ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره ۱۱۸/۱۴۸/۲۱۱مورخ ۸۲/۱/۱۸ به انضمام اصلاحیه ۱۳۵۹۳ مورخ ۸۴/۴/۱۱ (آیین نامه تحریردفاتر)

آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع  تبصره۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی


توضیح سایت :

آیین نامه جدید به همراه برخی اصلاحات منتشر شد.برای دریافت آن اینجا کلیک کنید.

آیین نامه جدید تحریر دفاتر بر اساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم منتشر شد.


آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاترواسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالیاتهای مستقیم

کلیات :

ماده ۱) مقررات این آئین نامه شامل موُدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودو زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند .

تبصره– موُدیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند . در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی :

ماده ۲) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه )که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری درآنها ،دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات موا د ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خود نویس یا خودکار تحریر شده باشد .

تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره ۲- از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روز یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود . مشروط برآنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی ، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پملب شده دیگر ثبت گردد.

تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند .

ماده ۳) موُدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضاء‌، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آئین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر مآخوزه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهار نامه مالیاتی مر بوط به آن سال الزامی است .

ماده ۴) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند .

تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .

ماده ۵) دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم سود و زیان و تراز نامه از آن امکان پذیر باشد .

ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هائی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد ، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند .

ماده ۷) دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) دفتری است که حداقل دارای ستون هائی برای درج تاریخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارائی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شعلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد .

فصل دوم

سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب :

ماده ۸

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هریک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .

ماده ۹) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد .

ماده ۱۰- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده ۱۱) موُدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و موُدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمدو هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی وکارت های حساب استفاده شود .

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ مالیالتهای مستقیم : اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده ۱۲- موُدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از در آمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره در ردیف ثبت نمایند .مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر : نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند . اقلام در آمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است     می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده ۱۳- در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱- تاریخ مذکور در مدارک فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهدشد.

تبصره ۲- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ واصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره ۳- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی ویا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مو دی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء‌، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره ۴- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده ۱۴) کلیه عملیات ثبت شده در د فاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به        روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند ، حداکثر تا ۴ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز ازتاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده ۱۶) امضاء‌وپلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء‌پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳و ۴ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل وماده ۱۴ این آئین نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده ۱۷) موُدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت    سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل مورد ثبت نمایند. علاوه براین بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .ضمناً موُدیان مذکور مکلفندهر سه ماه یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.  این قسمت ابطال شد.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده ۱۸) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیر بط اعلام گردیده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ لازم الاجرا می باشد ، تهیه و تنظیم نمایند .

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیر بط اعلام می شود ، تهیه و تنظیم نمایند .

ماده ۱۹) مشمولین بند (ب ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا درآمد حاصل از خدمات در ستون در آمد و خرید کالا ، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان ) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مودیان یادشده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند .

فصل پنجم

موارد در دفاتر

ماده ۲۰) تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد :

۱-  در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا جند برگ باشد.

۲-  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .

۳-  تراشیدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده .

۴-  تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های ۲ الی ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده ۱۴ این آئین نامه .

۵- عدم ثبت عملیات یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه .

۶-  در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آئین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای موُدی از دسترس وی خارج شده باشد وغیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد .

۷-  عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند .

۸- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده ۱۷ این آئین تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۹-  جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده .

۱۰- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمب و ثبت شده نانویس .

۱۱- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مورد ۱۳، ۱۴و۱۷ آئین نامه ( با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده ۱۳) قطعی نشده باشد .

( هر گونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

۱۲- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده ۱۸ این آئین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰٫

۱۳- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد .

۱۴- در صورتیکه موُدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند .

ماده ۲۱) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، در مواردیکه با توجه به دلایل توجیهی موُدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، میتوانند نظر خود را مبنی برقبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند .

این آئین نامه در اجرای تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۸۴/۲۹-۲۱۱ تاریخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ ۱۰/۱/۸۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال ۸۲ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوق که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری میباشد.

———————————————————————————————————————————————-

شماره:۱۳۵۹۳

تاریخ:۱۱/۰۴/۱۳۸۴

تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم

آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم  صورت های مالی نهائی موضع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۸۲ به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود:

۱- عبارت آخر ماده ۲ شامل ((وبه فارسی وبا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریرشده باشد)) اصلاح می گردد.

۲- متن تبصره ۲ ماده ۲ حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود.

((تبصره ۲- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است )).

۳- متن قسمت اخیر ماده ۸ شامل ((کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است)) به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است )) اصلاح می گردد.

۴- تبصره ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

((تبصره – اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.))

۵- متن قسمت اخیر ماده ۱۲ بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمایند))، به شرح زیر تغییر می یابد:

(( در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مؤدیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.))

۶- در تبصره ۳ ماده ۱۳ عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مؤدی)) حذف می شود.

۷- متن ماده ۱۵ به شرح زیر تغییر می یابد.

((ماده ۱۵- مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار(تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.))

۸- ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

((ماده ۱۷- مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت ویا حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید  آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین یا برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.))

۹- ماده ۱۸ وتبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

((ماده ۱۸- اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خودرا با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند.

تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))

۱۰- ماده ۱۹ به شرح زیر اصلاح وتبصره آن حذف وتیصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد.

ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند((ب)) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم، هریک که در امور تولید وخرید وفروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد وهزینه ها را حتی المقدور وبا تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراین ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))

۱۱- ماده ۲۰ به شرح زیر اصلاح وتبصره ای با متن ذیل به آن الحاق می شود.

((ماده ۲۰- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور

۵- تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست.

۸- تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲و۳و۴ ماده ۱۳ وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آئین نامه

۹- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه

۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارائه آئین نامه ها  یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آئین نامه (این قسمت ابطال شد)در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

۱۳- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس)

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آئین نامه)

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۶- ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز(توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)

تبصره – در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.))


سید صفدر حسینی –  راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل(درآمد و هزینه)

– بخشنامه ۶۷۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۱۷(رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)


نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹
 • ۳۶ نظر
 • آمار : 32,414 بازدید
 • تاریخ: خرداد ۱۳۹۰

  با سلام
  لطفا اصلاحیه آئین نامه تحریر دفاتر به شماره:۱۳۵۹۳ به تاریخ:۱۱/۰۴/۱۳۸۴ را نیز مرحمت فرموده قرار دهید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۰ ۱۱:۴۹ ق.ظ:

  عرض سلام حضور جناب سلیمانی عزیز
  ضمن تشکر ؛ متن اصلاحیه در بخشنامه ی موجود منتشر شده ، اعمال شده است. (بنده چند ماده و تبصره را کنترل کردم)
  ازجنابعالی تقاضا میکنم شما هم مروی بفرمائید تا درصورت عدم اعمال ، جایگزین شود ولی دراولین فرصت متن اصلاحیه را هم جهت مشخص شدن سیر اداری موضوع منعکس میکنم.
  باتشکر مجدد

  [پاسخ]

  سلیمانی در ساعت ۵:۲۰ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۰

  با سلام مجدد
  متن فوق که زحمت کشیدید قرار دادید تا اصلاحیه دوم آئین نامه به تازیخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۸ می باشد و اصلاحیه سوم به تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۱ در متن اعمال نشده است .
  با تشکر از جنابعالی

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۰

  ضمن عرض سلام و تشکر از جناب آقای سلیمانی
  متن اصلاحیه مذکور ، اضافه شد.
  باتشکر

  [پاسخ]

  امنی در ساعت ۷:۳۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام
  اظهارنامه تسلیم شده اشتباهاتی داشته وبعدازمهلت قانونی متوجه شده ایم لیکن دفاترومستندات صحیح است.آیا این اختلاف موجب ردی دفاترمیگردد؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۵۲ ب.ظ:

  اشتباه محاسبه در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان ( با ارائه مدارک لازم ) ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قابل رفع خواهد بود و اگر این کار صورت نگیرد و اعداد و ارقام آن با اعداد و ارقام مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مغایرتی داشته باشد مامور یا گروه رسیدگی کننده دفاتر را حسب مورد بی اعتبار یا مردود اعلام داشته و به هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می کند .
  البته توجه داشته باشیم هیات مذکور ( هنگام بررسی موارد اعلامی ) و به طریق اولی هیات های حل اختلاف در مراحل بعدی ( پس از تشخیص علی الراس ) قادر خواهند بود نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر اعلام نمایند .
  خداحافظ

  [پاسخ]

  hasan در ساعت ۱۲:۵۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  با سلام ضمن تشکر ا زمتن ارائه شده در خصوص رد دفاتر حال اگر ممکن است یک نمونه از گردش کار مالی یک شرکت بازرگانی که کلیه استانداردها را بایستی داشته باشد و در مورد تکمیل اظهار نامه بخصوص بعضی از بندها که مبهم است توضیحاتی داده شود بسیار ممنون و سپاسگزاری می نمایم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۰۲ ق.ظ:

  سلام دوست عزیز
  زبان قاصر است از ادای توضیحات مد نظر شما
  بااحترام

  [پاسخ]

  تاریخ: مرداد ۱۳۹۲

  با سلام ودرود
  درخواست میشود بفرمائید آیا زیان مورد تائید اداره امور مالیاتی مربوط به سنوات قبل طی اصلاحیه در مدت مقرر میتوانیم ارائه دهیم .؟
  چون پس از تحویل اظهار نامه الکترونیکی متوجه شدیم زیان مورد تائید سنوات قبل از در آمد کس نکرده ایم .
  راهنمایی نمائید ممنمون خواهم شد.

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۰ ب.ظ:

  سلام بر آقا علیرضا
  بنظرم بتوان « عدم منظور نمودن زیان مورد قبول سنوات قبل از درآمد ابرازی را » بنوعی اشتباه محاسباتی قلمداد نمود ( مگر اینکه پرونده مالیاتی تان را یه ممیز یا سرممیز سخت گیر داشته باشد که آنوقت دردسر هیات ها را داری ) که در این صورت می توانی اظهارنامه اصلاحی را ( نسخه ۵٫۰٫۰٫۷ ) تکمیل ، ارسال و پس از پرینت به اداره مالیاتی خود تسلیم نمائی ، البته خدمتتان عرض کنم اگر نتوانستی و یا نشد ، می توانی برای سنوات بعد از این امتیاز قانونی استفاده کنی .
  البته مشورت و هماهنگی با سرممیز پرونده شرکت تان ضرری ندارد .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت ۷:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۲

  سلام آیا در صورتیکه سیستم را به دارایی معرفی نکرده باشیم می توانیم ماهیانه سند در دفاتر ثبت کنیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۱۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  عربی در ساعت ۱۲:۴۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۲

  من نظارت شخصی مهنذس عمران دارم و درآمد هم دارم آیا باید دفاتر قانونی پلمب کنم ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۵ ق.ظ:

  با سلام
  بله دفاتر قانونی شما چنانچه فعالیت تان تحت قالب شخص حقیقی باشد دفتر مشاغل یعنی همان دفتر درآمد و هزینه می باشد که بایستی توسط اداره امور مالیاتی تان امضاء و ثبت ( همان پلمپ ) گردد .
  موفق باشید .

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت ۹:۱۵ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام خسته نباشید تبریک سال نو
  در اظهار نامه تسلیم شده یک مبلغ جا بجا ثبت شده که این مبلغ در سند افتتاحیه که سال قبل بوده هم هست به هیچ عنوان در اظهار نامه در آمدها وهزینه های دوره کوتاهی یا کتمان نشده کارشناس به بند ۳ ارسال کرده هیات بند ۳ هم از بند ۲ ماده ۲۰ آئین نامه ماده ۹۵ ق.م.م استفاده کرده عملکرد را مردود اعلام کرده آیا بند۲ برای اظهار نامه هم می شود استفاده کرد یا وقت برای عدم ثبت فعالیت مالی می باشد لطفا در این زمینه نظرتان را اعلام فرمایید باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۸:۴۱ ب.ظ:

  سلام آقای ناصر
  عدم ثبت یک فعالیت مالی و پولی در دفاتر که یقینا” می تواند ناشی از اسناد ، مدارک حساب و حتی کلیه ردیفهای اظهارنامه باشد حسب مورد موجب رد شدن دفاتر خواهد بود.
  ضمنا” اگر مورد رد دفتر را بنویسی شاید بتوانم بیشتر و بهتر توضیح دهم .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت ۸:۰۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام بزرگوار پاسخ نگرفتیم در مورد بند ۳ لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر بفرمایید باتشکر

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۸ ب.ظ:

  سلام
  بند (۳) ماده ۲۰ را می گویید ؛
  ” ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه ” ؟
  یعنی درج وقوع یک فعالیت مالی و پولی در کناره های صفحه ی دفاتر .

  [پاسخ]

  اکرم در ساعت ۹:۵۱ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  باسلام من یک سوال ازشماداشتم اگریک ثبت بدهکارراکه فراموش شده بوددردفاترثبت کنیم درمابین سطربستانکاروشرح بنویسیم ,ایاباعث رددفاترمی شود .لطفاسریع جواب بدهید ممنون ومتشکرم

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۹ ق.ظ:

  با سلام
  دقیقا” ننوشتید چطور آرتیکل و رقم جا مانده را جا گذاری نمودید آیا نمی شد مطابق تبصره ماده ۱۱ آیین نامه عمل کرد ؛ بطور کلی برابر آنچه که در آیین نامه تحریر دفاتر آمده ، خیر موردی برای رد یا بی اعتباری دفتر نخواهد بود .

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  آیادردفترمشاغل بند ب ماده ۹۵میشود عملیات هرماه رابصورت خلاصه دریک ردیف دفترنوشت . سیستم مکانیزه می باشد

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۷:۵۰ ب.ظ:

  سلام
  عملیات مربوط به یک ماه هر سرفصل را می توانی در یک ردیف بنویسی ولی یادت باشد هر یک از اقلام آن را جداگانه با توجه به تاریخ وقوع دسته بندی و در اختیار مامور رسیدگی کننده قرار دهید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  باتوجه به منظورنکردن هزینه حمل به داخل درسیستم هلوبه موجودیها آیامیتوان حمل رادرحساب پیش پرداخت منظورنمودوجهت بدست آوردن سودماهانه بصورت ماهانه به تعدادفروش رفته منظورکردضمنا هزینه حمل باقی مانده به آخردوره درچه حسابی منظورمیشود.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۳ ۲:۵۲ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هزینه حمل وابسته به بهای تمام شده کالای ساخته شده شماست ونمی توان هزینه ی آنرا برمبنای فروش تخصیص داد.
  همانطور که خودتان هم ابهام دارید مانده منتقل نشده این حساب ، ماهیت پیش پرداخت ندارد لذا به نظر بنده می بایست با عاملی وابسته به اقلام ساخت ، هزینه ی آنرا به کالای ساخته شده و یا موجودی کالای خود منتقل کنید.

  [پاسخ]

  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  باتشکر ازراهنمایی خوب شمابه استحضارمیرساندسیستم ماخریدوفروش است به صورت ادواری .ما کالای ساخته شده نداریم خریدوحمل داریم نظرچیست .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۳ ۸:۳۰ ب.ظ:

  بااین تفاسیر قاعدتا بایستی با یک مبنای حساب شده به بهای خرید خود اضافه کنید و این حساب(پیش پرداخت ) را ببندید.

  [پاسخ]

  امید حیدرزاده در ساعت ۲:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۳

  سلام ما داری یک رستوران هستیم
  اولا دفاتر ما به چه شکلی باید باشد ( دفاتر درآمد و هزینه ) یا ( روزنامه و کل )
  دوما آیا رستورانها شامل اون قانونی که باید نرم افزار جهت دارائی داشنه باشند هست یا خیر ؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ تیر ۲۴ام, ۱۳۹۳ ۶:۰۴ ب.ظ:

  سلام
  اول – مشمول بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم هستید و مکلف به تهیه و نگاهداری دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) .
  دوم – بله ، از اول سال ۱۳۹۲ .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  ناشناس در ساعت ۱۱:۳۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

  سلام اگر در دفاتر کل نویس اشتبهای سهوا انجام شود بدین صورت که عدید که باید در ردیف مقابل نوشته شود از بالا نوشته شده از نظر ممیز چه میشود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۴ ۱۲:۰۶ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  مشکلی ایجاد نمی کند.با خودکار قرمز بروی عدد اشتباه خط بکشید و صحیح آنرا در محل خودش درج کنید.

  [پاسخ]

  ایوب در ساعت ۲:۲۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۴

  با سلام
  اگر در اظهارنامه عملکرد سالیانه اطلاعات اول دوره وارد نشود آیا باعث رد دفاتر میشود؟ با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۸ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر

  [پاسخ]

  فلاح در ساعت ۲:۰۳ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۴

  با سلام اگر یک خط از دفتر در آمد و هزینه نوشته نشود برای ویرایش آن باید چه کرد؟

  [پاسخ]

  سمی در ساعت ۹:۱۹ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۵

  سلام وقت بخیر میخواستم بدون مشمولین بند ب ملزم به داشتن نرم افزارحسابداری هستن؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۱ام, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هیچ مشمولی ملزم به استفاده از نرم افزار حسابداری نیست لیکن برخی از اصناف مشمول استفاده اجباری از صندوق فروش هستند که می توانید آنهارا درسایت جستجوکنید.

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت ۷:۵۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۷

  عالی

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: