حسابان وب

بخشنامه شماره۹۲۵۴ م ۸۹/۶/۱(موضوع بند۱۶ماده۱۲قانون ماليات برارزش افزوده)

0 663
آکادمی محسن قاسمی

فهرست رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه ها موضوع بند (۱۶)  ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده که به موجب تصويب نامه شماره ۲۳۵۳۷۹/ت۴۱۹۵۸هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ هيئت محترم وزيران و نامه اصلاحي شماره ۱۱۲۹۹۹/۴۵۰۹۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ دبيـر هـيئت دولـت بـه شـرح زيـر تـعيين شده است،جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد:
« الف- تجهيزات راداري شامل:
۱.- رادار تقرب فرودگاهي(AUTOMATION،MSSR /PSR)،
۲.- MSAW،
۳. -MSSR،
۴.- DETECTION – FOD،
۵.-SMGCS،
۶.- B – ADS،
۷.-MULTILATERATION،
۸. -ملحقات سيستم هاي مذکور(PARROT و…) قطعات يدکي مربوط.
ب- تجهيزات کمک ناوبري:
۱. -DME / ILS،
۲. -DME /VOR،

فینتو

۳. -DME /DVOR،
۴. -DME،
۵.- GBAS،
۶.- LAAS،
۷.- ABAS،
۸.- SBAS،
۹.- ملحقات سيستم هاي مذکور(ريموت کنترل و …) و قطعات يدکي مربوط،
۱۰.- تجهيزات پانل هواپيماي فلايت چک،
۱۱.- چراغ هاي تقرب دقيق(PAL)،
۱۲.- رادار مد S،
۱۳.- سيستم VDL،
۱۴.- سيستم سوئيچينگ برج و اپروچ،
۱۵.- ريموت کنترل RCAG.»
محمد قاسم پناهي
معاون ماليات بر ارزش افزوده
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.