حسابان وب

تصويبنامه شماره:۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۶(آئين نامه اجرايي بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

0 1,011
محل تبلیغ شما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 .

“آئين نامه اجرايي بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور”

  .

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

۱- آثار هنـري: آثار طـراحي، نـقاشي، نگارگري، خوشنويسي، عکس، گرافيک، کاريکاتور، آثـار حجمـي، يادمـان، تنـديس، سـفال و سرامـيک، هـنرهـاي سـنتي و صنـايع دسـتي که منحـصراً تـوليد هنرمـندان داخـل کشـور مي باشد.

۲- آثـار هنري غير منـقول: آثاري که در مـحل بنا و ساختمان به واسطـه عمـل انـسان (هنـرمنـد) تولـيد و اجـرا مـي شـود اسـاساً جزء ساخـتمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خوداثر يا محل آن شود و غير قابل نقل و انتقال است.

۳- دستگاههاي اجرايي: کليه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قواي سه گانه.

۴- اعتبارات عمراني ساختماني: اعتباراتي که در قالب بودجه عمومي دولت و در فصل اول(فصل ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه هاي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي و نيز اعتبارات داخلي دستگاه هاي اجرايي است.

 .

ماده۲- آثار هنري مشمول اين آيين نامه صرفاً از طريق يکي از روش هاي زير انتخاب و خريداري مي شوند:

الف- سفارش ساخت، توليد و خريد به شوراي ارزيابي و خريد آثار تجسمي مستقر در دفتر هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب- انتخاب و خريد اثر از طريق نگارخانه هاي داراي مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سطح کشور، فهرست نگارخانه هاي مجاز از طريق پايگاه(سايت) دفتر هنرهاي تجسمي براي دستگاه هاي اجرايي قابل دسترس مي باشد.

پ- انتخاب و خريد اثر هنري از طريق نمايشگاه هاي(اکسپوهاي) هنري که در تهران يا مراکز استانها با مجوز و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود.

ت- سفارش ساخت و توليد اثر به هنرمندان درجه يک و دو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سطح کشور. فهرست اين هنرمندان از طريق پايگاه(سايت)htto://honarmand.ichtor.ir در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار مي گيرد.

ث- انتخاب يا سفارش ساخت و توليد اثر به هنرمندان شاخص معرفي شده از اتحاديه سراسري صنايع دستي کشور از طريق پايگاه(سايت)www.fihu.org

ج- سفارش ساخت،توليد و خريد اثر به پژوهشگاه ميراث فرهنگي و صنايع دستي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي، و گردشگري.

 .

ماده۳- قيمت گذاري آثار هنري بر حسب توافق طرفين صورت مي گيرد و کارگروهي در مرکز به استانها به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري بر آن نظارت خواهند نمود.

پندار سیستم

 .

ماده۴- دستگاه مجري طرح هاي عمراني در انتخاب، خريد و نصب آثار هنري بايد با نظر دستگاه بهره بردار مربوط اقدام نمايد.

 .

ماده۵- آثار هنري خريداري شده در محل همان ساختمان و بنايي که بودجه خريد اثر از محل اعتبار آن تأمين شده است،نصب و به عنوان اموال(منقول يا غير منقول) به ثبت رسيده و نگهداري مي گردد.

 .

ماده۶- دستگاه هاي اجرايي در انتخاب و خريد آثار هنري بايد به نحوي اقدام نمايند که:

الف- به يک يا چند رشته يا هنرمند خاص حدود نشود و تنوع موضوعي و بصري آثار مورد توجه قرار گيرد.

ب- خريد آثار موضوع بندهاي (الف)،(ب) و (پ) و بندهاي (ت)،(ث) و (ج) ماده (۲) اين آيين نامه به نسبت مساوي صورت گيرد.

 .

ماده۷- نــظارت بـر حـسـن اجــراي ايــن آيـيـن نامـه در دســتگاه مـتبـوع بر عـهده بـالاتـرين مـقام دسـتگاه اجـرايي اسـت و فـرمهاي شـماره (۱) و (۲) پيوســت اين آيـيـن نامــه که بـه مـهر “دفـتـر هيـئت دولـت” تأييد شــده است با تأيـيد ذيـحساب دسـتگاه در دوره هاي شش ماهه تهيـه و بـه وزارت فـرهنـگ و ارشـاد اسلامـي و سـازمان ميـراث فـرهنگي، صـنايع دســتي و گـردشـگري(حسب نوع اثر) براي جمع بندي و ارايه گزارش سالانه به دولت ارسال مي شود.

 .

ماده ۸- اعتبار تخصيصي براي اجراي اين آيين نامه به عنوان اعتبار خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور و ساير مقررات عمومي دولت محسوب مي گردد و در هر ميزان تخصيص اعبتار براي دستگاه اجرايي، به صورت صد درصد تخصيص مي يابد.

 .

ماده۹- ايجاد هر گونه تعهد مالي براي سالهاي بعد، از محل اعتبار موضوع اين آيين نامه ممنوع است.

 .

ماده۱۰- ذيحسابان دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه مي باشند.

 .

 

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.