حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي نمودن مطالبه علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,013

حسابداراپ

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ آن شورا در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم به شماره ۳-۲۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي نمودن مطالبه علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم از مکلفين به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر،به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:


” از آنجائيکه در اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن در مواردي که منابع درآمد موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد، کسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و کسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است. بنابراين منتفي نمودن مطالبه ماليات علي الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون از اشخاص موضوع تبصره ۲ اين ماده به دليل عدم تصريح قانوني و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هيأت حل اختلاف مالياتي فاقد وجاهت قانوني خواهد بود.”

محل تبلیغ شما

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


اين بخشنامه ابطال شد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.