حسابان وب

تصويب نامه ۲۳۸۶۸۱/ ت ۴۷۵۵۵هـ مورخ ۹۰/۱۲/۴ (سود ابرازي ويژه سال ۱۳۹۰)

0 805

حسابداراپ

وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

 .

۱- شـرکتـهاي دولـتي و بـانکهـاي مـوضـوع مـاده (۵) قـانون مديريت خدمات کشوري– مصوب ۱۳۸۶- که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است مکلفند در سال ۱۳۹۰ ارقام پيش بيني شده در جدول شماره(۵) و پيوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور(چـهل درصد (۴۰%) سود ابرازي ويژه سال ۱۳۹۰ شرکت به نسبت مالکيت دولت) و نيز چهل درصد(۴۰%) سهام علي الحساب سال جاري موضوع جزء(۲) بند(ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹- مندرج در پيوست شماره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. دريافتي شرکتهاي دولتي از شرکتهاي دولتي سرمايه پذير، مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%) سود ابرازي فوق الذکر نمي باشد.در محاسبه چهل درصد سودابرازي (۴۰%) سود مکتسبه شرکتهاي دولتي از شرکتهاي دولتي سرمايه پذير کسر مي شود.

حسابداری علیمرادی

 .

۲- خزانه داري کل کشور در اجراي بند(۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مکلف است هر ماه يک دوازدهم ارقام موضوع بند(۱) اين تصويب نامه را از حساب شرکتهاي مشمول، برداشت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد و عدم اجراي اين تصويب نامه با توجه به مفاد بند(۷۶) قانون مذکور مشمول حکم ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومي کشور– مصوب ۱۳۶۶- خواهد بود.

 .

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.