه اش را نمی دهند مثال اگر کسی دوسال ونه ماه کارکند یعنی بعداز یک ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در این مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش برای اخذ رتبه سنواتی لحاظ نمی شود تازه باید سه سال هم صبر کند تا وقت اخذ رتبه سنواتی اش برسد یعنی اگر کسی یک گروه بگیرد باید حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتی که در طبقه بندی مشاغل چنین چیزی نداریم وطبق فرموده شما به سوال اینجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقای گروه شغلی چهار شرط است که درهیچ کدام به تعویق یا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش می کنم مارا یاری کنید پرسنل ما خیلی تاوان می دهد

  [پاسخ]

  ابوالفضل در ساعت 2:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  با سلام و احترام ، پست اینجانب در شرکت مسئول میباشد و کف و سقف گروه اختصاص یافته به آن ۱۰ تا ۱۳ میباشد که گروه ۱۰ و ۱۱ آن با شرایط داشتن مدرک فوق دیپلم و کاردانی و گروه ۱۳ آن با داشتن مدرک لیسانس و کارشناسی بوده . اینجانب با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در سال ۸۹ در گروه ۱۰ قرار گرفتم و سپس از اتمام درس و گرفتن لیسانس و ارائه آن به اینجانب گروه ۱۲ دادند و جوابیه کمیته طبقه بندی مشاغل این است که طبق قانون چون گروه ۱۳ در سقف این پست است ما به شما گروه ۱۲ را می دهیم و مطابق قانون شما بعد از ۵ سال از آخرین دریافت آخرین گروه ، گروه ۱۳ را می دهیم . می خواستم ببینم این مطابق قانون و مقررات طبقه بندی مشاغل می باشد و اگر راهکارهائی در این زمینه وجود دارد لطفا مرا راهنمائی نمائید .

  [پاسخ]

  افسانه در ساعت 11:09 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  با سلام
  احتراما به عرض میرساند اینجانب مسئول شبکه کامپیوتری در بیمارستان خصوصی هستم ولی بر اساس کتاب طرح طبقه بندی مشاغل گروه داده شده گروه ۱۰ است که مدرک مورد نیاز برای این شغل دیپلم می باشد در حالی که مدرک اینجانب کارشناس کامپیوتر هستش لطفا منو در این زمینه راهنمایی بفرمائیدکه چه گروههی باید به من داده شود؟
  و در ضمن کارشناس نرم افزار و سخت افزار جزء مشاغل سخت محسوب میشوند؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 2nd, 2013 9:08 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت شما ، برای این شغل مدرک دیپلم دیده شده است ، بالاتر بودن مدرک تاثیری دراحراز شغل ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سهيلي در ساعت 2:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام

  در خصوص طبقه بندی مشال در شرکتهای قابل واگذاری در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی،ملاک پرداخت تفاوت تطبیق از زمان واگذاری است و یا تصویب طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 7th, 2013 11:51 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  مابه التفاوتها از زمان تصویب طرح قابل اعمال است.

  [پاسخ]

  خلیل نیکو در ساعت 10:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام
  میخواستم مفاد طرح ۲۰ماده ای طرح طبقه بندی در وزارت نیرو را بدانم
  اگر بتونید کمکم کنید ممنون میشوم

  [پاسخ]

  رزقی در ساعت 9:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  فاصله محل کار با محل سکونت کارگر از جه حدی بیشتر باشداضافه کار تعلق میگیردمحلی که ما کار میکنم رفت وبرگشتش نزدیک ۵۰کیلومتر است ایا اضافه کارتو راهی شامل ما میشود یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 9th, 2013 10:10 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظرم ضوابطی برای پرداخت اضافه کار توراهی نداریم.

  [پاسخ]

  رزقی در ساعت 10:34 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  ماپرتوکارگروه Bهستیم ودرسال ۷۹ طبق طبقه بندی تقریبا ۷درصد به حقوق ما فوق العاده کار با اشعهافزایش دادند که چهارده هزار تومان شد وازان سال یعنی از۷۹ فقط مبلغ ثابت چهارده هزار تومان را به ما می دهند اصلا افزایش ندادند لطفا ما را راهنمایی کنید سالانه افزایش فوق العاده کار با اشعه چقدر است ما حالا که ۱۵سال با اشعه کار میکنیم چند درصد باید فوق العاده کار با اشعه بگیریم متشکرم

  [پاسخ]

  بهروز رضامنش در ساعت 12:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و تشکر از زاهنماییهای شما
  در تاریخ۹۱/۰۳/۱۰ از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین (مشخص) تبدیل وضعیت شده ایم اما باتوجه به اینکه تعداد ما بیش از ۵۰ نفر میباشد چرامشمول طرح طبقه بندی قرار نگرفته ایم برای پیگیری به چه ارگانی مراجعه نماییم
  با تشکر عده ای از نیروهای راه اهن

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 9th, 2013 10:11 ق.ظ:

  با سلام واحترام
  اگر الان تحت پوشش قانون کار هستید می توان به اداره کار محل مراجعه و تقاضای الزام کارفرما به اجرای طرح کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  زندگی در ساعت 8:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و وقت بخیر، لطفا راهنمایی ام بفرمایید چون با دوگانگی مواجه شدم،آیا کارمندان مجامع امورصنفی مشمول قانون کار میباشند؟ اداره کار شهرستان میگه نیست ولی مجامع استان و شورای اصناف تمامی قرارداداش با اداره کار هست و پیش رییس اداره کار استان مراجعه کردم میگه هست،جالب اینجاست موقعی قرارداد رو نشون اداره کار شهرستان دادم گفت مجمع اشتباه کرده،لطفا راهنمایی بفرمایید قانون کار شامل میشه؟با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 8:21 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر مجامع صنفی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین اختصاصی نباشد ، اجبارا تحت پوشش قانون کاراست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نجمه در ساعت 1:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  باسلام و درود .میخواستم بدونم با گواهی نامه نقشه کشی ساختمان از اداره کل فنی حرفه ای و لیسانس معماری میشه دفتر تاسیس کرد؟.یعنی فقط واسه طراحی پلان و نقشه ،نه امضا ونظارت.ایا این گواهینامه در سازمان نظام مهندسی سابقه محسوب میشه؟باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 8:16 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاع ندارم
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 6:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و تشکر از زاهنماییهای شما شرکت فوق العاده کار با اشعه مارا طبق قانون وایین نامه سازمان انرژی اتمی نمی دهد و۱۵سال است که یک مبلغ ناچیز به عنوان فوق العاده کار با اشعه می دهد دراین مورد هم توافق نکرده ایم ودو بار هم در سازمان انرژی اتمی به مدت ۱۴روز و۷ روز دوره دیده ایم و در امتحان هایش نمره قبولی گرفته ایم وگواهی پرتو کار Bرا هم داریم آیاما پس از اتمام خدمت وبازنشست شدن می توانیم شکایت کنیم و حقوق ومزایای خویش را از شرکت بگیریم یا مشمول مرور زمان میشود وما نمی توانیم
  آیا ما متوانیم ازکسی که بدون توجه به ماده قانونی طبق استنباط خودش عمل کند وباعث خسران تعدادی زیادی از کارگران شود به دادگاه صالح شکایت بکنیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 8:14 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بحث شما تخصصی و از جهتی حقوقی است که بنده اطلاعات کافی دراین زمینه ندارم

  [پاسخ]

  نگار در ساعت 9:55 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با عرض سلام من در سال ۸۳در یک شرکت خصوصی در قسمت بازرگانی شروع بکار کردم .رشته تحصیلی من مدیریت بازرگانی می باشد و با شغلم کاملا” مرتبط می باشد .گروه شغلی که در شرکت به من اعطا شده ۱۲ بود که در سال ۹۱ یک گروه افزایش یافته و اینک ۱۳ می باشد .با توجه به سابقه کاری اینجانب آیا گروه اعطایی طبق طبقه بندی مشاغل صحیح می باشد یا گروه شغلی من می بایست بیشتر از ۱۳ باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 10:44 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع وابسته به طراحی طرح طبقه بندی شرکت شماست .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نظری در ساعت 1:47 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و خسته نباشید
  مدرک کارشناسی کامپیوتر در کتاب طبقه بندی مشاغل وجود ندارد و بنده مسئول انفورماتیک بیمارستان خصوصی هستم و حکمی که به بنده در هنگام استخدام داده شده حکم فرد دیپلم است در حالی که مدرک اینجانب کارشناسی می باشد . لطفا منو در این زمینه راهنمایی فرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 13th, 2013 10:25 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  کدام کتاب طبقه بندی مشاغل را می فرمائید؟
  تاجایی که بنده اطلاع دارم فقط برای نیروهای شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو سطح مشخصی داریم درغیراینصورت خیر.
  برای طرح شما هم کف مدرک یک فرد را درنظر گرفته اند.
  یعنی نیاز شرکت شما با یک دیپلمه هم رفع میشود حالا مدرک بالاتر تاثیری درحقوقتان ندارد.

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 5:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  آیا درقانون کار بحث مرور زمان داریم مثلا کسی که زمانی شیفتی کار می کرد حالا شیفتی نیست حق شیفتش را بریده اند بعد از چند سال متوجه شده میتونه حق شیفتش را بگیره

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 14th, 2013 7:26 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده اگر سوابقی دال بر اثبات این موضوع مثل شروط قرارداد یا ریز کارکردها دارید بله پیگیری آن بی نتیجه نخواهدبود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت 9:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و تشکر
  قانون مرخصی زایمان شامل همسران مرد قرارداد کار مشخص میشود و اگر میشود مدت ان جند روز میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 14th, 2013 10:09 ق.ظ:

  با سلام واحترام
  خیر این موضوع مطرح شده ولی هنوزبصورت مصوبه درنیامده است.

  [پاسخ]

  ارسلان در ساعت 12:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  درود بر شما دوست ایرانی
  ممنون از راهنمایی هاتون
  من کارمند رسمی شرکت پتروشیمی ایلام استخدامی دیپلم سال ۱۳۸۵ هستم تا الان طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده . الان هم یه خبرایی هست . بعضی از دوستان میگن دیپلم تو چارت قرار نمیگیره ( جایگاهی که الان هستم مدرک کارشناسی میخواد ) میخواستم بدونم شرایط جایگزینی سابقه کار به جای مدرک تحصیلی در مورد بنده که سابقه کاریم همین چند سال شرکته میتونه جواب بده
  سپاس دوست عزیز

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 15th, 2013 12:55 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  هدف از اجرای طرح طبقه بندی حذف کسی از چارت نیست و برای موضوع شما هم پیش بینی شده که سابقه ی کارتان جایگزین مدرک شود و می توان بعضی از مدارک فنی حرفه ای را هم جایگزین کسر مدرک کرد.
  درهرصورت دربخشنامه اداره کار هم ترتیب این جایگزینی آمده است:
  بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ارسلان پاسخ در تاريخ می 29th, 2013 6:25 ب.ظ:

  درود بر شما دوست عزیز سپاسگزارم بابت راهنمایی هاتون
  یه سوال دیگه هم داشتم در این رابطه
  اگه لطف کنی جواب بدی ممنون میشم در صورتی که این طرح اجرا بشه وبنده تو چارت مورد نظر قرار نگیرم ( یعنی اگه تو قسمت فنی بودم تا حالا ، منو تو چارت اداری قرار بدن )
  آیا میتونم اعتراض کنم
  و خلاصه راهکار شما در این صورت چیه ؟
  سپاس فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 3rd, 2013 7:52 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  قاعدتا نباید اینطور باشد چراکه چارت مقدم بر طرح است.
  درهرصورت می توانند شغلی همطراز و همگروه با کار شما پیشنهاد کنند.
  موفق باشید.

  عطیه احمدی در ساعت 4:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  سلام من کارمند یکی از شرکتهای بزرگ که به بخش خصوصی ( اصل ۴۴) واگذار شده میباشم زمان واگذاری ما در حال ارتقاء مدرک تحصیلی از دیپلم به لیسانس بودیم و دو سال پس از خصوصی سازی فارغ التحصیل شدیم و متاسفانه بدلیل اینکه طرح طبقه بندی تصویب واجرائی نشده بود مدارک تحصیلی ما اعمال نگردید اکنون پس از گذشت سه سال واندی از خصوصی سازی طرح طبقه بندی اجرا شد ولی متاسفانه حقوق ومزایای ارتقا مدارک تحصیلی را از سه ماه پیش تابحال ( بهمن ۹۱) محاسبه نموده اند ومیگویند زمانی که شما فارغ التحصیل شدید طرحی تصویب نشده پس تکلیف مزایای ۲ سال ارتقاء تحصیلی چه میشود
  از مزایای خصوصی سازی پایمال شدن حقوق ومزایای ارتقا تحصیلی در طول ۲ سال بی برنامگی شرکت می باشد!!!!!
  آیا راهی برای حل این معزل می باشد
  به کجا باید مراجعه کنیم

  [پاسخ]

  عطیه احمدی پاسخ در تاريخ می 20th, 2013 4:12 ب.ظ:

  سلام من کارمند یکی از شرکتهای بزرگ که به بخش خصوصی ( اصل ۴۴) واگذار شده میباشم زمان واگذاری ما در حال ارتقاء مدرک تحصیلی از دیپلم به لیسانس بودیم و دو سال پس از خصوصی سازی فارغ التحصیل شدیم و متاسفانه بدلیل اینکه طرح طبقه بندی تصویب واجرائی نشده بود مدارک تحصیلی ما اعمال نگردید اکنون پس از گذشت سه سال واندی از خصوصی سازی طرح طبقه بندی اجرا شد ولی متاسفانه حقوق ومزایای ارتقا مدارک تحصیلی را از سه ماه پیش تابحال ( بهمن ۹۱) محاسبه نموده اند ومیگویند زمانی که شما فارغ التحصیل شدید طرحی تصویب نشده پس تکلیف مزایای ۲ سال ارتقاء تحصیلی چه میشود
  از مزایای خصوصی سازی پایمال شدن حقوق ومزایای ارتقا تحصیلی در طول ۲ سال بی برنامگی شرکت می باشد!!!!!
  آیا راهی برای حل این معزل می باشد
  به کجا باید مراجعه کنیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 24th, 2013 5:33 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تاریخی که طرح طبقه بندی در اداره کار مورد قبول قرار میگیرد ملاک استفاده از مزایای آن می باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت 11:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و تشکر
  باتوجه به کم شدن ساعت کاری در ماه مبارک رمضان برای کارکنان اداری و عدم اجرای این طرح برای مشاغل شیفتی جبران این کسری به شکلی خواهد بود ایا تدبیری برای این موضوع شده است

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 11:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام
  آیا کسی که در یک ارگان دولتی یا نظامی استخدام شده می تواند در یک شرکت تعاونی بعنوان عضو یا هیات مدیره یا مدیر عامل مشغول باشد؟ این کار منع قانونی ندارد؟
  با تشکر
  مهدی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 18th, 2013 11:22 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قانون زیر را ملاحظه فرمائید:
  لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  HAMAN در ساعت 8:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام ، من در فروردین از شما سئوالاتی در خصوص طرح طبقات مشاغل پرسیدم ولی بی پاسخ ماند؟!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 19th, 2013 10:52 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  دوست عزیز سوال شما خیلی طولانی و تخصصی است لیکن به هرحال کمیته طبقه بندی مستقر درشرکت موظف به رفع ابهام شماست.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  تاریخ: می 2013

  ba salam
  bande az bahman mahe sale pish mashqol b kar shodeam b onvane karshenase azmayeshgah ba madrake lisanse shimi…tarhe tabaqe bandi dar sherkat vojod darad va az mahe ayane tebqe qarar dad bande niz jozve in list khaham booood.ba tavajo b noee semat va nabooode sabeqe kareh qabli darkhast daram b bande etelaatiii raje be shomare goroh bedahiiiid

  ba tashakor

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 21st, 2013 7:17 ب.ظ:

  لطفا به فارسی تایپ بفرمائید.

  [پاسخ]

  ارسلان در ساعت 6:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  درود بر شما دوستان عزیز
  اطلاعاتی در مورد نحوه امتیاز دهی مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میخوام
  و اینکه چه جوری مشه فهمید برای قرار گرفتن در چارت مشخصی چه امتیازی باید داشته باشی
  ( مثلا”: کارشناس مکانیک یکی از واحدهای تولیدی شرکت پتروشیمی چه امتیازی باید داشته باشه ؟ و این امتیاز چطوری محاسبه میشه ؟ )
  سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 3rd, 2013 7:50 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  امتیاز (گروه ) هر شغل توسط طراح طرح طبقه بندی و بنا به شرایط و اقتضاهر شغل سنجیده و تعین میشود که معمولا برای کارشناسان کمتر از ۱۲ نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 10:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام و احترام و عرض تبریک عید مبعث
  در شرکت هایی که طرح طبقه بندی در حال اجراست آیا امکان لغو حکم ریاست برای روسا به دلیل عدم رضایت عملکرد و توانایی برای مدیریت وجود دارد؟
  لطفاَ ارائه رهنمود فرمایید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 6th, 2013 11:16 ب.ظ:

  باسلام و تبریک
  این موضوع معمولا وابسته به آیین نامه انضباطی (موضوع ماده ۲۷ قانون کار) است که درصورت احراز آن قابل تغیر خواهند بود لیکن درجریان باشید که درصورت تغیر ، گروه فرد قابل تغیر نخواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 12:29 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  ممنون از بذل توجه حضرتعالی
  موفق و سربلند باشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 7th, 2013 5:01 ب.ظ:

  متشکرم.

  [پاسخ]

  عليرضا در ساعت 11:11 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام
  بنده حقیر داری مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی ودانشجوی ارشدمهندسی MBA هستم ودارای۱۴سال سابقه کار درشرکتهای خصوصی که عقیده دارم دانستن مطلب یا علمی که توان عملی کردن ان وجود نداشته باشد هیچ گونه ارزشی ندارد اینکه کارمندان وکارکنان درمورد طرح طبقه بندی مشاغل بدانند عالی است ولی اینکه مکانی برای اثبات و حمایت از ادعای برحقشان وجود ندارد جای تاسف دارد. چرا که مشکل اصلی طرح طبقه بندی واجرای ان نیست بلکه وجود سیستم اشتباه وناکارامدی به نام خصوصی سازی است که نه برای دولت سودمند است نه برای نیروی انسانی(کارکنان) وکماکان تیشه به ریشه نیروی انسانی میزند وتنها پیامدش ایجاد فاصله وشکاف طبقاتی شدید درجامعه است (پیمانکاران) و….

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 10:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  مدیریت محترم سایت
  باسلام
  بنده دریک شرکت اوایل استخدامم باعنوان وحکم کارگربمدت ۶سال که شرایط سختی کار به آن تعلق میگیرد سابقه دارم ومابقی آن حکم کارمندی میباشد .باتوجه به ۶سال شرایط سختی کار که نیم برابر (۳)به آن اضافه میشودبالای ۲۵سال میشود . آیا من میتوانم از قانون ۲۵سال غیر متوالی برای بازنشستگی باسن ۴۶سال بهره مندشوم؟ با تشکر…
  لطفا”در صورت امکان پاسخ سوالم را ایمل کنید.

  [پاسخ]

  مرادقلیچ قره جه در ساعت 2:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  بنده ازسال ۶۶ لغایت ۷۰ بیمه پرداز تامین اجتماعی بوده ام واز سال ۷۰ تابحال بیمه پرداز خدمات درمانی چون استخدام سازمان دیگری شده ام و۲۴ماه سوابق حضور در جبهه دارم ایااز مزایای یک ونیم برابر سنوات جزئ مشاغل سخت وزیان اوربهره مند گردیم؟

  [پاسخ]

  شهدادي در ساعت 12:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  سلام کمک کار شناس انبار و انبار دار با ۱۰ سال سابقه کار در چه گروه شغلی قرار میگیرد؟ا تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 27th, 2013 10:20 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  گروه ثابت و یکنواختی نمی توان تعین کرد منتهی برای کمک کارشناس گروه ۱۰ مرسوم است.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 6:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام چند سال سابقه جایگزین یک سال مدرک بالاتر از دیپلم محاسبه میگردد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 27th, 2013 10:19 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  جایگزینی سابقه به جای مدرک دربخشنامه اداره کار مشخص شده است:
  http://www.accpress.com/news/1391/12/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-215210-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-911222%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1392-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1/

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 9:00 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  عسگر رزقی پاسخ در تاریخ تیر ۳م, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۹ ب.ظ:
  در استان اردبیل کارشناس محترم اداره کارواموراجتمایی هرگونه ارتقا شغلی را تغییرشغل تلقی کرده ونظرشان را به شرکت ما اعمال نموده اند وهرکس در شغل خود گروه می گیرد بدون اینکه شغلش عوض شود یا جابجایی صورت بگیردمزد رتبه اش را نمی دهند مثال اگر کسی دوسال ونه ماه کارکند یعنی بعداز یک ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در این مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش برای اخذ رتبه سنواتی لحاظ نمی شود تازه باید سه سال هم صبر کند تا وقت اخذ رتبه سنواتی اش برسد یعنی اگر کسی یک گروه بگیرد باید حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتی که در طبقه بندی مشاغل چنین چیزی نداریم وطبق فرموده شما به سوال اینجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقای گروه شغلی چهار شرط است که درهیچ کدام به تعویق یا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش می کنم مارا یاری کنیدکجاشکایت کنیم پرسنل ما خیلی تاوان می دهد

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 8:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  کارگری که باابلاغ داخلی به یک قسمت رفته وبصورت شیفتی دو سال کار کرده وحق شیفت گرفته اولا تا چند مدت از کارگر می توان بدون حکم وبا ابلاغ در یک قسمت کار کشید ثانیا کارگری گه با ابلاغ کار می کند ودو سال شیفتی است میخواهند قسمتش را عوض کنند می توانند حق شیفتش را بردارند ثالثا اگر حق شیفتش را بردارندحقوقش می آد پایین خیلی افت می کند آیا آن از جای دیگر بایید تامین شود یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 13th, 2013 11:23 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  طرح طبقه بندی درمجموعه شما اجراشده ؟
  دراین صورت جابجایی فرد بدون رضایت وی مطابق با مفاد طرح نیست مگر اینکه مشکلات پزشکی حادث شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احسان در ساعت 2:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام خواستم بدونم فردی با مردک دیپلم با ۱۰ سال سابقه کار با کدام گروه شغلی حقوق بگیرد؟ کلا به ازای چند سال گروه ارتقا می یابد و به چه میزان؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 5th, 2013 8:25 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  گروه شغلی مشخصی نمی توان بصورت واحد اعلام کردو این موضوع بسته به طرح طبقه بندی شرکت شما دارد.

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ جولای 5th, 2013 9:05 ب.ظ:

  تشکرررررر

  [پاسخ]

  ملیحه در ساعت 10:15 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام من ۵ سال در ارگان دولتی کار می کنم قراداد یک ساله می بستند با پایه حقوق مورد نظر روسای همان سازمان . حال نوع قرارداد را کارگری و بر اساس سازمان کار بستند قانونی است؟ به جای پیشرفت پسترفت کردیم.

  [پاسخ]

  دانیال در ساعت 8:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  باسلام و احترام
  وهمچنین سپاس فراوان از وب سایت مفید تون
  من بیش از دو ماه هست که در شرکتی استخدام شده ام با مدرک دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر ، فنی حرفه ای (کار و دانش)
  شرایط استخدام من تا ۳ ماه آزمایشی است وبعد از ۳ ماه در صورت تایید مدیران مربوطه به قرداد ۳ یا احتمالا ۶ ماهه تبدیل میشود
  سمت من هم نگهبان در واحد انتظامات،من گواهی نامه های سازمان فنی حرفه ای را دارم که مجموع ساعات آموزش آن ۹۴۵ ساعت میباشد
  با این احتساب و در نظر گرفتن ضوابط مربوط به احتساب دوره های آموزشی فنی و حرفه ای لطفا من رو راهنمایی کنید که از کجا و به چه شکل پیگیر این عمر بشم تا حداقل سابقه کار و ریت کاری خود را بالا ببرم
  در ضمن تا قبل از استخدام در هیچ ارگان دولتی و خصوصی سابق کار نداشته ام
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 6th, 2013 11:19 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگر درمحل کارتان طرح طبقه بندی اجرا و دوره های شما هم مطابق باپست اختصاص یافته به شما باشد و مدرکتان برای آن پست کمتر از سوابق طرح باشد مورد استفاده برای جبران کسر مدرک قرار میگیرد و درغیراینصورت استفاده ای برای بالابردن سابقه ی کاریتان ندارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  دانیال پاسخ در تاريخ جولای 7th, 2013 7:56 ب.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

  معصومه در ساعت 4:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام
  من دارم روی یک پروژه طراحی ایجاد کارخانه کار می کنم. می خواستم بدونم چه جوری باید تعیین کنیم هرفرد مثل مدیر کارخانه یا مدیر تولید و یا کارگران در چه گروهی قرار می گیرند تا بتونم حقوق ها رو بدست بیارم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 10th, 2013 1:35 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  تعین این گروه ها به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت میگیرد و لذامی بایست از کمک شرکتهایی که دارای مجوز همین امر هستند استفاده کنید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 1:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام
  درخصوص اجرای طرح طبقه بندی آیا می توان به تمامی شغل ها حق جذب تعلق گیرد؟ اگر پاسخ منفی است به چه عناوین شغلی حق جذب تعلق می گیرد؟ و مبنای محاسبه حق جذب چه روشی می باشد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 13th, 2013 12:36 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  معمولا حق جذب را دراختیار مدیریت میگذرند و بصورت عمومی نیست.

  [پاسخ]

  azam در ساعت 11:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام و تشکر فراوان برای سایت خوبتون
  من در حال گذروندن طرح پزشکی هستم.در یکی از شبکه های بهداشت به عنوان پزشک خانواده کار میکنم.به من گفتن بعد از یک سال اگه از شبکه شهر دیگه اعلام نیاز بگیرم میتونم برم اونجا.ولی اگه مبدا تسویه حساب نده بهم نمیدونم چیکار باید بکنم؟
  یعنی میتونن نذارن برم
  خواهش میکنم راهنمایی کنین.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 13th, 2013 12:56 ق.ظ:

  باسلام و تشکر از اظهارلطف شما
  متاسفانه به موضوع مد نظر شما اشنا نیستم.
  با آرزوی موفقیت

  [پاسخ]

  فراغتی در ساعت 6:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام
  من بعد مدرک کارشناسی دارم

  الان یک ماهه که منشی یه شرکتم
  باهام قرار داد نبستن
  الان هم که حقوق می خوام بهم حقوق نمی دن
  و می گن فعلا پول نداریم
  می خواستم ببینم اگر بخوام از شرکت بیام بیرون ، چگونه می تونم به حقوقم برسم
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 15th, 2013 11:14 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لازم است سوابقی دال بر حضور و کارکردتان درشرکت داشته باشید و بعد از طریق اداره کار اقدام کنید.

  [پاسخ]

  ر.م در ساعت 11:26 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام
  من سایت شمارو امروز مطالعه کردم ضمن تشکر از توجه شما عزیزان به سوالات سایتتون واقعا عالی بود و از پاسخهایتان خیلی لذت بردم کاملا کارشناسانه و طبق قوانین کار می باشد .
  من مدت ۱۷ سال است در یکی از شرکتهای متعلق به ایران خودرو دیزل استخدام رسمی بوده و مشغول به کار می باشم که دارای شغل کارشناس برنامه ریزی و سیستم ها رده ۱ در گروه ۱۲و پست مسول می باشم و توانسته ام مدرک خود را از لیسانس به فوق لیسانس(کارشناسی ارشد) در ارتباط با پست و شغل خود از دانشگاه معتبر ارتقا دهم و مدرک کارشناسی ارشد بگیرم می خواستم راهنمایی بفرمایید در شرکت ما که طبقه بندی مشاغل اجرا شده ارتقا شغلی اینجانب از کارشناسی به کارشناسی ارشد امکانپذیر است ؟ و در صورت ارتقا شغلی حداکثر چند گروه به اینجانب تعلق می گیرد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 18th, 2013 12:13 ق.ظ:

  باسلام و تشکر ازاظهار لطف شما
  نیاز به مطالعه طرح شرکت شما دارم وگرنه بصورت کلی نمی توان گفت این ارتقا موثر است.
  لطفا بررسی کنید که درشغل شما نیاز اولیه به چه مدرکی است؟
  اگر کسری مدرک داشته باشید میتوان ازاین موضوع استفاده کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ايوب ريگي در ساعت 12:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام
  من در یک شرکت سیمان به صورت رسمی کار می کنم در این شرکت در با توجه به اجرای طرح طبقه بندی هر از گاهیاقدام به افزایش چند درصدی به حقوق کارشناسان و فوق دیپلمها می نمایند وبه حقوق کارگران دیپلم و پایین تر چیزی اضافه نمی شود . و اختلاف حقوق کارگر و کارشناس چند میلیون تومان است
  سوال ۱- آیا این اقدام موجب تغییر ضریب ریالی نمی شود
  ۲ – آیا نباید به حقوق کارگران هم چیزی اضافه شود
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  موقع اجرای طرح حقوق به اندازه گروه اختلاف داشت ولی حالا چندین برابر اختلاف دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 18th, 2013 12:10 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ۱- خیر ضریب ریالی برای همه یکسان است و این گروه و یا حق پست و … است که باعث تفاوتها می شود.
  ۲- افزایش هاسالانه و درصورت پیش بینی درطرح بصورت سه ساله با اعطای رتبه امکان پذیر است اما اینکه چگونه درشرکت شما اینگونه است نیاز به بررسی طرح دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 12:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  درشرکتی که طرح طبقه بندی اجرا شده است به کارگر وعده بدهندکه حکم بریش خواهند داد او هم راضی باشد جایش را عوض کنند در این صورت ۱-اگر به او حکم ندهند برایش در پست جدیداتفاق بیافتد چه عواقبی دارد ۲-اگر اورا باابلاغ جابجا کنند باید پس از چه مدت ابلاغش به حکم تبدیل شود ازاینکه به سوالات قشر زحمتکش جواب می دهید بسیار متشکریم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 19th, 2013 11:46 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا هرگونه ناهماهنگی کار با سمت ممکن است تبعاتی داشته باشد ولی به محض ابلاغ حکم جدید ، اجرای آن نافذ میشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  عسگر رزقي در ساعت 12:26 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  در استان اردبیل کارشناس محترم اداره کارواموراجتمایی هرگونه ارتقا شغلی را تغییرشغل تلقی کرده ونظرشان را به شرکت ما اعمال نموده اند وهرکس در شغل خود گروه می گیرد بدون اینکه شغلش عوض شود یا جابجایی صورت بگیردمزد رتبه اش را نمی دهند مثال اگر کسی دوسال ونه ماه کارکند یعنی بعداز یک ماه وقت اخذ رتبه اش است اگر در این مدت به او گروه بدهندآن دوسال ونه ماه سابقه اش برای اخذ رتبه سنواتی لحاظ نمی شود تازه باید سه سال هم صبر کند تا وقت اخذ رتبه سنواتی اش برسد یعنی اگر کسی یک گروه بگیرد باید حداقل پنچ سال از رتبه محروم شوددرصورتی که در طبقه بندی مشاغل چنین چیزی نداریم وطبق فرموده شما به سوال اینجانب رتبه به نسبت مدت انجام خدمت است ودرارتقای گروه شغلی چهار شرط است که درهیچ کدام به تعویق یا حذف رتبه اشاره نشده است خواهش می کنم مارا یاری کنیدکجاشکایت کنیم پرسنل ما خیلی تاوان می دهد

  [پاسخ]

  محمدرضا برازنده در ساعت 5:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب مدت ۱۹٫۵ سال است که در شرکت سیمان اردبیل کار میکنم حدود ۱۰ سالی هم هست که در پست مدیرآموزش و تحقیقات با حکم رسمی دو مدیرعامل قبلی و مدیرعامل جدید در همین پست خدمت انجام می دهم و در طرح طبقه بندی مشاغل که از ۱۵ سال قبل به اجرا در آمده گروه هفده و پستم مدیر و زیر نظر ریاست کارخانه مطابق چارت سازمانی کار می کنم .
  از دو سال قبل که مدیر عامل جدید آمده چارت سازمانی شرکت را دو باره با شغل های کم طراحی نموده است که از جمله تغییرات این چارت تنزل مدیر آموزش به سرپرست آموزشهای ضمن خدمت می باشد و لکن چون من حکم دارم نمی توانند این کار را انجام دهند و چندین بار هم که این چارت را به اداره کار استان برده اند اداره کار چارت جدید را بدلیل داشتن متصدی در پست ها قبول نکرده و الان در اداره کار چارت بایگانی شده است لکن شرکت فشار می اورد که چارت جدید را در سازمان اجرائی کند حال سوالم این است :
  ۱- آیا چارت سازمانی شرکت با وجود طرح طبقه بندی مشاغل می تواند به یکباره بعداز ۲۳ سال از زمان تدوین تغییر کند ؟
  ۲- در صورت مثت بودن جواب سرانجام مشاغلی که متصدی دارند چگونه خواهد بود ؟
  ۳- آیا گروه شغلی هفده را می توان زیر نظز گروه شغلی هفده یا سیزده قرارداد (برای روشن شدن مثال می زنم : من مدیرآموزش گروه هفده و زیر نظر رئیس کارخانه بودم حالا با همین گروه شغلی زیر نظر مدیر اموراداری با گروه هفده قرار می گیرم که البته هم اکنوندر همین شغل نفری قرارداده اند که بعنوان سرپرست امور اداری کار می کند و گروه شغلی ایشان ۱۳ می باشد و انتظار دارند که من از ایشان اطاعت کنم )
  خواهشمند ام که در صورت امکان ماده و تبصره را هم ذکر بفرمائید ممنون از لطف شما .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 25th, 2013 10:53 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هرگونه تغیر خصوصا در طرح طبقه بندی مشاغل بدون تصویب اداره کار میسر نیست.

  [پاسخ]

  مهری در ساعت 10:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من در شرکتی کار می کنم که یک سال و نیم است طرح طبقه بندی اجرا شده است و کارشناسان و کارکنان عادی در طرح اصلی و در یک دفترچه قرار دارند و سرپرستان و روسا در یک طرح دیگر با حقوق بالاتر قرار دارند لذا اکنون مدیرعامل قبول دارد به خاطر اجحافی که در حق برخی کارشناسان شده ما را از طرح خارج کند ولی امور اداری می گوید امکان ندارد و لیست کارکنان چون در دفترچه آمده است امکان خارج شدن از طرح را ندارند . خواهشمندم با توجه به اینکه قبلا شما به برخی راهنمایی کرده بودید که می توانند از طرح خارج شوند راهنمایی های لازم را بفرمایید . با نهایت تشکر از جنابعالی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 30th, 2013 7:03 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع می بایست درطرح پیش بینی شده باشد و ازجمله اختیارات مدیریت است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهری در ساعت 12:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام و احترام خواهشمندم در صورت امکان سوال ۲ روز پیش من را پاسخ دهید . با نهایت تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 29th, 2013 11:28 ب.ظ:

  عرض سلام و اب
  ضمن عذرخواهی ؛ ممکن است به سوالاتان اشنا نبوده ام.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 1:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام من مدرک کارشناسی دارم اما سازمان به من ‍کاردانی داده تو طبقه بندیوچه کار باید بکنم که کارشناس بشم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 31st, 2013 7:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  سازمان به شما کارشناسی نداده بلکه کف احراز این شکل کاردانی بوده است حالا شما با مدرک کارشناسی تفاوت حقوقی ندارید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 10:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با سلام
  به کارگران رسمی هر چند سال گروه تعلق میگیرد؟
  من با سابقه ۹ سال و حکم کارگررسمی در پست سازمانی راننده سبک در گروه ۸ قرار گرفته ام حال آنکه مدرک کارشناسی خود را ارئه و در این مدت هیچ گروهی به من اضافه نشده است چگونه میتوانم اقدام کنم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 30th, 2013 10:11 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  گروه بندی افراد برابر با طرح طبقه بندی مشاغل است و اگر بنابه شغل شما گروه ۸ تعلق گرفته و شغل شمانیازی به مدرک بالاتر ندارد، اخذ آن تاثیری درگروه شما نخواهد داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مجتبی خلیلی فر در ساعت 11:04 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با سلام کد طبقه بندی شغلی من ۱۵۱۱۷ است می خواستم بدونم بر مبنای این کد حقوق دریافتی ماهیانه من باید چه قدر باشد؟

  [پاسخ]

  بهاره در ساعت 3:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  سلام. آیا طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به کارمندان رسمی هم میشود یا فقط مربوط به کارمندان قراردادیست.؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 11th, 2013 8:13 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هرکسی که درلیست بیمه ی کارفرما (بیش از ۵۰نفر) ومشمول قانون کارباشد از این طرح استفاده میکند.

  [پاسخ]

  عبدا... فراهاني در ساعت 11:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  باسلام
  اگر مصوبه افزایش حق مسکن وخواروبار در سال ۹۲را دارید بی زحمت برام ارسال کنید

  [پاسخ]

  جلال در ساعت 5:47 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  با سلام و احترام
  اینجانب دارای مدرک فوق لیسانس هستم. برای آزمون استخدامی که قبول شدم گفتن گرایش ارشدت را قبول نمی کنیم.بنابراین مدرک لیسانسم را ارائه دادم حالا میخواستم بدونم که آیا ارائه مدرک لیسانس در صورتی که ازرشد باشی در گزینش مشکلی پیش نمیاد. ممنون میشم اگر جواب مفصل بدهید.نفر اصلی آزمون و معرفی شده جهت گزینش میباشم. الان شدیدا استرس دارم که اگر بگم لیسانسم و گزینش بفهمه ارشدم چی میشه؟

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 12:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  سلام
  ازپرسنل تکنسین نیرگاه رامین اهوازهستم و۱۶سال سابقه کار درنیروگاه دارم.بامدرک فوق دیپلم،جایگاه کاری من به کارشناسی طبق چارت جدید ارتقا یافته،آیا طرح طبقه بندی مشاغل جهت استفاده ازمزایای کارشناسی شامل اینجانب میشود؟تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 17th, 2013 11:42 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این در شرکت شما تصویب و اجرا می شود؟

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ سپتامبر 18th, 2013 6:50 ب.ظ:

  باسلام بله اجرامیشودومقدمات آن درحال انجام است.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 19th, 2013 8:46 ب.ظ:

  بله و برای این تطبیق از سابقه کاری شما برای جبران کمبود مدرک استفاده میکنند.
  موفق باشید.

  جلال در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  جناب مدیر لطفاً جواب سوال ما را هم بده. لیسانس آمار و فوق لیسانس آمار ریاضی

  [پاسخ]

  ابی در ساعت 1:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  با سلام.گروه شغلی افراد بدون سابقه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم در چه گروهی است؟ لیسانس چطور؟ ممنون

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت 11:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  سلام لطفادقیق راهنمایی بفرمایید بنده با ۱۲سال سابقه کار در حراست شرکت مخابرات که ۹سال ان با مدرک دیپلم و۳سال ان یعنی ازسال ۹۰تاالان با مدرک لیسانس در یکی ازرشته های مهندسی دراین شغل حراست چه گروهی به من تعلق می گیرد ایا به حقوق من اضافه می شود وبرای پیگیری به کجا مراجعه کنم

  [پاسخ]

  کامران در ساعت 1:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  با سلام. بنده در یک شرکت هواپیمایی با مدرک کارشناسی وزارت علوم در رشته مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما در سال ۱۳۸۲ استخدام شدم. این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۲ طرح طبقه بندی مشاغل را اعمال کردند. با توجه به اینکه ۵ سال و ۵ ماه سابقه بیمه قبل از سال ۱۳۸۲، و تا آخر سال ۱۳۹۱ نیز ۹ سال و ۵ ماه سابقه بیمه در این شرکت دارم که جمعا” ۱۴ سال و ۱۰ ماه سابقه بیمه میشود، اما گروه ۱۰ و رتبه ۳ برایم اعمال نموده اند که کاملا” با چهار چوب اصل قانون طبقه بندی مشاغل مغایر است و خارج از آن عمل نموده اند. نیمی از همکارانم مثل خود من متضرر شده اند. آیا نباید مدرک کارشناسی را حداقل ۱۳ لحاظ کنند و سوابق بیمه ای و ساعتهای آموزش و …. را لحاظ میکردند که گروه و رتبه محاسبه میشدند؟ چه کار کنم؟ لطفا” مرا راهنمایی کنید. ممنونم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 7th, 2013 9:47 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  سابقه کار قبلی درصورت موافقت کارفرماو پیش بینی درطرح قابل اعمال است لذا شرایطتان را با سابقه همان شرکت بسنجید و نهایتا موضوع را با کمیته طبقه بندی محل کارتان مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کامران پاسخ در تاريخ اکتبر 29th, 2013 2:50 ب.ظ:

  با سلام مجدد
  با عنایت به مطالب فوق، بنده با ۱۰ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی لیسانسم با حکم سازمانی کارشناسی تا قبل از اجرای طرح طبقه بندی مشغول به کار بوده ام و پس از اجرای طرح نیز حقوق ماههای تیر و مرداد ۹۲ اینجانب با گروه ۱۴ بود ولی به یکباره از ماه شهریور۹۲ به بعد گروه بنده را به ۱۰ تنزل دادند! و هنوز هم هیچ حکمی به ما ندادند. لازم به ذکر است بعضی از همکاران بنده نیز متضرر شده اند. آیا به نظر شما این اجحاف در حق الناس نیست؟ لطفا” کمکم کنید

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 1:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  من در سال ۱۳۶۰ در دفتر فنی استانداری مشغول کار بودم و در آن سال فقط نصف بیمه من را پرداخت نمودهاند به اداره کار شکایت نمودم اعلام نمود شما جز قانون کار نیستید برابر بخشنامه امور اداری و استخدامی در سال ۶۴ ایا صحت دارد لطفا من را راهنمایی نمایید متشکرم

  [پاسخ]

  سيلوا در ساعت 7:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  سلام یه سوال داشتم اینکه بنده هشت سال تو یه ارگان کاملا دولتی به مبلغ ناچیز ماهی ۶۰ هزار تومن بدون بیمه کار کردم الان وقتی از اداره کار شکایت کردم تا بیمه من واریز شه در اینصورت با عنایت به اینکه این حقوق خلاف قانون کار هست بیمه بنده چطور محاسبه میشه البته من حق و حقوق دیگه نخواستم فقط بیمه خواستم خواهشا منو راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 1st, 2013 8:30 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظرم مبنای محاسبه از حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 6:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  سلام کارگزینی نیروگاه(محل کارم)میگن ازاین قانون مستثنی هستیم!چنین چیزی ممکن باشه؟تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 13th, 2013 10:45 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  اگر تعداد نفرات لیست بیمه کمتر از۵۰ نفر باشد الزامی به اجرای طرح نیست.

  [پاسخ]

  محمد رضا در ساعت 10:08 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  با سلام و عرض ادب فراوان
  بنده با مدرک فوق لیسانس به اتفاق ۷ نفر دیگر از دوستان استخدام دائم (قرارداد دائم مشمول قانون کار) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هستیم. بغیر از ما چند نفر، به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان به صورت قرار داد کار معین در این دانشگاه مشغول به کار هستند که طرح نطبیق برای همه آنها اجرا گردید ولی برای ما ۸ نفر اجرا نشده و همچنان بر اساس قانون حداقل حقوق دریافت می کنیم در صورتی که سابقه کار همگی بیش از ۱۴ سال می باشد.لذا از شما دوستان دانا و توانمند استدعا داریم ما را راهنمایی بفرمایید. با تشکر

  [پاسخ]

  صادق زارع دوست در ساعت 4:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  با عرض سلام .
  بنده بعنوان یک نیروی رسمی با حدود ۱۵ سال سابقه کاری در یک چاپخانه موسسه فرهنگی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کار میکنم که متاسفانه حدود چندین سالی است که این طرح نه بازنگری شده و نه به صورت قانونی اجرا میشود . سئوال بنده این است که ایا کارفرما این طرح مصوب شده ودر چند سال قبل اجرا شده را میتواند برای همیشه به دلیل داشتن هزینه نادیده بگیرد و انرا کان لم یکن تلقی نماید ؟ضمنا کارگران این موسسه بیش از ده سال از سرویس جهت رفت و امد استفاده میکردند و در حدود ۸ سال است که به جای سرویس هزینه حق ایاب و ذهاب را بصورت کاملا قانونی ودر حکم کارگزینی دریافت نموده و با فیش حقوقی ماهیانه دریافت میکنند. حال ایا میتوان این حق ایاب و ذهاب را از آیتم های دریافتی حکم کارگزینی حذف نمود و بالطبع بعد از این کار حق ایاب و ذهاب را در فیش حذف و از دریافت این مزایا محروم کرد ؟در پایان ایا به حق ایاب و ذهاب باید سالیانه بر اساس نرخ تورم ویا …. مبلغی اضافه شودیا خیر ؟ خواهشا نظر تان را با استناد به قانون جهت ارائه بیان نمائید . با تشکر

  [پاسخ]

  افسانه در ساعت 11:32 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  باسلام
  شرکت ما از زیر طبقه بندی مشاغل درمیرند بخاطر اینکه بهمون حقوق پایه میدن الان من با ۷ سال سابقه بیمه و مدرک مهندسی کامپیوتر دارم پایه حقوق میگیرم آیا راه قانونی برای شکایت ووجود داره؟ آیا الزام به طبقه بندی مشاغل نیست؟

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 1:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  سلام وعرض ادب،قبل از کلام تشکرازبابت جوابهایی که بی وقفه وکامل به سوالات میدین،درنیروگاه رامین اهواز بیش از۸۰۰نفرلیست بیمه ردمیشه وچارت جدید هم برای ۸۵۰نفر می باشد.تشکر

  [پاسخ]

  میترا در ساعت 10:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  سلام

  من فوق لیسانس و شاغل در یک مطب کایروپراکتیک هستم که نیازمند تخصص و دوره مخصوص است بعلاوه قرارداد ما برطبق قانون کار کارگری است. آیا این نحوه قرارداد صحیح است یا این شغل نیازمند قوانین طبقه بندی مشاغل است؟

  [پاسخ]

  شیدا در ساعت 10:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  باسلام من مدت ۱۱ سال است که با مدرک دیپلم در یک کارخانه خصوصی مشغول به کار میباشم ودر این شرکت انباردار هستم ولی در چارت سازمانی در طبقه سوم قراردارمدرصورتی که مدیر کارخانه با لیسانس و ۵ سال سابقه کار در طبقه اول-مدیر کنترل کیفی با فوق لیسانس و۴ سال سابقه کار در طبقه ۲-مدیرتولید با مدرک دیپلم و ۶ سال سابقه کار در طبقه دوم قرار دارند میشه بگید زبقه من درست هست یا نه؟واینکه هرسال تحصیل برابر با چندسال سابقه کار است؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  نسائی در ساعت 8:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام و عرض تشکر بابت زحمات مدیریت محترم سایت .
  چنانچه یک شرکت دولتی در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ لیست بیمه اش بیش از ۵۰ نفر باشد و طرح طبقه بندی مشاغل را تا کنون اجرائی ننموده باشد کارکنان بابت دریافت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل که اجرا نشده به چه مرجعی باید شکایت نمایند ( لطفا مستند قانونی را ذکر فرمائید ) .
  با احترام و ارادت

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 8th, 2013 6:57 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  لطفا ماده ۴۸ به بعد قانون کار را دراین مسیر مرورکنید:
  http://www.accpress.com/news/1389/06/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF34%D8%AA%D8%A784/

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت 9:55 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام . بنده دو سال سابقه کار در واحد مهندسی کارخانه بزرگ با بیش از ۲۰۰ پرسنل را دارم و مدرک بنده فوق لیسانس است . ولی به صورت پیمانکاری هستم و پایه حقوقم الان ۵۶۰ است . یعنی کمی بیشتر از حداقل حقوق کارگری . چکار می توان کنم و آیا با طرح طبقه بندی مشاغل حق ضایع شده من احیا می شود ؟

  [پاسخ]

  shahab در ساعت 12:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  سلام
  من حدود ۸ سال سابقه کار حسابداری دارم که ۵سال بعنوان حسابدار بیمه ام رد میشود و ۳ سال به عنوان مسئول حسابداری صنعتی بیمه پرداخت شده
  و سابقه حسابرسی هم دارم در موسسات معتبر اما به دلیل مشغله کاری ۲بار از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی انصراف دادم
  میخواستم بدونم راهی هست با توجه به سابقه کار مدرک معادل بگیریم؟
  پیشاپیش از جواب شما کمال تشکر را دارم.

  [پاسخ]

  جواد در ساعت 3:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  سلام
  بنده با مدرک دیپلم استخدام شرکت توزیع برق شدم و الان مدرک کاردانی گرفتم ایا میتوانم مدرکم را ارائه بدهم قانون در این مورد چه چیزی می گوید؟
  من مدرکم را ارائه دادم شرکت قبول نکرد ایا کارشان قانونی است؟

  [پاسخ]

  كارگر پيمانكاري در ساعت 11:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  سلام در کارخانه ما طرح ۲ سالی هست اجرا شده ولی برای پیمانکاران گروه بیشتر از ۱۰ نمیدهند و میگویند بالاتر تعلغ نمیگیرد ایا چنین چیزی صحت دارد همچنین در این کارخانه کارگران قراردادی یا رسمی که گروه ۱۰ دارند مزایایی مثل حق جذب میگیرند ولی این مبلغ را به ما نمی دهند ایا این موضوع قانونی است

  [پاسخ]

  sam در ساعت 1:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام و خسته نباشید
  و با قدردانی از زحمات ارزنده شما در تهیه چنین پایگاه اطلاع‌رسانی ارزشمندی که ایجاد نموده‌اید.
  بنده با سابقه ۱۵ ساله در شرکتی که قبلا دولتی بود ولی با قوانین جدید تغییر نوع مالکیت داده و به خصوصی تبدیل شده است می‌باشم.
  بیش از دو سال پیش برای اطلاع‌رسانی به مدیران و تصمیم‌گیران شرکت که تقریباً دسترسی و توضیح مشکلات برای آنها مغدور نیست، اقدام به صدور چک نمودم و بدون اینکه آن را نقد کنم ایشان را متوجه مشکل و راه سو‌ء استفاده نمودم ولی متأسفانه آنها با تشکیل کمیته انضباطی حکم بر تنزل مقام بنده از معاون اداره به کارشناس را صادر کردند.
  با توجه به آن حکم که فقط به تنزل مقام اشاره شده بود حقوق و مزایای بنده را نیز کاهش دادند که به هیچ عنوان در حکم صادر به آن اشاره نشده بود.
  در حال حاضر سؤالم در این مورد است که آیا طبق قوانین کار می‌توانم پیگیری حق و حقوق از بین رفته‌ام باشم.
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 26th, 2013 11:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر؛کمیته انضباطی تابع شرایط و مقرراتی است که درلینک زیر به آنها اشاره شده:

  http://www.accpress.com/news/1389/11/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9/

  لطفا شرایطتان را باآن تطبیق دهید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نازنین در ساعت 2:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام
  من یکی از ۲۰۰۰ نفر پرسنل پیمانکاری شرکت مخابرات با ۱۰ سال سابقه و فوق لیسانس برق هستم در این صفحه ذکر کردید که طرح طبقه بندی برای شرکت مخابرات اجرا شده
  اما این طرح فقط برای پرسنل رسمی اجرا شده و تفاوت حقوق فاحشی بین ما و اونها به وجود اومده به طوریکه حقوق ما کف قانون کار و حقوق پرسنل رسمی بیش از ۴ برابر ما هست آیا این کار (اجرای قانون فقط برای پرسنل رسمی و عدم اجرا برای پرسنل پیمانکاری)قانونی هست؟

  [پاسخ]

  فرزاد در ساعت 2:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  باسلام خدمت مدیر محترم سایت وخسته نباشید. طرح طبقه بندی در شرکت ما در اول مهر۸۸ تصویب و اجرا شده. ولی مزایای پست و سرپرستی از ابتدای ۹۱ تصویب و پرداخت شده.سوال من اینه که آیا شرکت قانونا” باید مزایای پست و سرپرستی مربوط به فاصله زمانی اول مهر ۸۸ تا پایان سال۹۰ را هم به پرسنل مربوطه( کسانیکه مزایا به ایشان تعلق گرفته) پرداخت کند یا خیر؟ در ضمن مستند قانونی آنرا هم بفرمائید ممنون میشم. باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 1st, 2013 10:05 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  همه مزایای مندرج بعد از تصویب طرح در اداره کار قابل اعمال و پرداخت است.

  [پاسخ]

  ahmad در ساعت 2:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با سلام و احترام
  بنده با مدرک لیسانس مهندسی ۹ سال است که استخدام یکی از شرکتهای پتروشیمی با قرارداد دائم شده ام ولی در این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده و اضافه مزد ناشی از ارتقاء اینجانب سالیانه مطابق با گروه ۱ محاسبه میشود(مثال برای سال ۹۲ مبلغ ۳۰۰۰ ریال)
  لازم بذکر است که برای استخدامهای مدت معین در شرکت خودمان ،اضافه مزد ناشی از ارتقاء سالیانه ۵% محاسبه میشود.در ضمن در شرکت ما به تبع شغل مزایایی از قبیل سختی کار منطقه، فوق العاده جذب و … به همراه پایه حقوق پرداخت می شود.آیا مزایای ثابت فوق نیز در محاسبه اضافه کاری و عیدی باید لحاظ گردد یا خیر؟
  خواهشمند است در خصوص افزایش اضافه مزد ناشی از ارتقاء کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشند و همچنین طریقه محاسبه اضافه کاری راهنمایی فرمائید.

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 10:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با سلام و عرض خسته نباشید

  پدر بنده از سال ۷۰ کارگر استخدامی یک شرکت خصوصی بودند که امسال بازنشست شدند. تا سال ۸۲ طرح طبقه بندی در شرکت رعایت می شده اما از سال ۸۲ به بعد کارفرما به بهانه اینکه تعداد کارکنان از ۵۰ نفر کمتر شده و به ۲۵ نفر کاهش پیدا کرده دیگه طرح طبق بندی رو تا الان رعایت نکرده. می خواستم بدونم آیا به این بهانه می توانسته این طرح رو در حق ایشون اجرا نکنه؟؟

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 10th, 2013 10:15 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر به نظر بنده و با کاهش افراد ، طرح قابل برگشت نیست ولی بازهم پرس و جوی بیشتری خصوصا از اداره کار بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نازنین در ساعت 2:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با سلام
  من یکی از ۲۰۰۰ نفر پرسنل پیمانکاری شرکت مخابرات با ۱۰ سال سابقه و فوق لیسانس برق هستم در این صفحه ذکر کردید که طرح طبقه بندی برای شرکت مخابرات اجرا شده
  اما این طرح فقط برای پرسنل رسمی اجرا شده و تفاوت حقوق فاحشی بین ما و اونها به وجود اومده به طوریکه حقوق ما کف قانون کار و حقوق پرسنل رسمی بیش از ۴ برابر ما هست آیا این کار (اجرای قانون فقط برای پرسنل رسمی و عدم اجرا برای پرسنل پیمانکاری)قانونی هست؟

  [پاسخ]

  صادق در ساعت 3:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  باعرض سلام
  بنده به مدت۲سال درشرکتی خصوصی کار میکردم که بیش از۳۰۰نفر نیرو داره چند روزی هست که استعفا دادم.شرکت چندین ساله که طرح طبقه بندی داره اما اجراش نکرده.سمتم توی قراردادکاردان مکانیکه ومدرکم فوق دیپلم مکانیک.ایا میتونم برای گرفتن حقم اقدام کنم؟چطوری؟ ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 23rd, 2013 8:54 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  استعفا به این معنی است که با اختیار خود ترک کار کرده اید لذا پیگیری خاصی نمی توان کرد.
  البته بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  افشاری در ساعت 9:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم نحوه محاسبه حق جدب و فوق العاده شغل را توضیح دهید.
  باتشکر.

  [پاسخ]

  123 در ساعت 1:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  سلام. به تازگی شنیدم که برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، شرط حداقل پرسنل ۵۰ نفر، فقط برای کارگاه های تولیدی و صنعتی وجود داره.
  در مورد موسسات آموزش عالی آزاد که طبیعتا تعداد کارکنانشون کمتر هست، این قانون واجب الاجرا است یا خیر؟
  ممنون.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 26th, 2013 6:14 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  حداقل بنده بی اطلاعم.
  از اداره کار سوال بفرمائید.

  [پاسخ]

  ابراهیمی ع در ساعت 9:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  باسلام من دریک شرکت پیمانکاری اداره غله ازسال۸۷ بامدرک کارشناس وگروه شغلی۱۳مشغول به کارشدم هم اکنون بامدرک کارشناس ارشد در همان اداره مشغول هستم لگفا بفرمایید درحال حاضرگروه چند به من تعلق می گیرد

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت 12:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  آیا خود موسسه یا کارگاه باتوجه به داشتن گروه خبره طبقه بندی مشاغل می توانند طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه خود نوشتن و به ورزات کار ارائه نماید بدون استفاده از کارشناسان فنی آن ورزات نحوه ارائه طرح فوق به آن ورزات خانه را توضیح می دهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2013 9:08 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر
  این موسسات از قبل می بایست از اداره کارمجوز اجرای طرح راداشته باشند ضمنا قبل از تایید طرح توسط اداره کار امکان اجرای آن فراهم نیست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علیرضا عالی دایی در ساعت 10:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با سلام من در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شدم و قرار است از چند وقت دیگر در یکی از پروژه های این شرکت که به صورت پیمانکاری می باشد مشغول به کار بشوم در متن قرارداد فی مابین آیتم های دستمزد پایه حق عائله مندی حق مسکن بن خواربار حق جذب و حق شغل ذکر گردیده می خواستم راهنمایی بفرمایید از کجا بفهمم که شرکت ما دارای طرح طبقه بندی مشاغل هست و اینکه آیا پروژه های عمرانی هم مشمول این طرح میشوند یا خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2013 10:30 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شرکتهایی که به ۵۰ نفر حقوق بگیر طبق لیست بیمه برسند مشمول خواهندبود.

  [پاسخ]

  هادی در ساعت 1:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  باسلام من به مدت ۷سال و۴ ماه است که در یک معدن در قسمت تعمیر و نگهداری کار میکنم و قبل از این هم در جاهای مختلف کار کردم و در کل سابقه کار من ۹ سال است و در زمان استخدام در این شرکت با مدرک دیپلم شروع بکار کردم و سه سال بعد فوق دیپلم گرفتم ولی در آن زمان شرکت مدرک من رو قبول نکرد تا ۱۰ ماه پیش که قبول کرد و حقوقم افزایش یافت و با توجه به اینکه من در بدو استخدام بخاطر تجربه کاری بعنوان تکنسین مشغول بکار شدم و در این چند سال ۲ تا دوره هیدرولیک از طرف شرکت دیده ام میخواهم بدانم که گروه و رتبه و عنوان شغل من چی باید باشه چون در حکم کارگزینی که به من داده شده مدرکم فوق دیپلم زده شده ولی عنوان شغل و پست و گروه من با نیرویی که دو سال سابقه کار داره و مدرکش دیپلمه یکسانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 7:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  باسلام . آیا سابقه حضور در جبهه تاثیری در مزد شغل و طبقه بندی مشاغل دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 10th, 2014 8:10 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به نظرم این از مواردی که است که طرح طبق قانون می بایست در طرح پیش بینی یا خود محل کارتان آنرا درحقوق اعمال میکند.
  البته بیشتر درسازمانهای دولتی

  [پاسخ]

  اکبر در ساعت 9:46 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  ایا به ما به اتفاوت طرح طبقه بندی مالیات تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 10th, 2014 7:57 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به هر حال این مابه التفاوت به درآمد سالانه شما می افزاید و نسبت به مازاد آن نسبت به معافیت مشمول مالیات است.

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 2:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام و احترام من لیسانس حسابداری هستم با ۳سالو ۸ماه سابقه کاری مرتبط وخدمت سربازی لطفا دریافتی ماهانه منو ذکر کنید با تشکر

  [پاسخ]

  رضایی در ساعت 12:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام
  کارفرمای ما لیست افرادی که بیمه میکند بالای ۵۰ نفر است ولی در محل اصلی کارگاه که معدن است حدود ۴۵ نفر شاغل هستند .
  آیا ما میتوانیم نسبت به اجرای طرح طبقه بندی اقدام کنیم؟
  باسپاس.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 15th, 2014 10:27 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  البته منعی در اجرای کمتر از این تعداد نیست ولی الزام قانونی با ۵۰نفر برقرارمیشود.
  ضمنا سرجمع لیست ملاک است.

  [پاسخ]

  مجيد در ساعت 11:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام من در شرکت مترو بصورت قرارداد دائم کار میکنم . یک پست برای من پیشنهاد شد که در کمیته طبقه بندی رد شد ولی مدیرعامل وقت دستور داد تا حقوق و مزایای آن پست بصورت تطبیقی به من داده شود.حالا بعد از دریافت شش ماه از آن حقوق مدیرعامل عوض شده و حقوق من را به حالت قبل در آورده و گروه صفر را برای من اعمال کرده اند با توجه به اینکه من بعد از دریافت حقوق تطبیقی چند تا وام با دریافت گواهی کسر اقساط از خود شرکت دریافت کردم و حالا دیگه نمی تونم با این شرایط از پس پرداخت وامها بر بیام چیکار باید بکنم که حقوقم برگرده بصورت قبل؟ لطفا کمکم کنید.ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 22nd, 2014 8:20 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر این امتیاز براساس اختیارات مدیر عامل به شما داده شده قاعدتا توسط ایشان(صرف نظر از شخصیت فردی)قابل کسر است.
  البته به طرح طبقه بندی شرکت مراجعه ، موضوع را با کمیته طرح طبقه بندی خودتان نیز مطرح کنید.

  [پاسخ]

  حسن دارائی در ساعت 8:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام بامدرک لیسانس مدیریت و۱۵درصد جانبازی(فوق لیسانس جانبازی )وحدود ۳۰ ماه جبهه ودوسال خدمت سربازی و۲۷سال سابقه خدمت مرتبط با پست معاون مدیر معادل رئیس اداره تابع قانون کار هستم گروه ورتبه اینجانب را اعلام فرمایید .شرکت گروه ۱۸ورتبه ۱تعیین نموده است
  سپاسگزارم

  [پاسخ]

  [amshid alipor در ساعت 10:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام:۲۲سال سابقه خدمت در دخانیات دارم.سال ۹۱مدرک فوق لیسانسم رو در رشته مدیریت دولتی گرفته ام ولی مدیریت آنرا اعمال نمیکند.(از سر لج ولجبازی)راهنمایی بفرمایید؟

  [پاسخ]

  پورعرب در ساعت 9:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  آیا یک گروه صنعتی که چندین شرکت دارد، و طرح طبقه بندی هم دارد می تواند برای شرکتهای تاز تاسیس شده خود از همان طرح طبقه بندی گروه استفاده کند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 7th, 2014 8:06 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بصورت فی البداهه خیر بلکه باید تایید اداره کار رابرای اجرا بگیرد.

  [پاسخ]

  تاریخ: فوریه 2014

  سلام آیا جانبازان ۵ در صد چند سال باید کار کنند تا باز نشسته شوند متچکرم

  [پاسخ]

  yyyyy در ساعت 8:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  بنده ۱۰سال دریک شرکت تولید جوجه یکروزه کار میکنم باید چیکار کنیم طبقه مشاغل اجرا شود

  [پاسخ]

  م - ق در ساعت 9:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام اینجانب ازسال ۷۹ دریک شرکت نقشه برداری که بطور متوسط
  بین ۵۵ تا ۶۵ پرسنل داشته است ولی طرح طبقه بندی مشاغل در آن اجرا نمیشده است ابتدا بعنوان مدیر اداری و حسابدار وسپس ازسال ۸۷ با توجه به حکمی که مدیریت به اینجانب دادند بعنوان مدیر مالی – اداری منصوب شدم و به الطبع باتوجه به افزایش مسئولیت های محول شده حقوق ودستمزد من حدود ا ۰۰۰ ۰۰۰ ۶ریال افزابش یافت وچون در سال ۹۰بعلت مشکلات مالی شرکت تعدیل نیرو شدم بمد ت یکسال بیمه بیکاری گرفتم وسپس مشمول بازنشستگی با ۲۰سال سابقه شدم آیا این افزایش حقوق ارتقا سمت که با تصمیم کارفرما بوده است میتواند ازنظربیمه تامین اجتماعی بعنوان افزایش غیر متعارف اعلام شود و باعث شودکه حقوق بازنشستگی اینجانب میانگین ۵ سال آخر محاسبه شود لطفا برای جلوگیری ضایع شدن حق اینجانب ، بنده را راهنمایی کنید چون تامین اجتماعی این افزایش حقوق را درصورتیکه طر ح طبقه بندی مشا غل درشرکت اجرا میگردید را قبول دارد . آیا شرکت ما برای افزایش حقوق پرسنل خود باید از مرجع خاصی مجوز میگرفت

  [پاسخ]

  سمانه كاظمي در ساعت 8:34 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام و عرض ادب و احترام.جناب شما اطلاع دارین سازمان امور مالیاتی از کدام روش برای ارزشیابی مشاغل سازمان استفاده میکند و نحوه محاسبه حقوق و حکم کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور چگونه است؟ ممنون میشم اگه اطلاع دارین اطلاعات کامل رو در این رابطه به ایمیل بنده بفرستید.خیلی فوری نیازمند این اطلاعات هستم از امروز هر لحظه ایمیلم رو چک میکنم تا ببینم پاسخی دریافت میکنم یا نه.مثلا گروه یا رسته ها در حکم کارمندان سازمان امور مالیاتی بر اساس چه مبنایی اضافه میشوند و نحوه محاسبه حقوق و یا ارزشیابی مشاغل چگونه صورت میگیره؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مارس 3rd, 2014 8:49 ب.ظ:

  سلام
  به اداره امور عمومی اداره امور مالیاتی شهرخود ( ترجیحا” اداره کل ) مراجعه ، فکر کنم بتوانی اطلاعاتی در این خصوص که نوشتی بگیری .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  حامد فتح الهی در ساعت 11:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  باسلام
  من در شرکتی بمدت ۳٫۵ بعنوان برنامه ریز کارمی کردم که آن شرکت طرح طبقه بندی را نیز اجراه کرده بعداز ۳سال فعالیت در آن شغل بنا به در خواست کارفرما با حفظ سمت با توجه به مدرک ام (عمران) بعنوان سرپرست قسمت نوسازی ساختمان بمدت ۱۱ماه انجام وظیفه کردم که پس از اتمام پروژه وقتی تقاضای ادامه کار در شغل قبلی را کردم اظهارکردن بجای بنده فرد دیگری جایگرین شده لطفا راهنمایی فرما یید

  [پاسخ]

  حامد رضازاده در ساعت 8:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  با سلام ، آیا کارکنانی که براساس تبصره ۲ ماده ۷ قرارداد کار قانون کار جذب شرکت شده اند و حکم کارگزینی بهشان داده شده است بدون تاریخ پایان قرارداد و با توضیحات اینکه مدیرعامل شرکت موافقت کرده از موقت به دائمی تبدیل وضعیت شوند می توان سنوات پایان سال را با کارکنان تسویه کرد.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 8:51 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  با سلام و عرض ادب
  در شرکتی که فعالیت آن تولید قوای محرکه خودرو می باشد در واحد IT و با مدرک فوق دیپلم (رشته مکانیک) پنج سال است که بعنوان تکنسین مشغول به کار می باشم و جدیداً طرح طبقه بندی در آن اجرایی گردیده و گروه بنده ۷ لحاظ گردیده و به نظرم این گروه شغلی صحیح نمی باشد ، خواهشمند است اعلام نظر فرمائید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهدي در ساعت 8:30 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  با سلام
  اینجانب به مدت ۷ سال است که طبقه بندی شده ام ( مدرکم لیسانس است) ولی از آن موقع دیگر جلسه ای بابت ارتقا انجام نداده اند. دستورالعمل طرح طبقه بندی نیز فقط در دست مدیرعامل و مدیر امور اداری شرکت است.می خواستم بدانم آیا جهت ارتقای پرسنل در دستور العمل طرح طبقه بندی زمان مشخص می گردد؟

  [پاسخ]

  یعقوب بوذری در ساعت 10:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  با سلام
  کارگاه های بالای پنج نفر شامل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری میشوند واگر میشوند به چه صورت؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 31st, 2014 9:14 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قانونا خیر ولی توافقی بله

  [پاسخ]

  قاسم مقدم در ساعت 8:47 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2014

  باسلام
  ازپرسنل قرارداددائم نیروگاه رامین اهواز هستم با ۱۸سال سابقه وبا مدرک دیپلم.چند سوال داشتم
  ۱-باتوجه به وضعیت استخدامی ما که تابع قانون کار است آیا شرکت این حق را دارد که بخشنامه اداره کار را درخصوص اعمال جایگزینی تجربه بجای تحصیل اعمال نکند. درصورت عدم اعمال برای احقاق حق خود به چه مرجعی مراجعه کنم
  ۲-آیا شرکت می تواند چارت مصوب که درجکم بدون دلیل وصرفاجهت دور زدن قانون تغییر ذهد. درحکم بنده عنوان مسئول بویلر کمکی درج شده واز انجا که این عنوان مختص کارشناس است شرکت با اضافه نمودن واژه تکنسین به ابتدای آن عملا چارت را تغییر داده.

  [پاسخ]

  تاریخ: آوریل 2014

  درقطارهای …. طرح طبقه بندی اجرا نشده ونمیشود واگر هم دنبالش را بگیریم اخراج میشویم یا انقدر اذیت میکنند ما را که استفائ بدهیم ان هم درصورت اخراج مزایای نا چیزی میدهند به نظر شما چه باید کرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2014 9:27 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  به اداره کار مراجعه کنید. (با سنجش همه جوانب!)

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 12:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2014

  با سلام و خسته نباشید به کارشناسان عزیز که برای جواب به سوالات ما کارگران وقت میگزارند
  طرح طبقه بندی در شرکت ما انجام شده و بعد از ۲۱سال کار کردن(من از سال ۷۳ در شرکت استخدام رسمی شدم) حقوق پایه من از ۹۹۰۰۰۰تومان به ۷۵۰۰۰۰ تومان تنزل پیدا کرده . میخواستم بدونم آیا شرکت میتواند این اندازه از حقوق من کم کند و این کار قانونیست ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2014 9:17 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه نحوه ی تطبیق شما با طرح مشکلی نداشته باشد ، کاهش حقوق پایه اتفاق می افتد ولی می بایست با آیتمی به نام تفاوت تطبیق ، حقوق شما را به مبلغ قبلی برسانند.

  [پاسخ]

  محمد عرب در ساعت 8:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2014

  سلام
  باعرض ادب
  آیا پس از اجرای طرح طبقه بندی
  کارفرما میتواند حقوق پایه افراد استخدامی را با سابقه بالای ۱۵ سال تا ۳۰درصد کم کند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2014 9:29 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه نحوه ی تطبیق شما با طرح مشکلی نداشته باشد ، کاهش حقوق پایه اتفاق می افتد ولی می بایست با آیتمی به نام تفاوت تطبیق ، حقوق شما را به مبلغ قبلی برسانند.

  [پاسخ]

  مهدی گلچین راد در ساعت 7:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  با سلام
  می خواهم بدانم که آیا کار در چاپخانه جزو کار های سخت و زیان آور است

  [پاسخ]

  سیما در ساعت 8:08 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  اینجانب استخدام مشمول قانون کاردرسازمان بهزیستی هستم ازابتداهم بامدرک کارشناسی ازدانشگاه علامه جذب شدم وازسال ۷۵ شروع کارم است وازهمان ابتداهم حکم کارگزینی ما عنوان متصدی داشت و
  آخرین گروه ما۹ وپست سازمانی هم متصدی عنوان گردیده یکی ازهمکاران حقوقی بهزیستی پی گیرحکم ماشدندوبه مرحله تإییدبهریستی کشورپیش رفت ولی مسئولین امرمخالفت کردن وزیربارآن نرفتن .من دارای شرط سرپرست خانوارهستم وسرپرستی پدرم هم بامن است هزینه داروهای پارکینسون اوهم بعهده من است وهیچ حقی بابت این وضعیت به من تعلق نمی گیردودرحال حاضرنیزدانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی هستم ۳تاقسط پرداخت می کنم .خواهشمندم نسبت به مشکل من وامثال من رسیدگی فرمایید ماازترسمان سکوت می کنیم چون ازاخراج وبیکاری می ترسیم من تصمیم دارم با۲۰ سال بازنشست شوم چون خیلی اذیت می شوم نه حق ایاب ذهاب ونه هزینه غذا دریافت می کنیم .مرسی ازتوجه شمابه مشکلات ما

  [پاسخ]

  شهنازپناهی در ساعت 10:56 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  سوال:نحوه محاسبه حق پست وسرپرستی برای کارکنان قراردادانجام کارمعین چگونه است؟

  [پاسخ]

  حسین آرمند پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2014 4:19 ب.ظ:

  با عرض سلام
  نحوه محاسبه حق پست و سرپرستی در شرکت های مختلف متفاوته و عموما بصورت آیین نامه ای تدوین میگردد اما آنچه مسلم است این است که موارد زیر باید رعایت گردد البته باید رده های سازمان مورد نظر رو هم مد نظر قرارداد
  امتیازی بابت مدرک تحصیلی و پست مربوطه اختصاص داده میشود
  امتیازی بابت سوابق فرد در پست های گذشته و مدت زمان تصدی در نظر گرفته میشود
  امتیازی بابت افراد تحت سرپرستی و همچنین درجه شغلی هرکدام از این افراد در نظر گرفته میشود
  کلیه امتیازها با هم جمع شده و در ضریب ریالی تعریف شده ضرب میشود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2014 8:11 ب.ظ:

  باسلام و تشکر از توضیحات شما

  [پاسخ]

  فائقه در ساعت 9:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  با عرض سلام و احترام
  با توجه به پاسخ های شما، پس از اجرای طرح کسانی که مزد مبنای آنها از مزد قبل از طرحشان کمتر میشود، این کاهش باید توسط تفاوت تطبیق پوشش داده شود؟ یعنی مبلغ تفاوت تطبیق هم باید به مزد پرداختی به آنها افزوده شده و پرداخت شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 28th, 2014 1:45 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  بله این آیتم در ردیفی جدا (بدون تاثیر در ضرایب حقوق پایه) به حقوق شما افزوده و ظرف ۴سال مستهلک میشود.

  [پاسخ]

  هیوا قادری در ساعت 1:55 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  با سلام و تشکر ویژه از اینکه وقت میگذارید و جواب میدید…
  میخواستم بپرسم که من در سال ۸۳ در یک شرکت دولتی به صورت قراردادی ۱ساله استخدام شدم و تا حالا یکبار بیشتر طرح طبقه بندی اجرا نشده است ..و در حال حاضر هم هیچگونه اقدامی در این راستا انجام نمیگیره..
  میخواستم ببینم چگونه میتوان ۹۰۰ نفر پرسنل تقاضای اینکارو از طریق قانونی و مراجع ذیر صلاح نمایند؟
  و اینکه ایا من که الان مدرک لیسانس گرفتم در سال ۹۰ و تا بحال در پست اپراتوری مشغول بکار هستم ایا میتوانم تقاضای پست بالاتر نمایم بصورت قانونی .؟
  ایا طرح طبقه بندی با توجه به مدرک تحصیلی من که لیسانس مدیریت بازرگانی میباشد و الان در بخش تولیدی در نقش یه اپراتور تولیدی مشغول هستم ایا با افزایش رتبه و یا حقوق …..شامل من میشود .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 30th, 2014 7:50 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  …و تا حالا یکبار بیشتر طرح طبقه بندی اجرا نشده است ….
  متوجه منظورتان دراین خصوص نشدم.

  [پاسخ]

  هیوا قادری پاسخ در تاريخ ژوئن 4th, 2014 10:55 ب.ظ:

  اره بخدا در این ۱۰ سالی که من اونجا کار میکنم یکبار بیشتر اجرا نشده و کسی نمیتونه به کجا و کی مراجعه کنه برای حقوق خوشون..خواهش میکنم بگید چجوری میتونیم اینکارو انجام بدیم ؟ ایا از لحاظ قانونی میشه کاری کرد یا همه چی در دست کارفرما میباشد.الان من با مدرک لیسانس و ۱۰ سال سابقه کاری دارای رتبه ۶ و پایه ۹ می باشم ..ایا از لحاظ قانونی میتونم به حقم برسم ..

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 5th, 2014 1:47 ب.ظ:

  اگرطرح در شرکت اجراشده و شما هم قرارداد مستقیم با ایشان دارید به تبع بایستی همه نیروها تحت پوشش طرح باشند .

  حسین آرمند پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2014 4:11 ب.ظ:

  با سلام و خسته نباشید
  لازم میدونم یه توضیح مختصر خدمتتون عرض کنم طرح طبقه بندی مشاغل یکبار اجرا میشه و اینطور نیست که هرسال اجر شه اما کمیته طبقه بندی مشاغل که همراه با اجرای طرح در شرکت فعال میشه میتونه اونو اگه لازم بود با تایید اداره کار تغییرات قانونی رو در طرح اعمال کنه
  در خصوص گروه و پایه گروه در شرکت های مختلف با هم متفاوته و ثابت نیست بلکه هر شرکت متناسب با شرایط خود و رده های شغلی موجود در سازمان میتونه گروهای متفاوتی رو متناسب با مدرک تحصیلی سوابق کار و سایر عوامل تعریف کنه
  در مورد مشکل عدم تطابق تخصص و کاری که به شما محول گردیده بستگی به شرایط شما متفاوته آیا با همین مدرک استخدام شدید؟ آیا در طول کار موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اید؟آیا ابتدا شغل شما متناسب بوده بعدا کارفرما اونو تغییر داده ؟و آیا توافقی بین شما و کارفرما در این خصوص وجود داره یا نه؟ ولی مهمترین عامل عنوان شغلی اولیه شما در هنگام استخدام میباشد؟

  مازیاز در ساعت 2:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2014

  با سلام
  آیا امکان این وجود دارد برای ارائه سابقه کار برای مهاجرت به کشوری دیگر از مدارک فنر و حرفه ای بهره برد؟
  منظور فردی دارای مدرک کارگر ماهر برق ساختمان است.آیا میتواند با ارائه مدارک فنی و حرفه ای مثلا به اداره کار از بابت این مدرک کارگر ماهر تائیدیه ۶ سال سابقه کار بگیرد؟
  برای توضیح بیشتر اینکه بشود از طریق این مدارک فنی و حرفه ای هرگونه مدرک یا تائیدیه ای مبنی بر سابقه کار قابل استناد از اداره کار یا مراکز ذیصلاح دریافت نمود تا به عنوان سابقه بشود ارائه کرد؟؟؟
  البته نه تنها جهت مهاجرت بلکه برای ارائه به عنوان سابقه جهت استخدام
  با تشکر

  [پاسخ]

  کارمند در ساعت 9:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2014

  سلام

  گروه شغلی بنده رو بعد از سه ماه دوره اموزشی و دو ماه حقوق کامل از ۱۲ به ۷ و بطبع حقوق بنده را نیز تنزل داده اند و در تاریخ ۹۳٫۰۴٫۰۲ هم نوبت حل اختلاف دارم لطفا بدادم برسین از هر کی می÷رسم ی جوابی میده میگن شرایط احراز نداشتی و ما اشتباه کردیم (البته این ی بهونست فقط ) میخوام بدونم که ایا اینکارشون قانونیه و رای به نفع کارفرما میدن یا من؟ توضیح اینکه شرایط احراز پست من لیسانس اما من فوق دیپلمه غیر مرتبطم با ۸ سال سابقه غیر مرتبط ) لطفا راهنمایی بفرمایید که چی بگم یا اگه حق با کارفرماست لطفا بفرمائید به چه ماده ای یا قانونی استناد میکن یا من به چی استناد کنم ممنون.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 23rd, 2014 1:57 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بهترین کار دریافت شناسنامه شغلی و مشورت با کمیته طرح طبقه بندی محل کارتان است.
  دراین فرم قید شده که این پست چه مدرک و گروهی دارد.
  وقتی شرایط شما با این پست تطبیق نداشته باشد میبایست با کسر سنوات کار آنرا تطبیق داد.
  درهرصورت برای هرپستی کف گروه مشخص شده که ازآن کمتر نمی باشد.

  [پاسخ]

  دوست در ساعت 2:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  سلام، من دارای لیسانس مهندسی بوده و از آبان ۹۱ در یک مجتمع مشغول به کار شدم و از سال ۸۶ تا آبان ۹۱ نیز ۵ سال و ۱ ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی مرتبط دارم که در مجموع حدود ۵ سال و ۵ ماه تا پایان سال ۹۱ سابقه بیمه ای دارم. اما حکم من برای سال ۹۲ کمترین گروه یعنی ۱۰ ثبت شده است. استدلال واحد اداری این است که سوابق خارج مجتمع با ضریب ۰٫۵ محاسبه شده است! آیا این مورد قانونی است؟ بند قانونی مرتبط با این بحث را معرفی کنید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 5th, 2014 8:03 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع می بایست درطرح طبقه بندی شرکت شما لحاظ شده باشد.

  [پاسخ]

  دوست در ساعت 2:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام مجدد،
  آیا دو سال سابقه مربوط به سرباز صنعت در ارتقاء گروه شغلی موثر است؟
  و برای کسانی که سربازی در یکی از ارگانهای نظامی گذرانده باشند موثر نیست؟ (با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 5th, 2014 8:02 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  معمولا سربازی درسابقه طرحهای طبقه بندی لحاظ نمی شود ولی باید ببینید درطرح شما این موضوع پیش بینی شده یاخیر؟

  [پاسخ]

  حمید در ساعت 10:27 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  سلام
  لطفا توضیح دهید مزایای ماندگاری پست که ۵درصد حق سرپرستی می باشد چگومه محاسبه می گردد؟ آیا این ۵ درصد از حق سرپرستی کسر میگردد؟ لطفا با ذکر مثال توضیح دهید .ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 12th, 2014 11:06 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  وقتی موضوع حق سرپرستی است پس مشمول کسورات نیست و به این معنی است کسی که درپستی به مدتی که درطرح پیش بینی شده باقی بماند به وی حق ماندگاری تعلق میگیرد.

  [پاسخ]

  مسلم متصدی در ساعت 1:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام
  بنده درمجتمع کک سازی وپالایش قطران زرندمشغول به کارهستم قرارداد اینجانب قرارداد دایم قانون کار است(روزمزددایم)بنده با مدرک دیپلم در سال ۸۷ استخدام این شرکت شدم که یک شرکت دولتی است ودر قسمت کنترل کیفیت این مجتمع کار میکنم وطی این چند سال مدرک لیسانس عمران گرفته ام که در هیچ جای این شرکت نیاز به فردی با مدرک عمران ندارند آیا با گرفتن این مدرک میتوان با ارایه آن روی حقوق ومزایا تاثیری گذاشت یا نه؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 19th, 2014 6:20 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه طرح طبقه بندی دارید و درطرح ذکر شده که شغل شما نیاز به این مدرک دارد بله موثر است.
  درهرصورت موضوع را باکارگزینی شرکت مطرح کنید.

  [پاسخ]

  afshin در ساعت 7:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و احترام

  ما یک موسسه مردم نهاد و غیر انتفاعی هستیم. آیا ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم؟
  تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 27th, 2014 7:25 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تحت پوشش قانون کارهستید؟

  [پاسخ]

  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام ورض تشکر از زحمات شما
  جدول روندارتقائ گروه کارگری مورد نیاز بنده میباشد
  (گروه – مدرک تحصیلی- سابقه خدمت- شغل)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 8th, 2014 8:34 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا با این مسیر مراجعه بفرمائید.
  مزد ۹۳

  [پاسخ]

  تاریخ: آگوست 2014

  با تشکر از لطف شما
  منظورم جدول ارتقائ گروه هستش
  مثلا ورودی یک نفر در پست خدمات یا پیک با مدرک مثلا سیکل ، با چه گروهی شروع میشه وتا چه گروهی ارتقائ پیدا میکنه هر چند سال یکبار؟
  البته برای کلیه رشته های پشتیبانی وخدماتی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 9th, 2014 8:37 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  برای شرکتهای پشتیبانی همان ادامه بخشنامه اداره کار ملاک است مگر اینکه شرکتی برای خود اختصاصا طرح طبقه بندی تهیه کرده باشد که دراین صورت ملاک ضوابط طراحی شده برای این شرکت خواهد بود.

  [پاسخ]

  کیان فر در ساعت 3:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  سلام
  بنده از سال ۸۶تا۹۰ در یک شرکت مشغول بکار بودم که در آن زمان طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده بود و در سال ۹۰ با استعفا انصراف از کار دادم.در سال ۹۱ طرح طبقه بندی مشاغل در آن شرکت اجرا شد.آیا با اینکه من در زمان خروج تسویه کرده امبه لحاظ قانونی بدهکاری معوقه از شرکت دارم یانه؟واگر دارم از چه طریق باید اقدام کنم
  باتشکر فراوان.لطفا در صورت امکان جواب را برایم ایمیل کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 10th, 2014 10:18 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  باید ببینید از چه تاریخی اجرای طرح مورد تصویب اداره کار قرارگرفته است.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 6:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام
  میخواستم بدانم چنانچه پست سازمانی و عنوان شغلی تغییر کند
  نحوه محاسبه گروه شغلی چگونه است و آیا سنوات پست قبلی تجربه حساب میشود
  و چنانچه پست جدید و عنوان جدید شغلی مدارک تخصصی نیاز داشته و اخذ گردد چه تاثیری در محاسبه برای جبران سابقه کاری در پست جدید شغلی دارد

  تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 19th, 2014 11:51 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  وقتی پست و عنوان شغلی تغیر میکند یعنی شما را با پست جدید تطبیق داده اند لذا مشمول شرایط آن پست می شوید(درصورت رضایت)

  [پاسخ]

  گل محمدي در ساعت 2:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام و خسته نباشید
  بنده ۱۶ سال سابقه کاری در شرکت های قبلی داشتم و با مدرک کاردانی در این شرکت در سال ۹۰ مشغول به کار شدم و در سال ۹۳ مدرک کارشناسی ام را گرفتم لطفا” راهنمایی کنید که در طبقه بندی مشاغل بعد از گرفتن مدرک کارشناسی آیا تغییری در گروه شغلی دارم یا خیر و درصورت تغییر، گروه شغلی ام چند میشود و آیا پایه حقوقم نیز تغییر میکند. و اگر جواب مثبت است لطفا” متن و یا بند این قانون را اعلام فرمائید(طرح طبقه بندی در این شرکت اجرا میشود)
  با تشکر

  [پاسخ]

  عسکر رزقی در ساعت 5:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  باسلام پاداش اخر خدمت طبق ماده ۳۱قانون کاربرای کارگران به نسبت هر سال سابقه۳۰روز است برای کارگرانی که سخت وزیان اور شامل می شود این ارقام چقدر است ۳۰روز است یا ۴۵روز سوال دیگر اینکه ایا این پاداش برای ۲۰ سال در نظر گرفته می شود یا ۳۰سال (یعنی کارگر ۲۰ سال در شرایط سخت کار کرده وباز نشست میشود وقرار باشد برای هر سال سابقه۳۰روز بدهنداو ۲۰ماه پاداش می گیرد یا ۳۰ماه)

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت 5:15 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام

  من کارشناس و گروه دوازدهم اما شرایط احراز کارشناسو که گروهش ۱۲ندارم البته نه سال سابقه دارم آیا شرکت باید به ازای هر سه سال به من ۱ رتبه بدهد یعنی الان باید رطبه ام ۳باشد (در شرکت ما هر سه سال یک رتبه میدهند) یا صفر؟ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 7th, 2014 10:29 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  احتمالا به کسر سابقه شغل را با شما تطبیق داده اند که این موضوع ارتباطی با رتبه ندارد لذا بعد از هر سه سال یک رتبه می گیرید.

  [پاسخ]

  مریم -ص در ساعت 3:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  من ازسال ۷۴تا۸۱ درشرکتی مشغول به کار بودم وباانجا تسویه نمودم الان شنیدم که طرح طبقه بندی مشاغل درآنجا اجرایی شده که البته خیلی قبل تر از سال ۷۴ بیشتر از۵۰نفر پرسنل درانجا مشغول به کار بودند آیا بعداز گذشت ۱۲سال واینکه الان درجای دیگری مشغول به کار هستم حقی از آنجا بابت این طرح شامل حال من میشود یاخیر ؟واگر جواب مثبت است باید به کجا مراجعه کنم ؟قبلااز پاسخ شما نهایت سپاس رادارم

  [پاسخ]

  محمدرضا در ساعت 3:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام
  آیا کارگری که طبق درخواست کتبی خود و اعلام نیاز شرکت دوم با واریز مبلغ ثنوات خدمتی از شرکت اول به شرکت دوم منتقل میشود مشمول ماده ۱۲ قانونکار میشود؟ و اگر جواب بله است شرکت دوم دقیقا و دقیقا چه اقداماتی باید برای کارگر انجام دهد منظورم در صدور حکم کارگزینی کارگر چه نکاتی باید درج شود با تشکر فراوان.

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت 10:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام و خسته نباشید در محل کار من سال ۷۵ طرح طبقه بندی اجرا شده و از سال ۷۶ تاکنون که من در این شرکت مشغول بکار می باشم این طرح مورد بازنگری قرارنگرفته و هم اکنون پرسنل با حقوق هایی خیلی بالاتر از ما قدیمیها استخدام میگردند طی شکایات چند تن از پرسنل به وزارت کار بابت جاری شدن طرح طبقه بندی ، جواب اداره کار ” بدلیل عدم وجود مستندات کافی درخواست مردود می باشد” بوده است . چه کاری میتوانیم برای رفع این بیعدالتی انجام دهیم. ممنون

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 7:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من مدرک مهندسی شیمی دارم
  در پتروشیمی کار میکنم
  کارم تخصصی و تجربه ای و همراه با آلودگی صوتی و شیمیایی میباشد
  گریدی که برای من تعیین گردیده ۱۱ میباشد.
  فقط و فقط روزی ۲۱۴,۵۷۴ به من تعلق میگرد+بن مسکن و خواربار و …
  آیا این حساب درست میباشد؟
  برای تخصص و سختی کار چیزی به من تعلق نباید بگیرد؟

  [پاسخ]

  محمود در ساعت 4:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  با سلام و عرض ادب.

  بنده در شرکتی کار می کنم که در سال ۱۳۹۱ از دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون خصوصی است . طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ما اجرا شد و تابع قانون کار شدیم. بدلیل سختی شرایط کار ، آیتمی را بعنوان ” حق شرایط ” کار در حقوق مستمر ما اضافه کردند . آیا پرداخت حق سختی کار که بواسطه سختی شرایط کار است ، دلیلی بر ” سخت زیان آور بودن ” شغل نیست؟ چون شرکت ما ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان آور را به ما نمی دهد و با وجود اینکه مزایای آن را پرداخت می کند. آیا می توان سنوات افزوده مشاغل سخت و زیان آور را برای شغل ما گرفت؟

  با تشکر فراوان از پاسخی که می فرمائید.

  [پاسخ]

  فرهمندحسنی در ساعت 5:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  باسلام من الان درحال حاضردرشرکت دولتی توسعه واماکن ورزشی کشورباسابقه سیزده سال ومدرک کاردانی وترم اخر کارشناسی هستم ولی مدرک تحصیلی درحقوق مااعمال نمیکنن وارتقای شغلی هم ندارن قرارداد ما جزمشاغل کارگری میباشد ایااین طرح شامل کار ما نمیشود

  [پاسخ]

  عبدالمجید دولابی در ساعت 2:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  با سلام اینجانب سال ۷۸ بعنوان بهیار در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی استخدام شدم سال ۸۰ در رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدم علی رغم درخواستهای زیاد مدرکم تطبیق نخورد سال ۹۰ در رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی فارغ اتحصیل شدم باالاخره اواخر سال ۹۱ مدرک ارشدم تطبیق خورد.استدعا دارم برای حقوق از دست رفته خود وخانواده ام طی سالهای ۸۰لغا یت ۹۱ بعلت عدم پذیرش وتطبیق مدارک فوق الذکر ضوابط و دستورالعملهای مربوطه جهت احقاق حق راهنمایی فرمایید. سپاسگزارم: دولابی عبدالمجید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 21st, 2014 11:54 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شاید پست شما نیازی به این مدرک نداشته است پس دریافت هر مدرکی را نمی توان با پستی که درآن کار میکنید تطبیق داد.
  لطفا شناسنامه شغلتان را مطالعه کنید و ببینید چه شرایطی دارد.

  [پاسخ]

  عبدالمجید دولابی پاسخ در تاريخ نوامبر 26th, 2014 11:56 ب.ظ:

  با سلام ضمن تشکر از بذل توجه جنابعالی:بهتر بود سئوالم را اینگونه بپرسم که قوانین وبخشنامه های در اینگونه موارد برای تغییر عنوان وجود دارد؟ اگر وجود دارد لطفا راهنمایی و مساعدت فرمایید. سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2014 1:45 ق.ظ:

  طرحهای طبقه بندی بسته به نیاز شرکت محل کار تنظیم میشوند وقوانین مشخصی ندارند.
  بازهم پیشنهاد میکنم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

  جمال در ساعت 6:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  با سلام
  در شرکت تولیدی ما در سال ۸۰ طرح طبقه بندی اجرا و در سال ۸۲ بازنگری شده است. لطفا در مورد سئوالات زیر راهنمایی فرمایید:
  ۱) آیا قانونی برای الزام کارفرما به بازنگری طرح وجود دارد؟ مثلا در ۱۰ سال چندبار باید بازنگری صورت می گرفت؟
  ۲) اگر در این مدت بازنگری صورت می گرفت متوسط حقوق کارگری که در سال ۸۰ در طرح قرار گرفته است، تا کنون چند درصد تغییر می کرد؟

  با سپاس فراوان از راهنمایی تان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2014 1:42 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر قانونی نیست یا حداقل بنده بی اطلاعم
  درخود طرح پیش بینی بازنگری میشود و یا ممکن است کمیته طرح به این نتیجه برسد.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 9:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  با سلام ، در ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی اعمال شده برای شرکتی ، به زمان مورد نیاز برای دادن رتبه اشاره نشده است اما در بندی ، به مدیرعامل شرکت اختیار داده شده است تا با شرایطی و با ارفاق یکساله برای دریافت رتبه ، مدت لازم برای اعطای رتبه را به حداقل سه سال کاهش دهد ، از این بند اینگونه برداشت می شود که هر سال یک رتبه داده می شود و باز در ضوابط همین طرح به جایگاه و وظایف کمیته طبقه بندی در اعطای رتبه اشاره شده و اینکه نرخ هر رتبه چگونه محاسبه می شود .
  با این تفاسیر در طبقه بندی مشاغل مورد نظر برای هر پست ، چند رده شغلی با اختلاف یک گروه در هر عنوان شغلی دیده شده است و از طرفی به دریافت هر ۴ سال یک رتبه نیز تصریح گردیده است .
  سوال اینجاست که در هر گروه شغلی ، یک فرد چند رتبه می تواند بگیرد و چنانچه در یک پست مشخص عناوین شغلی دیده شده اختلاف سابقه ۴ سالی دارند ، چگونه و چه زمانی بدلیل افزایش سابقه فرد ارتقای گروه و عنوان شغلی پیدا می کند و چگونه و تا چند رتبه در یک عنوان شغلی و گروه آن ، یک فرد افزایش رتبه می کند ؟
  ببخشید طولانی شد اصل مشکل به ابهام در رابطه رتبه با گروه است.

  [پاسخ]

  حاجی پور در ساعت 4:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  با سلام
  بنده در یم شرکت خصوصی کار می نمودم واز ابتدای سال حدود ۲۰ نفر از کارکنان قدیمی را اخراج نمودند وماتسویه حساب نمودیم واز سال ۸۲ از سقف ۵۰نفر تعداد کارکنانی که بیمه شده اند گذشته وطرح طبقه بندی انجام نشده است وچند بار خواستند انجام دهند لیکن عقب انداختند وما به تعداد ۲۰ نفر به اداره کار مراجعه وشکایت نموده ایم که طرح اجراء شود وماب التفاوت آن به ماپرداخت شود اما کارشناس اداره کار در هیئت حل اختلاف ظهار داشت که هیچگونه مبلغی شامل شما نمی شود در صورتی که در کتاب آقای کرم بیگی صفحه ۸۹ درج شده به افرادی کهبه هر دلیلی از شرکت خارج شده اند تعلق می گیرد لطفاٌ ما را راهنمائی نمائید ومحل مراجعه بعدی جهت پیگیری را بیان فرمائید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 2nd, 2014 9:51 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مراحل پیگیری قانونی که همان اداره کار است و درصورتی که رای از نظر شما قابل قبول نبود می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 5:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  با سلام
  بنده مدت ۱۱ سال است در شهرداری با تعداد نیروی ۶۵ نفر مشغول به کار هستم و در پست های اداری با مدرک فوق دیپلم مسئولیت داشته ام کارگزینی شهراری در سال ۸۷ طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نمود و بدون اینکه با بنده در خصوص پستم صحبتی بکند من را به عنوان کارگر خدمات شهری معرفی نموده است و حکمی را با مجوز استانداری برای یک سال صادر نموده و به بنده نیز ابلاغ ننموده و سالهای بعد تا سال ۹۳ این حکم را که صرفا اعداد آن تعویض می شده حقوق پرداخت مینمودند و هیچ حکمی را به بنده ابلاغ نکردند و العان متوجه شده ام که حکم من کارگر خدماتی ایست آیا با توجه به مدت یکسال مجوز استانداری و عدم ارسال تصویر حکم به اداره کار و بی اطلاعی اداره کار شهر ستان این حکم قانونی ایست یا خیر ؟

  [پاسخ]

  سارا ثانی در ساعت 2:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  با سلام و عرض احترام
  من با مدرک لیسانس حسابداری در یک شرکت بیمه ای مشغول بکار شده ام ابتدا با قرارداد ساعتی وپس دردسر فراوان وکلی اذیت شدن قرارداد مدت معین برایم تنظیم شد اما عنوان پست سازمانی ام کاردان تعیین شده است
  طرح طبقه بندی مشاغل گویی اختلاف طبقاتی را در شرکت ها رواج داده
  درمان کار تخصصی من نیست و شرکت بدون اطلاع من این قرارداد را تنظیم کرده است و پیگیری وتلاشم برای تغییر عنوان پستم بی نتیجه بوده

  سوال من این است آیا برای تعیین گروه شغلی سنخیت بین مدرک تحصیلی و شغل مورد تصدی اهمیتی ندارد

  [پاسخ]

  تهرانی در ساعت 4:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  با سلام و احترام

  حق جذب اینجانب ۹۲درصد قبل از طرح بود اکنون به ۴۲درصد تقلیل داده اند اما همین کسر را بعلاوه مبلغی بالاتر در عنوان جدید مزد شغل بعد از طرح آورده اند لطفا فرق آنرا و اثر ش بر حقوق اینده ام را بفرمایید

  [پاسخ]

  فرید در ساعت 10:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  با سلام و احترام. من در شرف افتتاح نمایندگی یکی از شرکت های بیمه ای هستم. و نیاز است ۲ نفر کارشناس خانم با مدرک لیسانس رشته های وابسته به پزشکی و پیراپزشکی استخدام کنم. ممنون میشم اگه به سئوالات پاسخ بدهید:
  ۱ – آیا استخدام ایشان در این دفتر مشمول قانون کار می شود؟
  ۲ – درصورت مثبت بودن گروه شغلیشان چند است و چه مزایایی قانوناً به آنها باید بدهم.
  ۳ – باید بیمه بشوند یا خیر.
  مجدداً عرض تشکر و سپاسگزاری دارم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 9th, 2015 8:58 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ۱- بله
  ۲- الزامی به گروه بندی با این تعداد نیرو ندارید.قانونا همان است که دربخشنامه اداره کار آمده + حق اولاد درصورتی که ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته و تا دوفرزند+بن +عیدی +سنوات و…
  ۳-بله

  [پاسخ]

  amir در ساعت 8:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  من حدود ۱۰ سال سابقه کار دارم و در یک سازمان مشغول به کار هستم عنوان شغلی من سرپرست کارگزینی می باشد و قرار است طرح طبقه بندی در سازمان ما اجراءگردد دارای مدرک دیپلم هستم و به جهت اینکه می خواهند طرح اجراء گردد مرا از سمتی که دارم برکنار نمایند آیا این جابجایی قانونی است.
  متشکرم

  [پاسخ]

  عماد رضا در ساعت 10:47 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  سلام
  با عرض ادب و احترام

  ۱- من حدود ۵ سال سابقه کار دارم و در شهرداری مشغول به کار هستم عنوان شغلی من امور اداری شهرداری می باشد و طرح طبقه بندی در سازمان ما اجراء شده معادل گروه ۷برخوردارشدم دارای مدرک دیپلم هستم و حکم من امور اداری آیا معاون شهردار امور اداری باید باشه یا امور مالی آخه یه کارهای غیره قانونی ازش میبینم وقتی به شهردار میگم آقا شهردار به اش بر میخوره و طرفدار امور مالی هست آیاحدود ۵ سال سابقه کار امور اداری که دارم بخاطر حرفه حقیقت و قانونی به شهردار میگم که امور مالی داره مقررات مالی رو رعایت نمیکنه آقا شهردار می تونن من رو برکنار نمایند یا جابجایی به گروه پائین تر میتونه بکنه آیا اسم قانون که وسط باشه حق با کی هست

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 9:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  با سلام بنده مدت ۱۸ سال است که در مرکز تلفن یک مجموعه درمانی بعنوان اپراتور مرکز تلفن مشغول کار هستم وطی این چند سال تمام کارهای فنی مربوط به تلفخانه وبخش it را انجام داده ام وچون ۲۵ سال است که انجام کارهای فنی مربوط به تلفن و شبکه کامپیوتر را بصورت تجربی یاد گرفته ام در ضمن هنوز هم در بیرون از محجموعه به عنوان شغل دوم مشغول هستم ولی هیچ گونه مزایا یی برای بنده در نظر نگرفته اند واز دادن حق فنی به من سر باز می زنند ایا بصورت قانونی از طرف ادار کار می توانم برای حق ضایع شده ام اقدامی انجام بدهم لطفا اگر دوستی در این باره اطلاعات دارد راهنمایی کند

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 2:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2015

  باسلام من در یک شرکت هواپیمای در قسمت فنی مشغول به کار هستم به علت استرس زیاد والودگی فرودگاه ناراحت و آلودگی صوتی دچار ناراحتی قلبی شدم آیا ما جز مشاغل سخت قرار میگیرم یا نه خواهشمندم راهنمای فرماید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 4th, 2015 11:38 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این مسیر را مرور فرمائید:
  اینجا

  [پاسخ]

  افروز در ساعت 5:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2015

  با سلام بنده معلم مدرسه غیر انتفاعی هستم.میخواستم بدونم چطور باید بدونم که جز کدوم طبقه شغلی هستم.
  در حال حاضر ۵۰۰ هزار دریافتی ما هست که نمیدونیم چطور حساب شده.
  ممنون از پیگیری شما

  [پاسخ]

  عظیمه عظیمی در ساعت 11:54 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2015

  با سلام
  پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پست سازمانی من از کارشناس…….. به کاردان……. تنزل پیدا کرده، در حالی که من با مدرک تحصیلی کارشناسی در آزمون استخدامی سازمان پذیرفته شده ام، البته پس از اجرای طرح حقوق پایه افزایش یافته است اما گروه مربوط به کاردانی را به پست من اختصاص داده اند. آیا قانون به سازمان اجازه میدهد بدون رضایت شخص و نیز بدون هیچ گونه کم کاری از سوی شخص پست سازمانی وی را تنزل دهند

  [پاسخ]

  بهار در ساعت 4:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام اجرای طرح طیقه بندی مشاغل برای کارگاهی که زیر ۵۰ نفر می باشند به چه صورت می باشد ؟
  خواهشمند است مساعدت و توضیح کامل بفرمائید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 7th, 2015 11:00 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  الزام قانونی این طرح برای کارگاه بیش از ۵۰ نفر درلیست بیمه می باشدوتهیه آنرا شرکتهای مشاور انجام میدهند.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 3:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام
  چنانچه پایه حقوقی شخصی قبل از طبق بندی مشاغل بالا باشد و پس اجرای طرح اعلام گردیده که بایستی حقوق کمتری دریافت نماید آیا این کار قانونی است یا خیر.؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 12th, 2015 11:11 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قانونی نیست و باید مابه التفاوت را درقالب تفاوت تطبیق بپردازند.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ آوریل 18th, 2015 4:27 ب.ظ:

  با سلام مجدد
  چنانچه بصورت قراردادی باشم و قرارداد جدید نداشته با شم هم بایستی این مابالتفاوت پرداخت گردد.یا امکان عدم تمدید قرار داد وجود دارد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 18th, 2015 11:09 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ملاک لیست بیمه است که اسم شما درآن باشد و قراردادی بودن تاثیری ندارد.

  سیدکاظم حسینی در ساعت 1:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  باسلام. بنده شاغل دریکی از شهرداریهای جنوب کشور هستم و قریب به ۲۶سال سابق کار دارم .هم اکنون دارای ۴پست سازمانی که حکم مسیولیت برایم صادرشده است واز قانون تامین اجتماعی تبعیت میکنم. حال این سوال است وضعیت پستهای اضافی که اینجانب درحال انجام انها را دارم و هیچ نیرویی تحت امرم نیست و تنهایی اقدام به انجام انها هستم را چگونه مورد محاسبه قرار میدهند.مدرک تحصیلیم دیپلم میباشد و از خانوادههای ایثارگر و خودم نیز از رزمندگان دفاع مقدس میباشم که متاسفانه ماهیانه مبلغ ۳۵۰۰۰تومان به حقوقم اضافه میشود. لطفا راهنمایی فرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 14th, 2015 10:42 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شما مشمول طرح طبقه بندی هستید؟

  [پاسخ]

  مصطفی میرزایی در ساعت 10:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام
  احترامااینجانب دارای مدرک مهندسی برق می باشم آیابرابرطرح طبقه بندی مشاغل قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت شرایط احرازدررشته شغلی مهندسی تاسیسات رادارم .لطفا مستندات قانونی راهم ارایه فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 16th, 2015 12:25 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  طرح طبقه بندی مربوط به شاغلین تحت پوشش قانون کاراست.

  [پاسخ]

  مصطفی میرزایی پاسخ در تاريخ آوریل 16th, 2015 7:29 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  منظورم ازطرح قانون مدیریت خدمات کشوریست.سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 17th, 2015 6:53 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  پرسنل اداری یا تحت پوشش قانون کارند یا مدیریت خدمات یا لشکری و بانکی لذا کسانی که تحت پوشش قانون مدیریت هستند مشمول قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشند.
  البته بنده به ضوابط قانون مدیریت خدمات آشنا نیستم.

  تاریخ: آوریل 2015

  اقای وزیر خود شما تا کنون چندتا مقاله علمی وتالیف وتحقیق ازخودتون بجا گذاشتید هیچی پس معلمان را به بازی نگیرید.

  [پاسخ]

  رضايي در ساعت 12:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام بنده شش سال در یک ارگان دولتی و البته به صورت شرکتی (پیمانکار طرف قراداد با همان ارگان دولتی ) مشغول به کار می باشم با لیسانس مرتبط و گروه ۱۲ هستم.
  می خواستم بدونم
  ۱- میتونم ارتقا گروه بگیرم یا نه؟
  ۲-قرارداد ما بصورت یکماهه می باشد.آیا قانونی است این کار؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 19th, 2015 11:33 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- درصورت موافقت مدیریت و چنانچه درشناسنامه شغل شما پیش بینی گروه بالاتر شده باشد بله.ضمنا رتبه هم یکی از موارد پیش بینی شده می تواند باشد.
  ۲- غیر قانونی نیست.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 10:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  سلام
  من تویه شرکت خصوصی کار میکنم.
  خبری از طرح طبقه بندی مشاغل نیست یا اگرم هست پشت پرده با اداره کار توافقاتی کردند که هیچکس تو شرکت خبر نداره !!!
  مثلا من اصلا نمیدونم گروه و رتبه و … من چیه و چه حق و حقوقی دارم !!!
  چطور میتونم از وضعیت خودم مطلع بشم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 12:34 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  شما نسخه از قرارداد یا حکم کارگزینی را دراختیار دارید؟

  [پاسخ]

  محمد پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 9:02 ق.ظ:

  سلام
  ممنون از پیگیریتون.
  نه ندارم-ما سفید امضا میکنیم و هیچی دست ما نیست.
  شرکتمون حدود ۲۵۰ نفر پرسنل داره و کاملا خصوصیه.
  مدیر اداریمون دیروز بهم گفت که این قانون اینجا اجرا نمیشه !!!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 7:29 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شرکت قانونامشمول اجرای طرح است ودرصورت مراجعه به اداره کار ایشان را مکلف به اجرای طرح میکنند.
  چون می فرمائید هیچی در دست مانیست قطعا درشرکت شما طرح اجرا نمی شود وپرداختهای فعلی شما بصورت توافقی است.

  محمد پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 10:17 ب.ظ:

  سلام
  بازم ممنون
  چرا سایتی از طرف وزارت کار اعلان نمیشه که بشه شکایت کرد؟ مگه وظیفه اداره کار نیست که بصورت سرزده بیاد و قرارداد کارگرا رو در واحد اداری و در حضور کارگر به صورت تصادفی چک کنه؟
  بخدا این روش خیلی ساده و مشکل گشا تره.
  شما که میدونید کسی جرات رفتن به اداره کاری که دستش اینطوری با کارفرما تو یه کاسه هست و نداره!!!
  ولی من حاضرم مشخصات شرکت و براتون بفرستم تا بصورت سرزده بیاید و قرارداد ها رو به صورت تصادفی چک کنید.ولی من نمیتونم نون زن و بچم و با شکایت به اداره کار منطقه قطع کنم.
  اینجا مافیا جکومت میکنه!!!!

  توکلی در ساعت 3:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام و خسته نباشید. در ماده ۱۷ بند “ه” آمده “امتیازات پست سرپرستی و سختی کار براساس عوامل ارزیابی تعیین وبراساس دستورالعملهای پیوست به کارکنان ذیربط تعلق خواهد گرفت .” ضوابط تعیین امتیاز پست و سرپرستی چیست. و اینکه آمده بر اساس دستورالعمل های پیوست ، چطور میتوانم این دستورالعمل های پیوست را داشته باشم و مطالعه کنم
  بسیار ممنون و منتظر پاسخ هستم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 12:38 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  این موارد از طریق شناخت شغل و تهیه پرسشنامه شغلی و مصاحبه و آشنایی طراح طرح مشخص میشود.

  [پاسخ]

  مهیار در ساعت 12:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام و خسته نباشید
  یه سوال از حضورتون داشتم؛
  در شرکتهایی(خصوصی)که طرح طبقه بندی مشاغل نیست،تنزل مقام کارمند بدون دلیل آیا امکانپذیر است؟ یعنی از ابتدا با عنوان مدیر …استخدام بشوی ولی پس از مدتی بدون دلیل،کارشناس بشوی؟آیا می شود بخاطر این موضوع به اداره کار مراجعه کرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 26th, 2015 7:32 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چون طرح اجرا نمی شود روابط شما توافقی تلقی میشود لذا اگر باکارفرما دراین خصوص به توافق رسیده اید مشکلی نیست.

  [پاسخ]

  مهیار در ساعت 5:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  سپاسگزارم از پاسختون،ولی با عرض معذرت متوجه نشدم،چون توافقی در رابطه با تنزل مقام بین ما نبوده،توافق ما برای پست مدیری بود،پس از مدتی(۳ ماه)بدون دلیل به صورت یکطرفه به بنده ابلاغ شد که منبعد حکم شما کارشناس بوده و با حقوق این حکم اگر مایلی ادامه بده…با این وجود چه اقدامی از دستم بر می آید؟

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت 2:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام و احترام

  بنده در شرکتی مشغول به کار هستم که در آن طرح طبقه بندی اجرا شده و بر اساس این طرح و بازنگری آخری که روی اون انجام شده، اومدن پایه حقوق رو به دو بخش مزد شغل و حق پست تقسیم کردن.حالا به راحتی از افراد پستشون رو می گیرن و حق پست رو حذف می کنن.که به این ترتیب چند اقدام غیر قانونی داره انجام میشه :
  ۱٫ تنزیل رتبه و گرفتن پست افراد بدون ارائه هیچ دلیلی .مثلا پست ریاست رو از فرد می گیرن و حکم کارشناس به او میدن و این کار رو حتی برای افرادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۸ سال سابقه کار در اون سازمان انجام دادن
  ۲٫حذف حق پست و سایر مزایای قانونی متعلقه مرتبط با پست ، مثل هزینه ایاب و ذهاب ، آکورد و …
  اما مدعی هستن که کارشون کاملا قانونیه و فقط بعد از حذف حق پست یک آیتم تو فیش حقوق اضافه کردن تحت عنوان “مزایای ماندگار پست”.

  لطفا راهنمایی بفرمایید که موضوع به چه شکل قابل پیگیری هستش.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 12:41 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  سلام
  من کارمند مخابرات رسمی هستم با ۱۲ سال سابقه کار و کارشناسی ارشد مخابرات دارم و طبق اصل ۴۴ به قانون کار تبدیل شدیم(کارگر شدیم) و اعتراضی داشتیم به گروهمان که همچنان ۱۳ مانده و می گویند ارتقا گروه ندایم و مدرک ما با فوق دیپلم هم فرقی ندارد و همچنین بابت حق شیفت در روزهای تعطیل هیچ مبلغ و تعطیل کاری پرداخت نمی شود و اصلا قانون رعایت نمی شود لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  hadi پاسخ در تاريخ می 20th, 2015 3:43 ب.ظ:

  نحوه مزد رتبه مثلا از ۱ به ۲ در طرح طبقه بندی مشاغل چگونه میباشد بعنوان مثال مناز شهریور۹۳ یک رتبه ارتقا پیدا کردم این بدان معنی است که مبلغ مزد رتبه در احکام کارگزینی در ۲ ضرب میشود ؟

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 3:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام وخسته نباشید

  بنده در یک شرکت خصوصی به صورت نوبت کار دو روز صبح دو روز عصر دو روز شب و دو روز استراحت مشغول به کار هستم که پس از ۴ سال سابقه شیفت کارفرما اضهار دارد که ساعت کاری پرسنل شیفت به حد نساب نمیرسد وحدود ۱۲ الی ۱۳ ساعت کسری ساعت کاری را از مقدار ساعت اضافه کاری کسر نموده است آیا عمل ایشان به صورت قانونی میباشد

  لطفا راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  ابراهیم صالحی در ساعت 11:26 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  من درحدود۱۸سال اندکی است که درسازمان میراث فرهنگی کار میکنم درسال ۸۵ تمام افرادراباسازمان قراردادبستندبغیرازتعدادی که انهرارا به شرکت دادند برای قرارداد من ازان سال چقدر نامه نگاری کردم تا ماراهم باسازمان قراردادی کنند ولی عصر رابطه بود نه ضابطه درسال ۹۰تمامی افراد سازمان قراردادشان تبدیل به وضعیت شد ودباره نوع قرار داد ماتقیر نکرد یعنی من کار اداری انجام می دهم ولی قراردادمن مشمول قانون کاراست من ازبدوورود به سازمان بامدرک دیپلم وارد شدم وازهمان سال درکار اداری مشغول بوده ام

  [پاسخ]

  افسانه در ساعت 11:57 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام : من نزدیک به ۲۰ سال در یک شرکت مهندسی کار میکنم و به همین میزان سابقه خدمت بیمه تامین اجتماعی دارم حال آنکه از سه سال پیش مدرک دیپلم من به مهندسی ارتقاء پیدا کرده یعنی ۱۷ سال با مدرک دیپلم و سه سال با مدرک مهندسی خدمت کرده ام اما در قسمت پست سازمانی در بیمه هیچگونه تغییری برایم حاصل نشده همچنین میخواستم بدانم با توجه به ارتقاء مدرک چقدر میزان حقوق علاوه بر افزایش سالانه به من تعلق می گیرد . با تشکر فراوان از صبر شما

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 1:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  آیا تغییر شرایط احرازشغل/پست که در طرح طبقه بندی شرکت مصوب می باشد توسط خود شرکت جایز است ؟
  برای مثال شرایط احراز مدرک تحصیلی پستی که فوق دیپلم در طرح درج شده است را خود شرکت به کارشناسی ارتقا دهد ؟
  در صورتیکه جایز نیست ، تغییر شرایط احراز پست/شغل طرح باید به تایید چه مقام یا سازمانی برسد ؟
  آیا بند ماده قانونی در این مورد وجود دارد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  یداله کاظمی در ساعت 3:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  بنده کارمند رسمی بیست چهار سال سابقه خدمت مدرک دیپلم رسته کارشناس ارشد بوده طبقه شغل هشت هستم حال مدرک کارشناسی منطبق با شغلم ارائه داده‌ام منظور شده اما طبقه شغلی من تغییر نکرده کارمند ثبت اسناد م لطفا محاسبه و پاسخ لازم رابا تقبل زحمت به اینجانب بدهید متشکرم.

  [پاسخ]

  اشکان در ساعت 10:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام
  احتراما بنده حدود ۸ سال سابقه قبلی داشته که وقتی به اداره جدید آمده ام حدود ۶ سال و ۴ ماه سابقه قبلی را در نظر گرفته اند، مضافا اینکه حدود ۱ سال و ۴ ماه هم در این اداره جدید مشغول بکار میباشم و استخدام پیمانی نیز هستم( از طریق آزمون)، لذا خواهشمند است در خصوص محاسبه پایه و طبقه شغلی اینجانب راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  [پاسخ]

  رضا احدی در ساعت 10:24 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  چرا سختی کار پرسنل بخش مالی و حسابداری پایین است

  [پاسخ]

  هانیه در ساعت 12:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام
  بنده کارمند رسمی علوم پزشکی کارشناسی علوم تربیتی با سمت کارشناس آموزش هستم در سال ۹۲ موفق به گذارندن مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش رشته علوم تربیتی شده ام . متاسفانه مدرک ارشدم چون همون رشته علوم تربیتی نبوده اداره تعدیل نکرده ا. و من همچنان بلاتکلیف هستم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  شهلا در ساعت 1:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام ، حدود ۱۹ سال است که در علوم پزشکی سابقه کار دارم و از ابتدا با مدرک لیسانس درواحد حسابداری مشغول بکار می باشم و با توجه به اینکه مدرک تحصیلی ام نیز حسابداری می باشد متاسفانه درطرح طبقه بندی مشاغل گروه ۱۰ برایم اعمال شده و در حال حاضر نیز مدرک کارشناسی ارشد را گرفته ام ولی متاسفانه آنرا لحاظ نمی کنند لطفا راهنمایی بفرمایید .متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2015 5:14 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شما تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری هستید؟
  دراین صورت اطلاعات بنده دراین خصوص کامل نیست.

  [پاسخ]

  شكيبا مرزبان در ساعت 10:07 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام
  چند تن از همکارن که از پرسنل مشمول قانون کار میباشند و از سال ۱۳۶۹ با مدرک دیپلم مشغول بکار در سازمان بهزیستی گردیدند و از سال ۱۳۸۰ که مدرک لیسانس خود را اخذ کردند ولی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۲ فقط برای تحصیلات زیر دیپلم اجرا گردید .حال سوال اینجاست که آیا سازمان بهزیستی را میتوان الزام به اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی مشاغل وفق مواد ۴۸و۴۹و۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۵۰ قانون کار نمود؟و سازمان چه دفاعی در اینمورد میتواند از خود بنماید؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مهرنا معبن در ساعت 1:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  سلام من با یک اداره دولتی قراداد داشتم دانشجوی ارشد بودم و با گاهی دانشجویی در قرادادم مدرک ارشد ان دانشگاه لحاظ شد .متاسفانه نتونستم درسم رو تموم کنم اما هنوز عنوان ارشد در قرارداد هست . الان که برای بیمه بیکاری میخوام مراجعه کنم کپی مدرک رو باید ارایه بدم .که بین مدرک قید شده در قرارداد و کپی مطابقت نیست .راهنمایی کنید که چه کار کنم.

  [پاسخ]

  نوجوان در ساعت 11:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  عادلانه نیست که نیروهای تازه فارغ التحصیل استخدام شوند اما نیروی قراردادی دارای سابقه مثلاً ۱۵ساله طبق سنوات گذشته قراردادی بماند هیچ دفاعی هم نمی توانم بکنم بنده را راهنمایی بفرمائید
  باتشکر

  [پاسخ]

  دلشاد عزیزی در ساعت 9:37 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام ما قرارداد با شهرداری در مورد خدمات رفت و روب داریم(رفتگری و جمع آوری زباله) حال مشخصات نیروها رو برای طبقه بندی به دفتر مشاوره ای داده ایم اونها طرح رو بر اساس طبقه بندی مشاغل در شهرداری تنظیم نموده اند مثلا رفتگر رو زدن گروه ۵ با مزد شغل ۲۸۷۲۷۰ در حالی که مزد شغل اعلامی از طرف اداره کار برای سال ۹۴ برای همین گروه ۲۴۱۵۵۰ یعنی اختلافی معادل ۴۵۷۲۰ریال حال حساب کنید برای مثلا ۸۰نفر با این وضعیت گروهبندی هزینه ای معادل ۱۵میلیون تومان در هر ماه برای شرکت در بر دارد آیا این روش طبقه بندی درست است یا نه چون ما کار رو به صورت حجمی و کامل گرفتیم نه تامین نیروی انسانی با تشکر

  [پاسخ]

  حمیدرضا در ساعت 2:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام.من مدرک برق ۲۸۰۰ ساعته دارم.خواستم ببینم این خارج از کشور قبول دارن؟! اسمش بین المللی اما واقعا هست؟!تو ایران معادل چند سال کار الان حساب میشه؟!

  [پاسخ]

  علی در ساعت 3:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با عرض سلام.اینجانب۷سال سابقه بیمه بدون خدمت سربازی دارم شاغل در تعمیر نگهداری پتروشیمی نیروی فنی هستم.۱سال هست که شاغلم شرکت قبلی بدلیل پایان قرارداش با پتروشیمی با ما تسویه کر د شرکت جدید طرح طبقه بندی مشاغل رو اجرا کرد شرکت قبلی هم اجرا کرده بود اما شرکت جدید پایه حقوق رو ۱۰۰هزار تومان کم کرده من جز گروه ۹ مشاغل هستم وحقوق من رو کف پایه حقوق ۷۴۱ هزار زده.خواستم راهنمایم کنید که میتونه پایه حقوق رو پایین بیاره.ومن که الان درصنعت پتروشیمی هستم حق وحقوم چقدر میشه با مدرک کاردانی قبل از سابقه بیمه

  [پاسخ]

  صبا در ساعت 12:59 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام وخسته نباشید چگونه با مدرک لیسانس کامپیوتر و فنی و حرفه ا ی
  ۶ ماهه و بدون داشتن شغل مرتبط و بدون بیمه میتوانم سابقه کار داشته باشم لطفا راهنماییم کنید ممنون

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 11:57 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  سلام
  من تازه طبقه بندی شدم مدرک لیسانس مرتبط با کارم هستش ۴ سال هم سابقه کاری دارم ولی گروه من ۸ هستش می خواستم بدونم با شرایط من چه گروهی حق منه؟

  [پاسخ]

  عادل در ساعت 2:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  سلام اینجانب اسفند ۹۳ بازنشسته شده ام ولی تا تاریخ فوق طرح طبقه بندی در شرکت ما اجرا نشده(بعلت کارشکنی کارفرما) آیا راهی برای گرفتن حقم وجود دارد.
  لازم به ذکر است بازنشتگی من بر اساس کار سخت و زیان آور بوده است با ۲۲ سال.

  [پاسخ]

  عباس در ساعت 9:18 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  سلام خدمت مدیر سایت ودوستان ،کسی ازحقوق یک کارمند فرمانداری خبر داره؟چقدره؟نظرتون درباره امریه گرفتنی که بعدش استخدام باشه چیه؟؟

  [پاسخ]

  حامد ستاری در ساعت 11:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  با سلام
  من در یک شرکت دولتی صنعتی مشغول به کار هستم و ۴ ماه است قرارداد دارم.با اجرای طرح طبقه بندی که رشته من مرتبط با شرکت بوده و دارای مدرک لیسانس و ۶۰۰ ساعت دوره فنی حرفه ای مرتبط با شرکت را گذرانده ام به من گروه ۸ داده اند.لطفا گروه متعلق به من را راهنمایی کنیذ

  [پاسخ]

  ملایی در ساعت 1:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  با سلام و خسته نباشید . من ۲۲ سال است در یک شرکت خصوصی کار میکنم بصورت رسمی هستم و حدود یک ماه است که تغییر گروه دادم یعنی قبلا” منشی مدیر عامل بودم و گروه ۱۰ را به من اختصاص داده بودند و الان در واحد روابط عمومی بوده و کارهای طراحی هاوی شرکت من جمله کاتالوگ و بروشور و نشریات و بیلبرد و لیست قیمت و ست اداری را انجام میدهم و گاهی نیز کارهای سایتها نیز بر عهده من است . خواستم بدون اولا” نام شغل من چیست ؟ و دوما” من در گروه چندم قرار میگیرم تا حق و حقوق من مثل قبل ضایع نگردد . قبلا” از راهنمائئ تون ممنونم .

  [پاسخ]

  فری در ساعت 11:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  با سلام
  بنده طبق طرح طبقه بندی مشاغل تا آخر سال با یک شرکت قرارداد دارم میخوام بگم که در حال حاضر پست بنده سرپرست و شغل من کارشناس فروش ۲ می باشد خواستم سوال کنم آیا این شرکت می تواند بنده را از پست سرپرستی برداشته و به پست پایین تر یعنی کارشناسی برده و در ضمن حق پست را نیز از حقوق من کم کند؟

  [پاسخ]

  جهانگیر تعصب در ساعت 10:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  با سلام خدمت مدیر محترم ، من از سال ۸۵ تا سال ۹۱ بعنوان نیروهای ارکان ثالث و تحت قرارداد چند شرکت با یکی از شرکت های نفت کردم و چهار سال آخر با یک شرکت طرف قرارداد بودم و در انتهای سال ۹۱ قرارداد من از طرف شرکت تمدید نشد و اخراج شدم یکسال هم در بخش پیمانکاری فعالیت کردم به تازگی کارفرمای شرکت نفت از افراد باتجربه برای ادامه همکاری دعوت کرده اما با وجود قبول در مصاحبه فنی به دلیل دیپلمه بودن من و تعیین مدرک تحصیلی کارشناسی برای استخدام ، این امر متوقف شده است آیا از مفاد آیین نامه اجرایی طرح تطبیق مشاغل برای معادل کردن تجربه و سابقه کاری با مدرک تحصیلی میشود استفاده نمود؟ درصورت امکان راهنمایی بفرمایید از چه طریقی امکان اقدام هست ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  سید اسماعیل در ساعت 4:46 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  با سلام و عرض ادب
  بنده فارغ التحصیل مهندسی شیمی هستم ولی با شرکتی پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام به مدت ۱ سال و سه ماه به عنوان مکانیک عمومی مشغول به کارم.میخواستم بدانم که مدرک تحصیلی من کی و چگونه در عنوان شغلی و ریالی حقوق بنده قرار خواهد گرفت.اصولا هر چند وقت یکبار مدرک تحصیلی کارکنان چارت بندی خواهد شد.اصولا مدرک بنده که حدود ماه دوازدهم پس از استخدام به امور اداری شرکت تحویل داده شد فرآیند تطبیقی آن چگونه خواهد بود.لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.با تشکر

  [پاسخ]

  رسول زارعي در ساعت 2:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  با سلام
  اینجانب در سال۸۷ تحت سمت قرار دادی مدت معین دریکی از شرکت های تابعه شرکت نفت مشغول به کار گردیده که کلیه پرداختی های اینجانب بر اساس قوانین پرداختی شرکت نفت می باشد. در پی خصوصی سازی و یکسان سازی حقوق و دستمزد و شاید اجرای طبقه بندی مشاغل اقدام به کاهش یکسری از پرداخت ها نموده اند. حال این سوال مطرح است میزان دریافتی اینجانب با شرایط جدید با مدرک لیسانس چقدر خواهد بود.

  [پاسخ]

  مهتاب در ساعت 2:36 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  سلام. من در سال ۹۰ با مدرک لیسانس استخدام شدم که همزمان با کارم در مقطع فوق لیسانس تحصیل میکردم. هر دو مدرک لیسانس و فوق لیسانس از یک گروه مکانیک میباشد ولی زیر شاخه ها متفاوت است و زیر شاخه لیسانس با کارم مرتبط است. حال در طرح طبقه بندی مشاغل مدرک ارشدم را لحاظ نکردن. میخواستم بدانم آیا میتوانم تقاضای افزایش گروه با توجه به دریافت مدرک ارشد داشته باشم یا اینکه ادعای آنها مبنی بر مرتبط نبودن مدرک تحصیلی با کارم به جا است؟؟ و سوال دیگر من به مدت نه ماه بصورت آزمایشی ولی با بیمه و حقوق مشغول به کار بودم آیا بعد از گذشت ۴ سال از اولین قرارداد گروهم افزایش میابد؟ یا اینکه ۹ ماه آزمایشی به حساب نمی آید؟ با تشکر

  [پاسخ]

  روزبه در ساعت 2:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با عرض سام،
  ۱-آیا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون کمیته طبقه بندی مشاغل قانونی می باشد. ۲-آیا کارفرما می تواند کمیته طبقه بندی را با انتصاب نماینگان خود تشکیل دهد۳- در شرکتهایی که طرح تطبیق اجرا شده و کمیته طبقه بندی ندارد آیا کارفرما می تواند بدون موافقت کارگر شغل یا پست آن را تغییر دهد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 12th, 2015 11:31 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  پاسخ همه ی سوالات :خیر

  [پاسخ]

  لیلا در ساعت 10:00 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با عرض سلام
  اینجانب با مدرک کارشناسی در سال ۸۷ به عنوان منشی در یک شرکت خصوصی استخدام شدم الان در احرای طرح طبقه بندی گفتند این طرح شامل شما نمیشود چون رشته شما غیر مرتبط هست میخاستم بدونم آیا این قانونی هست. لطفا راهنمایی بفرمائید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 13th, 2015 10:48 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع به نوعی اخراج محسوب میشود و می بایست درهرصورت شما را با شغل تطبیق دهند.

  [پاسخ]

  somaye در ساعت 9:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با سلام من میخوام نمودار گانت برای دستمزد کارکنان بر اساس سابقه.تحصیلاتو….بنویسم میشه راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  قادر در ساعت 12:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با سلام طبقه بندی مشاغل درمعادن مس با مزایای شرکت مس صورت میگیرد در حالی که در شرکت ما که زیر نظر شرکت مس میباشد با قانون کار وهیج مزایایی شامل نمیشود در حالی که در معادن دیگر مزایای مس شامل میشود با چه راهکاری طبقه بندی مس شامل ما میشود چه اقدامی بکنیم با تشکر

  [پاسخ]

  امید در ساعت 9:07 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  باسلام
  من مدت ۱۸ سال در دانشگاه پیام نور شاغل هستم در مورخه۱/۴/۹۴ تبدیل وضعیت به پیمانی شده ام و رتبه من در حکم مقدماتی درج شده .آیا این مورد وجه قانونی دارد. باتشکر

  [پاسخ]

  علی در ساعت 9:09 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  سلام ما در یه شرکت خصوصی کار میکنیم که ۲۵۰ نفر کارگر دارد ولی بخاطر این که ریس شرکت ادم ثروت و پر قدرتی هست هیچ گونه مزایای قانونی که دولت و وزارت کار تصویب کرده اند را اجرا نمی کند و کسی هم نیست که توان مقابله با اشان را داشته باشد.از مسولین خواهش میکنیم رسیدگی کنند.با تشکر.ادرس شرکت:خیابان دماوند کیلومتر ۴ جادهی ابعلی سراهی اتهاد شرکت یخساران

  [پاسخ]

  فرزاد در ساعت 1:20 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  باسلام، من استخدام دولتی هستم و شرایط احراز پست بنده رشته مکانیک می باشد ایا مدرک نقشه کشی فنی حرفه ای ( زیر شاخه مکانیک ) بنده می تواند معادل سازی شود؟

  [پاسخ]

  ناصرمنتظرحجت در ساعت 10:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  با سلام
  طرح طبقه بندی در شرکتهای دولتی واگذارشده به بخش خصوصی که تابع قانون کار نبوده اند طبق کدام قانون انجام گردیده است.
  آیا تغییر عنوان شغلی درطبقه بندی مشاغل میتواند معادل ارتقاء شغلی تلقی گردد

  [پاسخ]

  ابوالقاسم در ساعت 2:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  باسلام خدمت مدیریت محترم سایت بنده حدود ۱۸ سال سابقه کار در کارخانجات دارای مشاغل سخت و زیان آور (کشت و صنعت شمال و شرکت آنتی بوتیک سازی ایران)هستم و در این سالها در معرض شرایط سخت قرار گرفته و در کتابچه طبقه‌بندی مشاغل اداره کار شامل حال بنده شده ولی لیست بیمه ای که شرکت ما پرداخت کرده بر خلاف آنچه که در حکم و طرح طبقه بندی اداره کار هست میباشد و تناقض مربوطه باعث شده خیلی از همکاران ما بالای بیست سال دارند کار میکنند و بازنشسته نشدند لطف بفرمایید راهنمایی کنید . خیلی ممنون از زحمات جنابعالی خدا به شما در این دنیا و آخرت خوشبختی عطا فرماید. باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 20th, 2015 12:04 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  با درنظر گرفتن همه ی جوانب می توانید به تامین اجتماعی مراجعه و این تناقض را اعلام کنید.

  [پاسخ]

  اعظم در ساعت 2:29 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  با سلام و درود…
  من در یک شرکت تولیدی مشغول بکار هستم و شغل سازمانی من مدیر کنترل کیفیت هستم… ده سال سابقه کار در صنعت هستم و حدود سه سال است با شکت فعلی مشغول بکار هستم…
  اگر دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد در کدام گروه قرار میگرم و حداقل حقوق دریافتی من چقدر باید باشد..
  از طرف دیگر طبق صحبت مدیران حقوق دریافتی ما بر اساس طبقه بندی مشاغل صورت میگیرد اما از بین کارگران و سرپرستان کسی در این کمیته مجازی نیست…آیا چنین چیزی ممکن است…
  با سپاس

  [پاسخ]

  مجتبی حسینی در ساعت 2:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  سلام. باعرض پوزش بنده با لیسلانس الهیات در قسمت فروش کیترینگ هواپیمایی کار می کنم والان حدود ۴سال سابقه دارم و ۱۷ ماه با لیسانس خدمت سربازی رفتم . الان در این شرکت گروه وپایه وهمه حقوق بنده را بایک دیپلمه یا حتی سیکل وابتدایی دقیقا یکی زده اند بعدازاعتراض جوابم را غیر مرتبط بودن مدرک دانستند. آیا بنده می توانم اعتراض کنم یا خیر؟مچکرم

  [پاسخ]

  امیرحسین در ساعت 12:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  با سلام آیا نرخ حقوقی مدیر عامل با مسئول کنترل کیفی و مدیر تولید در یک کارخانه دولتی یکسان است؟و حقوق آن ها چقدر است؟و همچنین بیمه ی آنها یکسان است؟
  کارخانه ی تولیدی تازه تاسیس است

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 7:40 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  سلام وخسته نباشید
  من با مدرک لیسانس وارد شرکت خصوصی شده ام و چون به تکنسین احتیاج داشتن قبول کردم طبقه بندی مشاغل هم بعد از ورود من انجام شد ولی تاثیری در مدرک من نداشت و با تکنسینی دارم کار می کنم حالا فوق لیسانسمو دارم می گیرم آیا در گروه و پایه هیچ تاثیری داره یا نه ؟

  [پاسخ]

  محمد حسن در ساعت 11:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  باسلام بنده بازنشسته شرکت مخابرات هستم قبل از خصوصی سازی سال۸۸ من گروه۱۲ با تحصیلات دیپلم بودم پس از خصوصی شدن گروه بنده ۱۰ شد بدون اینکه شغلم عوض شود(شغلم مسئول کنترل نظارت در زمان کسر گروه مدت ۷سال درآین پست بودم )نه تنها تا زمان بازنشستگی اسفند ۹۲ آن ۲ گروه داده نشد طبق قانون هر ۵ سال یک گروه هم داده نشد .به عده ای قبل از بازنشستگی گروهایی آنان دادن به من داده نشد .هر چند وعده داده بودن که بدهند.. لطفا راهنمایی بفرمایید اگر شکایت کنم اثر دارد

  [پاسخ]

  ساحل در ساعت 11:32 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  باسلام
  آیا ارتقاء رتبه صرفا در دستگاه دولتی امکان پذیر است یا خیر؟
  شامل کارگران پیمانکاری می شود یا خیر؟

  [پاسخ]

  سید مهدی در ساعت 5:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  سلام بزرگوار
  بنده در سازمانی که چند سالی است خصوصی شده مشغول به کار هستم و با سابقه ۲۰ساله حدود ۵سال معاون شعبه بودم براساس سیاستهای شرکت شعبه تعطیل شده و حق پست اینجانب از معاون شعبه به کارشناس تغییر یافته و حقوق ریالی کسر شده است و گویا قانونا باید معادل آن را پرداخت کنند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 9th, 2016 12:47 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  شما تحت پوشش قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل هستید؟

  [پاسخ]

  سید مهدی پاسخ در تاريخ فوریه 9th, 2016 8:14 ق.ظ:

  روز بخیر بله
  حق پست اینجانب کسر گردیده است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 9th, 2016 5:41 ب.ظ:

  عرض سلام مجدد
  اگر درهمان شرکت مشغول بکار هستید قانوناگروه شما تغیر نمی کند ولی حق پست شما قابل تغیر است.

  رامين عباسي در ساعت 2:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  با سلام اینجانب سال ۸۷بامدرک دیپلم به سمت رییس یه بخش نایل گردیدم .از شرایط تحصیلی احراز مدرک لیسانس بود ودرآن موقع دوپاییه سنواتی کسر کردند ولی حالا مدرک کارشناسی راخذ نموده ام روش باز گرداندن پاییه های سنواتی به چه شکل است یعنی قیمت دو پایه سنواتی سال ۹۴ محاسبه میگدد یا روش دیگر محاسبه ایی دارد؛ممنون از راهنمایی شما

  [پاسخ]

  باران در ساعت 11:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید
  آیا بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۹۵ ، آیا مابه التفاوت پرداختی از سال تصویب طرح (سال ۸۶) به کارکنان رسمی شرکتی پرداخت میشه؟
  من حدود ۱۶ سال سابقه کار در شرکت رو دارم الان هم دانشجوی دکتری هستم . لطفا رااهنمایی فرمایید.
  ممنون از اطلاعات خوبی که در سایت ارائه کردید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 26th, 2016 11:23 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قانونا از زمانی که شرکت مشمول اجرای طرح بوده به کارکنان خود بدهکار است ولی فعلا به همین تاریخ تصویب طرح در اداره کار دلخوش باشید که باید ملاک پرداخت شرکت قرار گیرد.

  [پاسخ]

  علی کرمی در ساعت 7:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  بنام خدا- با عرض سلام و احترام / اینجانب بیمه شده شعبه ۰۷ رودکی به شماره کارگاه ……….در خبازی شاطر بوده و بیش از ۲۷ سال سابقه کار داشته و کلا در این شعبه سابقه دارم و در همین کارگاه شاغل بوده ام.بیماری قلبی و فشار خون بالا دارم صاحب دو پسر دانشجو میباشم بارها برای اعمال سختی یا زیانبار بودن شغل به خصوص با نوع بیماری به شعبه فوق مراجعه نموده و جوابی حاصل نگردید مشگلات عدیده دیگری دارم – امروز اقای دلیری گفتند از طریق سایت اقدام کنم که فرزندم در سایت شما جستجو کرد فرمی در این خصوص نیافت با کمک وی مشگلم را با شما در میان گذاشته امید اینکه شما اعمال نظر فرمایید.با تشکر فراوان و ارزوی سال و ایام خوش برایتان//// لطفا مساعدت لازم را اعمال فرمایید. والسلام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 7th, 2016 10:24 ب.ظ:

  باسلام و احترام حضور جناب آقای کرمی
  ضمن آرزوی سلامتی
  ابتدا باید مشخص کنید که شغل شما سخت و زیان آور است وبعد در اخبار قید شده نیاز به مراجعه حضوری است.
  ازهمان آقای دلیری سوال کنید به کدام سایت مراجعه کنید.
  در هرصورت مسیرهای زیر را برای اطلاعات بیشتر مشاهده کنید:
  اینجا
  اینجا

  [پاسخ]

  باقرقره چائی در ساعت 11:11 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2016

  اینجانب ازسال ۱۳۸۱تابرج ۱۱سال۱۳۹۳مدیرمالی اداری ومدیرعامل شرکت تعاونی تانکرداران ….. بودم که درتاریخ بالا برای اینجانب ترک کار زدن ایا بنده شامل قانون کار وحق حقوق خود میباشم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 10th, 2016 9:47 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله اگر عضو هیات مدیره نباشید.
  چون شغل موظفی داشته اید.

  [پاسخ]

  mina در ساعت 10:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام من در یک شرکت تولیدی مسئول دفتر هستم.ایا به من حق جذب تعلق میگیرد؟تمامی همکارانم در کادر اداری شامل حق جذب می باشند

  [پاسخ]

  روشن در ساعت 9:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  بنده در کارخانه متعلق به تامین اجتمایی کار می کنم.حدود ۱۰ سال است طرح طبقه بندی اجرا شده.اخیرا مدیر عامل به همه یک گروه تشویقی داده وبه بنده ویک نفر دیگر نداده .۱-آیا متیواند یک گروه بعنوان تشویقی بدهد ۲-آیا می تواند به یکی دو نفر ندهد

  [پاسخ]

  مریم در ساعت 2:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2016

  سلام .برادر من لیسانس کشاورزی داره ولی چون درخواست کاری نداره رشتش به اجبار ازمون استخدامی های دیپلم رو شرکت میکنه و برای ازمون قبول میشه ولی مصاحبه رو وقتی میگه که لیسانس داره رد میکنن و قبولش نمیکنن. ایا درسته که شرکت برای استخدام لیسانس به جای دیپلم باید ۵۰ میلیون جریمه بپردازه؟ این چه قانون مسخره اییه که گذاشتن؟اون خودش حاضر تعهد امضا کنه که هیچ اعتراضی به حقوق دیپلم نداشته باشه.نباید که از گرسنگی بمیره بخاطر یه کاغذ پاره

  [پاسخ]

  پیمان در ساعت 9:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  سلام خسته نباشید. من در یک سازمان نظامی دولتی کار میکنم و زیر نظر یک شرکت شخصی با آن سازمان قرارداد داریم حدود ۱۲۰نفر هستیم و من ۹سال است که کارگر فنی فرز کار هستم و برای ما هر سال حقوق وزارت کاری حساب کردند. و طبقه بندی مشاغل انجام نشده و پایه سنواتی به حقوقمان اضافه نمیکنند آیا به ما تعلق میگیردو میشه کاری کرد که برای ما انجام بشود. ممنون اگه جواب منو بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2016 12:00 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا طرف حساب شما شرکت شخصی است که تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی است.
  بااین تفاسیر بله مشمول هستید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 5:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام بنده در کارخانه سیمان به مدت ۷ سال است که مشغول می باشم در این کارگاه طبقه بندی اجرا شده است ودر شغلی که من می باشم دو نفر دیگر می باشد ولی حقوق انها دو برابر من می مباشد ایا در طرح طبقه بندی این امکان وجود دارد که افرادی دارای یک پست و یک مدرک با حقوق متفاوت باشند

  [پاسخ]

  ستار در ساعت 1:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام. بنده در سال ۸۹ در شرکتی مشغول به کار گردیدم و در پایان سال۹۰ با توجه به اتمام قرارداد و قبولی درآزمون دارایی از ادامه کار در شرکت مذکور منصرف گردیدم و قرارداد جدید برای سال ۹۱ نبستم.در سال ۹۰ طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتی که بنده درآنجا شاغل بودم مورد مطالعه قرار گرفت و از تیر ماه سال ۹۱ طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردید و بابت سنوات گذشته کارگران با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل مبالغی تعلق گرفت که بصورت ماهانه به حقوقشان اظافه گردید.حال با توجه به اینکه بنده هم درآن شرکت مشغول بوده ام و طرح طبقه بندی مشاغل درآنجا اجرا گردیده و بابت خدمات سال های گذشته کارگان مبالغی به آنان تعلق گرفته آیا به بنده هم تعلق میگیرد.در واقع طرح طبقه بندی مشاغل شامل افرادی هم که در گذشته در شرکت مشغول به کار بوده اند و هم اکنون نیستند می گردد

  [پاسخ]

  مسعود در ساعت 8:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام من کارمن شرکت اب وفاضلاب استان خوزستان هستم تاریخ استخدام ۷۵/۱۰/۳۰ بوده از بدو استخدام لیسانس عمران وبخش مشاغل۴۰۰۰۰ بودم سال ۸۶/۱۰/۳۰ رتبه ۱۶بهم دادن ولی رتبه ۱۷را ۹۴/۷/۳۰ به دادن خواستم ببینم مگه رتبه هرجند سال بالا میره و قانون یا دستورالعملشو کجا میتونم گیر بیارم ممنون

  [پاسخ]

  حسن در ساعت 10:23 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام اینجانب کارمند مخابرات یزد هستم و مدیرمان بدون هیچ دلیل و مدرکی رتبه مرا از کارشناس مسئول به کارشناس تنزل داده است. آیا از لحاظ قانون کار مدیر میتواند رتبه مرا تنزل دهد ؟ لطفا مرا با توجه به مواد قانونی و محکمه پسند راهنمایی کنید . ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 30th, 2016 6:58 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شرکت شما مشمول طرح طبقه بندی مشاغل است؟

  [پاسخ]

  حسن پاسخ در تاريخ جولای 2nd, 2016 10:54 ق.ظ:

  با سلام و عرض ادب. بنده کارمند مخابرات هستم که زیر مجموعف وزارت ارتباطات است . ,و مشمول قانون کار هستیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 3rd, 2016 7:31 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر ملاک شما برای طرح سوال ضوابط اجرایی اعلام شده دراین پست است , این موضوع مشمول پرسنلی است که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند

  مجید در ساعت 5:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام و خسته نباشید
  اصلاح سوال
  با سلام
  در مورد زمان بازنشستگی و محاسبه حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی با این مشکل مواجه شدم که به علت افزایش حقوق محاسبه حقوق بلزنشستگی بر مبنا ۵ ساله انجام شده است و علت آن تغییر حقوق بر اساس طرح طبقات مشاغل اعلام شده در صورتی که اینجانب حدود ۲٫۵ سال در یک شرکت کوچک با ۸ نفر شاغل با پست مدیر عامل که خود نیز عضو هیات مدیره هم بودم کار کردم که قادر به پرداخت حقوق بالایی نبوده و طرح طبقاتی نداشته و ۱ سال و ۳ ماه آخر در شرکت بزرگی که زیر نظر هلدینگ بوده کار کردم و آنجا اشل حقوقی بالایی داشتند و شامل طرح طبقات مشاغل بوده اند
  لطفا راهنمایی بفرمایید با شکایت در دیوان عدالت میتوانم رای بر محاسبه حقوق با دو سال بگیرم
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 12th, 2016 10:39 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  فکر نمی کنم الان نیازی به شکایت باشد.
  سازمان تامین اجتماعی را توجیه کنید افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح طبقه بندی برای همه پرسنل بوده است و شما نقشی درآن نداشته اید.

  [پاسخ]

  ظفر در ساعت 9:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  سلام و احترام
  با توجه به دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل چرا در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هنوز چنین طرحی اجرا نشده و نظافتچی و باغبان . ـآبدارخانه و نیروی اداری از نطر حق.قیی باهم فرقی ندار ند/؟
  با تشکر…

  [پاسخ]

  مجید در ساعت 12:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام در رابطه با سوال اینجانب دز خصوص مبنای مخاسبه حقوق ۵ ساله متاسفانه تامین اجتماعی جابجایی کارگاه را نادیده گرفته و گفته تغییر از پست مدیر عاملی هر چند شرکت کوچک به سرپرست ارتقا شغل محسوب نمیشود و رای بر ۵ سال داده است و آیا عضو هیات مدیره بودن مدیر عامل و اینکه شرکت خصوصی و مال خود ایشان بوده و به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبور به کار در شرکت بزرگتری شده ام در طرح شکایت دیوان عدالت مشکلر را حل مینماید
  با تشکر

  [پاسخ]

  سلیمانی در ساعت 3:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با سلام واحترام بنده مدت نه سال بامدرک کاردان بیهوشی مشغول کار هستم از سال ۹۱ هم پیمانی شدم باتوجه به سوابق بیمه وامتیاز های کسب حدود ۳۴۰ امتیاز در گروه ۴ ورتبه مقدماتی هستم در حکم امسال اینطور ثبت شده چه کار ی باید انجام بدهم برای اینکه رتبه و گروه تغییر کند؟

  [پاسخ]

  سلیمان علیجانپور در ساعت 1:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  سلام بنده به مدت چهار سال در یکی از ارگانهای دولتی به صورت قرارداد تبصره۴با مدرک فوق دیپلم درج در قرارداد در قسمت تاسیسات سازمان مشغول بکار بودم ولی در سال جدید ارگان مربوطه قرداد بنده را با توجه به دستورالعمل سازمان از مدرک فوق به دیپلم تقلیل داده که حاضر به امضا نشدم ایا این مورد در ارگان دولتی جزءکارهای قانونی میباشد؟وایا در مراجع قضایی قابل پیگیری و برگشت به مدرک قبلی وجود دارد

  [پاسخ]

  عباس در ساعت 4:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2016

  با سلام
  اینجانب دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی با گرایش مالی هستم ودارای پست سازمانی مسول امور مالی ودر رسته اداری مالی میباشم و همکنون خواستار تغییر رسته به اجتماعی هستم و رسته اجتماعی نیز با مدرک تحصیلی حقوق امکان پذیر است ضمنا اینجانب دارای ۳سال تجربه کار اختصاصی رسته اجتماعی بوده ومدرک کارشناسی حقوق را دارا میباشم ایا امکان دارد بدون تنزل مدرک کارشناسی ارشد به کارشناسی اینجانب تغییر رسته دهم با تشکر.

  [پاسخ]

  محبی در ساعت 3:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  در کارگاهی فردی در ابتدای سال مشمول دریافت یک گروه بالاتر میشود ، از طرفی می بایست افزایش دستمزد نیز اعمال گردد.برای اعطای پایه سنواتی می بایست بر مبنای گروه سال ۹۵ صورت گیرد و گروه جدید که در سال ۹۶ اعطا می شود؟ ممنون

  [پاسخ]

  کارمند در ساعت 11:27 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2017

  با سلام .آیا قانون طرح طبقه بندی برای مشاغل در کلیه ادارات و سازمانها بصورت الزام میباشد.در صورت عدم اجرا ی آن از طرف ارگانی ضمانتی دیده شده است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 28th, 2017 11:24 ب.ظ:

  باسلام احترام
  درمکانهایی که تحت پوشش قانون کارند و ۵۰ نفر نیرو طبق لیست بیمه دارند الزامی است

  [پاسخ]

  نسرین در ساعت 12:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2017

  سلام وقت بخیر من در کارخانه مواد غذایی کار می کنم دو سال قبل ارتقا شغلی گرفتم البته با حفظ سمت قبلی لذا حقوقم دو برابر شد الان قصد بازنشستگی دارم و بیمه اظهار می کنه این شرکت طرح طبقه بندی مشاغل نداره و مبنای خقوقم ۵ سال حساب می کنند و این واقعا دور از انصافه من باید چیکار کنم که این افزایش بخاطر ارتقا شغلی است

  [پاسخ]

  محمد حسین قلی پور در ساعت 5:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2018

  سلام،میخواستم بدانم که هر بنگاهی که مشمول داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشد،میتواند دارای دو طرح طبقه بندی باشد یا فقط بایستی دارای یک طرح طبقه بندی باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 6th, 2018 9:53 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  تاجایی که اطلاع دارم امکان اصلاح طرح وجود دارد ومیتوان افرادی را مستثنی کرد ولی اجرای دوطرح خیر

  [پاسخ]

  فائزه جنگل در ساعت 4:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2018

  با سلام
  دستورالعمل های پیوست این مستندات که در متن بیان شده است را کجا می توان پیدا کرد؟

  [پاسخ]

  پیمان سلیمانی در ساعت 10:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2019

  باسلام و درود
  من در شرکت توسه ونیشکر مشغول به کار بودم که متاسفانه طرح طبقه بندی اجرا نمیشد، وبعداز بازنشسته شدن اینجانب شکایت شرکت را بابت عدم اجرای طرح طبقه بندی به اداره کار انجام دادم و بعداز کشمکش های زیاد، رای به انجام طرح برای شرکت داده شد، اما شرکت متاسفانه از سال ۹۸ این طرح را اجرا میکند، لذا تقاضامندم نسبت به این موضوع مارا راهنمایی کنید، ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 27th, 2019 10:57 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  از تاریخی که شرکت مشمول اجرای طرح بوده باید معوقات را محاسبه و پرداخت کنند

  [پاسخ]

  مجید در ساعت 3:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2019

  با سلام
  از چه زمان شرکت مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 7th, 2019 9:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  موقعی که لیست بیمه به عدد ۵۰ نفربرسد

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: