نرم افزارحسابداری صدگان

فصل سوم – ماخذ ، نرخ و نحوه ي محاسبه ي ماليات (مواد۱۴ تا ۱۷)

0 8,341

حسابداراپ

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود

که ارزش مندرج درآنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.

تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:
الف- تخفيفات اعطائي؛
ب- ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج- ساير مالياتهاي غير مستقيم وعوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده ۱۵- مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل وحق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمرکي وسود بازرگاني) مندرج در اوراق گمرکي.
تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده ۱۶- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک ونيم درصد (۱/۵%) مي باشد.

پندار سیستم

تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
۱- انواع سيگار ومحصولات دخاني، دوازده درصد (۱۲%) .
۲- انواع بنزين وسوخت هواپيما بيست درصد (۲۰%).
ماده ۱۷- مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر ويا به آنها مسترد مي گردد.
ماشين آلات وتجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد.(بخشنامه۸۷۳۰۵ مورخ۸۷/۸/۲۹)
تبصره۱- در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند ويا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد.
تبصره ۳- در صورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات ومعاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره ۴- ماليات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختي مؤديان بابت کالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) وبندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده (۳۸) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد وتوزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، توليد کنندگان وتوزيع کنندگان آن، قابل کسر از مالياتهاي وصول شده ويا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود.
تبصره ۶- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخير خواهد بود.
تبصره ۷- مالياتهايي که در موقع خريد کالاها وخدمات توسط شهرداريها ودهياريها براي انجام وظايف وخدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.