نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۹۱ (مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل)

0 3,019

حسابداراپ

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

موضوع: بخشنامه مشاغل عمومي

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده ۷۰ و رديف هاي (۱) و (۲) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري ضمن تصويب مشاغل مشروحه زير به عنوان مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي،تعريف ،نمونه وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي اين مشاغل را به شرح پيوست تصويب نمود جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

.

الف- عنوان مشاغل:

كارشناس اموراداري،كاردان اموراداري،كارشناس برنامه و بودجه،كاردان برنامه وبودجه،كارشناس بررسي اسناد و مدارك، كاردان بررسي اسناد و مدارك،بازرس، مترجم، متصدي امور دفتري، كارگزين، مامور حراست، مسئول ابلاغ و اجرا، مسئول دفتر، رييس دفتر،ماشين نويس، منشي، مسئول گزينش مسئول خدمات مالي، حسابدار، حسابرس، كارشناس حقوقي، كاردان حقوقي، كارشناس روابط عمومي، كاردان روابط عمومي، كارشناس روابط بين الملل، كاردان روابط بين الملل، كارشناس برنامه ريزي، مشاور، كارشناس تحليلگر سيستم،برنامه نويس سيستم،كارشناس شبكه،كاردان شبكه ، كارشناس امور سخت افزار رايانه، كاردان كاردان امور سخت افزار رايانه،اپراتور،نگهبان، راننده مقامات، سرايدار، كارشناس امور فرهنگي،كاردان امور فرهنگي،كارشناس امور هنري،كاردان امور هنري،كارشناس امور آموزشي، كاردان امور آموزشي، كارشناس امور پژوهشي، كاردان امور پژوهشي، كارشناس سمعي و بصري، كاردان سمعي و بصري، كتابدار، عكاس و فليمبردار،

.

ب- تعاريف:

مشاغل عمومي به مشاغلي اطلاق مي گردد كه بستر سازي و تمهيد مقدمات حسن انجام وظيفه و مسئوليتهاي اصلي(ذاتي) دستگاه را عهده دار مي باشد.

مدارك همتراز در شرايط احراز مشاغل، به مداركي اطلاق مي شود كه داراي ارزش استخدامي بوده و با تاييد مراجع ذي صلاح صادر شده باشد.

پندار سیستم

.

ج- ساير موارد

از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ، در استخدام ، انتصاب و ارتقاي طبقه متصديان مشاغل عمومي ، رعايت اين ضوابط، آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و شرايط احراز مشاغل الزامي است.

ادامه خدمت و ارتقاي طبقه و رتبه كارمنداني كه تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه بر اساس ضوابط قبلي در مشاغل ذيربط اشتغال داشته اند و به موجب ضوابط جديد غير واجد شرايط محسوب مي شوند در همان شغل بلا مانع است.

مشاغل قابل تصدي توسط روحانيون اهل تسنن و حافظان قرآن كريم و موارد نظير بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

بديهي است چنانچه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مشاغل ديگري را بعنوان مشاغل عمومي تصويب نمايد اين مشاغل به فهرست مشاغل عمومي اضافه خواهد شد.

.

هاجر تحريري نيك صفت – معاون راهيري منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

 .


توضيح سايت:

براي اين دستورالعمل ، بخشنامه اصلاحي صادر شده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.