محل تبلیغ شما

مرور برچسب

عائله مندي

دادنامه ۱،۱۴۶ مورخ ۹۱/۸/۲۰(ابطال رديفهاي ۲و ۳ ذيل بند بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ مورخ ۸۸/۵/۱۷ معاون پشتيباني و منابع…

نظر به اطلاع حاصل از وجود ایراد در متن رأی شماره 146ـ 22/3/1391 هیأت عمومی، پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر قرار گرفت. ملاحظه می‌شود ایراد مذکور ناشی از سهو قلم بوده بنابراین به…

ازدواج و عائله مندي (مواد۸۵ تا ۸۷)

ماده‌ 85ـ به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مرد كه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌كند مبلغي‌ معادل‌ يكماه‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌ مي‌شود: