حسابان وب

بخشنامه۶۳۴۳۰ م ۸۸/۸/۱۶(اجراي ماليات برارزش افزوده ونمونه صورتحساب حمل ونقل جاده اي کالا)

0 7,577
آکادمی محسن قاسمی

تصوير دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا به انضمام تصوير نمونه صورتحساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد.

ضروري است ترتيبي اتخاذ گردد اين دستورالعمل که به تاييد تشکل هاي صنفي صنعت حمل و نقل و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز رسيده است، به اطلاع کليه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل حوزه فعاليت آن اداره کل رسانيده شود.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

دستورالعمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده اي کالا

با عنايت به اجرائي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره اي ابهامات در رابطه با نحوه اجراي نظام مالياتي مذکور در اين صنعت،بر مبناي جلسات هماهنگي فيمابين سازمان امور مالياتي کشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تشکل هاي فعال در صنعت حمل و نقل جاده اي کشور(کانون انجمن هاي صنفي موسسات و شرکتهاي حمل و نقل جاده اي کالا و کانون انجمن هاي صنفي رانندگان وسائل نقليه حمل و نقل جاده اي کالا)،دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ مي گردد.

۱- حمل و نقل بار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. ليکن حمل و نقل مسافر معاف از ماليات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصي بند الف ماده ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي گردد.

۲- آن دسته از شرکت هاي فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند، به همراه کليه موسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار،مشمول مرحله دوم اجراي اين نظام مالياتي محسوب گرديده و مکلف به اجراي تکاليف اين قانون مي باشند؛

۳- مأخذ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زير خواهد بود:

الف. در رابطه با جابجايي کالاهائي که حمل آنها بر اساس قرارداد حمل توسط شرکت/ موسسه حمل و نقل بار صورت مي گيرد،مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده،کل کرايه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/موسسه،مکلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود.

ب. در رابطه با جابجائي کالاهائي که حمل آنها توسط وسائل نقليه متعلق به شرکت/موسسه حمل و نقل صورت مي پذيرد مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده کل کرايه حمل کالا بوده و دريافت کننده خدمت حمل و نقل(صاحب کالا)مکلف به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه مي باشد.

فینتو

ج. در رابطه با جابجائي کالاهائي که مشمول احکام بخشهاي (الف) و (ب) اين بند نمي گردند (يعني حمل و نقل بر اساس قرارداد نبوده و وسيله نقليه حمل کننده متعلق به شرکت/ موسسه حمل و نقل نمي باشد) کميسيون(کارمزد) شرکت/موسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت ماليات و عوارض محسوب خواهد گرديد و ماليات و عوارض متعلقه از گيرنده خدمت( در اين مورد صاحب کاميون) وصول مي گردد.

۴- با عنايت به مفاد ماده۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده ، شرکت ها/موسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورتحساب مندرج در اين دستورالعمل در انجام کليه معاملات بهره برداري نمايند. بديهي است اطلاعات در صورتحسابهاي صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و بر اساس اطلاعات مندرج در بارنامه ها و ساير اسناد حمل صادره توسط شرکت ها/موسسات حمل و نقل،درج خواهد گرديد. برخي نکات مهم در رابطه با صدور صورتحساب به قرار زير مي باشد:

الف. صورتحسابهاي صادره در سه نسخه تنظيم خواهد گرديد که به ترتيب مربوط به شرکت/موسسه حمل و نقل،راننده وسيله نقليه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا(نسخه سوم صورتحساب صرفاً در موارد مندرج در بخش هاي (الف) و (ب) بند(۳) اين دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند(۳) ضرورت نخواهد داشت)          مي باشد.

ب. تکميل بخش هاي مشخصات صاحب/فرستنده کالا و مهر و امضاي مربوطه صرفاً در رابطه با صورتحسابهاي صادره در چارچوب بخش هاي (الف)و (ب) بند (۳) اين دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورتحسابهاي صادره در چارچوب بخش(ج) بند(۳) ضرورت نخواهد داشت.

ج. درج نشاني کامل،کدپستي ۱۰ رقمي و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختياري مي باشد،ليکن درج ساير اطلاعات مربوطه اجباري خواهد بود.

۵- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب اين دستورالعمل از ساير موديان مشمول ثبت نام و اجراي اين نظام مالياتي اخذ گردد، با رعايت احکام ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي دريافت کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالياتهاي پرداختي ايشان و يا استرداد به آنان خواهد بود.

اين دستورالعمل در پنج بند به انضمام يک نمونه صورتحساب صادر گرديده است و لازم الاجرا است.

—————————————————————————————————————————————–صورتحساب حمل و نقل بار

 

شماره سريال: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    تاريخ: |___|___|___|

 

 

مشخصات مؤسسه/ شرکت حمل و نقل
نام مؤسسه/شرکت……………………….شماره اقتصادي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

استان………… شهرستان/شهر:…………کدپستي ۱۰رقمي:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

نشاني:………………………………………………………………………………………………………شماره تلفن/نمابر:……………………………………

مشخصات راننده
نام و نام خانوادگي راننده:……………شماره ملي:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             شماره گواهينامه:……………………………………

نشاني کامل:………………………………………………………………………………………………… کد پستي ۱۰ رقمي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

نوع کاميون:……………………………………… شماره پلاک……………………                           شماره تلفن:…………………………..

مشخصات صاحب/ فرستنده کالا
نام شخص :حقيقي/حقوقي……………..…شماره اقتصادي : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| شماره ثبت/شماره ملي: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

نشاني کامل:استان……….شهرستان/شهر:……… کدپستي ۱۰ رقمي:         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

نشاني:…………………………………………………………………………………………………………………… شماره تلفن/نمابر:……………………….

مشخصات کالا و مبدأ و مقصد انتقال
رديف نوع کالا وزن مقدار واحد اندازه گيري مبدأ مقصد
کرايه حمل و ماليات و عوارض متعلقه
شماره بارنامه تاريخ بارنامه مبلغ اصلي کرايه پيش کرايه پس کرايه کارمزد دريافتي مؤسسه حمل و نقل

ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه

 

 

مهر و امضاء مؤسسه حمل و نقل:                                              امضاء راننده:                         مهر و امضاءصاحب/فرستنده کالا:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.