نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۹۳/۱۲/۲۵(حداقل مزد ۱۳۹۴) / آخرين اخبار دستمزد ۹۴

55 5,683

حسابداراپ

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود.


این مصوبات  در اجرای ماده ۴۱ قانون کار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد و هزینه های کارگران، و  هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ،کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه  به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال)  تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به كارگرانی كه در سال ۱۳۹۴ دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷شورایعالی كار و در جهت افزایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰ ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یك و تبصره یك بند (۲) در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام كنند.


ربیعی – وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعیدستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  شورای عالی كار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند (شماره۲۴۵۶۵۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳)

در اجرای بند ۴بخشنامه شماره۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذبوردر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد:
الف – نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنابه مزد شغل

تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین كارمزد در سال ۱۳۹۳)  اضافه می شودف به عبارت دیگر: 

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴= ۱.۱۷× آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳ 

تبصره۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه ، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایش فوق الذکر کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز شودف مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال ملاک خواهد بود. 

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایستی از اول سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگار پست ، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۳) و نظایر آنها.  

تبصره۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ،ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۳)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت. 

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه ، مزایای حق پست ، مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.) در سال ۱۳۹۴ خواهد بود.   

ب: نحوه‌ اجراي تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال ۱۳۹۴

جدول  مزد سنوات در گروه‌هاي بيست‌ گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ در مورد كارگراني كه از ۱/۱/۱۳۹۴ به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يا يكسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوط معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي‌شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع اين بند داده مي‌شود، مشمول افزايش ۱۷ درصد نمي‌شود.

 

جدول نرخ پايه (سنوات) در گروه‌هاي بيست گانه – (ارقام ريال در روز)

 

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

گروه

۱۱۸۰۰

۱۱۶۰۰

۱۱۴۰۰

۱۱۲۰۰

۱۱۰۰۰

۱۰۸۰۰

۱۰۶۰۰

۱۰۴۰۰

۱۰۲۰۰

۱۰۰۰۰

نرخ پایه

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

گروه

۱۵۶۰۰

۱۵۲۰۰

۱۴۸۰۰

۱۴۴۰۰

۱۴۰۰۰

۱۳۶۰۰

۱۳۲۰۰

۱۲۸۰۰

۱۲۴۰۰

۱۲۰۰۰

نرخ پایه


 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳از ابتدای سال ۱۳۹۴همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجراي بند ۴ بخشنامه راجع به افزايش مزدناشي از ارتقاء:

در  واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود.  

در كارگارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه‌هاي متداول كارگاه در گذشته تعيين و پرداخت شود.


اسماعیل ظریفی آزاد – مديركل روابط كار و جبران خدمت


  


دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  شورای عالی كار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره۲۴۵۷۵۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳)

پندار سیستم

در اجرای بند (۴)بخشنامه شماره۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد كارگران كارمزدی اعلام می نمایم:
۱ – نحوه اعمال ۱۷درصد افزایش بند یك بخشنامه
نرخ‌های كارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین كارمزد در سال ۱۳۹۳) در مورد  كارگران كارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاك های كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاك های كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.) 

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد،ملاک محاسبه و پرداخت آن به کار گران همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود.

۲ – اعطای مزد سنوات
علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران مزدی نیز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۲۵/
۱۲/۱۳۹۳ وزیر محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.


اسماعیل ظریفی آزاد – مديركل روابط كار و جبران خدمت 


براي دريافت متن pdf بخشنامه اينجا كليك كنيد.دستمزد کارگران قرارداد موقت تعیین شد.

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال ۱۳۹۴

        (ارقام – ريال در روز)

پايه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۱۰۰۰۰

۲۳۷۴۷۰

۱

۱۰۱۰۰

۲۳۸۴۹۳

۲

۱۰۲۰۰

۲۳۹۵۱۰

۳

۱۰۳۰۰

۲۴۰۵۳۰

۴

۱۰۴۰۰

۲۴۱۵۵۰

۵

۱۰۵۰۰

۲۴۲۹۰۵

۶

۱۰۶۰۰

۲۴۴۲۶۳

۷

۱۰۷۰۰

۲۴۵۶۲۲

۸

۱۰۸۰۰

۲۴۷۳۱۸

۹

۱۰۹۰۰

۲۴۹۰۱۷

۱۰

۱۱۰۰۰

۲۵۱۰۵۲

۱۱

۱۱۲۰۰

۲۵۳۰۹۰

۱۲

۱۱۴۰۰

۲۵۵۱۲۸

۱۳

۱۱۶۰۰

۲۵۷۸۴۰

۱۴

۱۱۸۰۰

۲۶۰۵۵۳

۱۵

۱۲۰۰۰

۲۶۳۲۷۷

۱۶

۱۲۲۰۰

۲۶۶۶۶۶

۱۷

۱۲۴۰۰

۲۷۰۰۶۲

۱۸

۱۲۶۰۰

۲۷۴۱۳۳

۱۹

۱۲۸۰۰

۲۷۸۲۰۸

۲۰جدول دستمزد ۲۰ گروه شغلی کارگری در سال ۹۴

کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند.

به گزارش مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال ۱۳۹۴

        (ارقام – ريال در روز)

پايه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۱۰۰۰۰

۲۳۷۴۷۰

۱

۱۰۱۰۰

۲۳۸۴۹۳

۲

۱۰۲۰۰

۲۳۹۵۱۰

۳

۱۰۳۰۰

۲۴۰۵۳۰

۴

۱۰۴۰۰

۲۴۱۵۵۰

۵

۱۰۵۰۰

۲۴۲۹۰۵

۶

۱۰۶۰۰

۲۴۴۲۶۳

۷

۱۰۷۰۰

۲۴۵۶۲۲

۸

۱۰۸۰۰

۲۷۴۳۱۸

۹

۱۰۹۰۰

۲۴۹۰۱۷

۱۰

۱۱۰۰۰

۲۵۱۰۵۲

۱۱

۱۱۲۰۰

۲۵۳۰۹۰

۱۲

۱۱۴۰۰

۲۵۵۱۲۸

۱۳

۱۱۶۰۰

۲۵۷۸۴۰

۱۴

۱۱۸۰۰

۲۶۰۵۵۳

۱۵

۱۲۰۰۰

۲۶۳۲۷۷

۱۶

۱۲۲۰۰

۲۶۶۶۶۶

۱۷

۱۲۴۰۰

۲۷۰۰۶۲

۱۸

۱۲۶۰۰

۲۷۴۱۳۳

۱۹

۱۲۸۰۰

۲۷۸۲۰۸

۲۰ جدول مزایای جدید کارگران در سال ۹۴

حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه

۷۱۲۴۲۵

حق مسکن ماهیانه

۴۰۰۰۰

حق بن نقدی (خواروبار)

۱۱۰۰۰۰

حق اولاد- یک فرزند

۷۱۲۴۲

حق اولاد- دو فرزند

۱۴۲۴۸۵

حق سنوات روزانه

۱۰۰۰

حداقل مزد روزانه

۲۳۷۴۷

مجموع دریافتی افراد مجرد

۸۹۲۴۳۰

مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

۹۶۳۶۷۱

مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

۱۰۳۴۹۱۲ربیعی: افزايش دستمزد امسال بي‌سابقه بوده

براي نخستين‌بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است.

علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه‌شنبه شب، يعني همان شبي كه همه مشغول پريدن از آتش و انجام سنت‌هاي شب چهارشنبه‌سوري بودند، ميهمان «اعتماد» بود؛ وزيري كه مي‌توان لقب يكي از خبرسازترين اعضاي كابينه دولت روحاني را در سال ٩٣ به وي اختصاص داد. به خصوص آخرين اظهارنظر وي در مورد افزايش دستمزدها و حقوق‌هاي كارمندي را مي‌توان به نوعي، آخرين خبركارگري سال ٩٣ دانست؛ خبري كه واكنش‌هاي بسياري را به‌دنبال داشت چرا كه بسياري ازكارشناسان و فعالان حقوق كارگري براين باور بودند كه اين افزايش به هيچ عنوان مطابق افزايش تورم‌هاي جامعه نيست.

اما وي در گفت‌وگو با «اعتماد» براين نكته تاكيد كرد كه نه تنها رشد ٥/ ١٧ درصدي حقوق و دستمزدها را بيشتر از تورم‌ها دانسته كه حتي اين براي نخستين‌بار است كه بعد از پيروزي انقلاب، افزايش دستمزدها، از تورم اعلام شده نيز بيشتر بوده است.

وي بخش رفاهي و اجتماعي را يكي از چهار محور سياست‌هاي اصلي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: مبارزه با فقر سلامت، فقر آموزشي و فقر غذايي از انواع فقرها به شمار مي‌رود كه دولت يازدهم با تدبير ويژه و هزينه به رفع آنها پرداخته است. ربيعي توجه به وضعيت روستاييان، معلولين و طبقه‌هاي آسيب‌پذير كشور را نشانه‌هايي از تاثير اين سياست‌ها دانست و گفت: ذكر اين توسعه بيمه روستاييان، پوشش بيمه براي همه ايرانيان، افزايش اقلام داروهاي تحت پوشش بيمه، اجراي موفقيت‌آميز طرح حمايت غذايي، افزايش يارانه مراكز نگهداري از معلولين، اختصاص ١٢ هزار ميليارد تومان به بخش درمان، تامين اجتماعي ارزشمند كردن دفترچه‌هاي درمان، تحول در نظام تعرفه‌هاي پزشكي، تخصيص اعتبار براي بازگرداندن كودكان در معرض آسيب به تحصيل، حمايت از افزايش نقش نهادهاي مدني در سياستگذاري، بيمه ٨ ميليون ايراني فاقد بيمه، اصلاح مقررات تاسيس نهاد‌هاي خيريه و… از جمله اقداماتي است كه مي‌توان فهرست بلندتري را ارايه كرد كه از حوصله بحث خارج است.

وي با ذكر اينكه بيش از ٣٩ ميليون نفر در مراكز درماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت پوشش قرار دارند و همه ايرانيان از دفترچه بيمه درماني برخوردار هستند، به مقوله زنان و مشكلات آنها در جامعه به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اين وزارتخانه و دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: نبايد فراموش كنيم زنان سردمدار تعيين الگوهاي عمل خانواده، الگوهاي زيبا‌شناختي و… هستند. شكل خريد و نوع وسايل مصرفي و… نيز بر عهده زنان است. اكنون زنان اكثريت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند، همچنين شاهديم كه در ميان خبرنگاران نيز تعداد زنان به‌شدت بيشتر است و اين حضور و مسائل سبب شده آگاهي اجتماعي زنان نسبت به گذشته بسيار تفاوت كند.

وي افزود: برنامه‌هاي ما در حوزه زنان بايد انعطاف‌پذير باشد، مثلا در مورد مرخصي زايمان و افزايش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمايل به استخدام زنان يا استخدام زنان متاهل خواهيم بود.

وزير رفاه در بخش ديگري از سخنان خود، اشاره‌اي هم داشت به تاكيد اين وزارتخانه بركمك به تسهيل شرايط درماني و ارتقاي سطح درمان در كشور و به عنوان نمونه‌هايي از اين اقدامات گفت: در بخش درمان به‌روز‌رساني پرداخت مطالبات طرف قرارداد (داروخانه، بيمارستان، درمانگاه، پزشكان و بخش پاراكلينيك) كه قريب ده‌ها ماه معوق مانده بود و طي شش ماه معوقات ١٤ ماه تا آخر بهمن پرداخت شد.

كاهش فرانشيز پرداختي بيماران خاص و سرطاني، كاهش قيمت ١٨٠ قلم دارو به ميزان قبل از افزايش قيمت ارز، تحت پوشش قرار دادن اغلب داروها مربوط به نازايي، شروع عمليات اجرايي نرم‌افزار جديد بيمارستاني در سطح كشور، رويكرد ويژه در نظام پرداخت به پزشكان و كاركنان بخش درماني در مناطق محروم اما در بخش بيمه زيرپوشش قرار دادن فرزند چهارم به بعد، مكانيزه كردن كليه شعب سازمان، افزايش چهار درصد در وصولي سازمان، ايجاد تغييرات ذيل در بخش اقتصادي باعث ارتقاي اندوخته‌هاي سازمان در بازار سرمايه به ميزان ٥٠ درصد و… ديگر موضوعاتي بود كه وزير رفاه به آنها اشاره كرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به تمامي انتقادهاي اخيردرخصوص افزايش ٥ /١٧ درصدي حقوق كارگران در سال ٩٤ گفت: برخلاف تمام ادعاهاي مطرح شده، اين براي نخستين‌بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است. البته ما هم موافقيم كه بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي سطح زندگي شهروندان صورت گيرد ولي در عين حال نبايد با مسائل غيرمنصفانه برخورد كرد. بهتر است به جاي اين اظهارنظرهاي غيركارشناسي به دنبال آن باشيم كه دست در دست هم در جهت افزايش رفاه اجتماعي در جامعه؛ مطابق‌شان و منزلت ايران و ايراني، حركت كنيم.محل تبلیغ شما

55 نظرات
 1. حمید می گوید

  باسلام وتبریک نوروز خواستم بپرسم چرا امکان چاپ رو از زیر متن ها وبخش نامه ها برداشته اید آیا دلیل خاصی داشت ؟ یا همان موضوع همیشگی وطن عزیزمان است که هر روز از از طبع بلند وبخشنده گی کاسته می شود وهر کس سعی دارد برای ملت محدودیت ایجاد کند .این که ضرری به کسی نرسانده بود.باتشکر

 2. ناصر می گوید

  باسلام
  جالب بااینکه خود وزیز مبلغ ۲۰هزارتومان حق مسکن را به ۴۰ هزار تومان افزایش اعلام کرده ولی در بخشنامه مزبور مبلغ مورد نظر رو من پیدا نکردم و این بخش از حق مسکن به هیات وزیران ارسال میشه تا در انجا تصویب بشه،
  آیا این طور فکر نمیکنید

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله صحيح مي فرمائيد.اين موضوع مسبوق به سابقه است:
  اينجا
  اينجا

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تبريك متقابل
  ضمن عذرخواهي ؛ خير دليل نرم افزاري داشت كه در حال رفع آن هستيم.

 5. فهیمه می گوید

  سلام وتبریک سال جدید، تشکر ویژه از زحمات شما دوستان

 6. وکیل می گوید

  سلام
  با تشکر از اصلاع رسانی
  احتمالا می بایست
  جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۴
  ردیف ۹ اصلاح شود

 7. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشكر از لطف شما

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام تشكر از حضور شما
  ممكن است مشخصا بفرمائيد چه اصلاحي مد نظر شماست؟

 9. مدیر سایت می گوید

  گزينه چاپ فعال شد.

 10. مهدی می گوید

  با سلام و تبریک سال نو از زحمات شما تشکر میکنم .

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهار لطف شما
  سال نو برشما هم مبارك

 12. پدرام می گوید

  سلام
  از کجا میتونم اطلاعاتی راجع به ۲۰ گروه شغلی بدست بیارم
  این گروه بندی بر چه اساسیه
  و چطور میتونم افراد شاغل در کارخانه خود را در این گروه ها طبقه بندی کنم؟

 13. مهدی می گوید

  سلام
  افزایش حق مسکن به ۴۰ هزار تومان در بخشنامه وزرات کار نیامده؟ چرا؟

 14. رهام می گوید

  سلام

  افزایش حق مسکن برای امضا به هیات دولت ارسال شده است در حال حاضر تصویب نشده است

 15. ابراهیم می گوید

  سلام خسته نباشید. خواستم بدونم ۱۰۰۰۰ریال حق سنوات باید به پایه حقوق اضافه بشه یا نه. ممنون از زحماتتون

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله شما اين مبلغ را به حقوق روزانه فرد اضافه ميكنيد.

 17. رضا می گوید

  با سلام
  مبلغ دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰ با کسر بیمه یا بدون کسر بیمه؟

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير كسر بيمه در محاسبات نمي باشد.

 19. ب.م. می گوید

  با سلام
  آیا بن کارگری مشمول پرداخت حق بیمه میشود یا خیر؟

 20. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا موضوع مرتبط را دراين مسير دنبال كنيد:
  اينجا

 21. جمشید می گوید

  سلام
  وضعیت مشمول بیمه و مالیات بودن حق بن به چه شکل است؟مشمول است یا خیر؟

 22. kaveh می گوید

  آیا مزاياي انگيزه اي باید به نسبت کارکردشون حساب بشه یا نه؟ مثلاً اگه کارگری ۳۱ روز کار کرده ۱۱۰۰۰۰۰ و کارگری که ۲ روز کار کرده ۱۱۰۰۰۰۰ رو بزنیم یا نسبت به کارکردش محاسبه کنیم

 23. الهام می گوید

  سلام
  بن نقدي(خواربار ) جايگزين همان بن غير نقدي كارگري است؟؟؟
  و شامل بيمه و ماليات است يا نه ؟؟؟
  با تشكر

 24. الهام می گوید

  ببخشيد بخشنامه ۸۲۹۵۹ كماكان اعتبار دارد و در سال ۹۴ به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ريال افزايش يافته است ؟؟؟
  و هم چنين بحث ماليات اين بن ؟؟؟

 25. ملکی می گوید

  با سلام وخسته نباشین من در سایت موضوعی رو که حق کارگری الزاما می بایست در لیست بیمه پرداخت بشه رو ندیدم ایا الزاما باید پرداخت شود واگه پرداخت نشه فروردین ماه چقئر جریمه داره وچگونه الحاقیه رو پرداخت کنم.

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين مزايا ماهانه هستند و ۳۰ و۳۱ روزه بودن تاثيري درآن ندارد ولي قاعدتا براي كسي كه كاركرد كمتر از ماه دارد به نسبت كاركرد پرداخت ميشود.

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اعتبار كه دارد ولي براي آنها نه!

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 29. امید کاظمی می گوید

  سلام
  مزایای انگیزه ای که مبلغ ان ۱۱۰۰۰۰۰ریال است در کل چی هست وچه فایدهای داره

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  این مبلغ همان بن کارگری قدیم است که تغیر اسم داده!

 31. سمیه می گوید

  با سلام.. در مورد پرداخت بن کارگری و حق مسکن در مرخصی زایمان؟این مبالغ باید توسط کارفرما به شخص پرداخت شود یا نه؟ اگر باید پرداخت شود باید ماهانه باشد یا در پایان دوران مرخصی زایمان؟شماره قانون را هم برام بنویسین….و اینکه عائله مندی در دوران مرخصی زایمان پرداخت میشه؟(با اینکه در لیست بیمه کارکرد فرد مورد نظر صفر رد می شود…)
  با تشکر

 32. قاسمی می گوید

  سلام . تشکر از اطلاع رسانی شما .
  آیا پایه سنواتی مشمول پرداخت بیمه می باشد؟

 33. کارمند قراردادی می گوید

  سلام و تشکر، بنده ۱۲ سال است که در یک اداره دولتی مشغول به کار هستم، با این وجود دریافتی من با فردی که تازه وارد شده یکسان است!!! آیا بند قانونی وجود داره که بتونم حقم را بگیرم؟

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله پایه ای که به عنوان سنوات به مزد روزانه فرد اضافه میشود جزو مزد مبنا ومشمول بیمه است.

 35. ض می گوید

  آقای وزیر کار ، رفاه و امور اجتماعی!
  آیا در ایران با این رقم حقوق می شود زندگی کرد؟

 36. سپیده می گوید

  سلام
  ایا حق مسکن به حقوق خانم ها در قانون کار تعلق میگیرد یا خیر ؟

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله تفاوتی در این موضوع بین خانم و آقا نیست.

 38. سعید می گوید

  سلام درمورد ۲۵ درصد منطقه آزاد چیزی نوشته نشده چرا؟
  این حق سنوات جدا از سنوات است ؟ مگر طبق بخشنامه جدید مگر دو برابر نشده ؟

 39. سارا می گوید

  با سلام و خسته نباشید ، ایا مرخصی زایمان کارگران با ۹ ماه به تصویب رسیده است؟

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مصوب شده ولی با شرط “می تواند” عملا جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

 41. سارا می گوید

  با سلام مجدد و خسته نباشید ؛ پرداخت بن کارگری و حق مسکن و حق اولاد در مرخصی زایمان توسط کارفرما به شخص پرداخت می شود یا تامین اجتماعی؟ پرداخت آن به صورت ماهانه است یا در پایان دوران مرخصی زایمان؟

 42. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بابت این دوران تمامی موارد ماهانه درحقوقی که از تامین اجتماعی میگیرید دیده میشود.

 43. هداصادقی می گوید

  سلام آیا به کارکرد کمتر از یک ماه نیز بن نقدی و حق مسکن و حق اولاد تعلق می گیرد؟

 44. مهتاب می گوید

  آیا این بن کارگری و ۱۱۰ هزار تومان از طریق بیمه به کارگر پرداخت می شود یا از طریق کارفرما؟
  ما که کارگاه خصوصی داریم ، این بن کارگری چطوری به دست ما میرسه؟

 45. سيد رضا رضوي می گوید

  سلام
  فرمول شبكاري و روش محاسبه اون رو ميخوام .
  ممنونم از كمكتون

 46. اعتضاد می گوید

  ایا خواربار ومسکن اجباری است

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله این موارد از جمله ایتمهای قانونی است.
  به این مسیر مراجعه کنید:
  اینجا

 48. حمیرا کاشی می گوید

  با سلام من فقط یک سوال از حضور جناب آقای وزیر و مسئولین دارم تنظر شما وقتی خود دولت اعلام میکند درآمد زیر ۴ میلیون زیر خط فقر هستند واقعا شما هم میتوانید با حقوق ماهی ۹۵۰ هزار تومان زندگی کرد؟ خود شما چقدر حقوق و مزایا دریافت میکنید شمارا تخدا سری هم به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز یا تهران بزنید شمارا بخدا.

 49. حمیرا کاشی می گوید

  با سلام مجدد یک زمانی شنیدیم میخواهند تصمیماتی برای تسهیلات بیشتربرای زنان سرپرست خانواده بگیرند خواهشمندم برای زنان سرپرست خانوار فکری بکنید .

 50. محمد می گوید

  سلام و درود

  ایا میشه بجای ۱۱۰ هزار تومان بن کارگر

  مثلا هر ماه ۳۰ هزار تومانش رو محصولات مایحتاج زندگی مثل چای و… به کارگر داد و مابقی را پرداخت کرد ؟؟

  ممنون میشم به سوالم جواب بدید

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دربخشنامه آمده که باید پرداخت گردد که اتفاقا همین موضوع باعث شمول بیمه به آن شد ولی به نظر بنده ودرصورت توافق می توان به شکل مد نظر شما هم عمل کرد و یا در بن کارت واریز کرد.

 52. فاسم می گوید

  با سلام خدمت شما
  (به موجب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون کار ،موضوع بند ۱ ماده ۴۱ قانون دفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۰۲/۰۱ که تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور ۹۴/۰۲/۳۰ بوده ،در نتیجه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذبور تاریخ ۹۴/۰۳/۱۵ میباشد ) با این شرایط در هنگام فسخ قرارداد یا خاتمه آن حق سنوات به نسبت کارکرد تعلق میگیرد.
  مدیر سایت عزیز متن بالا نامه ای است که پرسنل یک گروه پیمانکاری که ۵ و ۶ و۸ ماه کار کرده اند جهت گرفتن سنوات از اداره کار گرفته اند ولی پیمانکار میگوید که این قانون اجرایی نشده .نظر شما چیه؟؟؟؟؟؟من سرپرست پرسنل هستم و مسئول امور دفتر فنی و حسابداری نیز هستم .لطفا راهنایی کنید .

 53. نادی می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  قرار داد من به این صورت که جلوی حداقل حقوق نوشته ۳۰ روزه می خواستم ببینم روزای تعطیل از حقوقم دستمزد روزانم کم میشه؟
  با تشکر

 54. فرامرز معمار زنجانی می گوید

  سلام ما شش نفر کارمند هستیم درکادر اداری یه شرکت طبق قانون کار مشغول انجام وظیفه خواستم ببینم هزینه سرویس رفت امد وهزینه غذا در قانون کا ر درنظر گرفته شده یا نه ممنونم

 55. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر در مسیر رفت و امد شرایط ایاب و ذهاب عادی فراهم نباشد کارفرما مکلف به تامین سرویس است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.